försäljningsprospekt 21.01.2016 försäljning av en utmätt

Comments

Transcription

försäljningsprospekt 21.01.2016 försäljning av en utmätt
UTSÖKNINGSVERKET I VÄSTRA NYLAND
FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT
PB 23, Vitikka 1 B2
02631 ESBO
21.01.2016
Telefon 029 56 21100, Telefax 029 56 21122
E-post [email protected]
FÖRSÄLJNING AV EN UTMÄTT FASTIGHET I SJUNDEÅ MEDELST NÄTAUKTION
Auktion
- tid
- plats
Förevisning
Förfrågningar
28.02.2016 klockan 18:00
www.huutokaupat.com under tiden 28.1.2016 - 28.2.2016 kl. 18:00 eller tre minuter
efter det sista godkända budet.
fredag 19.2.2016 klo 13:00 - 13:30
Häradsutmätningsman Gun Adamsson, tel. 029 56 23022, 050 596 5941
Uppgifter om den egendom som skall säljas
Plats
Kommun
Stadsdel eller by
Adress
Fastighet
Fastighetsbeteckning
Fastighetens namn
Fastighetens eller tomtens
areal
Kommunalteknik
Byggnadsrätt
Planläggning och
planuppgifter
Byggnad
Byggnadsår
Sjundeå
Gårdskulla
Svidjamalmsvägen 160, 02570 Sjundeå
755-423-1-108
Krevolasta
ca. 0,6227 ha
nej
förfrågningar Sjundeå kommun, telefon 09 2606 11 (växel)
generalplan
2001-2002, ombyggt 2008
FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT
1
Antalet våningar
Taktyp och takmaterial
El-anslutning
Uppvärmning
Hiss
Utförda
konditionsgranskningar
Övriga uppgifter
Bostad
Totalyta
Övriga uppgifter
1 1/2 + källarvåning
åstak / tegel
säljs tillsammans med fastigheten
el
installerats hiss mellan nedersta våningen och första våningen
16.12.2015 och 18.12.2015
hushållsmaskiner som inte ingår i försäljningen kan köpas separat av konkursboet.
361,0 m2
Byggnadens ytor har inte kontrollmätts.
Objektets
försäljningsvillkor
Budgivningssätt
Buden ges enligt instruktionerna för nätauktion.
Minimihöjning
500,00 euro
Betalningsvillkor
- handpenning
- betalningstid
Köparen skall som handpenning betala 2.000,00 euro till utsökningsverket i Västra
Nylands konto för tjänstemedel senast två dygn från det att anbudet godkänts.
Om det högsta budet godkänns, får köparen vid behov betalningstid 4 veckor från det
att handpenningen betalats. Köparen skall betala ränta på hela köpesumman i enlighet
med 3 § 2 mom. i räntelagen för betalningstiden från och med auktionsdagen.
Fordringar som hänför sig till De panträtter som belastar den sålda egendomen förfaller, inteckningarna förblir i kraft
den egendom som skall
och pantbreven överlåts till köparen.
säljas
Övriga uppgifter
Egendomen är utmätt och den säljs på auktion som förrättas av utmätningsman och i
enlighet med utsökningsbalkens allmänna auktionsvillkor.
Ändringssökande
Utsökningsbesvär gällande en åtgärd som föregått auktionen skall anföras inom tre
veckor räknat från auktionen. Besvärsanvisning bifogas till protokollet över auktionen.
Crista Berndtson
häradsfogde
Verksamhetsstället i Raseborg
Bilagor
Fastighetsregisterutdrag
Kartutdrag från fastighetsregistret
Konditionsgranskning
Plan
Ritningar
Allmänna auktionsvillkor
FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT
2