Du kan laste ned skoletidsplanen her (pdf)

Comments

Transcription

Du kan laste ned skoletidsplanen her (pdf)
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Se mottakertabell
Dato:
Deres ref:
02.12.2013
Vår ref (saksnr):
Saksbeh:
Arkivkode:
10/01026-12
Bjørg Ruud, 23 46 70 49
420
Skoletidsplan skoleåret 2014/15
Under følger skoletidsplan for skoleåret 2014/2015.
Direktøren for Utdanningsetaten er i henhold til bystyrevedtak delegert myndighet til å fastsette
skoletidsplan. Den er ikke videredelegert til driftsstyret.
Høstferien er som tidligere er lagt til uke 40 og vinterferien til uke 8.
Skoletidsplanen er i tråd med de føringer som er gitt fra Akershus fylkeskommune for i størst
mulig grad å samordne en felles skolerute for alle kommunene i fylket og Oslo.
I henhold til opplæringsloven skal elevenes skoleår ha 190 dager innenfor en ramme på
45 sammenhengende uker. I tillegg til de 190 dagene for elevene kommer 5 planleggingsdager
for det pedagogiske personalet. Skolene velger selv når de vil legge disse 5
planleggingsdagene. Skolen kan derfor ikke legge planleggingsdagene innenfor de 190 dagene
som framkommer av skoletidsplanen.
Med hilsen
Margaret Westgaard
avdelingsdirektør
Utdanningsetaten
Roy Venge Tollefsen
seksjonssjef
Besøksadresse:
Strømsveien 102
0663 OSLO
Postadresse:
Pb 6127 Etterstad, 0602 OSLO
Telefon: 02 180
Telefaks: 22 65 79 71
Org.nr.: 976820037
[email protected]
www.ude.oslo.kommune.no
SKOLETIDSPLAN FOR GRUNNSKOLEN OG VIDEREGÅENDE
OPPLÆRING I OSLO SKOLEÅRET 2014/2015
MÅNED
AUGUST
ANTALL SKOLEDAGER
10
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
JANUAR
20
20
20
15
20
FEBRUAR
15
MARS
APRIL
20
18
MAI
17
JUNI
15
SUM
FERIE OG FRIDAGER
Skolestart: mandag
18.08.2014
Høstferie f.o.m. 29.09.2014
Høstferie t.o.m.03.10.2014
Juleferie f.o.m. 22.12.2014
Juleferie t.o.m. 02.01.2015
Første skoledag 05.01.2015
Vinterferie f.o.m.
16.02.2015 t.o.m. 20.02.2015
Påskeferie f.o.m. 30.03.2015
Påskeferie f.o.m. 01.04.2015
t.o.m. 06.04.2015
Kr. h.f. er 14. mai, Fri
fredag 15. mai, 2. pinsedag
er 25. mai
Siste skoledag: fredag
19.06.2015
190 SKOLEDAGER
Alle elevenes skoledager er her fastlagt.
Skolestart skoleåret 2015/2016 er 17. august 2015.
2
3
Mottaker
Alle skoler
Kontaktperson
Pedagogisk-psykologisk tjeneste
Oslo
4
Adresse
Post
Land
Postboks 6431
Etterstad
0605
OSLO
Norge

Similar documents