Avtal för överlåtelse av andel i LNS fiber ekonomisk förening

Comments

Transcription

Avtal för överlåtelse av andel i LNS fiber ekonomisk förening
Avtal för överlåtelse av andel i LNS fiber ekonomisk förening
Säljare
Namn
Personnr, org.nr
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
Adress
……………………………………………………………………………………………….
Postnr
Ort
Land (om ej Sverige)
………………………………..
………………………………………………………………
.......................................
Telefon/mobiltelefon
………………………………………………………………………………………………
Köpare
Namn
Personnr, org.nr
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
Adress
……………………………………………………………………………………………….
Postnr
Ort
Land (om ej Sverige)
………………………………..
………………………………………………………………
……………………………………
Telefon/mobiltelefon
………………………………………………………………………………………………
Berörd fastighet som är ansluten till föreningens nät
Fastighetsbeteckning
………………………………………………………………………………………………………..
Adress
……………………………………………………………………………………………….
Postnr
Ort
………………………………..
………………………………………………………………
Härmed intygas att säljaren överlåter sin, på insatsen grundande, andelsrätt i LNS fiber ek. för. till
köparen för …………………. Kr.
Köparen kan ansöka om medlemskap i föreningen inom 6 månader från förvärvet och blir då, om
medlemskap beviljas, medlem i säljarens ställe. Ansöker köparen inte om medlemskap, eller om
medlemskap nekas, har köparen enligt föreningens stadgar, samma rätt att få insats återbetald som
säljaren skulle haft om säljaren avgått ur föreningen efter uppsägning av medlemskapet.
Överlåtelsedatum
.....................................................................
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. Kopia av avtal lämnas till LNS
fiber ek. för. i samband med medlemsansökan.
Underskrifter
Ort, datum
Ort, datum
……………………………………………………………………
………………………………………………………….
Namn o. namnförtydligande Säljare
Namn o. namnförtydligande Köpare
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
………………………………………………………….
………………………………………………………….