Vårdgivarnytt – VG Primärvård

Comments

Transcription

Vårdgivarnytt – VG Primärvård
Vårdgivarnytt – VG Primärvård
7 juli 2016
Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare inom VG Primärvård
Statsbidrag till insatser inom primärvården för att stärka kvinnors hälsa
Regeringen och staten har träffat en överenskommelse för att
stimulera insatser inom primärvården för att stärka kvinnors
hälsa under perioden 2015 – 2019. Sammanlagt kommer 22
miljoner årligen att delas ut i Västra Götalandsregionen
under förutsättning att riksdagen fortsätter att avsätta medel.
Målsättningar i överenskommelsen är:
 Förbättra förutsättningarna för att öka primärvårdens
kunskaper om sjukdomar som är vanliga hos kvinnor.
 Stärka primärvårdens insatser som främjar kvinnors
hälsa, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden
 Flytta diagnostiken för ett flertal kvinnosjukdomar från den specialiserade vården till
primärvården
 Stärka den patientcentrerade och samordnade vården för personer med kroniska
sjukdomar. Många av dessa personer är kvinnor.
Vi välkomnar projektidéer som kan starta upp under 2017 och som eventuellt kan pågå under
den här perioden. Har Du och dina kollegor/medarbetare förslag på viktiga insatser, ser behov
av stöd som kvinnor har eller kvalitetsbrister som behöver lösas för att arbeta med kvinnors
ohälsa på ett bättre sätt?
Skriv ett mail och berätta om dessa förslag senast den 24 augusti och skicka till Jeanette
nedan. För mer information om statsbidragen kontakta Jeanette.
Kontaktperson för frågor:
Jeanette Bäfverfeldt
[email protected]
Tel: 076-806 41 44
Konferens - kvalitetsutveckling kring vård för psykisk ohälsa i primärvård &
psykiatri
Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till en konferens i Stockholm den 23 september
om kvalitetsutveckling kring vård för psykisk ohälsa i primärvård och psykiatri.
För mer information och anmälan, se bilaga SKLkonferens kvalitet och feed-back.
Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se/vgprimarvard
Nya bedrägeriförsök mot äldre patienter på vårdcentral i Sävedalen
Återigen har äldre personer i Sävedalen utsatts för försök till bedrägeri med primärvården som
avsändare. Västra Götalandsregionen och primärvårdens verksamheter i Västra Götaland vill
nu varna allmänheten.
En man som uppger att han är läkare på vårdcentralen i Sävedalen har erbjudit en ny tjänst
speciellt för äldre patienter, ett hembesök för att kontrollera patientens blodtryck.
Än så länge har två försök kommit till Västra Götalandsregionens kännedom. Det är två
anhöriga som ringt till vårdcentralen och berättat att en man, som uppgett sig för att vara
doktor från patientens vårdcentral, ringt hem till patienten och vill boka in ett hembesök för att
kontrollera patientens blodtryck. I det ena fallet har doktorn sagt att han heter Hassan, vilket
också är namnet på en av läkarna som arbetar på vårdcentralen i Sävedalen.
Försök till bedrägeri har förekommit tidigare i Göteborg med omnejd men denna gång är det
fråga om ett nytt tillvägagångssätt där bedragarna erbjuder hembesök och för kunna ta sig in i
patienternas hem.
Västra Götalandsregionen vill upplysa om att bokningar av hembesök aldrig sker av
vårdcentralernas läkare. Om patienten har hemsjukvård görs bokningarna alltid, även via
telefon, av en mottagningssköterska eller personal från hemsjukvården. Vårdcentralen i
Sävedalen har bett de anhöriga att polisanmäla händelsen.
Kontaktperson för frågor:
Linda Lyppert
[email protected]
Tel: 031 - 340 22 09
Avgiftsfrihet för screening för bröstcancer med mammografi
Från och med 2016-07-01 gäller avgiftsfrihet för screening för bröstcancer med mammografi.
Västra Götalandsregionen får statsbidrag istället för den uteblivna patientavgiften. Detta
statsbidrag kommer att fördelas till de verksamheter som utför mammografi.
För mer information se bilagor Information - avgiftsfri mammografiscreening HS 2016-00509
och HSLF-FS 2016-63. Ytterligare information kommer att komma under tidig höst.
Kontaktperson för frågor:
Margareta Axelsson
[email protected]
Tel: 070-480 32 27
Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se/vgprimarvard
Ansökningsformulär tilläggsuppdrag för barn och ungas psykiska hälsa
I Vårdgivarnytt 2016-06-16 informerades om pilotprojekt för att stärka första linjens vård för
barn och unga med psykisk ohälsa. Det innebär en möjlighet för vårdcentraler att få ansöka om
tilläggsuppdrag. För att underlätta handläggningen önskar vi att bifogad ansökningsblankett
Ansökningsformulär stärkt första linjens vård för barn och unga med psykisk
ohälsa_anmälningsformulär används.
Frågor om pilotprojektet besvaras av:
Lise-Lotte Risö Bergerlind
[email protected],
Karin Overgaard
[email protected]
Ansökningsformuläret skickas till [email protected] senast 21 augusti 2016.
Kunskapscentrum för psykisk hälsa och enhet primärvård kommer gemensamt granska era
ansökningar och ta beslut om beviljade medel.
Avtal Göteborgs Handcenter AB med Västra Götalandsregionen 1462008–003 om
mottagning inom handkirurgi upphör
Västra Götalandsregionens avtal inom handkirurgi som är tecknat med Göteborgs Handcenter
AB upphör den 31 augusti 2016. Därefter skickas remisser till respektive sjukhus. Besök och
behandling kan inte påbörjas eller slutföras efter detta datum.
Patienterna kan åberopa fritt vårdval om de så önskar.
Kontaktperson för frågor:
Susanne Grönbäck
[email protected]
Tel: 010-441 14 48, 0707-80 51 48
Påminnelse om utbildningar gällande standardiserade vårdförlopp
I tidigare nyhetsbrev har informerats om införandet av de standardiserade vårdförloppen. I
regionen pågår utbildningar, kurser och seminarier som riktar sig till de som har en nyckelroll
i de standardiserade vårdförloppen. På följande länk finns mer information och vidare länk till
kalendern där utbildningstillfällena finns: Länk till Kurser och seminarier om standardiserade
vårdförlopp och kalender
Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se/vgprimarvard
Fler besök i primärvården kan signalera cancer
Regionalt Cancercentrum Väst har genomfört en studie som visar att av de patienter som fick
cancer hade 87 procent sökt primärvården vid minst ett tillfälle året innan de fick sin diagnos.
Både antalet besök och symtom ökade dessutom före cancerdiagnosen. Studien genomfördes
på nästan 23 000 patienter i Västra Götalandsregionen. Läs mer här: Länk till Cancer Centrum
Väst och läs mer om studien här: Studie kan signalera cancer
Nya regionala KVÅ-koder gällande registrering av PTSD
Tre nya regionala KVÅ koder för registrering av utredning och behandling vid posttraumatiskt
stressyndrom (PTSD) har tagits fram efter önskemål från Kunskapscentrum för psykisk hälsa.
De nya koderna är UV120, UV121, UV122, se bifogat dokument Beslut 3 nya KVÅ koder
_PTSD.
Kontaktperson för frågor:
Elna Persson
[email protected]
I bifogat dokument Regionala åtgärdskoder BUP 2013 finns information om att den regionala
KVÅ koden UX300 Upprättande av samordnad individuell plan är utbytt till nationell KVÅ
kod XU045 Upprättande av samordnad individuell plan. Detta byte skedde från och med
2014-01-01. Det är UX301 Uppföljning av samordnad individuell plan som numera gäller från
beslutet.
Regionala medicinska riktlinjer gällande icke akuta och akuta sjukdomstillstånd
hos barn och ungdomar
Under revidering av Regional Medicinsk Riktlinje, RMR, som reglerar den icke akuta
medicinska vården av barn och unga, har sektorsråden i allmänmedicin och barnsjukvård,
kommit överens om ett par lite större förändringar från föregående RMR:
 Hälsoundersökningar av ensamkommande flyktingbarn görs på vårdcentral. Barn och
ungdomsmedicin är fortsatt ett nära specialiststöd och remissinstans för de av dessa
och andra barn som är svårbedömda p.g.a. späd ålder eller komplex sjuklighet.
 Astma grad I-II under 6 år och/eller grad III-IV på barn >12 år kan behandlas och
följas på vårdcentral efter ök.
För mer information se bilagorna RMR Icke akuta sjukdomstillstånd hos barn och ungdomar
2016 och RMR Akuta sjukdomstillstånd hos barn och ungdomar 2016.
Kontaktpersoner för frågor:
Peter Almgren
Agneta Hamilton
[email protected]
[email protected]
Tel: 0703164253
Tel: 070-798 03 02
Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se/vgprimarvard
Nytt informationsmaterial om kvinnlig könsstympning
Det har länge efterfrågats ett informationsmaterial om att kvinnlig könsstympning är olagligt i
Sverige och ett sådant har nu tagits fram. I dokumentet framgår det att kvinnlig könsstympning
är olagligt och straffbart. Konsekvenser för flickan/kvinnan beskrivs också.
Se bifogade filer, som även är översatta på språken engelska, somaliska och arabiska:
 Kvinnlig könsstympning är olaglig i Sverige_2016
 Kvinnlig omskärelse är olaglig i Sverige_20160701_Engelska
 Text om KKS somaliska 160623
 Text om KKS arabiska 160623
Dokumentet är tänkt att skrivas ut och lämnas till föräldrar inför till exempel utlandsresor. De
kan då vid behov visa upp det för ex släktingar i hemlandet. Syftet är att stärka föräldrarna i att
denna handling är olaglig och straffbar i Sverige och på så sätt stärka dem att skydda
flickan/kvinnan. Dokumentet är avsett att kunna användas i hela Västra Götalandsregionen.
Dokumentet revideras regelbundet, jämför alltid med senaste upplaga på
http://www.vgregion.se/cbhvgoteborgsodrabohuslan innan du kopierar ett utskrivet exemplar.
Socialstyrelsen har den 1juli kommit med en ny skrift: Kvinnlig könsstympning – ett
stöd för hälso- och sjukvårdens arbete
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-59/Sidor/default.aspx
Materialet riktar sig i första hand till legitimerad personal som i sitt arbete möter flickor och
kvinnor som är könsstympade, eller flickor som kanske riskerar att bli utsatta för
könsstympning, till exempel inom mödrahälsovården, barnhälsovården, förlossningsvården,
kvinnosjukvården, elevhälsan och ungdomsmottagningen.
Du kan även läsa om kvinnlig könsstympning på Rikshandboken:
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Uro-genitalt/Konsstympning-av-flickor/
Här finns även länk till Socialstyrelsens webutbildningar om Kvinnlig könsstympning.
Kontaktperson för frågor:
Sofia Wijk
[email protected]
Tel: 0700-85 25 36
Har du frågor? Kontakta oss på enhet Primärvård
[email protected]
Frågor om VG Primärvård
[email protected]
Frågor om ekonomi och ersättning
www.vgregion.se/vgprimarvard
Länk till enhet Primärvårds webbplats
Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se/vgprimarvard