Skoletilpasset kompetanseheving for leseprogresjon

Comments

Transcription

Skoletilpasset kompetanseheving for leseprogresjon
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Skoletilpasset kompetanseheving for leseprogresjon
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Mål:
•
•
Økt lesekompetanse for den enkelte elev
Lokalt utviklet og implementert plan for leseopplæringa på skolen
Dokumentnavn
27.03.14
2
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Bakteppe for fokus i prosjektet
•
Lesing som grunnleggende ferdighet er vanskelig å gripe
- i alle fag
- en kontinuerlig utvikling
•
Den grunnleggende leseopplæringa dominerer på de laveste trinn
"Den første" og "den andre" leseopplæringa må gå som parallelle prosesser
•
Alle elever er målgruppe og alle lærere skal involveres:
Prosjektet forutsetter ledelse av skoleutvikling
Dokumentnavn
27.03.14
3
Oslo kommune
Utdanningsetaten
PED-avdelingeni Utdanningsetaten
•
Står faglig og innholdsmessig ansvarlig for tilbudet
•
Pedagogisk avdeling vil i oppstartmøte med skolen kartlegge behov og utarbeide plan for kompetansehevingen i
samarbeid med skolens ledelse. Tilbudet vil bli evaluert ved utgangen av hvert semester. Kompetansehevingstilbudet
tilpasses skolens behov så langt det er mulig.
Dokumentnavn
27.03.14
4
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Semester 1: Kartlegging, forankring, kunnskapsplattform
•
•
•
For alle: Leseforståelsesstrategierog lesemetoder
Obligatorisk kurs for utvalgte lærere:Forsterketinnsats i lesingmed KåreKverndokken
Erfaringsdeling
Dokumentnavn
27.03.14
5
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Semester 2: Kompetanseutvikling og endring av klasseromspraksis
Fokus på klasseromspraksis som fremmer leseprogresjon for alle
•
•
•
•
•
Ledere må ha fokus på lesing i skolevandring
Obligatoriskkurs for alle lærere og ledere påskolen: Ord og begreper
Erfaringsdeling på trinn og i hele personalet
Obligatoriskekurs for utvalgtelærere: Lesing i realfagene
Arbeidmedutvikling av lokal plan for leseopplæringen.
Dokumentnavn
27.03.14
6
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Semester 3: Implementering av lokal plan for leseopplæringen.
•
Lokal plan for leseopplæringen presenteres for hele personalet før oppstart av skoleåret 2014-15. Planen skal nedfelles
i årsplaner / halvårsplaner i alle fag. Dette arbeidet koordineres på trinn. Ledelsen må sikre at planen nedfelles i
fagplaner og at lærerne kommuniserer sine planer for hverandre.
•
Det etableres månedlig lærings- og erfaringsdelingsarenaer for trinn og / eller team etter oppsatt plan
Dokumentnavn
27.03.14
7
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Oppsummering av erfaringerfra prosjektskolene
•
Suksessfaktorer
- Tydelig forankring i personalet
- At planen blir fulgt
- At ledelsen følger opp hva som blir gjort
- At planen holdes levende
- En god plan i samspill med andre faktorer (TIEY)
- Opplæring for alle
- Forpliktende plan
- Erfaringsdeling
- Leseopplæring er ofte på agendaen
- Implementering og engasjement
- Tid til samarbeid og diskusjon
Dokumentnavn
27.03.14
8
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Suksessindikatorer
•
Iverksetting, gjennomføring og oppfølging av resultater er godt forankret i skoleledelsen
•
Kollektiv praksis i leseopplæringen
•
Individuelle planer for leseopplæringen til de svakeste elevene der leseprogresjon kontinuerlig følges opp og
identifiseres
•
Organisatorisk tilrettelegging av styrkingstiltak for svake lesere
•
Arenaer for og planlagt tid til erfaringsdeling og kompetanseutvikling
Dokumentnavn
27.03.14
9

Similar documents