Prospekt Björnhult.indd

Comments

Transcription

Prospekt Björnhult.indd
Vetlanda, 45 ha
Björnhult
|1|
|2|
BJÖRNHULT NEDREGÅRDEN
I gränstrakterna mellan Jönköpings- och Kronobergs län ligger
Björnhult Nedregården innefattande Björnhult 2:9 och SolbergaKulla 1:13. Total areal om 45,2 ha i två skiften varav 42 ha
produktiv skogsmark och ca 1,5 ha inägomark. Virkesförrådet
uppgår till totalt ca 7 850 m³sk varav hela 5 570 m³sk är äldre
skog i huggningsklass S2. Västra skiftet gränsar mot Kolvesjö.
Byggnadsbeståndet innefattande bostadshus, ladugård och uthus
är av äldre, enklare skick. Jakt och fiskerätt följer.
Avstånd till Vetlanda ca 25 km och Åseda ca 20 km. Säljes som
en enhet eller skiftena var för sig.
|3|
BOSTADSBYGGNADER
BYGGNADER
ÖVRIGA BYGGNADER
Byggnadsbeståndet är i äldre och enklare skick.
Skomakarstugan i trä/timmer, tak med äldre
cementpannor. Ej el eller vatten.
BOSTADSHUSET
Timrad Mangårdsbyggnad i 1 1/2-plan från 1904. El
finns, ej vatten eller avlopp.
Fasad med stående, röd träpanel, tak med äldre
cementpannor. Centralvärme saknas. Huset ej
permanentbebott sedan slutet av 1960-talet.
Nedervåningen innefattar entré/hall med trapp till
övervåningen, tre rum, kök samt köksfarstu.
Övervåningen innefattar mindre trapphall, tre rum
varav ett med anslutande garderob samt en mindre
kammare.
Öppna spisar och kaminer ej i funktion.
Garage i trä/timmer med plåttak. Ej el eller vatten.
Jordkällare med plåttak.
ENERGIDEKLARATION
Kommer ej upprättas.
DRIFTSKOSTNADER
Bostadsbyggnaden ej beboelig, driftskostnader
saknas.
|4|
|5|
EKONOMIBYGGNADER
LADUGÅRD
Uppförd i trä/timmer med plåttak. Ej el eller vatten.
Innefattar vagnbod/loge med trägolv, utedass samt
fähus/förråd.
|6|
|7|
SKOG OCH MARK M.M.
ÅKER- OCH BETESMARK
Den öppna marken ligger i anslutning till
byggnadsbeståndet och utgörs av åkermark om 1,3 ha
enligt skogsbruksplanen. Enligt fastighetstaxeringen
uppgår arealen åkermark till 3 ha och arealen
betesmark till 1 ha. Jordbruksmarken är muntligt
upplåten 2016. Inga stödrätter följer fastigheten.
|8|
SKOGSMARK
NYCKELBIOTOPER
Fastighetens skogsmark innefattar växtliga ungskogar
samt stor andel äldre, avverkningsbar skog. Marken är
fördelad på två skiften och är bitvis kuperad. På
fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj
2016 från SÖDRA via Royne Engström. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark
till 42 ha med ett totalt virkesförråd om 7 839 m³sk
(187 m³sk/ha). Årlig tillväxt är bedömd till ca 230
m³sk. Medelboniteten är beräknad till 7,5 m³sk/ha
och år och trädslagsfördelningen är tall 39 %, gran
46 %, löv 14 % och ädellöv 2 %.
Av virkesförrådet är ca 5 570 m³sk S2 skog.
Avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt
skogskarta bifogas.
Det finns en nyckelbiotop på fastigheten vilken berör
avdelning 3 enligt skogsbruksplanen, 0,8 ha. Området
avser ädellövnaturskog med stora botaniska värden.
JAKT
Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.
Fastigheten ingår idag i Björnhult-Kulla älgjaktlag
om ca 960 ha.
FISKE
Fiskerätt i Kolvesjö samt i Mörrumsån med bl.a.
kräftfiske.
ÖVRIGT
Mer om Vetlanda kommun och Björnhult med
omnejd kan du hitta på www.vetlanda.se och
www.korsberga.eu
|9|
| 10 |
| 11 |
RÄTTSFÖRHÅLLANDEN
FASTIGHET
Björnhult 2:9 och Solberga-Kulla 1:13, Korsberga
församling, Södra Solberga distrikt, Vetlanda kommun.
ÄGARE
Birgitta Eriksson, Vetlanda, Jan-Olov Eriksson,
Korsberga och Leif Karlsson, Vetlanda.
AREAL
Areal enligt fastighetsregistret
Björnhult 2:9
Solberga-Kulla 1:13
Areal enligt skogsbruksplan
Produktiv skogsmark
Impediment, myr
Inägomark
Väg och kraftledning
Övrig areal
SUMMA LANDAREAL
34,609 ha
7,288 ha
42,0 ha
0,9 ha
1,3 ha
0,3 ha
0,7 ha
45,2 ha
TAXERINGSVÄRDE
Typkod 113 (lantbruksenhet, tomtmark med byggnad,
byggnadsvärde < 50 000 kr), taxeringsvärde år 2014.
Björnhult 2:9 och Solberga-Kulla 1:13 är samtaxerade.
Tomtmarksvärde
69 000 kr
Skogsmark
2 469 000 kr
Skogsimpediment
7 000 kr
Åkermark
74 000 kr
Betesmark
6 000 kr
Ekonomibyggnad
34 000 kr
SUMMA
2 659 000 kr
INTECKNINGAR/LÅN
Det finns två st. penninginteckningar om totalt
200 000 kr uttagna i fastigheterna, samintecknade.
Inga lån skall övertas av köparen.
| 12 |
SERVITUT/NYTTJANDERÄTTER M.M.
PLANER, BESTÄMMELSER OCH
FORNLÄMNINGAR
Fastigheten Björnhult 2:9 belastas enligt fastighetsregistret av avtalsservitut avseende kraftledning.
Muntligt upplåten jordbruksmark 2016.
Fornlämning finns i form av kolningsanläggning,
belägen i anslutning till Lillasjön.
INSKRIVNINGAR
FÖRVÄRVSTILLSTÅND
I fastigheten Björnhult 2:9 finns en Avkomsträtt
från 1919 inskriven.
Fastigheten är belägen i Korsberga församling (Södra
Solberga distrikt) vilken klassas som glesbygd enligt
jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd kan i vissa fall
erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person
(exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
Förvärvstillstånd kostar 3 700 kr för fysisk person.
GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR,
SAMFÄLLIGHETER M.M.
Fastigheten har andel i Björnhult-Kolvesjö
vägsamfällighet. Andelstal ca 12%.
| 13 |
| 14 |
FÖRSÄLJNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
FÖRFARANDE
UPPLYSNING OM SK SIDOVERKSAMHET
Fastigheten säljes genom anbudsgivning/förhandling.
Anbud kan lämnas på hela Egendomen (Område A
och B) innefattande Björnhult 2:9 och Solberga-Kulla
1:13.
Alternativt Område A (del av Björnhult 2:9 samt
Solberga-Kulla 1:13) eller område B (del av Björnhult
2:9) var för sig.
Anbud skall inges skriftligen via fax, e-mail
[email protected] eller post och lämpligast
på bifogad blankett, därtill skall bankreferens eller
motsvarande lämnas. Märk anbudet ”Björnhult”.
Eventuella villkor från anbudsgivare skall framgå
av anbudet.
Kostnaden för Lantmäteriförrättning vid delning
av fastighet betalas av Köparna.
Ansvarig fastighetsmäklare förmedlar annonserbjudande från Hemnet Service HNS AB och erhåller
för denna sidoverksamhet en administrationsersättning på 50 % exkl. moms av annonskostnaden.
BUDDAG
Skriftligt anbud skall vara Areal i Vetlanda, Storgatan
12, 574 32 Vetlanda tillhanda senast onsdagen
den 22 juni 2016.
FRI PRÖVNINGSRÄTT
Säljarna förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt
rätten att när som helst under processens gång
avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till
intressenterna.
Ett lämnat anbud på fast egendom är inte
bindande. Köpet är bindande först då både köpare
och säljare undertecknat köpehandling.
ID-KONTROLL
ID-kontroll av köparen kommer att ske före köpehandlingens undertecknande med hänvisning till
"Lag om åtgärder vid penningtvätt".
BUDFÖRTECKNING
En förteckning över anbudsgivarna och samtliga
lämnade anbud kommer att överlämnas till den
slutlige köparen.
VILLKOR
Förutsättningarna för försäljningen framgår av denna
beskrivning samt eventuell tilläggsinformation. Denna
beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt JB.
10 % av köpeskillingen erläggs som handpenning
vid kontraktstecknandet. Resterande belopp erläggs
på tillträdesdagen.
UNDERSÖKNINGSPLIKT/BESIKTNING
Köparen har enligt jordabalken ett långtgående
ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa
sig om fastighetens skick. Köparen ges därför
möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före
köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa
sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart
lämnats för att informera och underlätta köparens
egen undersökning av fastigheten. För vidare
information om undersökningsplikt mm se bilagt
informationsblad.
En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning
mm och grundar sig således ej på någon exakt
mätningsmetod. Det åligger köparen att själv, eller
med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom
fastigheten. I köpekontraktet kommer det att
skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade
uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte
innefattar någon garanti.
Köparen har undersökningsplikt avseende planoch bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området.
RÅD
Behöver du hjälp med att tolka skogbruksplan,
skattefrågor, upprätta skriftlig boendekostnadskalkyl
mm – kontakta ansvarig mäklare så får du hjälp.
| 15 |
| 16 |
| 17 |
FRISKRIVNING
STÄDNING
En friskrivningsklausul kommer att finnas med i
köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller
brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten
om att en friskrivning av detta slag är mycket
långtgående.
Ekonomibyggnader, bostadshus och mark överlåtes
utan städning, i på tillträdesdagen befintligt skick.
Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar
på fastigheten övergår till köparen.
VISNING
PRISIDÉ
Fastigheten säljs utifrån en indikerad prisidé om
4 600 000 kr.
TILLTRÄDE
Tillträde efter överenskommelse, dock måste
förvärvstillstånd vara beviljat i de fall det krävs.
Visning av Fastighetens byggnader sker måndagen
den 6 juni mellan kl 12.00 - 13.00. Besiktning av mark
sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse
med undertecknad fastighetsmäklare. Vederbörlig
hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt
skog.
| 18 |
VÄGBESKRIVNING
VÄGBESKRIVNING
Fastigheten är belägen ca 25 km söder om Vetlanda,
ca 20 km nordväst om Åseda. Från Vetlanda, kör mot
v 31 mot Kalmar/Växjö. Vid infarten till Lindshammar,
tag höger mot Södra Solberga. Fortsätt knappt 2 km
upp till Björnhult och första gården. Tag där in vänster
på infartsvägen fram till gården. Se också bifogade
kartor.
KOORDINATER
SWEREF99, Hemskiftet
Utskiftet
X = 634 13 66, Y = 50 80 94
X = 633 94 26, Y = 50 75 22
| 19 |
Information i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller
eventuella kommande, i detta material ansvaras ej. Ej heller för händelse som ägaren eller Areal icke kunnat förutse eller påverka, vilket
ändrar givna förutsättningar. Ägaren och/eller Areal förbehåller sig rätten att ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i
den mån de anser erforderligt, utan särskilt meddelande.
Copyright: Areal i Sverige AB, 2016. Text: Henrik Gunnarsson. Foto: Henrik Gunnarsson.
Layout: Lillemor Nottemark. © Lantmäteriverket. Ärende nr MS2007/04528.
FASTIGHETEN UTBJUDES TILL FÖRSÄLJNING GENOM AREAL | VETLANDA
Ansvarig mäklare
HENRIK GUNNARSSON
Reg. fastighetsmäklare
Tel: 0383-561 50
Mob: 070-558 56 42
E-post: [email protected]
| GÖTEBORG | HEDEMORA | HÄSSLEHOLM | JÖNKÖPING | KARLSTAD | LINKÖPING | LJUNGBY | LJUSDAL | LULEÅ | MALMÖ | SANDVIKEN | SIMRISHAMN |
| SKÖVDE | STOCKHOLM | ULRICEHAMN | UPPSALA | VADSTENA | VETLANDA | VÄNERSBORG | VÄSTERÅS | VÄXJÖ | ÅMÅL | ÖREBRO |
| 20 |
KÖPARENS OCH SÄLJARENS ANSVAR FÖR FASTIGHETENS
SKICK MED MERA
UTGÅNGSPUNKT FÖR ANSVARSFÖRDELNINGEN
Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall
stämma överens med vad som avtalats mellan parterna
och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat
förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det
skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att
köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten.
För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet
att upptäcka eller haft anledning att räkna med på grund
av fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras
ansvarig.
Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i
fastigheten som köparen inte borde upptäcka och oavsett
om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar
för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år.
KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT
Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven
på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten
skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns
det möjligheter måste köparen även inspektera svårtillgängliga utrymmen och områden av fastigheten. Särskild
uppmärksamhet bör ägnas åt fukt- och rötskador samt
sättningar och andra skador i grunder på byggnader,
vatten- och avloppsanläggningar, fastighetsgränser och
virkesförråd, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i
ekonomibyggnader, grundförhållanden mm.
Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller
symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över
huvud taget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps
kraven på köparens undersökningsplikt.
Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis
upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en
varningssignal, som bör föranleda en mer ingående
undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska
köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller
garantier för, under förutsättning att dessa inte är för
allmänt hållna.
Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte
svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat
med eller borde ha ”förväntat sig” med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför
anpassa sin undersökning till detta. Köparen måste räkna
| 21 |
med att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och
på grund av ålder t o m kan vara uttjänta och i behov av
utbyte eller i vart fall renovering.
ANLITANDE AV BESIKTNINGSMAN
Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet
skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta köpare att
anlita så kallad besiktningsman eller annan sakkunnig och
detta är att rekommendera om man inte själv har särskild
byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen
inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt
symtom på fel som det kan vara svårt att bedöma
betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka
fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar
köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara
observant på vilken omfattning en beställd besiktning har.
Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar
av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp,
rökgångar m m varför köparen bör överväga att
komplettera sin undersökning.
Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske före köpet, d v s
innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock
inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att
köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare
och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få
åberopa upptäckta fel och begära att köpet i dess helhet
ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas
besiktningsklausul.
Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter
undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman,
ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring.
I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom
besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman
som utfört besiktningen, så kallad köpargenomgång. Det
är också av stor vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid
behov kompletterar med ytterligare undersökningar.
SÄLJARENS UPPLYSNINGSSKYLDIGHET
Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande
köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte.
Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant
eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen.
Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots
detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet.
Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat
ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att
åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt.
Det finns dock även andra situationer där säljaren är
skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap
om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det
är främst fråga om situationer där omständigheterna är
sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse
avseende ett förhållande och där han vidare inser att
förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut.
Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja
köparens okunskap om ett visst förhållande.
Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i
så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst
köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse.
Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till
eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är
dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av
köparen.
SÄLJARENS UTFÄSTELSE
Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande
fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren
gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande
fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella
uttalanden betraktas inte som utfästelser.
AVTALSFRIHET FRISKRIVNING
Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan
ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel
på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för
fastighetens skick, generellt eller beträffande viss
funktion.
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
6DPPDQVWlOOQLQJ|YHUIDVWLJKHWHQ
KHNWDU
,PSHGLPHQWP\U
,PSHGLPHQWEHUJ
,QlJRPDUN
9lJRFKNUDIWOHGQLQJ
gYULJDUHDO
$UHDOHU
3URGXNWLYVNRJVPDUN
6XPPDODQGDUHDO
6XPPDYDWWHQ
9LUNHVI|UUnG
7RWDOW
PVN
7DOO
PVN
*UDQ
/|Y
bGHOO|Y
&RQWRUWD
0HGHOWDO
1DWXUYnUGVYRO\P
PVNSHUKD
PVN
%RQLWHWRFKWLOOYl[W
)DVWLJKHWHQVPHGHOERQLWHW
lUEHUlNQDGWLOO
PVNSHUKD
7LOOYl[WSHUnUYLGIUDPVNULYQLQJV PVN
WLGSXQNWHQXSSVNDWWDGWLOOFLUND
$YYHUNQLQJVI|UVODJ
7RWDOWXQGHUSHULRGHQ
PVN
9DUDYJDOOULQJ
/lQ -|QN|SLQJVOlQ
PVN
.RPPXQ 9HWODQGD
RFKI|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ PVN
)|UVDPOLQJ .RUVEHUJD
)DVWLJKHW %-g51+8/762/%(5
| 27 |
6NRJHQVI|UGHOQLQJSnnOGHUVNODVVHU
$UHDO
cOGHUVNODVV
KD
.DOPDUN
nU
9LUNHVI|UUnG
7RWDOW
PVN
PVN
KD
7DOO
*UDQ
bGHOO|Y
/|Y
&RQWRUWD
gYHUVW)U|WU
gYULJDVNLNW
>@
6XPPD0HGHO
/nJSURGVNRJ(
>@
$UHDO
$UHDOI|UGHOQLQJ
cOGHUVNODVVHU
/lQ -|QN|SLQJVOlQ
.RPPXQ 9HWODQGD
)|UVDPOLQJ .RUVEHUJD
)DVWLJKHW %-g51+8/762/%(5
| 28 |
6NRJHQVI|UGHOQLQJSnKXJJQLQJVNODVVHU
$UHDO
+XJJQLQJVNODVV
.DOPDUN
KD
9LUNHVI|UUnG
7RWDOW
PVN
PVN
KD
7DOO
*UDQ
bGHOO|Y
/|Y
.
.
5|MQLQJVVNRJ 5
5
*DOOULQJVVNRJ *
*
&RQWRUWD
)|U\QJULQJV
6
DYYHUNQLQJV
6
VNRJ
6
/nJSURGXFHU (
DQGHVNRJ
(
(
gYHUVW)U|WU g)
>@
gYULJDVNLNW
>@
6XPPD0HGHO
+XJJQLQJVNODVVHU
.DOPDUN
)|U\QJULQJVDYYHUNQLQJVVNRJ
.
6
.DOPDUNnWHUYl[WnWJlUGHUnWHUVWnU
0DUNGlUnWJlUGHUEHK|YVI|UDWWHUKnOOD
WLOOIUHGVVWlOODQGHI|U\QJULQJ
.
.DOPDUNGlUnWHUYl[WnWJlUGHUQDlUXWI|UGD
1RUPDOWI|UHVOnVLQJHQDYYHUNQLQJVnWJlUGXQGHU
SODQSHULRGHQ
6
0DUNVRPIXOOVWlQGLJWEHKDQGODWVPHGnWHUYl[W
nWJlUGHUPHQGlUI|U\QJULQJHQLQWHVlNHUVWlOOWV
5|MQLQJVVNRJ
5
3ODQWVNRJP
6lNHUVWlOOGI|U\QJULQJXSSWLOOPPHGHOK|MG
/nJSURGXFHUDQGHVNRJ
8QJVNRJ!P
(
5HVWVNRJ
6NRJVRPOlPQDWVHIWHUDYYHUNQLQJHOOHUVRP
XSSNRPPLWSnJUXQGDYVNDGD
(
*DOOULQJVVNRJ
*OHVVNRJ
*OHVVNRJVNRJDYHWWI|UPDUNHQROlPSOLJWWUlGVODJ
<QJUHJDOOULQJVVNRJ
(
6NRJVRPlU\QJUHlQVN\GGVnOGHUQOlJVWDnOGHU
I|UI|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
*
6OXWDYYHUNQLQJVEDUVNRJVRPHME|UVOXWDYYHUNDV
)|U\QJULQJVDYYHUNQLQJE|UGRFNLQWHXWI|UDV
6NRJVRPlU|YHUPRFKVRPLXWYHFNOLQJV
KlQVHHQGHPRWVYDUDUU|MQLQJVVNRJ
*
6OXWDYYHUNQLQJVPRJHQVNRJ
1RUPDOWLQIDOOHUHQDYYHUNQLQJVnWJlUGXQGHU
SODQSHULRGHQ
6
5
6OXWDYYHUNQLQJVEDUVNRJ
6NRJDYKDJPDUNVNDUDNWlU
*OHVVNRJDYKDJPDUNVNDUDNWlU
bOGUHJDOOULQJVVNRJ
6NRJVRPXSSQnWWVN\GGVnOGHUQRFKGlUQlVWD
OlPSOLJDnWJlUGQRUPDOWlUJDOOULQJ
/lQ -|QN|SLQJVOlQ
.RPPXQ 9HWODQGD
)|UVDPOLQJ .RUVEHUJD
)DVWLJKHW %-g51+8/762/%(5
| 29 |
$YGHOQLQJVEHVNULYQLQJ
6NLIWH
$YG
QU
$UHDO
KD
>[email protected]
cOGHU
nU
+NO
6NLNW
6,
9LUNHVI|UUnG
PVN
KD
0nO
NODVV
7UlGVODJ
7*/b&
DYG
%HVNULYQLQJ
0HG
GLDP
FP
7RPW
cNHU
6
%
16E
cWJlUG$OWHUQDWLY
1\FNHOELRWRS
$
Q
J
/|SDQGH
WLOOYl[W
PVN
SHUKD
8WWDJ
LQNOWLOOYl[W
PVN
,QJHQnWJlUG
2OLNnOGULJW
*
%
3*
2OLNnOGULJW
2MlPQW
8QGHUYl[WU|MQLQJI|UHJDOOULQJ
)|UEHUHGDQGH
*DOOULQJ
)GEHWHVPDUN
.UDIWLJXQGHUYl[WDYJUDQ
*
*
3*
2OLNnOGULJW
,QJHQnWJlUG
*
%
3*
)UDPWLGDO|YGRPLQDQV
*DOOULQJ
'LNHVUHQVQLQJ
2OLNnOGULJW
)GPRVVRGOLQJ
*HQHUHOO.RPPHQWDU
7RUUHOOHUWMlODGPDUNYLGnWJlUG
6
*
3*
2OLNnOGULJW
)|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
6WHQPXUFHQWUDOWLNDQWHQ
0DUNEHUHGQLQJ)|OMG
(QVWDNDHNDU
3ODQWHULQJ)|OMG
9DULHUERQLWHW
/lQ -|QN|SLQJVOlQ
.RPPXQ 9HWODQGD
)|UVDPOLQJ .RUVEHUJD
)DVWLJKHW %-g51+8/762/%(5
$YGHOQLQJVEHVNULYQLQJ
6NLIWH
$YG
QU
$UHDO
KD
>[email protected]
cOGHU
nU
+NO
6NLNW
6,
9LUNHVI|UUnG
PVN
KD
0nO
NODVV
7UlGVODJ
7*/b&
DYG
5
*
3*
6
*
3*
5
*
3*
*
%
3*
%HVNULYQLQJ
0HG
GLDP
FP
6MlOYI|U\QJUDW
'HOYlOGUH
)UDPWLGDO|YGRPLQDQV
2OLNnOGULJW
cWJlUG$OWHUQDWLY
$
Q
J
/|SDQGH
WLOOYl[W
PVN
SHUKD
8WWDJ
LQNOWLOOYl[W
5|MQLQJ
)|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
0DUNEHUHGQLQJ)|OMG
3ODQWHULQJ)|OMG
5|MQLQJ
*DOOULQJ
'LNHVUHQVQLQJ
PVN
'HOYI|UVXPSDW
)GPRVVRGOLQJ
'LNHQ
*HQHUHOO.RPPHQWDU
.UlYHUWRUUHOOHUWMlODGPDUNI|UnWJlUG
6
*
5
*
12E
3*
5DVEUDQW
)GOHGQLQJVJDWD
,QJHQnWJlUG
5|MQLQJ
6MlOYI|U\QJUDG
2OLNnOGULJWRFKRMlPQW
*
7
3*
'HOYNXSHUDW
*DOOULQJ
6
7
3*
2OLNnOGULJW
)|U\QJULQJVDYYIU|WUlG
OlPQDV
/lQ -|QN|SLQJVOlQ
.RPPXQ 9HWODQGD
)|UVDPOLQJ .RUVEHUJD
)DVWLJKHW %-g51+8/762/%(5
| 30 |
$YGHOQLQJVEHVNULYQLQJ
6NLIWH
$YG
QU
$UHDO
KD
>[email protected]
cOGHU
nU
+NO
6NLNW
6,
9LUNHVI|UUnG
PVN
KD
.
*
0nO
NODVV
7UlGVODJ
7*/b&
DYG
6
7
5
*
3*
12E
3*
%HVNULYQLQJ
0HG
GLDP
FP
cWJlUG$OWHUQDWLY
0DUNEHUHGQLQJ)|OMG
3ODQWHULQJ)|OMG
'HOYVMlOYI|U\QJUDW
cWHUYl[WNRQWUROO
2MlPQW
+MlOSSODQWHULQJ)|OMG
7DOOPRVVH
$
Q
J
/|SDQGH
WLOOYl[W
PVN
SHUKD
8WWDJ
LQNOWLOOYl[W
PVN
,QJHQnWJlUG
2MlPQW
1nJRWROLNnOGULJW
5|MQLQJ
*DOOULQJ
)|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
0DUNEHUHGQLQJ)|OMG
3ODQWHULQJ)|OMG
'HOYEHUJEXQGHW
9DULHUERQLWHW
6
*
*
7
3*
3*
2OLNnOGULJW
*
7
3*
6
*
3*
*POLQVHNWVVNDGRU
/lQ -|QN|SLQJVOlQ
.RPPXQ 9HWODQGD
,QJHQnWJlUG
6LVWDJDOOULQJ$OWHUQDWLY
*DOOULQJ
)|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
6WRUPVNDGRUJPOYLQGIlOOHQ
0DUNEHUHGQLQJ)|OMG
.DQW]RQPnQ
3ODQWHULQJ)|OMG
)|UVDPOLQJ .RUVEHUJD
)DVWLJKHW %-g51+8/762/%(5
$YGHOQLQJVEHVNULYQLQJ
6NLIWH
$YG
QU
$UHDO
KD
>[email protected]
cOGHU
nU
+NO
6NLNW
6,
9LUNHVI|UUnG
PVN
KD
6
6
*
*
0nO
NODVV
7UlGVODJ
7*/b&
DYG
.E
3*
%HVNULYQLQJ
0HG
GLDP
FP
cWJlUG$OWHUQDWLY
*POYLQGIlOOHQ
$
Q
J
)|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
2OLNnOGULJW
0DQXHOOPDUNEHUHGQLQJ)|OMG
.DQW]PnQ
3ODQWHULQJ)|OMG
)|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
0DUNEHUHGQLQJ)|OMG
3ODQWHULQJ)|OMG
,YlVWHUJUlQVPRWUHVHUYDW
/|SDQGH
WLOOYl[W
PVN
SHUKD
8WWDJ
LQNOWLOOYl[W
PVN
0\U
6
7
12E
2OLNnOGULJW
,QJHQnWJlUG
%HUJLGDJHQ
.XSHUDW
6
7
3*
2OLNnOGULJW
6
7
3*
5
*
3*
/lQ -|QN|SLQJVOlQ
*
*
.RPPXQ 9HWODQGD
3*
)|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
9DULHUERQLWHW
0DUNEHUHGQLQJ)|OMG
'HOYEHUJEXQGHW
3ODQWHULQJ)|OMG
2OLNnOGULJW
'HOYEHUJEXQGHW
)UDPWLGDO|YGRPLQDQV
)|UVDPOLQJ .RUVEHUJD
| 31 |
,QJHQnWJlUG
5|MQLQJ
5|MQLQJ
*DOOULQJ
)DVWLJKHW %-g51+8/762/%(5
$YGHOQLQJVEHVNULYQLQJ
6NLIWH
$YG
QU
$UHDO
KD
>[email protected]
cOGHU
nU
+NO
6NLNW
6,
9LUNHVI|UUnG
PVN
KD
0nO
NODVV
7UlGVODJ
7*/b&
DYG
%HVNULYQLQJ
0HG
GLDP
FP
cWJlUG$OWHUQDWLY
$
Q
J
/|SDQGH
WLOOYl[W
PVN
SHUKD
8WWDJ
LQNOWLOOYl[W
PVN
2OLNnOGULJW
5
7
3*
2OLNnOGULJWRFKRMlPQW
9DULHUERQLWHW
5|MQLQJ
8QGHUYl[WU|MQLQJI|UHJDOOULQJ
)|UEHUHGDQGH
6LVWDJDOOULQJ
)|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
0DUNEHUHGQLQJ)|OMG
'HOYEHUJEXQGHW
*
*
3*
)UDPWLGDO|YGRPLQDQV
2OLNnOGULJW
6
7
.E
2OLNnOGULJW
*DPPDOWEUDQGIlOW
'HOYNXSHUDWNUDIWLJDVOlQWHU 3ODQWHULQJ)|OMG
'HOYEHUJEXQGHW
9DULHUERQLWHW
5
*
3*
5
*
3*
2OLNnOGULJWRFKRMlPQW
'HOYEHUJEXQGHW
5|MQLQJ
5|MQLQJ
8QGHUYl[WU|MQLQJI|UHJDOOULQJ
)|UEHUHGDQGH
6LVWDJDOOULQJ
1RUUDNDQWHQOLWHQP\UPJPO
WDOODU
/lQ -|QN|SLQJVOlQ
*
*
.RPPXQ 9HWODQGD
3*
2OLNnOGULJW
)|UVDPOLQJ .RUVEHUJD
)DVWLJKHW %-g51+8/762/%(5
$YGHOQLQJVEHVNULYQLQJ
6NLIWH
$YG
QU
$UHDO
KD
>[email protected]
cOGHU
nU
+NO
6NLNW
6,
6
7
9LUNHVI|UUnG
PVN
KD
5
7UlGVODJ
7*/b&
3*
DYG
*
0nO
NODVV
3*
%HVNULYQLQJ
0HG
GLDP
FP
6WUDQG]RQP/LOODVM|Q
.ROERWWHQ
6WUDQG]RQP/LOODVM|Q
/lQ -|QN|SLQJVOlQ
.RPPXQ 9HWODQGD
)|UVDPOLQJ .RUVEHUJD
cWJlUG$OWHUQDWLY
| 32 |
8WWDJ
LQNOWLOOYl[W
)|U\QJULQJVDYYHUNQLQJ
0DUNEHUHGQLQJ)|OMG
3ODQWHULQJ)|OMG
5|MQLQJ
5|MQLQJ
)DVWLJKHW %-g51+8/762/%(5
$
Q
J
PVN
/|SDQGH
WLOOYl[W
PVN
SHUKD
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |

Similar documents