ombudsmandens brev til Udlændingestyrelsen

Comments

Transcription

ombudsmandens brev til Udlændingestyrelsen
Udlændingestyrelsen
Ryesgade 53
2100 København Ø
Gammeltorv 22
DK-1457 København K
Tlf. +45 33 13 25 12
Fax +45 33 13 07 17
www.ombudsmanden.dk
[email protected]
Personlig henvendelse: 10-14
Telefonisk henvendelse:
Man.-tors. 9-16, fre. 9-15
Sagsnr. 16/002872: Udlændingestyrelsens vejledning af uledsagede
mindreårige med midlertidig beskyttelsesstatus
Jeg har modtaget Udlændingestyrelsens og Udlændinge-, Integrations- og
Boligministeriets udtalelser af 6. og 8. april 2016 med bilag.
Jeg har besluttet ikke at foretage mere i sagen.
Jeg har lagt vægt på, at Udlændingestyrelsen – efter at jeg rejste sagen – har
justeret sin orientering til personer, der meddeles midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7, stk. 3, om mulighederne for familiesammenføring.
Det fremgår således nu af det faktaark, som standardmæssigt udleveres til
alle, der får midlertidig beskyttelsesstatus, at hensynet til barnets tarv efter
omstændighederne kan have betydning for, om der skal gives tilladelse til familiesammenføring på et tidligere tidspunkt end efter tre år. Som eksempel
nævnes, at den herboende er et uledsaget mindreårigt barn, hvis forældre
søger om familiesammenføring.
Jeg har desuden lagt vægt på, at indholdet af Udlændingestyrelsens vejledning stemmer med praksis, som den er beskrevet i styrelsens udtalelse af 6.
april 2016 til mig.
Endvidere har jeg lagt vægt på, at uledsagede mindreårige asylansøgere
normalt får udpeget en personlig repræsentant af Statsforvaltningen til at varetage deres interesser under asylsagens behandling, og at de får udpeget en
midlertidig forældremyndighedsindehaver, hvis de får opholdstilladelse.
Endelig har jeg tillagt det betydning, at Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i udtalelsen af 8. april 2016 har oplyst, at myndighederne løbende vil
være opmærksomme på, om der kan opstå anledning til at justere vejledningen til uledsagede mindreårige, der opnår midlertidig beskyttelsesstatus, om
muligheden for familiesammenføring.
20-04-2016
Dok.nr. 15/04767-15/VL
Bedes oplyst ved henvendelse
Samlet finder jeg, at Udlændingestyrelsens vejledning ligger inden for rammerne af de retsgrundsætninger mv., der gælder for myndighederne, når de
skal informere borgerne. Jeg foretager på den baggrund ikke mere i sagen.
Jeg bemærker, at jeg ikke herved har taget stilling til Udlændingestyrelsens
beskrevne praksis om familiesammenføring med forældre til herboende uledsagede mindreårige, der har fået midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7, stk. 3.
Med venlig hilsen
Kopi til:
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
2/2