Tarifa za prebivalstvo

Comments

Transcription

Tarifa za prebivalstvo
Stran 1 od 8
Obrestne mere in NLB Tarifa za prebivalstvo
Veljavnost izvlečka od 1.5.2016
NLB Osebni računi,
Plačilne transakcije in NLB Sodobne tržne poti
Obrestne mere za prebivalstvo
NLB Osebni računi
1. Obrestne mere za vse vrste NLB Osebnih računov
Valuta
Obrestna mera (letno, nominalno)
EUR
0,01 %
AUD
0,01 %
CAD
0,01 %
HUF
0,01 %
JPY
0,01 %
SEK
0,01 %
CHF
0,01 %
GBP
0,01 %
USD
0,01 %
Ostale valute: HRK, DKK, NOK
0,01 %
Dovoljeno negativno stanje na NLB Osebnem računu
7,95 %
Nedovoljeno negativno stanje na NLB Osebnem računu
8,05 %
Dvig večjega zneska v:

domači gotovini nad 5.000 EUR je potrebno napovedati najmanj en delovni dan vnaprej,

tuji gotovini je treba napovedati: za znesek v protivrednosti:
o
med 1.000 in 25.000 EUR dva delovna dneva vnaprej,
o
nad 25.000 EUR pet delovnih dni vnaprej.
NLB Tarifa za prebivalstvo
NLB Osebni računi (vsa nadomestila, ki veljajo za NLB Osebni račun, veljajo tudi za NLB Osebno-poslovni račun)
1. Odprtje NLB Osebnega računa
Odprtje prvega NLB Osebnega računa
brezplačno
Odprtje vsakega dodatnega NLB Osebnega računa
15,00 EUR
2. Vodenje NLB Osebnega računa
NLB Klasični račun, NLB Klasični osebno-poslovni račun
2,30 EUR/mesečno
NLB Srebrni račun
1,75 EUR/mesečno
NLB Srebrni račun z evidenco prometa
1,21 EUR/mesečno
NLB Zlati račun, NLB Zlati osebno-poslovni račun
7,99 EUR/mesečno
NLB Osnovni račun
1,70 EUR/mesečno
NLB Študentski račun
brezplačno
NLB Prvi račun
brezplačno
NLB Toli račun (za obstoječe imetnike)
brezplačno
NLB Osnovni račun nerezidenta
1,80 EUR/mesečno
NLB Klasični račun nerezidenta, NLB Klasični osebno-poslovni račun
nerezidenta
2,75 EUR/mesečno
Za osebni stečaj fizične osebe, NLB Osebno-poslovni račun za stečaj fizične
osebe
brezplačno
3. NLB Kartica BA Maestro
Izdaja, preklici in zamenjave
Predčasna izdaja kartice BA Maestro na zahtevo stranke*
7,00 EUR/kartica
Izdaja BA Maestro kartice pooblaščeni osebi ob otvoritvi
6,15 EUR/kartica
Izdaja BA Maestro kartice pooblaščeni osebi od redni obnovi
6,15 EUR/kartica
Prijava izgube/kraje kartice BA Maestro
Zamenjava zaradi izgube/kraje kartice BA Maestro
Naročilo novega PINa na zahtevo stranke
6,85 EUR/prijava
6,85 EUR/zamenjava
5,00 EUR/naročilo
*Nadomestilo se na zaračuna v primeru nenamerne poškodbe kartice (slaba plastika, izbris CVC kode..), v primeru ugotovljene masovne zlorabe kartic
(skimming), v primeru neupravičeno blokirane kartice (npr. zadržana kartica na bankomatu – ne po krivdi imetnika).
Izvleček NLB Sklepa o obrestnih merah in NLB Tarife za NLB Osebne račune, Plačilne transakcije in NLB Sodobne tržne poti – za fizične osebe 1.5.2016
Stran 2 od 8
Izdaja NLB Kartice BA Maestro z motivom*
Izbira motiva z NLB aplikacijo »risarka«
Izbira motiva z izbiro lastne fotografije
Izbira motiva iz NLB galerije fotografij
8,20 EUR
*Nadomestilo za izdajo kartice z motivom se ne zaračuna v primeru izdaje nove kartice z istim motivom v primeru ugotovljene masovne zlorabe kartic.
Dvig gotovine, vpogled v stanje, izpis prometa in upravljanje s PIN številko s kartico BA/Maestro
Dvig gotovine na bankomatu NLB Skupine*
brezplačno
Dvig gotovine na bankomatu druge banke v Sloveniji in v državah EU v evrih, švedskih kronah
in romunskih leuih
0,53 EUR/dvig
Dvig gotovine na bankomatu v državah EU v ostalih valutah (razen evra, švedskih kron in
romunskih leuev) ter v drugih državah v Evropi in izven Evrope
1,03%/znesek
min. 2,20- max. 23,00 EUR
Dvig gotovine na POS terminalu drugih bank v Sloveniji in v tujini
1,03%/znesek
min. 2,20- max. 23,00 EUR
Vpogled v stanje računa na bankomatu NLB
brezplačno
Vpogled v stanje računa na bankomatu druge banke v Sloveniji in tujini
0,34 EUR/vpogled
Izpis prometa na NLB bankomatu v Sloveniji
0,18 EUR/stran izpisa
Izpis prometa na bankomatu druge banke v Sloveniji
0,34 EUR/stran izpisa
Zamenjava osebne PIN številke na bankomatu druge banke v Sloveniji in tujini
0,45 EUR
Deblokacija osebne PIN številke na bankomatu druge banke v Sloveniji in tujini
0,45 EUR
*NLB Skupina: NLB, NLB Razvojna banka, NLB Banka d.d., Tuzla, NLB Banka Beograd, NLB Tutunska banka, NLB Priština, NLB Montenegro banka
4. Čekovno poslovanje
Izdaja čekov
Navadni čekovni blanket osebnega računa*
0,46 EUR/blanket
Čekovni blanket z dotiskom
1,83 EUR/blanket
Pošiljanje čekovnih blanketov po pošti (priporočeno s povratnico na želeni naslov)
4,56 EUR/pošiljka
*Za imetnike zlatega računa - brezplačno
Prijava izgube/kraje, zamenjava
Prijava izgube/kraje čekovnih blanketov
Poslovanje s tujimi čeki
Odkup potovalnih čekov izdanih od tujih bank*
6,85 EUR/prijava in dodatno še 0,46 EUR/blanket
4,28 EUR/ček
Odkup ali polog tujih bančnih in privatnih čekov –velja tudi za pokojninske čeke
8,94 EUR/ček
Inkaso tujih bančnih in privatnih čekov za komitente
8,35 EUR/ček
*Polog potovalnih čekov na osebni račun je brezplačen
5. Odobritev izrednega limita
Zavrnitev zahtevka
6,85 EUR/zahtevek
Odobritev do 6 mesecev
2,10 % zneska, min. 11,00 EUR
Odobritev od 7 do 12 mesecev
3,10 % zneska, min. 11,00 EUR
6. Ostala nadomestila
Prijava izgube/kraje, zamenjava zaradi izgube/kraje
Prijava izgube/kraje evidence prometa na srebrnem računu
6,85 EUR/prijava
Zamenjava evidence prometa na srebrnem računu zaradi izgube/kraje
6,85 EUR/zamenjava
Blokiranje računa na željo stranke
10,00 EUR
Zapiranje računa*
6,50 EUR
*Nadomestilo se zaračuna, če se račun zapre pred iztekom enega leta.
Opomini o nedovoljenem negativnem stanju
Opomin o negativnem stanju na računu
do višine zamudnih obresti, max. 0,42 EUR
Opomin pred odstopom od pogodbe
do višine zamudnih obresti, max. 0,92 EUR
Strošek upravljanja z zapadlimi neplačanimi terjatvami
Izpiski in potrdila za NLB Osebne račune
Izdelava dodatnega izpiska (drugi izpisek v mesecu)
3,00 EUR/opomin ali odpoved od pogodbe
Ponovna izdelava izpiska*
Izpis prometa na računu
1,37 EUR/mesec
3,28 EUR/izpisek
1,50 EUR/stran
Potrdilo o mesečnih prilivih na račun za 3 mesece
10,00 EUR
Potrdilo o mesečnih prilivih na račun za 6 mesecev
15,00 EUR
Potrdilo o mesečnih prilivih na račun za 1 leto
20,00 EUR
*Ne zaračuna se uporabnikom NLB Klika, ki prejemajo izpiske samo v elektronski obliki.
Ostalo
Neupravičena reklamacija
6,85 EUR
Manj zahtevna uradna potrdila izdana imetniku računa (potrdilo o številki računa in/ali stanja na
računu ali blokadah računa ali pooblaščencih,…)
6,00 EUR
+ DDV
Bolj zahtevna uradna potrdila izdana imetniku računa (potrdila sestavljena iz več različnih podatkov
vezanih na poslovanje s komitentom)
Uradno potrdilo o številki računa in/ali stanju na računu izdano na pisno zahtevo odvetnikom,
Izvleček NLB Sklepa o obrestnih merah in NLB Tarife za NLB Osebne račune, Plačilne transakcije in NLB Sodobne tržne poti – za fizične osebe 1.5.2016
12,00 EUR
+ DDV
8,35 EUR
Stran 3 od 8
notarjem, upnikom z izkazanim pravnim interesom v izvršilnem postopku
+ DDV
Uradno potrdilo o številki računa in/ali stanju na računu izdano na pisno zahtevo sodišča, DURS,
državnega pravobranilstva, državnega tožilstva, Urada za preprečevanja pranja denarja, policije
brezplačno
Unovčitev izvršnice
- nadomestilo primarni banki za sprejem in obdelavo izvršnice na dolžnikovem računu
40,00 EUR
- nadomestilo sekundarni banki za obdelavo izvršnice na dolžnikovem računu
30,00 EUR
- vsako nakazilo za izvršitev sklepa znotraj območja EGP
- vsako nakazilo za izvršitev sklepa izven območja EGP za fizične osebe
2,50 EUR
0,10 % zneska
min. 6,26 EUR – max. 208,65 EUR
Sklep o izvršbi ali sklep o prisilni izterjavi z dolžnikovega računa
- prejem in obdelava sklepa za fizične osebe
33,38 EUR
- vsako nakazilo za izvršitev sklepa znotraj območja EGP
2,50 EUR
Izvršitev sklepa o dedovanju
Postopek unovčevanja menice, ki vključuje tudi plačilo menice
5,00 EUR/dediča
33,00 EUR
+ cena plačilnega naloga
Plačilne transakcije in spremljajoče storitve
1. Plačilne transakcije v domači valuti
Kreditni plačilni nalog v domači valuti oddan*
- na bančnem okencu do vključno 50.000 EUR**
2,00 EUR/nalog
- na bančnem okencu nad 50.000 EUR
7,44 EUR/nalog
- na NLB Bankomatu s čitalnikom plačilnega naloga
0,67 EUR/nalog
- na bankomatu druge banke s čitalnikom položnic
1,04 EUR/nalog
- prek NLB Teledoma do vključno 50.000 EUR
1,21 EUR/nalog
- prek NLB Klika ali Klikina do vključno 50.000 EUR
0,38 EUR/nalog
- prek NLB Klika ali Klikina nad 50.000 EUR
5,31 EUR/nalog
- ročni trajni nalog
3,29 EUR/nalog
Nujni nalog na bančnem okencu
7,44 EUR/nalog
Nujni nalog prek NLB Klika
5,31 EUR/nalog
brezplačno
Interni trajni nalog***
Eksterni trajni nalog****
0,56 EUR/nalog
Obvestilo o neizvršenem trajnem nalogu
Dodatno nadomestilo zaradi plačila UPN s kovanci v vrednosti nad 30,00 EUR za nekomitente
2,42 EUR
3,00%/zneska, min. 2,00 EUR
* Tarifna postavka se ne uporablja: - pri gotovinskih in negotovinskih plačilih na osebne, varčevalne, kreditne in kartične račune znotraj NLB ter na račune NLB Vita d.d. in NLB Skladi
d.o.o., - pri plačilih v dobro računa za humanitarne namene (npr. Rdeči križ, Karitas, Unicef, elementarne nesreče, ipd.) razen na bankomatu in - pri plačilih v dobro komisijskega
računa NLB 1502
** Ob nakupu NLB predplačniške kartice MasterCard (z ali brez NFC nalepke) en kreditni plačilni nalog brezplačen.
***mesečna plačila na osebne račune, varčevanja, kredite,…znotraj NLB, razen za plačila na NLB Poslovni račun
**** trajni nalog na račune drugih bank, hranilnic ter njihovih komitentov; varčevanja, osebni računi, krediti, druga ponavljajoča se plačila s fiksnim zneskom (TN za humanitarne
namene so brezplačni)
2. Plačilne transakcije v tuji valuti
Kreditni plačilni nalog v tuji valuti
Naročilo oddano prek NLB Klika ali nalog oddan na bančnem okencu – interno*
4,50 EUR/nalog
Naročilo oddano prek NLB Klika ali nalog oddan na bančnem okencu – eksterno
6,80EUR/nalog
*Tarifna postavka se ne uporablja za prenose med osebnimi in varčevalnimi računi v NLB in na poslovni račun istega imetnika v NLB
3. Poslovanje z domačo gotovino
Menjava gotovine (bankovcev za kovance in kovancev za bankovce tudi ob
hkratnem pologu in dvigu gotovine) do vključno 30,00 EUR
brezplačno
Menjava gotovine (bankovcev za kovance in kovancev za bankovce tudi ob
hkratnem pologu in dvigu gotovine) nad 30,00 EUR
2,14 % zneska, min. 1,10 EUR
Menjava gotovine (bankovcev za kovance in kovancev za) nad 30,00 EUR za
nekomitente
3,00 % zneska, min. 5,00 EUR
Polog kovancev na račune do vključno 30,00 EUR
brezplačno
Polog kovancev nad 30,00 EUR na NLB Toli račun, NLB Prvi račun, NLB
Študentski račun in vse varčevalne produkte
brezplačno
Polog kovancev na ostale račune nad 30,00 EUR
2,14 % zneska, min. 1,10 EUR
4. Plačilne transakcije izven domovine
Čezmejna kreditna plačila do vključno 50.000 EUR ali protivrednosti SEK
- preko NLB Klika ali Klikina
0,38 EUR/nalog
- preko NLB Klika – nujni nalog*
5,31 EUR/nalog
- preko NLB Teledoma
1,21 EUR/nalog
- na bančnem okencu
2,00 EUR/nalog
Izvleček NLB Sklepa o obrestnih merah in NLB Tarife za NLB Osebne račune, Plačilne transakcije in NLB Sodobne tržne poti – za fizične osebe 1.5.2016
Stran 4 od 8
- na bančnem okencu – nujni nalog*
7,44 EUR/nalog
Trajni nalog v EUR
0,56 EUR/nalog
Dodatno nadomestilo zaradi plačila UPN s kovanci v vrednosti nad 30,00 EUR za nekomitente
3,00%/zneska, min. 2,00 EUR
*Nujni nalog za plačila v SEK pomeni skrajšano poravnavo (D+0), v EUR pa takojšnjo izvršitev plačila.
Čezmejna kreditna plačila nad 50.000 EUR ali protivrednosti SEK
- preko NLB Klika ali Klikina (tudi nujni nalog*)
5,31 EUR/nalog
- na bančnem okencu (tudi nujni nalog*)
7,44 EUR/nalog
Trajni nalog v EUR
0,56 EUR/nalog
Dodatno nadomestilo zaradi plačila UPN s kovanci v vrednosti nad 30,00 EUR za nekomitente
3,00%/zneska, min. 2,00 EUR
*Nujni nalog za plačila v SEK pomeni skrajšano poravnavo (D+0), v EUR pa takojšnjo izvršitev plačila.
Čezmejna plačila v drugih valutah in plačila s tretjimi državami*
Nalog oddan prek NLB Klika ali Klikina z običajno poravnavo med računi NLB Skupine
0,06 % zneska nakazila,
min. 6,57 EUR – max 218,60 EUR
Nalog oddan prek NLB Klika ali Klikina z običajno poravnavo
0,08 % zneska nakazila
min. 6,85 EUR – max 228,05 EUR
Nalog oddan prek NLB Klika s skrajšano poravnavo za en dan
0,10 % zneska nakazila
min. 16,00 EUR – max 273,25 EUR
Nalog oddan prek NLB Klika s skrajšano poravnavo za dva dneva
0,14 % zneska nakazila
min. 25,10 EUR – max 327,90 EUR
Nalog oddan na bančnem okencu z običajno poravnavo med računi NLB Skupine – komitenti NLB
Nalog oddan na bančnem okencu z običajno poravnavo– komitenti NLB**
0,08 % zneska nakazila
min. 6,57 EUR-max 218,60 EUR
0,10 % zneska nakazila
min. 6,85 EUR – max 228,05 EUR
Nalog oddan na bančnem okencu s skrajšano poravnavo za en dan – komitenti NLB
0,12 % zneska nakazila
min. 16,00 EUR – max 273,25 EUR
Nalog oddan na bančnem okencu s skrajšano poravnavo za dva dneva – komitenti NLB
0,16 % zneska nakazila
min. 25,10 EUR – max 327,90 EUR
Nalog oddan na bančnem okencu z običajno poravnavo – nekomitent
0,20 % zneska nakazila
min. 18,25 EUR – max. 228,05 EUR
Nalog oddan na bančnem okencu s skrajšano poravnavo za en dan – nekomitent
0,22 % zneska nakazila
min. 27,40 EUR – max. 273,25 EUR
Nalog oddan na bančnem okencu s skrajšano poravnavo za dva dneva – nekomitent
0,26 % zneska nakazila
min. 36,50 EUR – max. 327,90 EUR
*D+1 za EUR, SEK in USD ter D+2 za vse ostale valute
**velja tudi za plačila oddana prek NLB Teledoma v države SEPA, ki niso članice EGP območja
5. Direktne obremenitve (SDD) SEPA
Direktna obremenitev
0,24 EUR
Obvestilo o neizvršeni SDD, DB
Omejitve izvajanja SDD
6. Druge plačilne transakcije
Plačilo s čekom
2,42 EUR
1,03 EUR/nalog/enkratno
0,15 % zneska plačila, min. 19,25 EUR
Plačilo prek Western Uniona
Plačilo v tujino po sistemu Western Union za naslednje države: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka Republika, Estonija, Finska,
Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Monako, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska,
Romunija, Slovaška, Španija in Švedska
do 50,00 EUR
4,90 EUR
od 50,01 do 100,00 EUR
8,90 EUR
od 100,01 do 150,00 EUR
13,00 EUR
od 150,01 do 200,00 EUR
17,00 EUR
od 200,01 do 250,00 EUR
21,00 EUR
od 250,01 do 300,00 EUR
23,00 EUR
od 300,01 do 400,00 EUR
29,00 EUR
od 400,01 do 500,00 EUR
32,00 EUR
od 500,01 do 600,00 EUR
34,00 EUR
od 600,01 do 700,00 EUR
38,00 EUR
od 700,01 do 800,00 EUR
43,00 EUR
od 800,01 do 900,00 EUR
45,00 EUR
od 900,01 do 1.000,00 EUR
49,00 EUR
od 1.000,01 do 1.100,00 EUR
52,00 EUR
od 1.100,01 do 1.200,00 EUR
56,00 EUR
od 1.200,01 do 1.300,00 EUR
59,00 EUR
od 1.300,01 do 1.400,00 EUR
63,00 EUR
Izvleček NLB Sklepa o obrestnih merah in NLB Tarife za NLB Osebne račune, Plačilne transakcije in NLB Sodobne tržne poti – za fizične osebe 1.5.2016
Stran 5 od 8
od 1.400,01 do 1.500,00 EUR
66,00 EUR
od 1.500,01 do 1.600,00 EUR
70,00 EUR
od 1.600,01 do 1.700,00 EUR
73,00 EUR
od 1.700,01 do 1.800,00 EUR
77,00 EUR
od 1.800,01 do 1.900,00 EUR
80,00 EUR
od 1.900,01 do 2.000,00 EUR
84,00 EUR
od 2.000,01 do 2.500,00 EUR
101,00 EUR
od 2.500,01 do 3.000,00 EUR
119,00 EUR
od 3.000,01 do 3.500,00 EUR
136,00 EUR
od 3.500,01 do 4.000,00 EUR
154,00 EUR
od 4.000,01 do 4.500,00 EUR
171,00 EUR
od 4.500,01 do 5.000,00 EUR
189,00 EUR
od 5.000,01 EUR dalje
3,80 % poslanega zneska
Poleg stroškov nadomestil za plačila se zaračunavajo še stroški sporočila:
- do vključno 10 besed
1,25 EUR
- vsaka naslednja beseda
0,10 EUR
Telefonsko obveščanje na zahtevo stranke (to možnost ponujajo samo nekatere države)
1,67 EUR
Plačilo v tujino po sistemu Western Union – ostale države sveta
do 99,99 EUR
10,00 EUR
od 100,00 do 199,99 EUR
16,00 EUR
od 200,00 do 399,99 EUR
22,00 EUR
od 400,00 do 599,99 EUR
30,00 EUR
od 600,00 do 799,99 EUR
37,00 EUR
od 800,00 do 999,99 EUR
44,00 EUR
od 1.000,00 do 1.499,99 EUR
57,00 EUR
od 1.500,00 do 1.999,99 EUR
71,00 EUR
od 2.000,00 do 2.499,99 EUR
85,00 EUR
od 2.500,00 do 2.999,99 EUR
99,00 EUR
od 3.000,00 do 3.499,99 EUR
113,00 EUR
od 3.500,00 do 3.999,99 EUR
127,00 EUR
od 4.000,00 do 4.499,99 EUR
141,00 EUR
od 4.500,00 do 4.999,99 EUR
155,00 EUR
od 5.000,00 do 5.499,99 EUR
169,00 EUR
od 5.500,00 do 5.600,00 EUR
183,00 EUR
Za vsakih nadaljnjih 499,99 EUR se nadomestilo poviša za 14,00 EUR. Znesek plačila ne sme presegati 7.500 USD preračunano v EUR
po tečaju WU.
Poleg stroškov nadomestil za plačila se zaračunavajo še stroški sporočila:
- do vključno 10 besed
1,25 EUR
- vsaka naslednja beseda
0,13 EUR
Telefonsko obveščanje na zahtevo stranke (to možnost ponujajo samo nekatere države)
1,67 EUR
7. Poslovanje s tujo gotovino
Polog in/ali odkup bankovcev
brezplačno
Gotovinsko izplačilo v tuji valuti iz tujine na osnovi prejetega plačila
1,07 % zneska, min. 2,28 EUR
Gotovinsko izplačilo v domači valuti v protivrednosti priliva iz tujine
0,50 % zneska, min. 2,28 EUR
Menjava tuje gotovine* – za nekomitente
1,20%/zneska menjave,
min. 2,50 EUR, max. 16,00 EUR
*Velja za: nakup, prodajo in menjavo tuje gotovine ter tudi za menjavo večjih apoenov v manjše in obratno.
8. Poslovanje z domačo gotovino
Menjava domače gotovine
Menjava bankovcev za 500,00 EUR v manjše apoene: v bankovce in kovance samo do 30,00 EUR
- za nekomitente
2,20% zneska, min. 11,00 EUR, max. 1.000,00 EUR
Menjava bankovcev za 500,00 EUR v manjše apoene: v kovance nad 30,00 EUR
- za nekomitente
9. Druge storitve
Stroški reklamacije, poizvedb, sprememb, zavrnitev, preklicev, dopolnitev glede plačil, izplačil,
prenosov
3 %/zneska, min. 5,00 EUR
dejanski stroški druge banke +
16,50 EUR
Preklic naloga pred izvršitvijo
Izvleček NLB Sklepa o obrestnih merah in NLB Tarife za NLB Osebne račune, Plačilne transakcije in NLB Sodobne tržne poti – za fizične osebe 1.5.2016
9,15 EUR
Stran 6 od 8
Izdaja swift potrdil o izvršenem plačilu
6,00 EUR
Izdaja ostalih potrdil na osnovi deviznega poslovanja
23,00 EUR
Posebne storitve po plačilnem prometu s tujino
22,85 EUR
NLB Sodobne tržne poti
1. NLB Klik
Pristopnina
Pristopnina za NLB Klik z uporabo KDP in/ali OTP** za dijake, imetnike NLB Prvega računa
brezplačno
Pristopnina za NLB Klik z uporabo KDP za polnoletne dijake in študente, ki so imetniki NLB Študentskega računa
11,16 EUR
Pristopnina za NLB Klik z uporabo OTP** za polnoletne dijake in študente, ki so imetniki NLB Študentskega računa
10,00 EUR
Pristop k NLB Klik z OTP ob imetništvu Klikin za polnoletne dijake in študente, ki so imetniki NLB Študentskega računa
5,00 EUR
Pristopnina za NLB Klik z uporabo KDP za ostale uporabnike
27,28 EUR
Pristopnina za NLB Klik z uporabo OTP** za ostale uporabnike
25,00 EUR
Pristop k NLB Klik z OTP ob imetništvu Klikin za ostale uporabnike
15,00 EUR
Pristopnina za NLB Klik z uporabo KDP in OTP** za polnoletne dijake in študente, ki so imetniki NLB Študentskega računa
16,00 EUR
Pristopnina za NLB Klik z uporabo KDP in OTP** za ostale uporabnike
32,00 EUR
Dodatna uporaba OTP** za obstoječe uporabnike NLB Klika s KDP in/ali OTP za polnoletne dijake in študente, ki so imetniki
NLB Študentskega računa in za ostale uporabnike
5,00 EUR
Dodatna uporaba OTP** za obstoječe uporabnike NLB Klika s KDP in/ali OTP za dijake, ki so imetniki NLB Prvega računa
brezplačno
Dodatna uporaba KDP za obstoječe uporabnike OTP**
10,70 EUR
** Upošteva naročilo generatorja OTP v mobilni aplikaciji ali naročilo samostojnega generatorja OTP
Uporabnina
Uporabnina NLB Klika za:
- dijake, ki so imetniki NLB Prvega računa,
- imetnike storitve NLB Premium Osebno ali NLB Osebno, ki so hkrati tudi imetniki
NLB Zlatega računa**
brezplačno
Uporabnina NLB Klika za študente in ostale uporabnike
0,75 EUR mesečno
** Imetnik storitve NLB Premium Osebno ali NLB Osebno je do oprostitve nadomestila upravičen samo v primeru, da ima v NLB Kliku kot temeljni račun prijavljen imetniški NLB Zlati
račun
Obnove in druge izredne aktivnosti
Obnova certifikata po preteku veljavnosti
6,90 EUR
Izredna izdaja kvalificiranih digitalnih potrdil AC NLB
10,70 EUR
(vključuje tudi identifikacijske kode za prevzem kvalificiranih digitalnih potrdil AC NLB)
Ponovna izdaja identifikacijskih kod za prevzem kvalificiranih digitalnih potrdil AC NLB
5,35 EUR
Ponovna izdaja (izguba, kraja, nedelovanje) samostojnega generatorja OTP
15,00 EUR
2. Klikin- aplikacija in mobilna banka
Pristopnina
Za imetnike OTP (uporabniki NLB Klik z OTP)
brezplačno
Z naročilom OTP za dijake - imetnike NLB Prvega računa ter dijake in študente imetnike
NLB Študentskega računa (niso uporabniki NLB Klika)
5,00 EUR
Z naročilom OTP za ostale uporabnike (niso uporabniki NLB Klika)
Uporabnina
Za vse imetnike NLB Klik, dijake imetnike NLB Prvega računa in imetnike ponudbe
NLB Premium Osebno, ki so hkrati imetniki NLB Zlatega računa
10,00 EUR
Brezplačno
0,30 EUR/mesečno
Za ostale uporabnike
** Imetnik storitve NLB Premium Osebno je do oprostitve nadomestila upravičen samo v primeru, da ima v Klikinu kot temeljni račun prijavljen NLB Zlati račun
Ostalo
Izdaja novih avtentikacijskih kod
5,00 EUR
3. NLB SMS – sporočila za fizične osebe
SMS – Alarm o transakcijah v NLB Kliku
0,10 EUR/sporočilo
SMS – Alarm o uporabi kartice
1,00 EUR/mesečno/kartico
SMS – Alarm o uporabi kartice
brezplačno
(na BA Maestro kartici za imetnike storitve NLB Premium Osebno ali NLB Osebno, ki so
hkrati tudi imetniki NLB Zlatega računa in za stranke Privatnega bančništva, ne glede na
vrsto NLB Osebnega računa in vse pooblaščene osebe na teh računih)
SMS – Alarm o uporabi kartice (za NLB Zlato MasterCard)
SMS – Alarm o uporabi kartice (za NLB Premium Visa)
brezplačno
prvo leto brezplačno, v naslednjih letih vključeno v
članarino
SMS – Alarm o vstopu v NLB Klik
brezplačno
SMS – Opomnik pred izvršitvijo SDD
0,10 EUR/sporočilo
SMS – Opomnik pred zapadlostjo depozita/varčevanja
0,10 EUR/sporočilo
SMS – Opomnik pred zapadlostjo limita
0,10 EUR/sporočilo
SMS – Opomnik o stanju na računu nad/pod izbranim zneskom
0,10 EUR/sporočilo
Izvleček NLB Sklepa o obrestnih merah in NLB Tarife za NLB Osebne račune, Plačilne transakcije in NLB Sodobne tržne poti – za fizične osebe 1.5.2016
Stran 7 od 8
SMS – Opomnik o stanju na računu
0,10 EUR/sporočilo
SMS – Opomnik o prilivu na račun
0,10 EUR/sporočilo
4. NLB Klik s Teledomom
(Velja za nove uporabnike ob istočasnem nakupu NLB Klika in NLB Teledoma ter za obstoječe uporabnike NLB Klika, ki se odločijo še za NLB Teledom.)
Strošek nadomestila za NLB Klik za študente in dijake
v celoti redna cena
Strošek nadomestila za NLB Klik za ostale uporabnike
v celoti redna cena
Strošek pristopnine za NLB Teledom za študente in dijake
brezplačno
Strošek pristopnine za NLB Teledom za ostale uporabnike
1,00 EUR
5. NLB Teledom
Pristopnina
10,70 EUR
brezplačno
Pristopnina za imetnike NLB Premium Visa kartice
Uporabnina za imetnike NLB Osebnih računov
0,23 EUR/mesečno
brezplačno
Uporabnina za imetnike NLB Premium Visa
6. NLB Avtomatski odzivnik
Uporabnina za imetnike NLB Osebnih računov
0,56 EUR/mesečno
NLB Paketi za fizične osebe
1. NLB Družinski varčevalni paket na NLB Klasičnem ali NLB Zlatem računu
Vodenje računa
brezplačno za 6 mesecev
brezplačno za 6 mesecev na kartici po izbiri imetnika – velja za eno kartico
SMS-Alarm o uporabi kartice
Strošek pristopnine za NLB Klik z enim
identifikacijskim elementom po izbiri stranke
50 % rednega nadomestila
Strošek pristopnine za Klikin
50 % rednega nadomestila
Strošek pristopnine za NLB Teledom
polovična cena pristopnine za NLB Teledom iz redne ponudbe
Strošek pristopnine za NLB Klik s Teledomom
polovična cena paketa NLB Klik s Teledomom iz redne ponudbe
Strošek odpiranja trgovalnega računa
brezplačno
2. NLB Senior paket na NLB Srebrnem računu
Vodenje računa
(Velja za nove stranke, ki nimajo NLB Srebrnega računa in za stranke, ki
brezplačno, za 12 mesecev
bodo iz NLB Srebrnega računa z evidenco oz. NLB Osnovnega računa
prešle na NLB Srebrni račun)
Letna članarina na izbrano novo plačilno kartico
polovična članarina za plačilno kartico iz redne ponudbe za prvo leto
Strošek pristopnine za NLB Klik z enim identifikacijskim
elementom ALI strošek pristopnine za Klikin
brezplačno
Strošek pristopnine za NLB Teledom
brezplačno
Strošek odpiranja trgovalnega računa
brezplačno
3. NLB Študentski paket na NLB Študentskem računu
Velja za nove stranke, ki odprejo NLB Študentski račun, za stranke, ki preidejo na NLB Študentski račun iz obstoječega NLB Osebnega
računa in za stranke, ki že imajo odprt Študentski račun
Pristopnina za NLB Klik z enim
brezplačno
identifikacijskim elementom ALI pristopnina
za Klikin
SMS-Alarm o uporabi kartice
brezplačno,
velja za obdobje uporabe NLB Študentskega računa na kartici NLB Študentskega računa
brezplačno
Pristopnina za NLB Teledom
NLB Plačilna kartica
prvo leto brezplačno
(ob izpolnitvi pogojev za pridobitev)
4. NLB Toli paket
Velja za otroke v starosti do vključno 8 let.
Denarno darilo 10 EUR na NLB Varčevalni račun
enkratno ob prvi sklenitvi paketa
Zaprtje NLB Varčevalnega računa
14,60 EUR
(Velja ob zaprtju računa pred potekom 12 mesecev, če je imetnik, ob sklenitvi paketa, prejel denarni darilo 10 EUR)
5. NLB Paket žepnina
Velja za mladostnike v starosti od vključno 9 let do vključno 14 let.
Vodenje NLB Osebnega računa
brezplačno 6 mesecev
(ena oseba, enkrat, ob prvi sklenitvi paketa in prvi otvoritvi trajnega naloga za žepnino na ime imetnika paketa)
6. NLB Paket žepnina 15+
Velja za mladostnike v starosti od vključno 15 do vključno 17 let.
Pristopnina za Klikin
brezplačno, enkratno
Pristopnina za NLB Teledom
brezplačno, enkratno
Izvleček NLB Sklepa o obrestnih merah in NLB Tarife za NLB Osebne račune, Plačilne transakcije in NLB Sodobne tržne poti – za fizične osebe 1.5.2016
Stran 8 od 8
Vodenje NLB Osebnega računa
brezplačno 6 mesecev
(ena oseba, enkrat, ob prvi sklenitvi paketa in prvi otvoritvi trajnega naloga za žepnino na ime imetnika paketa)
NLB Posebna ponudba za fizične osebe
1. NLB Start
Velja za nove stranke s plačo ali pokojnino* (tudi iz tujine) in obstoječe stranke, ki začnejo prejemati plačo:
- imetnike NLB Toli, NLB Prvih in NLB Študentskih računov, ki preoblikujejo osebni račun za mlade v NLB Klasični račun;
- imetnike osebnih računov za odrasle, ki ga lahko pridobijo najkasneje 3 mesece po mesecu prejema prve plače.
* Ne velja za stranke, ki so pred pokojnino že prejemale plačo na NLB Osebni račun.
Vodenje NLB Klasičnega računa in
brezplačno prvih 12 mesecev
brezplačno
Pristopnina za NLB Klik* z enim identifikacijskim elementom ALI
pristopnina za Klikin in
Članarina za Klasični MasterCard ali članarina za NLB Visa in
brezplačno prvo leto
SMS-Alarm o uporabi kartice (na eni od zgornjih plačilnih kartic)
Izbira motiva na kartici
brezplačno prvih 6 mesecev
brezplačno,
en motiv na katerikoli novo izdani plačilni kartici ob sklenitvi
brezplačno, ob sklenitvi
Pristopnina NLB Teledom
Nadomestilo za odobritev NLB Kredita
polovična cena za odobritev NLB Kredita iz redne ponudbe,
v obdobju 12 mesecev od sklenitve**
* Če stranka že ima NLB Klik in kvalificirano digitalno potrdilo ni več veljavno, se brezplačno izda kvalificirano digitalno potrdilo AC NLB (vključuje tudi identifikacijsko kodo za prevzem
kvalificiranih digitalnih potrdil AC NLB) in identifikacijska koda za prevzem kvalificiranih digitalnih potrdil AC NLB.
**Znižani stroški odobritve kredita ne morejo biti nižji kot so predvideni v skladu z NLB Tarifo. Kredit vam odobrimo, če ste kreditno sposobni in izpolnjujete druge pogoje za pridobitev
kredita.
2. NLB Premium start
Velja za nove stranke s plačo ali pokojnino* (tudi iz tujine) v višini 1.000 EUR ali več ter obstoječe stranke, ko začnejo prejemati plačo:
- imetnike NLB Toli, NLB Prvih in NLB Študentskih računov, ko preoblikujejo osebni račun za mlade v NLB Zlati račun;
- imetnike osebnih računov za odrasle, ki ga lahko pridobijo najkasneje 3 mesece po mesecu prejema prve plače.
*Ne velja za stranke, ki so pred pokojnino že prejemale plačo na NLB Osebni račun.
Vodenje NLB Zlatega računa in
brezplačno, prvih 12 mesecev
Pristopnina za NLB Klik* z enim identifikacijskim elementom
ALI pristopnina za Klikin in
brezplačno,
enkratno
NLB Premium Osebno ali NLB Osebno
Izbira motiva na kartici
Nadomestilo za odobritev NLB Kredita
obravnava nima nadomestila
brezplačno, en motiv na katerikoli novo izdani plačilni kartici ob sklenitvi
polovična cena za odobritev NLB Kredita iz redne ponudbe,
v obdobju 12 mesecev od sklenitve**
* Če stranka že ima NLB Klik in kvalificirano digitalno potrdilo ni več veljavno, se brezplačno izda kvalificirano digitalno potrdilo AC NLB (vključuje tudi identifikacijsko kodo za prevzem
kvalificiranih digitalnih potrdil AC NLB) in identifikacijska koda za prevzem kvalificiranih digitalnih potrdil AC NLB. **Znižani stroški odobritve kredita ne morejo biti nižji kot so
predvideni v skladu z NLB Tarifo. Kredit vam odobrimo, če ste kreditno sposobni in izpolnjujete druge pogoje za pridobitev kredita.
3. NLB Preoblikovanje računov mladih
Velja za obstoječe imetnike NLB Toli, NLB Prvega in NLB Študentskega računa, ki svoj račun ob obisku NLB Poslovalnice preoblikujejo
v NLB Osebni račun, za katerega izpolnjujejo pogoje*:
Vodenje NLB Osebnega računa
brezplačno, prvih 6 mesecev
Vodenje NLB Osebnega računa za študente po 27. letu
brezplačno za obdobje veljavnosti statusa
rednega študenta
Pristopnina za NLB Klik z uporabo KDP in/ali NLB Teledom za polnoletne dijake in
študente, ki so imetniki NLB Študentskega računa**
50 % nadomestila
Pristopnina za NLB Klik z uporabo OTP za polnoletne dijake in študente, ki so imetniki
NLB Študentskega računa**
50 % nadomestila
Pristopnina za NLB Klik in en identifikacijski element po izbiri stranke za polnoletne
dijake ali študente, ki so imetniki NLB Študentskega računa **
50 % nadomestila
Pristopnina za NLB Klik z uporabo KDP in/ali NLB Teledom za ostale uporabnike***
50 % nadomestila
Pristopnina za NLB Klik in en identifikacijski element po izbiri stranke za ostale
uporabnike ***
50 % nadomestila
Pristopnina za Klikin za dijake in študente imetnike NLB Študentskega računa in za
ostale uporabnike (ki niso uporabniki NLB Klika)***
50% rednega nadomestila
Dodatna uporaba OTP za obstoječe uporabnike NLB Klika s KDP za polnoletne dijake
in študente, ki so imetniki NLB Študentskega računa in za ostale uporabnike***
Uporabnina NLB Klika za študente in ostale uporabnike***
50 % nadomestila
brezplačno za obdobje 6 mesecev
*Ne velja za imetnike računov mladih, katerim banka sama preoblikuje račun v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja z NLB Osebnimi računu.
**Velja tudi za imetnike NLB Klika, ki v zadnjem letu niso vstopili v NLB Klik, za ponovno izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila ali izdajo novih identifikacijskih kod za prevzem
kvalificiranega digitalnega potrdila AC NLB.
***Ostali uporabniki so obstoječi imetniki NLB Toli, NLB Prvega in NLB Študentskega računa, ki nimajo statusa dijaka ali študenta in račun preoblikujejo v NLB Osebni račun in hkrati
ne sklenejo NLB Start ponudbo ali NLB Premium start ponudbo .
V letaku so navedene trenutno veljavne obrestne mere in višine nadomestil, ki veljajo do naslednje spremembe NLB Sklepa o obrestnih merah in/ali NLB Tarife. Celotno besedilo
Tarife NLB d.d. vam je na voljo v NLB Poslovalnicah.
Transakcije, na katere se nanaša ta letak, so oproščene plačila DDV po 4.c. točki 44. člena ZDDV-1.
Pomembno:Tiskovina je informativne narave, ki opredeljuje veljavne pogoje na dan izdaje letaka ter ne predstavlja zavezujoče ponudbe banke in ni sestavni del pogodbe, zato si
pridružujemo pravico do sprememb. Vabimo vas, da ob sklepanju pogodbe preverite trenutno veljavne pogoje in lastnosti storitve. Vse medsebojne pravice in obveznosti bodo urejene
izključno s pogodbo. Za napake v tisku ne odgovarjamo.
NLB d.d.,Trg republike 2, 1000 Ljubljana Tel: +386 1 477 2000 [email protected], www.nlb.si
Izvleček NLB Sklepa o obrestnih merah in NLB Tarife za NLB Osebne račune, Plačilne transakcije in NLB Sodobne tržne poti – za fizične osebe 1.5.2016