Saksdokumenter kan lastes ned her.

Comments

Transcription

Saksdokumenter kan lastes ned her.
Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
Valg av dirigent og referent.
Valg av 2 delegater til å undertegne protokoll
Godkjenne innkallingen
Godkjenne styrets beretning for foregående år
Godkjenne styrets regnskap for foregående år
Forslag til generalforsamlingen
Forslag til vedtektsendring.
Forslag om opprettelse av Hellemyr antenneforening.
Forslag om overføring av aktiva og passiva til Hellemyr antenneforening.
Innkallingen er kunngjort ved annonse i Fedrelandsvennen 1 april. I Kristiansand avis 7 april, og gjennom
utdeling av lapper i postkasser til antennelagets medlemmer. Saker som ønskes behandlet under punkt 6.
må være styrets leder i hende senest Torsdag 14. april kl 18.00. Fra og med 20 april kl 20.00 vil
sakspapirer være tilgjengelig på antennelagets nettside. www.hellemyr.tv
Saksinformasjon. Sak 7.
Antennelagets nåværende organisasjonsform kan ikke godkjennes av Brønnøysundregisteret, og må derfor
endres, for eksempel til et samvirke eller forening. Endring av organisasjonsform vil være avhengig av en
vedtektsendring.
Det foreslås derfor å endre; §13.1 OPPLØSNING
Oppløsning av antennelaget kan bare besluttes dersom minst 3/4 av tilstedeværende medlemmer stemmer for
dette. Oppnår forslag til oppløsning det nødvendige flertall, skal det innen to måneder avholdes
ekstraordinær generalforsamling som skal foreta ny avstemning.Fra første til andre avstemning skal det være
minimum 2 ukers mellomrom.
Gjennomføres oppløsning , skal antennelaget påkoste alle omkostninger vedr. oppløsningen. Gjenværende
midler i laget skal tilbakeføres medlemmene.
Til: §13.1 OPPLØSNING ELLER OMORGANISERING
Oppløsning eller omorganisering av antennelaget kan bare besluttes dersom minst 3/4 av tilstedeværende
medlemmer stemmer for dette. Oppnår forslag til oppløsning det nødvendige flertall, skal det innen to
måneder avholdes ekstraordinær generalforsamling som skal foreta ny avstemning.
Fra første til andre avstemning skal det være minimum 2 ukers mellomrom.
Ved omorganisering skal vedtekter i nytt selskap godkjennes av generalforsamlingen med stemmene til
minst ¾ av tilstedeværende medlemmer
Gjennomføres oppløsning, skal antennelaget påkoste alle omkostninger vedr. oppløsningen. Gjenværende
midler i laget skal tilbakeføres medlemmene.
Sak 8.
Under forutsetting av generalforsamlingen med nødvendig flertall godkjenner styret forslag til
vedtektsendring, gjennomfører generalforsamlingen opprettelse av nytt selskap med navn Hellemyr
antenneforening.
Sak 9. Når generalforsamlingen har opprettet Hellemyr antenneforening med vedtekter. Overføres alle
aktiva og passiva i Hellemyr A/L til nyopprettede Hellemyr antenneforening.
Stiftelsesdokument for foreningen ā€¯Hellemyr antenneforeningā€¯
27.04.16 ble det avholdt stiftelsesmøte.
Til stede som stiftere var: Generalforsamlingen i Hellemyr antennelag A/L
Som møteleder ble valgt: Arnfinn Reinhartsen
Stiftelsesdokumentet med forslag til vedtekter ble fremlagt. Foreningen ble så besluttet stiftet.
kontingenten ble fastsatt til et halvårlig beløp på kroner 2 200.
Man gikk deretter over til valg av styre.
Som styrets leder ble valgt: Arnfinn Reinhartsen. Bydalsveien 91. 4628 Kristiansand
Som styrets medlemmer ble valgt:
Roald Karlsen
Ebbe Boel Pedersen
Svein Ivar Ånensen
Arild Vikse Jørgensen
Berent Helleren
Breimyråsen 99. 4628 Kristiansand S
Breimyråsen 108. 4628 Kristiansand S
Tjuvhelleren 58. 4628 Kristiansand S
Tjuvhelleren 41, 4628 Kristiansand S
Markveien 18, 4617 Kristiansand S
Undertegnet av alle stifterne.
Navn
Hellemyr antennelag A/L
V/ Styrelder
Navn
Arnfinn Reinhartsen.
Adresse
Bydalsveien 91. 4628 Kristiansand
Navn
Adresse
Berent Helleren
Markveien 18, 4617 Kristiansand S
Foreningen ble erklært stiftet og møtet hevet.
Sted, Kristiansand S
den
27.04.2016
Vedtekter for foreningen Hellemyr antenneforening
§1
Foreningens navn
Foreningens navn er: Hellemyr antenneforening og ble stiftet
27.04.2016
§2
Formål
Foreningens formål er å formidle TV signaler, bredbånd, telefon og lignende, enten som selvstendig operatør
eller i samarbeid med andre, til foreningens medlemmer. Foreningen har ikke har erverv til formål, og skal ikke
opparbeide seg kapital utover midler til dekning faste utgifter til drift av foreningen.
§3
Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
§4
Medlemmer
Medlemskap i foreningen betinges av at husstanden er tilknyttet foreningens nett for overføring av TV signal, og
at gjeldende kontingent og tilkoblingsavgift er fult ut betalt.
§5
Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
§6
Kontingent
Foreningens inntekter består av årskontingent og tilkoplingsavgift. Årskontingenten fastsettes hvert år av
generalforsamlingen. Styret kan om nødvendig øke kontingenten mellom årsmøter med inntil kr 500.- pr halvår.
Det kan gis differensierte årskontingenter basert på tilbud av tjenester.
Tilkoplingsavgiften fastsettes av styret, og skal dekke de faktiske kostnader for tilknytningen.
Kontingenten som er fastsatt av årsmøtet og betales 01.02 og 01.07 hvert år.
Medlemmer som skylder kontingent, frakobles nettet og har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av
styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent,
og ny tilkoblingsavgift er betalt.
§7
Tillitsvalgtes godtgjørelse
Medlemmer av styret er fritatt for å betale kontingent. Styreleder og regnskapsfører mottar i desember måned et
fast årlig honorar på kr 5 000.- Styrets honorarer utover dette skal godkjennes av generalforsamlingen, og skal
dekke de faktiske kostnader som styrets medlemmer har i forbindelse med sitt styreverv. Generalforsamlingen
fastsetter de honorarer som ikke er faste utbetalinger, utbetaling finner sted etter ordinært årsmøte.
§8
Årsmøte
Årsmøtet, som holdes 2 hvert år i april måned, er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, ved kunngjøring i pressen.
Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig
saksliste må være tilgjengelig for medlemmene på www.hellemyr.tv eller annen oppgitt nettadresse, senest en
uke før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Hver husstand som er
medlem har en stemme. Stemmegivning kan skje ved fullmakt.
Møteleder velges av årsmøtet.
Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.
Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever
det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.
§9
Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte
stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på
stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige
kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som
inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke,
og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas
bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet,
avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de
avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater
har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så
bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 10
Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1.
Behandle årsmeldinger
2.
Behandle regnskap i revidert stand
3.
Behandle innkomne forslag
4.
Fastsette kontingent
5.
Vedta budsjett
6.
Velge:
a) Leder og nestleder
b) Styremedlem(mer) og varamedlem(mer)
c) Revisor
§ 11
Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller når minst 20 av de stemmeberettigede,
fremlegger et skriftlig krav til styret hvor de krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
§ 12
Styret
Foreningen ledes av et styre bestående av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og 1 eller 2 styremedlemmer.
som alle velges for 2 år.
Styreleder velges av generalforsamlingen, for øvrig konstituerer styret seg selv.
Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
1.
2.
3.
Iverksette årsmøtets bestemmelser.
Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid
gjeldende instrukser og bestemmelser.
4.
Representere foreningen utad.
Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte
stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
Foreningen tegnes av leder og et styremedlem i fellesskap, de har rett til å opptre og signere på vegne av
foreningen, i henhold til de vedtak som er protokollert i styremøtet.
§ 13
Vedtektsendring 1
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på
sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§ 14
Oppløsning, sammenslutning og deling
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3
flertall1, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her
gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan
velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.
Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å
fremme ved at inngå i tilsvarende virksomhet, eller overføres Hellemyr vel for bruk til allmennyttige formål på
Hellemyr.
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.
Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med
bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for
sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det
innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.
Gjeldende vedtekter er vedtatt på stiftelsesmøte 27.04-2016
1
Stemmereglene for oppløsning bør følge de regler som gjelder for vedtektsendringer, jf. § 13.

Similar documents