Innkalling til MR-mõte 9 - 2. mai 2016

Comments

Transcription

Innkalling til MR-mõte 9 - 2. mai 2016
DEN NORSKE KIRKE
Uranienborg menighetsråd 2015-2019
Innkalling til Menighetsrådsmøte nr.9
Nav n
Funksjon
Telefon
E-post
Paul Stray
Inger Forfang Sandvik
Maria Agøy Sand
Leder
Nestleder/ Repr. KfiO
Representant
952 82 890
902 58 813
958 87 922
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Thomas Bjerkan
Olav Refvem
Representant
Representant
481 76 465
908 90 885
[email protected]
[email protected]
Therese Ustvedt
Marianne Volden
Representant
1. vara
913 18 226
950 77 869
[email protected]
[email protected] ail.com
Bjørn Eriksen
2. vara
404 57 777
[email protected]
Ole Tørklep
Jan Oskar Utnem
3. vara
Sogneprest
916 83 183
456 66 804
[email protected]rch.com
[email protected]
Eirik Rice Mills
Kapellan / vikar
sogneprest
Menighetsforvalter
901 85 070
481 44 556
[email protected]
[email protected]
Svein Beksrud
Møtt
Strategimøtet.
I dette møtet vil fokus være på alt det barne- og ungdomsarbeid i
menigheten.
Møtet er tenkt å gi menighetsrådet innspill til endelig vedtak om
hvilken strategi som skal velges. Menighetsrådet legger bispedømmets
strategi til grunn for sitt arbeid med menighetens strategi.
Innspill fra leder for barnearbeidet Mari Almås og leder for
ungdomsarbeidet, Ingeborg Holberg.
Staben og andre relevante medarbeidere og frivillige inviteres også til
møtet. I dette møtet betyr det; Påtroppende vikar for barnearbeidet,
Tuva Jebe Nesmann, - , trosopplæringsmedarbeider, Elise Birgitte
Thomassen. Målsettingen med møtet er få opp en oversikt over det
arbeidet vi har, hvilke planer og ønsker og ambisjoner som foreligger.
Møtestart for strategimøte med samtale blir kl 1630 m/ servering
Tid: Mandag 2. mai 2016 kl. 19.30
Sted: Møterommet - menighetskontoret
1
DEN NORSKE KIRKE
Uranienborg menighetsråd 2015-2019
Innkalling til Menighetsrådsmøte nr.9
MR Sak 16/16
Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent
MR Sak 17/16
Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møtet 8.2.16 ble godkjent
MR Sak 18/16
Budsjett 2016 – postnivå samt foreløpige regnskapstall fra 2015
Saksfremlegg presenteres på møtet.
Forslag til vedtak:
Budsjettet vedtas i tråd med fremlagt forslag.
Administrasjonen gis fullmakt til budsjettjusteringer innenfor hver
avdeling.
MR Sak 19/16
Vipps – SMS – kirkeoffer. Givertjeneste og Uranienborg menighets
strategi – sosial profil
Forslag til vedtak:
a) Menigheten erstatter SMS-ofring med Vipps. Vipps introduseres så
fort informasjonsmateriell foreligger.
b) SMS opprettholdes som en av flere måter å støtte menighetens
arbeidet på. Det betyr at alt som gis via SMS etter at Vipps er
introdusert går til menighets arbeid.
c) Kollekt ved konserter går til sosial formål eller til å støtte en annen
menighet i prostiet.
d) Menighetsrådet ser positivt på at det, som et ledd i menighets sosial
engasjement, også kan bevilges et større beløp til et særskilt tiltak
som presenteres i egen sak i et senere møte.
MR Sak 20/16
Kirkekaffen – forbedring av lokaler og fasiliteter
Forslag legges fram i møtet / ettersendes
Forslag til vedtak:
Menighetsrådet støtter forslaget om en ny løsning med benkeplate og
skap bak i kirken slik fremlagt forslag beskriver.
2
DEN NORSKE KIRKE
Uranienborg menighetsråd 2015-2019
Innkalling til Menighetsrådsmøte nr.9
MR Sak 21/16
Tilsetting av produsent for kirkemusikkarbeid i Uranienborg
Se vedlegg
Forslag til vedtak:
Menighetsrådet følger innstillingen fra kirkemusikkutvalget og gir
tilbudet til Torunn Forland.
Det forutsettes at vedkommende har eget foretak og kan fakturere
menigheten i forhold til avtalt arbeid og til en pris som fastes av
menighetsrådet. Ved tilsetting er avtalt pris kr 300.
MR Sak 22/16
Søknad om fratredelse fra vervet som menighetsrådsmedlem
Til Uranienborg menighetsråd - Avskjed fra MR
Jeg søker med dette avskjed fra mitt verv i Uranienborg menighetsråd
fra og med 1 mars 2016.
Årsaken er flytting til utlandet for resterende MR-periode.
Mvh
Torunn Sneltvedt
Forslag til vedtak:
Menighetsrådet innvilger Torunn Sneltvedts søknad om fratredelse.
Therese Ustvedt bli heretter fast medlem av menighetsrådet og
varamedlemmer blir:
1. Marianne Volden
2. Bjørn Eriksen
3. Ole Tørklep
MR Sak 23/16
Tilsetting av administrativ rådgiver
Saksfremlegg presenteres i møtet.
MR Sak 24/16
Personalsak
Sakspapirer legges fram i møtet
MR Sak 25/16
Orienteringssaker
- Nytt fra soknepresten
- Nytt fra daglig leder
- Referat fra møtet i Fellesrådet v / Inger Forfang
- DUGNAD bli mandag 18. april !!
- Menighetens årsmøte 22. mai 2016
- Påskens program
- Kirkebok føring – statistikk
3
DEN NORSKE KIRKE
Uranienborg menighetsråd 2015-2019
Innkalling til Menighetsrådsmøte nr.9
MR Sak 26/16
Befaring
Space parkering
Språkkafe (se vedlegg)
Eventuelt
29.2.2016
Paul Stray / Svein Beksrud
4
DEN NORSKE KIRKE
Uranienborg menighetsråd 2015-2019
Innkalling til Menighetsrådsmøte nr.9
Orienteringssaker:
-
2000 kr til arbeid for eldre – særlig ensomme - Arbeid med givertjeneste
Kontrakt Johanne Bjørkhaug
Trosopplæring
Kirken - Utleie for 120.000 i des. neste år mål: 150.000 (20% til Kfio) Engasjere to
studenter til sjaue jobb., Gjennomføring gikk ellers greit. To ekstra vask i kirken i
desember + JOU og SB
Vipps Bedrift
Loomis
5