Referat 28.01.2013 - Nordre Aker skole

Comments

Transcription

Referat 28.01.2013 - Nordre Aker skole
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Nordre Aker skole
REFERAT FRA DRIFTSTYREMØTE VED NORDRE AKER SKOLE
Tid: Mandag 28.01.13, kl. 15:00-17.00
Sted: Nordre Aker skole, Gjerdrums vei 21 , personalrommet
Til stede:
Ellen Reimers, ansatt
Hans Jørgen Østberg, ansatt
Henning Stene, ekstern
Bjørn Gilbert, ekstern
Kari Beck - rektor
Ikke møtt:
Hans A. Kielland Aanesen, ekstern
Dagsorden:
Sak 30 – 2013
Godkjenning av innkalling og referat
Vedtak: Innkalling og referat godkjent.
Sak 31 - 2013
Budsjett 2013 - vedlagt
Rektor gjennomgikk budsjettet.
Årets budsjett er på ca kr 30,8 mill. Av dette er ca kr 28,6 mill lønnsutgifter.
Driftsutgifter er periodisert i forhold til erfaringstall fra tidligere år. Det er tatt høyde
for økt bemanning i 2013 basert på økte pasienttall ved klinikken. Økonomien ved
skolen er grei.
Vedtak: Budsjettet for 2013 er gjennomgått og godkjent.
Sak 32 – 2013
Strategisk plan 2013
NAS har nå fått aksept for å ha fokus på områder som er reelle for skolen.
Følgende strategiske mål er valgt ut og rektor gjennomgikk disse:
• Strategisk mål 1.1: Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret.
• Strategisk mål 1.3: En større andel elever og lærlinger fullfører og består et 13
årig utdanningsløp.
• Strategisk mål 3.1: Nordre Aker skole involverer og samarbeider aktivt med
foresatte i læringsarbeidet til den enkelte elev.
• Strategisk mål 4,1: Nordre Aker skole har bedre kompetanse i å sikre elevenes
lese- og regneprogresjon og læringsutbytte i fagene.
• Strategisk mål 4,2: Nordre Aker skole har bedre kompetanse i elevvurdering i
fagene.
Vedtak: Strategisk plan for 2013 er gjennomgått og godkjent.
Utdanningsetaten
Nordre Aker skole
Postadresse:
Pb. 4956 Nydalen
0424 Oslo
Telefon: 23 49 21 90
Telefaks: 23 49 23 03
E-post: [email protected]
Besøksadresser:
Avdeling ungdom
Sognsvannsveien 67
0372 Oslo
Telefon: 23 49 21 90
3
Avdeling barn
Gjerdrums vei 21
0484 Oslo
Telefon: 24 09 36 80
Org.nr.: 974590700
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Nordre Aker skole
Sak 33 - 2013
Studietur 2013
Den planlagte studieturen i mars 2013 er utsatt til oktober 2013.
Vedtak: Saken tatt til orientering.
Sak 34 – 2013
Rehabilitering S 67 og G 21
Prosessen med rehabilitering av vegger og tak i Gjerdrums vei er påbegynt. Både
malerfirma og snekkerfirma har vært på befaring. Driftsstyreleder etterspurte
fremdrift vedr utbedring av lysstyringsenhet i Gjerdrums vei 21. Avantor har
varslet at elektriker er bestilt.
Det er planlagt et møte ang bygningene på Sogn senter12.02.13. Ventilasjonsanlegget
i S 67 trenger oppgradering/ utskifting. Murveggen i trappehuset behandles nå
forskriftsmessig. Arealet er sanert og avstengt. Mycoteam skal gjøre nye målinger.
OUS mener at NAS ikke har behov for alle arealene i S 67.
Vedtak: Saken tatt til orientering.
Sak 35 – 2013
Status vedrørende endringer i Oslo universitetssykehus og
konsekvenser for skolen
UDE skal nå starte en utredning av Nordre Aker skole vedr skolens fremtidig
virksomhet/ oppdrag. Oppstart av dette arbeidet er ca 01.03.13. Rektor har
fortløpende spilt inn temaer til utdanningsetaten.
Vedtak: Saken tatt til orientering.
Sak 36 – 2013
Ingen saker.
Eventuelt
Ref: Jan Røed Ellingsen
Neste møte i Driftsstyret: Mandag 11.03.13 kl 15:00-17:00
Driftsstyrets siste møte i 2012-2013: Mandag 03.06.13 kl 15:00-17:00
Utdanningsetaten
Nordre Aker skole
Postadresse:
Pb. 4956 Nydalen
0424 Oslo
Telefon: 23 49 21 90
Telefaks: 23 49 23 03
E-post: [email protected]
Besøksadresser:
Avdeling ungdom
Sognsvannsveien 67
0372 Oslo
Telefon: 23 49 21 90
3
Avdeling barn
Gjerdrums vei 21
0484 Oslo
Telefon: 24 09 36 80
Org.nr.: 974590700

Similar documents