Graciela Carlson & Elisabeth Bengtsson Regionutvecklare

Comments

Transcription

Graciela Carlson & Elisabeth Bengtsson Regionutvecklare
Graciela Carlson & Elisabeth Bengtsson
Regionutvecklare
Patientsäkerhetsenheten
Koncernkontoret
Program
09:00-09:15 Inledning
Graciela Carlson och Elisabeth Bengtsson
09:15-09:45 Vårdskadekostnader
Thomas Brezicka, regionläkare,
patientsäkerhetsenheten, Koncernkontoret
09:45-12:00 Nutritionens betydelse och hur vi kan
motverka undernäring
Margareta Knowles, undersköterska, Sara
Eklöf specialistsjuksköterska, Emma
Lundmark dietist, Gävle sjukhus.
12:00-13:00 LUNCH
Program
13:00-14:00 Träning som fallprevention
Margareta Bäckström Svensson fysioterapeut
SU
14:00-15:00 Vändschema och lägesändringar
Ulrika Källman, forsknings-och
utvecklingsledare SÄS
15:00-15:30 KAFFE
15:30-16:30 Aktuellt från sjukhusens kontaktpersoner i
nätverken och erfarenhetsutbyte- diskussion
runt borden
Patientsäkerhetsenheten
• Stödjer genomförande och analys av
punktprevalensmätningar trycksår
• Leder regionala nätverk för trycksår och fallskador
• Initierar och stödjer erfarenhetsutbyte mellan
förvaltningarna
• Källa; patientsäkerhetsplan 2016
Sjukhusen
• Deltar i regionalt nätverk
• Arbetar med förebyggande åtgärder enligt SKL:s
åtgärdspaket och framgångsfaktorer för att förebygga
trycksår
• Utbildningar av medarbetare
• Punktprevalensmätning trycksår genomförs årligen
• Rapportera trycksår och fallskador i MedControl
Källa; patientsäkerhetsplan 2016
NU-sjukvården
Gunilla Cristiansson
[email protected]
Anna Hultén
[email protected]
Ulrica Ödegaard-Arvidsson
[email protected]
SkaS
Mona Johansson
[email protected]
SÄS
Ulrika Källman
ulrika.kä[email protected]
SU
Marianne Lindfors
[email protected]
Kungälv
Susanne Jähnke Thuresson
[email protected]
Alingsås
Kontaktperson håller på att utses