Slik presterers Uranienborg skole

Comments

Transcription

Slik presterers Uranienborg skole
Strømsveien 102
Pb 6127 Etterstad, 0602 Oslo
Tlf: 02 180
Faks: 22 65 79 71
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Slik presterer
Internett:
www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no
E-post: [email protected]
Uranienborg skole
Et utvalg resultater fra ungdomstrinnet i skoleårene 2009-2012
Informasjon til foresatte
Ønsker du
mer fakta om din skole?
Kvalitetsportalen er et nettsted med informasjon om resultater og ressursbruk for hver
skole i Oslo. Her finner du også Brukerundersøkelsen, som viser foresattes tilfredshet med
noen av skolens sentrale områder. Dokumentasjon om elevens læringsutbytte er viktig i
den enkelte skoles arbeid med strategi og utvikling.
Se skolens nettside: www.uranienborg.gs.oslo.no
www.ude.oslo.kommune.no
2012
Rektor Randi Elisabeth Tallaksen:
– Norges beste engelskresultater
Uranienborg skole har et godt system for
oppfølging av elevene. Dedikerte lærere
der alle har fagutdannelse, skolens fokus
på tydelig klasseledelse, tilbud til alle om
lærerstyrt leksehjelp/fagkurs utenom skoletid, ledelsens tette kommunikasjon og oppfølging av lærerne, godt samarbeid og dialog med hjemmene, foresattes oppfølging
og skolens satsing på et positivt elevmiljø,
gjennom eksempelvis utvidet kulturarbeid,
er alle viktige faktorer som bidrar til elevenes gode resultater og høye trivsel.
Hvordan følges resultatene opp?
Har skolen nådd målene for 2011?
Skolens elever presterer høyt, godt over
Oslo-snittet, på nasjonale prøver. I engelsk
på 8. trinn hadde Urra best resultater av alle
kommunale skoler i Norge. På alle områder
er det meget gode faglige resultater, spesielt
i engelsk og matematikk. Leseprøvene på
de laveste trinnene viste høy score. Vi har
ambisiøse mål for alle våre elever og nådde
de fleste i 2011, men var ikke helt fornøyde
med resultatene på skriftlig eksamen.
Hvordan vil du kommentere skolens
resultater?
Alle resultater følges opp i ledelsen og
lærergruppene. Resultatene analyseres, og
ulike tiltak settes inn/endres for å oppnå
ytterligere forbedring. Lærerne har jevnlig
elevsamtaler der det faglige og sosiale tas
opp, også oppnådde resultater. Hovedtema
er: Hva skal til for at eleven skal utvikle seg
videre? I utviklingssamtaler med elev, foresatt og lærer drøftes hva de sammen kan
gjøre for å heve elevens resultater.
ekstra fornøyd med informasjonen om sitt
barns faglige utvikling. Det er vi glad for!
I Brukerundersøkelsen uttrykker samtlige
foresatte at barna er trygge og at de trives
på skolen. Dette mener vi har med gode,
fagutdannede lærere å gjøre, kombinert med
tydelig klasseledelse og struktur.
Hvilke resultater er skolen mest fornøyd med?
Elevene går her fra 1.–10. trinn, og resultater på høsten i 8. trinn vil være skolens
mål på vår barnetrinnsundervisning. Vi er
derfor svært tilfredse med resultatene på
nasjonale prøver på 8. trinn. Skolen har det
siste året satset mye på overgangsarbeidet
fra barne- til ungdomstrinnet, og vi vet at
det også ligger mye godt og systematisk
lærerarbeid bak resultatene. Vi tar med
oss de innførte systemene og utvikler dem
videre i samarbeid!
Hvordan vil du kommentere Brukerundersøkelsen?
Uranienborg har foresatte som er meget
godt fornøyde med hvordan lærerne hjelper
elevene til å bli bedre på skolen. De er også
Osloskolen gjennomfører årlige brukerundersøkelser. Hensikten er å kartlegge hvor fornøyde foresatte er med skolen innen sentrale områder som trivsel, arbeidsmiljø og tilpasset opplæring. Nedenfor finner du resultater på utvalgte spørsmål fra Brukerundersøkelsen. Øvrige
resultater finner du på www.ude.oslo.kommune.no.
I hvilken grad er du fornøyd med
dialogen mellom hjem og skole?
Avgangskarakterer
2010
2011
2012*
10. trinn standpunkt, norsk hovedmål skriftlig
4,3
4,2
4,3
10. trinn eksamen, norsk hovedmål skriftlig
4,2
3,7
3,8
10. trinn standpunkt, matematikk
4,6
4,2
4,0
10. trinn eksamen, matematikk
4,2
3,9
4,1
* Foreløpige eksamensresultater før klagefrist er utgått.
Nasjonale prøver
Hver høst blir det avholdt nasjonale prøver i regning, lesing og engelsk på 5., 8. og 9. trinn (kun lesing og regning). Prøvene
skal gi informasjon om hvorvidt elevenes grunnleggende ferdigheter er i samsvar med målene i læreplanene. Resultatene for
8. trinn og 9. trinn ved skolen presenteres nedenfor ved hjelp av en skala med fem ulike mestringsnivåer. Grafikken viser
fordelingen av elever på de forskjellige nivåene i prosent. Nivå 1 er laveste nivå.
Resultater fra nasjonale prøver
Brukerundersøkelsen
I hvilken grad er det ro og orden i
gruppen/klassen ditt barn går i?
Resultater,
Uranienborg skole
3
3
2010
4
5
2011
2
4
2009
3
2010
64,8 %
Nasjonale prøver regning 8. trinn, andel elever på nivå 4 og 5 (to høyeste nivåer)
56,3 %
49,1 %
Nasjonale prøver engelsk lesing 8. trinn, andel elever på nivå 4 og 5 (to høyeste nivåer) 65,4 %
73,1 %
Nasjonale prøver norsk lesing 9. trinn, andel elever på nivå 4 og 5 (to høyeste nivåer) 67,3 %
73,7 %
Nasjonale prøver regning 9. trinn, andel elever på nivå 4 og 5 (to høyeste nivåer)
61,4 %
I hvilken grad er du fornøyd med måten
skolen følger opp elevenes resultater på?
4
2011
10
14
20
24
25
2009
10
3
Nasjonale prøver regning 8. trinn
7
4
6
2
40
Nasjonalt
2011
Oslo
25
29
20
15
10
10
God
66
60
Middels
77
73
Dårlig
52
Uranienborg
25
30
20
66
Oslo
30
35
69
Nasjonalt
35
Uranienborg
40
54,9 %
Nasjonale prøver regning 9. trinn
17
17
35
2010
2011
Nasjonale prøver norsk lesing 8. trinn, andel elever på nivå 4 og 5 (to høyeste nivåer) 59,3 %
50
2009
2010
61
Vet ikke
5
67
0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5

Similar documents