Förvara detta överlåtelsebrev på samma ställe som

Comments

Transcription

Förvara detta överlåtelsebrev på samma ställe som
ÖVERLÅTELSEBREV
FÖR ATT BEVISA ÖVERFÖRING AV ÄGANDERÄTT
Utöver att fylla i registreringsbevisets anmälningsdel är det bäst att säljaren eller en annan överlåtare alltid gör ett separat överlåtelsebrev. Med hjälp av överlåtelsebrevet kan
säljaren bevisa att försäljningen har ägt rum även om köparen försummar att göra en registeranmälan.
FORDON
KÖPARE
Märke och modell
Fordonstyp
Tillverkningsnummer
Registreringsnummer
Efter- och förnamn
Personbeteckning/FO-nummer
Utdelningsadress
Postnummer och -ort
E-post
SÄLJARE
Efter- och förnamn
Personbeteckning/FO-nummer
Utdelningsadress
Postnummer och -ort
E-post
FÖRSÄKRINGSBOLAG
Säljarens försäkringsbolag
ÖVERLÅTELSEDATUM
Ort och överlåtelsedatum
UNDERSKRIFT
Säljarens underskrift med namnförtydligande
Köparens försäkringsbolag
Köparens underskrift med namnförtydligande
INTYGAS AV
Med detta överlåtelsebrev bevisas att full äganderätt till ovannämnda fordon samt till den utrustning som vid tidpunkten för överlåtelsen befinner sig i fordonet i fråga överförs från
och med ovannämnda datum. Den nya ägaren ska göra en registeranmälan inom sju (7) dygn från övergången av äganderätten.
SÄLJAREN SKA OBSERVERA
KÖPAREN SKA OBSERVERA
■ Registreringsbevisets anmälningsdel ska fyllas i i sin helhet (t.ex. personoch adressuppgifter om den nya ägaren, överlåtelsedatum samt underskrift
av säljaren och köparen). Detta överlåtelsebrev ersätter inte en registeranmälan.
■ Försäkra dig om att säljaren är den ägare som anges i registret.
■ Detta överlåtelsebrev eller en kopia av registreringsbevisets anmälningsdel
behövs för den försäljningsanmälan som ska göras till Trafiksäkerhetsverket,
Trafi, om den nya ägaren försummar att göra en registeranmälan. Adressen
till Trafiksäkerhetsverket, Trafi, är PB 320, 00101 HELSINGFORS och fax
020 618 5095.
■ Försäkra dig om att fordonet inte har några mellanägare efter ägaren som anges i
registret (eftersom det då kan förekomma brister t.ex. i äganderättsutredningen,
i trafikförsäkringen och i fordonsrelaterade skatter.
■ Om säljaren inte är den ägare som anges i registret, kan köparen be säljaren att
registrera fordonet i sitt namn före överlåtelsen.
■ Försäkra dig om att eventuella fordonsrelaterade skatter är betalda
20 240 20 01.11
och fordonsskatt).
Förvara detta överlåtelsebrev på samma ställe
som registreringsbevisets anmälningsdel.
Detta överlåtelsebrev fylls i i samband med överlåtelse av fordonet och lämnas till säljaren.
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
HELSINKI
Postadress: 00017 FENNIA
Telefon
Fax
Internet
FO-nummer
010 5031
010 503 6256
www.fennia.fi
0196826-7
(t.ex. dieselskatt

Similar documents