Konsulthusets öppna kursveckor

Comments

Transcription

Konsulthusets öppna kursveckor
Konsulthusets
öppna kursveckor
6-7 april 2016
Norra Latin, Stockholm
Läs m
er
om vå
rt
kursu
t
b
u
dp
ku
nsulth
uset.s
Tillgängliga kurser under konsulthusets öppna kursveckor:
KAM
Leda förändringsarbete
Värdebaserad försäljning
Affärsmannaskap
SL – Situationsanpassade Ledarskap
Affärsutveckling
2 dagar, 6-7 april • Björn Strid
2 dagar, 6-7 april • Patrick Costow
2 dagar, 6-7 april • Roberto Picornell
2 dagar, 6-7 april • Christina Kumlin
1 dag, 6 april • Hans Lindholm
1 dag, 7 april • Hans Lindholm
Presentationsteknik – med retorisk och
säljande kraft
2 dagar, 6-7 april • Sven Sigling
Deltagare: 8 till 16 per kurs. Vid anmälan ange vilken kurs du vill delta på.
Datum: 6-7 april
Plats: Kurserna genomförs på Norra Latin, Stockholm. www.stoccc.se
Pris: 9.950 kr / två dagar exkl moms.
Villkor: Anmälan är bindande. Kursavgiften faktureras före kursstart. Du får överlåta kursplatsen till någon annan.
Avbokar du fyra veckor innan kursstart tas halva kursavgiften ut. Avbokar du senare än två veckor innan kursstart
debiteras hela kursavgiften.
Anmäl dig idag! Telefon 08-638 01 80 • E-post: [email protected] • www.konsulthuset.se
å
e
Konsulthusets öppna kursveckor
6-7 april 2016 • Norra Latin, Stockholm
KAM 2 dagar, 6-7 april • Björn Strid
En utbildning för dig som vill förstå en modern KAM-organisation och en modern KAM-roll. Vad som förväntas av en KAMorganisation och/eller - roll varierar mellan olika bolag. Största utmaningen är ofta kunskapsglappet i ledningens koppling mot
KAM, vad som förväntas av ledningen och den övriga organisationen. För att bolaget ska få ut så mycket som möjligt av KAM är
det därför viktigt att kalibrera KAM-rollen. Här kalibrerar vi rollen tillsammans baserat på KAMs ursprung och utveckling kopplat
mot idag och framtiden. Målet är att ni efter utbildningen kompetens att justera punkter som får omsättningen att växa.
Innehåll:
• KAM – Organisation
• KAM – Rollen
• KAM – Strategi
• KAM – Team
• KAM – Verktyg
• DISC Beteendeanalys
Värdebaserad försäljning • KAM – Profil
• Hur vi kalibrerar detta när vi
kommer hem?
2 dagar, 6-7 april • Patrick Costow
En utbildning för dig som vill skapa värde åt kunden och få effektiva säljverktyg, inspiration och erfarenhetsutbyte.Baserat på
den senaste forskningen kring försäljning har vi skapat en utbildning som ger dig Struktur, Färdighet och Attityd att kunna sälja
ditt företags värde till kunder. Utbildningen är anpassad för nya säljare såväl som för erfarna säljare som söker utveckling i sitt
säljarbete. I den här utbildningen får du skapa en tydlig säljprocess och utveckla varje del av den. Det gör vi bland annat genom
att arbeta med förberedelser, kundmötet och värdeförslagsmodeller. På så sätt utvecklas just dina styrkor och du kan integrera
din säljkompetens i det dagliga arbetet.
Innehåll:
• Hur ser kundens beslutsprocess ut?
• Varför ska kunden köpa dina tjänster?
• Bygga relation och kundanalys
• Behovsanalys och frågemetodik
• Praktisk träning och feedback
• Presentera erbjudandet, vilka är dina
starka argument? Skapar de värde åt
kunden?
Situationsanpassade Ledarskapet – SL • Förstår kunden dina mervärden?
• Egen personlig säljutvecklingsplan
2 dagar, 6-7 april • Roberto Picornell
En utbildning i Situationsanpassat Ledarskap för dig som är chef och ledare. Som chef och ledare handlar det om att skapa
resultat och det skapas tillsammans med andra människor – medarbetare. För att bli en bra ledare behöver du veta hur du
uppfattas av dina egna medarbetare. Att kunna kommunicera ledarskap på olika sätt ligger till grund för det Situationsanpassade
Ledarskapet, SL. Dina medarbetare har behov av ett ledarskap som tar utgångspunkt i deras egna resurser och målmedvetenhet
inför de uppgifter de ställs inför. Modellen för Situational Leadership® (Situationsanpassat Ledarskap) är enligt många den mest
erkända, utnyttjade och effektiva inom beteendevetenskapen.
Innehåll:
• Definition av framgångsrikt ledarskap
• Kort om teorin och konceptet samt
bakgrund
• Inventering av svåra ledarsituationer
och diskussion
• Olika kompetensnivåer: ställa diagnos
och förstå behov för respektive nivå
• Kännetecken och beteende för olika
ledarstilar
Presentationsteknik- med retorisk och säljande kraft • Resultatet av deltagarnas egen
ledarstilsanalys
• Använda rätt ledarstil för att matcha
medarbetarens behov
2 dagar, 6-7 april • Sven Sigling
Utbildning för dig som vill öka din ledarförmåga och säljkraft. Spetsa till din presentationsteknik med retoriskt tänkande. Ett gott
ledarskap och goda försäljningsresultat grundar sig på ett genomtänkt retoriskt upplägg. Din förmåga att presentera dina ärenden på ett begripligt, inspirerande och övertygande sätt är avgörande för din framgång. Din produkt/tjänst kan vara lysande och
ditt kunnande gediget och stort men hur går försäljningen om inte din presentation lockar och intresserar? Under kursen övar du
upp din förmåga att ta fram och genomföra övertygande presentationer. Kursen ger dig verktyg och insikter att övertyga fler. Med
en retoriskt skicklig presentationsteknik imponerar du på dina kunder och får uppskattning av dina kollegor.
Innehåll:
• Effektivisera dina förberedelser
• Strukturera ditt material
• Effektiva verktyg
• Röst och kroppsspråk
• Hantera din nervositet
• Öka din lust att presentera
• Övertygandets konst
• Hur når du ut till din publik?
Anmäl dig idag! Telefon 08-638 01 80 • E-post: [email protected] • www.konsulthuset.se
Konsulthusets öppna kursveckor
6-7 april 2016 • Norra Latin, Stockholm
Leda förändringsarbete 2 dagar, 6-7 april • Christina Kumlin
En utbildning i workshopform som ger dig kunskap och träning i effektivt målinriktat förändringsledarskap. Effektiv förändring handlar
om att driva arbetet med rätt intensitet över tid – därför sätter vi in förändringen i ett organisatoriskt sammanhang. Med den kunskapen
som utgångspunkt ökar förutsättningarna att förväntningar är rätt ställda och att uppställda mål nås. Vi använder verktyget Wallbreakers
Advanced™, ett företagsspel som går ut på att leda och implementera förändringar. Fokus ligger på att omvandla människors motstånd
mot förändring till acceptans och förståelse. Workshopen Wallbreakers Advanced™ ger också en handlingsberedskap genom att belysa
och förutse eventuella problem och olika individers reaktioner och behov i en förändringsprocess.
Innehåll:
• Hur kan processen ut ut?
• Leda över tid, vikten av att växla fokus
• Hantera förändringsmotstånd och
skapa motivation
• Framgångsfaktorer och fallgroper
• Wallbreakers Advanced™ ger dig
förändringsinsikt och tydlighet
• Vad som är viktigt för olika typer av
personligheter.
Affärsmannaskap • Förstå den psykologiska processen vid
förändringar
• Praktiska checklistor och utarbetande
av egen handlingsplan
1 dag, 6 april • Hans Lindholm
En intensivkurs i Affärsmannaskap för dig som vill utvecklas och bredda din roll gentemot kunden. Öka er affärsmannakompetens
och skapa fler och större affärer genom att utveckla kundkontakter och öka organisationens förståelse för kundernas behov.
Innehåll:
• Vad är affärsmannaskap
• Vilka verktyg kan jag använda
•Beteendestilar
• Från vision till genomförande
• Att leda team
• Skapa nya affärer
Affärsutveckling • Leverera och behålla
• Förbättra lönsamheten
1 dag, 7 april • Hans Lindholm
Intensivkurs i affärsutveckling – öka er förmåga att skapa bättre och mer marknads/kundanpassade produkter, tjänster och lösningar. Affärsutveckling är en överlevnadsfråga, i den här intensivutbildningen får du svar på vad som skiljer ut de framgångsrika
företagen och varför de lyckas bättre än andra.
Innehåll:
• Vad krävs av oss?
• Vilken ambitionsnivå?
• Omvärld micro/macro
• Se förändringar
• Processer & verktyg
• Välja rätt idéer
• Starta & implementera
•Konkurrenterna
• Samverka med kunderna
Om oss
Våra värderingar
• Skapa värde – Skapa värde och utveckling för våra kunder
• Engagemang – Vi har ett stort engagemang i våra uppdrag
• Pålitliga – Vi håller det vi lovar
• Innovativa – Följer med i trender och utveckling
• Kompetenta – Vi har en hög expertkompetens inom våra områden
Vi är verksamma in följande områden:
•Ledningsgruppsutveckling
•Ledarskap
• Företagskultur och transformation
• Change Management
•Förändringsledarskap
•Affärsmannaskap
•Försäljning
•Förhandling
•Kommunikation
•Retorik
•Teamutveckling
• Medarbetarskap och samarbete
• Inspirationsföreläsningar inom ovanstående områden
Konsulthuset grundades år 1992 av Leif Klockare och Rolf Laurelli
och är idag ett av Sveriges ledande konsulthus. Samtliga konsulter
driver egna bolag med samverkan och partnerskap i Konsulthuset
under ledning av VD Christina Kumlin.
Anmäl dig idag! Telefon 08-638 01 80 • E-post: [email protected] • www.konsulthuset.se

Similar documents