Att säljA och köpA kAtt - Maine coon

Comments

Transcription

Att säljA och köpA kAtt - Maine coon
Att sälja och köpa katt
- En guide i djungeln av paragrafer och stadgar Text: Elisabeth Keidser
Att sälja eller köpa en katt kan bli många och långdragna turer om oturen är framme!
Att var uppfödare är inte alltid så lätt som många vill tro. Du skall leverera en liten söt kattunge, som redan
är en alldeles förtjusande liten personlighet till ett nytt hem. Denna lilla förtjusande varelse är helt i
människans händer bland lagar och paragrafer hit och dit. Som kattuppfödare räknas du som näringsidkare.
Den lilla söta kattungen, som du redan har fått känslor för, kan enligt lag jämnställas med vilken möbel eller
annan vara som helst. Detta innebär att du som uppfödare har som alla andra näringsidkare ett ansvar för
din vara, så även efter leverans.
I och med detta är man skyldig att följa stadgar och lagar
(finns i slutet av artikeln), vare sig man kan dem eller inte!
Här följer några exempel på vad som kan hända i denna
djungel av paragrafer och stadgar och hur dessa kan tolkas av
ARN (Allmänna Reklamationsnämnden)...
Ett avtal om att reservera en katt har ingåtts
uteslutande via Internet.
Distans- och hemförsäljningslagens regler har därmed ansetts
tillämpliga på avtalet. Köparen har därför haft rätt att ångra
köpet och att få tillbaka betald handpenning.
Yrkandet på återbetalning av handpenning har därför bifallits.
Som köpare har jag Ångerrätt
Att boka en kattunge via internet är ju enkelt och lätt att
genomföra. Det kallas för distansavtal, MEN har man verkligen bestämt sig, eller är det bara stundens ingivelse, som gör
att man skickar en handpenning?
För att skydda både köpare och säljare, skall säljare vid
tingningsavtalet informera om ångerrätten för köparen om
ångerfristen skall börja löpa.
Då har köparen 14 dagars ångerrätt eller vara som helst, om
ingen sådan information har givits har ångerfristen därför inte
påbörjats! Det kan då gå längre tid än 14 dagar och säljaren är
ändå skyldig att betala tillbaka hela handpenningen.
Ersättning vid ”avhjälpande av fel”
Bedömning av vilken ersättning som kan utgå vid ”avhjälpande av fel” hos sällskapsdjur, där ett medfött bogfel visade sig senare än vid leverans och orsakade operation med
rehabilitering. ARN-nämden har ansetts att de vårdåtgärder
(inkl rehab) som vidtagits inte översteg de kostnader som för
djurägaren rimligen kan beräknas ta på sig.
Försäkringar
Vikten av att ha försäkrat sin katt är väl redan vedertagen.
Men att ha tilläggsförsäkringar är inte allom givet!
En kattunge/hundvalp är köpt. Vid köpetillfället är den till
synes frisk. Det visar sig senare att den har ett medfött bogfel
som måste opereras. Kostnaden för operationen ersätts genom försäkringen. Rehabilitering som kostade drygt 4000 kr
ersätts inte. Köparen yrkade ersättning för ”avhjälpande av fel”
med summan för rehabiliteringen samt prisavdrag med 7000
kr.
Säljaren blir här ersättningsskyldig för rehabiliteringen men
inte till prisavdrag på köpeskillingen då den aktuella katt/
hund var såld till enbart sällskap.
6 Maine Coon-katten 3/2010
En förutsättning för utkrävande av säljaransvar är att konsumenten visar att varan är behäftad med ett fel i konsumentlagens mening. Konsument som inte visat upp den felaktiga
varan eller skriftligt expertutlåtande om denna för säljaren har
därvid ansetts inte ha fullgjort sin bevisbörda.
Säljaransvar
En kattköpare går till veterinären, 5 månader efter köpetillfället på grund av att katten minskat i vikt och hade nedsatt aptit
och efter ytterligare 2 dagar avlivades katten enligt veterinären. Köparen yrkade att få tillbaka köpeskillingen och även
ersättning för veterinärkostnader men lämnar inget veterinärutlåtande eller obduktionsprotokoll.
Säljaren anses här vara näringsidkare vid försäljningen av
katten och därmed tillämpas Konsumentköplagen. Ett fel som
visar sig inom 6 månader efter avlämnandet anses ha funnits
vid avlämnandet om inte annat visas eller att det är oförenligt
med felets art.
Köparens yrkande bifölls ej.
Vid köp av en hund har parterna avtalat om att köparen skulle teckna en liv- och veterinärvårdsförsäkring, vilket köparen
försummade. Denna underlåtenhet har inte ansetts inverka på
köparens möjlighet att häva köpet p.g.a. fel och inte heller på
säljarens skyldighet att då betala tillbaka köpesumman.
Att häva köpet
En hund köptes i april för 8 000 kr. Senare samma år avled
hunden efter ett hastigt insjuknande. Obduktionen visade att
ett medfött hjärtfel orsakat
hundens död. Köparen begärde att få tillbaka pengarna för hunden vilket
uppfödaren nekade, med
hänvisning till att köparen
inte följt kravet i köpeavtalet, att teckna livförsäkring för hunden. Köparen
yrkade då hävning av
köpet för att få tillbaka
sina pengar. Uppfödaren,
tillika säljaren, motsatte
sig yrkandet eftersom köparen gjort sig skyldig till
kontraktsbrott, genom att
inte teckna liv- och vetrinärförsäkring för hunden,
enligt överenskommelsen i
köpekontraktet.