Vårdgivarnytt – VG Primärvård

Comments

Transcription

Vårdgivarnytt – VG Primärvård
Vårdgivarnytt – VG Primärvård
8 september 2016
Ett nyhetsbrev till dig som är vårdgivare inom VG Primärvård
Rättelse - Statsbidrag till insatser inom primärvården för att stärka kvinnors hälsa
I Vårdgivarnytt som publicerades 7 juli förekom ett sakfel under
rubriken ”Statsbidragen till insatser inom Primärvården för att
stärka kvinnors hälsa”. Målsättningar i överenskommelse mellan
staten och SKL ” En förbättrad förlossningsvård och insatser för
kvinnors hälsa” är:



Förbättra förutsättningarna för att öka primärvårdens
kunskaper om sjukdomar som är vanliga hos kvinnor.
Socialstyrelsen ska på uppdrag av regeringen undersöka
behovet av att utveckla kunskapsstöd för flera kroniska sjukdomar, däribland kvinnors
sjukdomar. Socialstyrelsen har inlett arbetet med att se över om diagnostik behöver
utvecklas och hur kunskap om endometrios kan spridas från den specialiserade vården
till primärvården.
Stärka primärvårdens insatser som främjar kvinnors hälsa, särskilt i socioekonomiskt
utsatta områden
Stärka den patientcentrerade och samordnade vården för personer med kroniska
sjukdomar. Många av dessa personer är kvinnor.
I överenskommelsen ingår inte att ”Flytta diagnostiken för ett flertal kvinnosjukdomar från
den specialiserade vården till primärvården”, som angavs i Vårdgivarnytt 2016-07-07.
Kontaktperson för frågor:
Jeanette Bäfverfeldt
[email protected]
Tel: 076-806 41 44
Socialtjänsten arbetar för barns bästa – Information för föräldrar
Socialstyrelsen har tagit fram en folder som beskriver hur socialtjänsten arbetar för att hjälpa
barn och familjer. Den finns att beställa och ladda ner på Socialstyrelsens webbplats.
Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se/vgprimarvard
Pilotprojekt för att stärka första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa
En modell där fem-sex vårdcentraler får ett tilläggsuppdrag att särskilt ta hand om barn och
unga i åldrarna 7-18 år med psykisk ohälsa kommer att prövas. Modellen utvärderas efter ett
år, innan ett eventuellt breddinförande. Projektet finansieras av statsbidrag.
Elva ansökningar har granskats av sakkunniga utifrån grundkriterier för urval, kompetens
inom området psykisk hälsa och förmåga att driva tilläggsuppdraget. Fem vårdcentraler
placerade inom olika nämndområden fördelade mellan offentlig och privat drift samt med
varierande storlek har tilldelats uppdraget. Inom Hälso- och sjukvårdsnämnden Norra (HSNN)
uppfyllde inte den sökande vårdcentralen grundkravet med minst 8000 listade varför beslut om
ny annonsering har tagits. Se nedan.
Vårdcentraler med beviljat tilläggsuppdrag
 Närhälsan Guldvingens vårdcentral Lidköping inom Hälso-och sjukvårdsnämnden
Östra (HSNÖ)
 Närhälsan Södra Torgets vårdcentral Borås inom Hälso- och sjukvårdsnämnden Söder
(HSNS)
 Backa Läkarhus Hisingen inom Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg (HSNG)
 Västerleden Vårdcentral och BVC Frölunda inom Hälso- och sjukvårdsnämnden
Göteborg (HSNG)
 Vårdcentralen Kusten Ytterby inom Hälso- och sjukvårdsnämnden Väster (HSNV)
 Vakant Hälso- och sjukvårdsnämnden Norra (HSNN)
Inom kort kommer du att kunna läsa mer om projektet på VG Primärvårds webbplats:
Projekt - tilläggsuppdrag barn och ungas psykisk hälsa
Ny möjlighet för vårdcentral inom Hälso- och sjukvårdsnämnden Norra (HSNN) att få
tilläggsuppdrag för barn och ungas psykiska hälsa
Vårdcentral inom HSNN erbjuds möjligheten att ansöka om tilläggsuppdrag att utöver
ordinarie verksamhet särskilt ta hand om barn och unga i åldrarna 7-18 år. Urvalet av
vårdcentral med tilläggsuppdrag sker på ett konkurrensneutralt sätt. Grundkravet för antal
listade är 5000.
I varje vårdcentrals grunduppdrag ingår att göra en första bedömning av psykisk ohälsa hos
barn och unga vad gäller symtombild, svårighetsgrad och behov av insatser samt att ge
nödvändig behandling på primärvårdsnivå. Samtidigt är det svårt för varje enskild enhet att
kunna tillhandahålla kompetens för uppdraget vad gäller barn och unga.
Vårdcentralen med tilläggsuppdraget för barn och ungas psykiska hälsa är därför en enhet med
specifik kompetens som kan anlitas av andra vårdcentraler, t.ex. för bedömning kring barns
och ungas utveckling och behov av insatser. De kan också i större utsträckning ge
samtalsbehandling och eventuellt föräldrastödjande insatser. Huvudinriktningen är korta
behandlingsinterventioner, enskilt eller i grupp, och vid behov ska patienten kunna lotsas
vidare till annan vårdnivå. Till vårdcentralen med tilläggsuppdrag kan även barn och unga och
deras vårdnadshavare vända sig direkt, medan eventuell tidigare listning och patientansvarig
läkare kan bibehållas.
Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se/vgprimarvard
Grundbemanning för tilläggsuppdraget består av en bas med minst tre psykologer och
socionom med erfarenhet av arbete med barn och unga. En av dessa psykologer skall dessutom
ha utredningskompetens kring testning för begåvningsnivå även för vuxna. Utifrån patientens
behov ska fysioterapeut och arbetsterapeut konsulteras för bedömning och intervention.
Verksamheten ska även ha tillgång till läkare och sjuksköterska som är knutna till
verksamheten via vårdvalsavtalet.
Ansökan sker genom samma formulär som föregående gång, se bilaga Ansökningsformulär
stärkt första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa_anmälningsformulär.
Frågor om pilotprojektet besvaras av:
Lise-Lotte Risö Bergerlind
[email protected]
Karin Overgaard - Enhet primärvård
[email protected]
Ansökan skickas till: [email protected] senast 18 september.
Kunskapscentrum för psykisk hälsa och enhet primärvård kommer gemensamt granska era
ansökningar och ta beslut om beviljade medel.
Läkemedelsnära produkter – vad gör du när något inte fungerar som du avsett?
Avvikelsehantering är ett viktigt verktyg för att identifiera och åtgärda saker som inte fungerar
väl. När det gäller läkemedelsnära produkter (produkter inom områdena diabetes, inkontinens,
stomi och särnär) så finns ett system för avvikelserapportering på webbplatsen för Centrum för
läkemedelsnära produkter, CLP. Där ska du rapportera situationer då det uppstår problem med
beställning och leverans eller fel på produkter. Se länk:
Centrum för Läkemedelsnära produkter - Avvikelse och retur
Under våren har det upptäckts flera felaktigheter i fakturorna från Onemed, som distribuerar
inkontinens- och särnärprodukter. Ett omfattande arbete med inventering av felaktigheterna
och rättning av dem pågår. Alla frågor som har att göra med fakturor eller avtal ska skickas till
CLP:s funktionsbrevlåda [email protected]
En åtgärd för att komma tillrätta med ökade kostnader för logistiken av inkontinens- och
särnärprodukter är att styra över alla telefonsamtal till nya telefonnummer. Det är viktigt att
alla förskrivare och patienter ringer de nya telefonnumren. Se mer information på:
www.vgregion.se/clp
Kontaktperson för frågor:
Jeanette Rehn
[email protected]
Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se/vgprimarvard
Ny ansökningsomgång för Mobil närvård – deadline 30 september
Just nu pågår en ny ansökningsomgång för medel för förstärkta läkarresurser i hemsjukvården
där kommun, primärvård och slutenvård samverkar kring personer 65 år och äldre med
omfattande vårdbehov. Flera projekt är igång runt om i länet och fler ska det bli, den 22 maj
2016 beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att Mobil närvård ska breddinföras i hela Västra
Götaland.
Denna ansökningsomgång med deadline 30 september i år har något skärpta krav. Mobil
närvård bygger på samverkan i hela kommuner eller stadsdelar och Karin Fröjd, enhetschef
Kunskapsbaserad vård, Koncernstab Hälso- och sjukvård, pekar på vikten av
trepartssamverkan för att få medel år två. I tillägg ska de pågående projekten även lämna
projektrapport och verksamhetsplan samt genomgå en följeutvärdering.
Läs mer om breddinförandet på den regionala webbplatsen: Mobil närvård
Klamydiamåndag 19 september
Den 19 september är det Klamydiamåndag. Kampanjen är ett sätt att uppmärksamma den
vanligaste sexuellt överförda infektionen bland unga. För mer information se bilaga
Klamydiamåndag 2016 samt Affisch_A3_Klamydiamåndag2016.
Servicearbete på Sjunet mot VGR 21 september
Den 21/9 mellan kl. 19:00-21:00 kommer VGR göra Servicearbete på Sjunet-kopplingen mot
VGR. Det kan innebära att störningar på ca 1-5 minuter kan förekomma på tjänster som
använder sig av Sjunet under dessa två timmar. Exempel på tjänster som påverkas är:

VG Vårdval, Vårdval Rehab, 1177 (sjukvårdsrådgivningen), NPÖ (nationella
patientöversikten), Ineras HSA katalog, E-recept, Klara SVPL, Webbsesam
Kontaktperson för frågor:
Nicklas Åkerman
[email protected]
Har du frågor? Kontakta oss på enhet Primärvård
[email protected]
Frågor om VG Primärvård
[email protected]
Frågor om ekonomi och ersättning
www.vgregion.se/vgprimarvard
Länk till enhet Primärvårds webbplats
Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se/vgprimarvard