Inkluderingskonferanse 2016 informasjon

Comments

Transcription

Inkluderingskonferanse 2016 informasjon
Inkluderingskompetanse – fra kunnskap til handling
Thon Hotell Gardermoen 19. – 20. september 2016
For andre år på rad inviterer Arbeids- og velferdsdirektoratet og Nettverk for
arbeidsinkludering til nasjonal fagkonferanse om inkluderingskompetanse. Målet er å
bidra til utvikling av arbeidsinkludering som fagfelt i Norge.
NAVs største utfordring er at en stor andel av brukerne med til dels omfattende og
sammensatte bistandsbehov står utenfor arbeidsmarkedet. For å møte utfordringene
dette medfører, trenger vi faglige tilnærminger som bidrar til at denne gruppen kommer i
arbeid. Internasjonal forskning viser at arbeidsinkludering som benytter ordinært arbeid
som oppfølgings- og tiltaksarena, er en slik faglig tilnærming.
Årets konferanse skal handle om veien fra forsøk og forskning til praksis. Under tittelen
«Fra kunnskap til handling» presenterer vi internasjonale og norske erfaringer fra ulike
forsøk og utprøvninger på arbeidsinkluderingsfeltet. Både forskere og praksisutøvere
bidrar til å belyse spørsmålet om hvordan vi i større grad kan ta etablert kunnskap i bruk,
både i støtteapparatet og i arbeidslivet. Internasjonale og norske forskere og praktikere
bidrar til å belyse utfordringer og faglige spenninger innen fagfeltet arbeidsinkludering.
I fjor samlet konferansen rundt 500 deltakere fra hele landet, men mange flere ønsket å
delta. Vi har derfor utvidet kapasitet med plass til inntil 600 deltakere i år.
Hovedmålgruppen er først og fremst praksisutøvere i tjenestefeltet, forskere og
fagutøvere innenfor universitets- og høgskolesektoren, men arrangementet er også
svært relevant for politiske beslutningstakere, arbeidsgivere, interesse- og
brukerorganisasjoner, tiltaksarrangører og partene i arbeidslivet.

Similar documents