ISY G-prog Beskrivelse, Utvidet versjon. - [Rud skole

Transcription

ISY G-prog Beskrivelse, Utvidet versjon. - [Rud skole
31 RØRLEGGERARBEIDER
Rælingen kommune
Rud skole ombygging
31 RØRLEGGERARBEIDER
31310 Sanitær
31.310.0
Dato: 06.05.2016
Side 1
Sanitærinstallasjoner, generelt
Generelt
Røranlegget skal leveres og legges i henhold til lover og forskrifter. Anlegget skal tilfredsstille
byggforskriftens krav til funksjonelle, vedlikeholdsvennlige og vannskadesikre installasjoner.
Tekniske krav
Anlegget skal utføres iht. "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp", administrative
bestemmelser og tekniske bestemmelser. Anleggets detaljutførelser skal generelt være
vannskadesikre som angitt i Byggebransjens våtromsnorm. Forøvrig skal anlegget utføres etter
kommunens tekniske bestemmelser og sanitærreglement.
Alt sanitærmateriell skal være godkjent og dokumentert i henhold til Plan- og bygningsloven
(PBL).
Videre skal anlegget omfatte alle innvendige rørføringer for ivaretakelse av forbruksvann og
spillvann i de rom der dette er beskrevet.
Sanitæranlegg skal ha skjulte rørføringer i den grad dette er mulig.
Alle koblinger skal være tilgjengelige for inspeksjon.
Den innledende tekst i hvert kapittel er viktige orienterende deler av beskrivelsen som
entreprenøren skal hensynta ved gjennomføring av tilbudsregning og praktisk gjennomføring av
entreprisen.
Kommunale krav for Vann og Avløp skal følges.
Sanitærinstallasjoner i våtrom skal få en utførelse basert på retningslinjer gitt i Byggebransjens
Våtromsnorm (BVN). Hvor det er relevant, skal normen betraktes som en del av
arbeidsgrunnlaget for etablering av sanitærinstallasjonene. Det skal derfor velges produkter og
løsninger som bidrar til at Våtromsnormens intensjoner oppfylles.
Trykklasser
De ombygde deler av sanitæranleggets ledningsnett for forbruksvann med armatur og utstyr skal
ha trykklasse PN10.
31.310.2
Ledningsnett for sanitærinstallasjoner
31.310.2.
0
LEDNINGSNETT - GENERELT
Rørmaterialer og dimensjoner, vannledninger
Kobberrør
Kaldt- og varmtvannsledninger av kobberrør for kapillarlodding NS-EN 1758 og rørdeler NSEN 1759.
Trykk-klasse
Driftstrykk
Prøvetrykk
Vanntemp.
16 bar
8 bar
10 bar
+5/+80°C.
Temperaturen på varmtvannet opprettholdes v.h.a. eget pumpesirkulasjonssystem.
Synlige kaldt- og varmtvannsledninger til enkelte utstyr skal utføres med forkrommede
kobberledninger og rørdeler/klammer.
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Rælingen kommune
Rud skole ombygging
31 RØRLEGGERARBEIDER
31310 Sanitær
Dimensjoner:
Kobberrør
"
"
"
"
"
"
"
"
Dato: 06.05.2016
10 x 0,8 mm
12 x 1,0 mm
15 x 1,0 mm
18 x 1,0 mm
22 x 1,0 mm
28 x 1,2 mm
35 x 1,5 mm
42 x 1,5 mm
54 x 1,5 mm
Kapillarloddede forbindelser.
Bløtlodd skal inneholde 3 - 5% sølv og resten tinn. Hardlodd skal inneholde min. 15% sølv
og ha min. smeltetemperatur på 450°C. Maks. øvre smeltetemperatur må ikke overstige
800°C.
Rør i rør
Rør i rør anlegg legges der hvor forskrifter, tilgjengelighet, utskiftbarhet krever det. Utstyr og
utførelse etter Våtromsnormens blad BVN 41.210 (Rør-i-rør-systemer). Det skal benyttes
komplett rør-i-rør system som er godkjent av Vannskadekontoret. Det henvises også til
Byggforsks byggdetaljblad nr. 553.117.
Innerrør: PEX, PN 10.
Ytterrør: PE-plast. Fleksible.
Skjulte rørledninger og koblingsledninger for kaldt- og varmtvann legges av utskiftbare
PEX-rør, PN10, i varerør. Rørene skal være godkjente for temperaturer opptil 95°C. Rørene
legges uten skjøter og skal lagres og installeres slik at de ikke utsettes for direkte sollys.
Utførelse i henhold til systemleverandørens monteringsanvisning.
Rørene leveres komplett som ett system med varerør, fordelere, fordelerskap, ventiler,
fester, nødvendige koblingsett, armaturskinner, veggjennomføringer, batterifester,
veggboks, vinkler etc.
Alle PEX-rør skal ha fri ekspansjon og være utskiftbare.
Systemet skal ha teknisk godkjenning fra SINTEF. Utførende rørlegger skal ha godkjent
BVN-sertifikat for systemet.
Det skal i enhetsprisen for rør være inkludert arbeider som er nødvendige for å kunne
levere og montere rørsystemet komplett iht. tekst i denne post. Eksempel på hva som skal
være inkludert er:
• Koblingsett, nipler, albuer og T-rør avsinkningsherdet messing.
• Kuleventiler av avsinkningsherdet messing, forniklet.
• Veggbokser, tetningsmembran, nipler, dekkringer, albuer, batterifester, armaturskinner,
veggfester osv.
• Pakninger.
• Klammer, vinkler og oppheng iht. leverandørens anbefalinger.
• Montasje og tilknytning til utstyr levert i denne entreprisen.
Dimensjoner
PEX-rør
"
"
"
15 x 2,5 mm
18 x 2,5 mm
22 x 3,0 mm
28 x 4,0 mm
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Side 2
Rælingen kommune
Rud skole ombygging
31 RØRLEGGERARBEIDER
31310 Sanitær
Dato: 06.05.2016
Side 3
Rørmaterialer og dimensjoner, avløpsrør
Avløpsrør legges i:
MA-rør NS-3066
PP avløpsrør NS-EN 1451
PEH avløpsrør NS-EN 1519
PVC-HT avløpsrør NS-EN 1452
Plast avløpsrør, (PP/PEH/PVC):
Dimensjon:
32 mm
"
40 mm
"
50 mm
"
75 mm
"
110 mm
"
125 mm
"
160 mm
"
200 mm
"
250 mm
Støpejern avløpsrør, (MA):
MA 48
MA 58
MA 75
MA 110
MA 135
MA 160
MA 210
MA 275
Montasje
Montasjen utføres nøyaktig, slik at alle ledningstrekk er rette og parallelle og alle vertikale
ledninger i lodd. Rørenes ekspansjon må overalt foregå uhindret. Rørleggerentreprenøren
er ansvarlig for at fremføring til utstyret i etasjene blir riktig plassert i henhold til VVStegninger og arkitektens plan- og skjemategninger.
Ved retningforandringer bøyes rørene i størst mulig utstrekning under bibehold av fullt
sirkelformet tverrsnitt. Rørledninger rengjøres omhyggelig før de monteres. Åpne rørender
skal tettes med plugger eller kapp under arbeidets gang.
Alle installasjoner skal utføres ihtt. "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp". Det
skal benyttes vannskadesikre løsninger iht. Plan- og bygningslov (PBL). Arbeidene skal
utføres av BVN-sertifiserte rørleggere.
MA rør og deler
Avløp fra toaletter, servanter og lignende (rent avløp)
Støpejernsrør og -deler, innvendig glatte og belagt med epoxy inn- og utvendig.
Muffeløse rør og rørdeler med tilhørende koblinger. Alle rør og deler skal være et komplett system
tilpasset hverandre.
Det skal benyttes MA-rør og -deler.
Det skal i enhetsprisen for rør være inkludert arbeider og deler som er nødvendig for å kunne
levere og montere rørsystemet komplett.
PP rør og deler
Leveres iht. NS-EN 1451-1.
Alle rør og deler skal være et komplett system tilpasset hverandre.
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Rælingen kommune
Rud skole ombygging
31 RØRLEGGERARBEIDER
31310 Sanitær
Dato: 06.05.2016
Side 4
Det skal i enhetsprisen for rør være inkludert arbeider og deler som er nødvendig for kunne levere
og montere rørsystemet komplett.
Rørfester og oppheng
Rørpostene innbefatter oppheng med stag i dim. M8, M10 eller M12, klammer etc., for komplett
oppheng.
Vibrasjonsisolerte oppheng prises for seg i egen post i dette kapittelet.
Klammersystemet skal være dimensjonert for å tåle den totale vekt av rørsystemet,
inklusive det medium som går i røret. Videre skal det tåle de belastninger som kan oppstå
grunnet sjokkpåvirkninger som følge av rask åpning eller stengning i systemet.
Alle rør skal være tilstrekkelig opplagret for å hindre nedbøyning, skadelige vibrasjoner og
for å beskytte systemet mot belastninger og ekspansjonskrefter.
Hvor glideklamre er nødvendig på grunn av ekspansjon/kontraksjon i rørsystemet, skal
disse plasseres slik at de har full bæreflate ved maksimal bevegelse.
Maksimale avstander mellom klamrene i meter, konf. NS 3420.
For klamring av rør benyttes følgende løsninger. (Produsentens anvisninger om
maksimalbelastning og montering skal følges).
Horisontale rør henges i klammertype med bøyle, hylse, kulehode, gummihette og stag.
Vertikale rør monteres i klammer med veggbøyle, klemhylse, mutter og stag. Helgjengede
stag skal ha valsede gjenger av h.t. bruddlasten. Ved fremføring av to parallelle rør til utstyr
benyttes det montasjeplate.
Skinne type U-profil benyttes for montering av rørgater med flere parallelle rør. Skinneprofil
og lengde tilpasses rørgatens bredde og rørenes dimensjoner.
Til feste i betong benyttes slaganker/ekspansjonsbolt av stål. Alle komponenter skal være
korrosjonsbeskyttet. Klammerbånd og stift/skru-klammer tillates ikke benyttet.
Det forutsettes at entreprenøren er kjent med og følger anvisningene i Prenøk blad 5.21
Montering og festeanordninger for rør.
Gjennomføringer i vegger med spesielle lydkrav
Lydrapport legges til grunn
Gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner:
Alle rørgjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner, skal utføres i henhold til
gjeldende REN Veiledning til Teknisk Forskrift. Byggforskserien, byggdetalj 520.342
"Gjennomføringer i brannskiller" viser preakseptert løsning.
Rørhylser og dekkskiver
Ved vegg- og dekkegjennomføringer skal uisolerte rør omgis av beskyttelseshylse.
Mellomrom mellom rør og hylse tettes med silikonmasse eller lignende.
For alle synlige rørgjennomføringer benyttes rustfrie eller forkrommede dekkskiver.
Rengjøring av ledningsnett, vannledninger
Ledningsnettet skal grundig rengjøres før permanent oppfylling. Det må gjøres regning med
seksjonsvis rengjøring med nettvannsspyling og etterfølgende tømming, og at prosessen
tidvis vil måtte utføres ved frostfare.
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Rælingen kommune
Rud skole ombygging
31 RØRLEGGERARBEIDER
31310 Sanitær
Dato: 06.05.2016
All tilrigging, planlegging av prosedyre, tilpassing til fremdrift og gjennomføring er denne
entreprenørens ansvar.
Korrosjon
Alt rørnett skal utføres iht korrosjonskrav i kapittel om korrosjonssikring.
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Side 5
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
31 RØRLEGGERARBEIDER
31310 Sanitær
Postnr.
31.310.2.2
Dato: 06.05.2016
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
Side 6
Enhetspris
UB2.1114400112A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING
TRYKKLØS
MATERIALE: PP
PLASSERING/MONTASJE: USPESIFISERT
SKJØT: MUFFESKJØT
PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER
Andre krav:
KOMPLETT RØRLEDNING INKLUDERT DELER
Inkl. deler, kapp, spill, klammer etc,
rengjøring, tetthetsprøving.
31.310.2.2.1
UB2.1114400112A
PP 40
Avløp fra oppvaskmaskiner i "033 nytt skolekjøkken"
31.310.2.2.2
7,00
m
12,00
m
2,00
m
1,00
UB2.1114400112A
PP 50
31.310.2.3
m
UB2.1110031001A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
Lengde
Type avløpsledning: Avløpsledning trykkløs
Materiale: Uspesifisert
Plassering/montasje: I bygning
Skjøt: Valgfri
Pakningstype: Valgfri pakningstype
Lokalisering: 033 nytt skolekjøkken
Ringstivhet:
Relativ deformasjon:
Trykk:
Dimensjon:
Materialkvalitet:
Andre krav:
Nytt fleksibelt avløp ø50 for tilkobling til hev/senk
kjøkkenbenk.
Se også ARK-underlag.
31.310.2.3.2
UB2.1110031001A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
Lengde
Type avløpsledning: Avløpsledning trykkløs
Materiale: Uspesifisert
Plassering/montasje: I bygning
Skjøt: Valgfri
Pakningstype: Valgfri pakningstype
Lokalisering: 033 nytt skolekjøkken
Ringstivhet:
Relativ deformasjon:
Sum denne side:
Akkumulert Underkapittel 310 Sanitær:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
31 RØRLEGGERARBEIDER
31310 Sanitær
Postnr.
Dato: 06.05.2016
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
Side 7
Enhetspris
Trykk:
Dimensjon: DN40
Materialkvalitet:
Andre krav:
Nytt fleksibelt avløp ø40 for tilkobling til
oppvaskmasking ved hev/senk kjøkkenbenk
31.310.2.4
UB2.1112113001A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
Lengde
Type avløpsledning: Avløpsledning trykkløs
Materiale: PVC
Plassering/montasje: Over terreng/på bakken
Skjøt: Valgfri
Pakningstype: Valgfri pakningstype
Lokalisering: i kaldkjeller under "033 nytt
skolekjøkken"
Ringstivhet:
Relativ deformasjon:
Trykk:
Dimensjon: DN75
Materialkvalitet:
Andre krav:
m
14,00
I denne posten medregnes alle nødvendige avløp fra
gjennomføring i gulvdekke og via kaldkjeller og til
eksisterende avløp.
(Isolasjon ligger i kap. 316)
31.310.2.5
UB2.210013999A
TILKNYTNING TIL AVLØPSLEDNING
Antall
Matriale: Uspesifisert
Plassering/montasje: Over terreng/på bakken
Nominell diameter for hovedledning: ø110-ø200
Nominell diameter for tilknytning: ø75-ø110
Type tilknytning: Videreføring av eksisterende
type tilknytning
Lokalisering: i kaldkjeller under "033 nytt
skolekjøkken"
Andre krav:
RS
For "033 nytt skolekjøkken" medregnes tilknytning til
eksisterende avløp i kjeller på 4 steder ref. gjeldende
tegningsunderlag. Nye avløp og tilknytninger skal
være av samme type som eksisterende avløp på
stedet (lagt til grunn isolerte PVC-avløp). Prises som
rundsum på grunnlag av eksisterende underlag og
tilbudsbefaring.
Sum denne side:
Akkumulert Underkapittel 310 Sanitær:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
31 RØRLEGGERARBEIDER
31310 Sanitær
Postnr.
31.310.2.6
Dato: 06.05.2016
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
UB1.1190099xA
VANNLEDNING - KOMPLETT
Lengde
Type vannledning: Permaflex eller tilsvarende isolert rør med varmekabel
Materiale: Uspesifisert
Plassering/montasje: I kaldkjeller under "033 nytt
skolekjøkken"
Skjøt: Skjøt
Lokalisering: Se gjeldende tegningsunderlag
Ringstivhet:
Relativ deformasjon:
Trykk:
Dimensjon:
Materialkvalitet:
Andre krav:
m
13,00
m
5,00
Side 8
Enhetspris
Vannledninger til lærerarbeidsplass og vaskerenne
plassert midt på gulv forsynes fra fordelerskap i
vegg, via kjeller og opp til aktuelt utstyr.
I denne posten inngår komplett føring av
vannledninger inklusive rørføring med isolasjon
(variant av varerør), varmekabel og PEXkaldtvannsledning + PEX varmtvannsledning pr.
lengdeenhet.
Dimensjon skal være tilstrekkelig for føring av 2 stk.
PEX15 vannrør, som Permaflex med ø50/97 eller
tilsvarende.
31.310.2.7
UB1.119720000A
VANNLEDNING - KOMPLETT
TYPE VANNLEDNING:
MATERIALE: KOBBER FORKROMMET
PLASSERING/MONTASJE: USPESIFISERT
SKJØT: VALGFRI
Andre krav:
KOMPLETT RØRLEDNING INKLUDERT DELER
KALDT OG VARMT FORBRUKSVANN
Inkl. deler, kapp, spill, klammer etc., rengjøring,
tetthetsprøving.
31.310.2.7.2
UB1.119720000A
Cu 15
Fra himling og til vaskerenne på yttervegg og
vaskerenne midt på gulv i "033 nytt skolekjøkken"
Sum denne side:
Akkumulert Underkapittel 310 Sanitær:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
31 RØRLEGGERARBEIDER
31310 Sanitær
Postnr.
31.310.2.7.3
Dato: 06.05.2016
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
Enhetspris
UB1.119720000A
Cu 28 til brannskap
31.310.2.8
Side 9
m
2,00
m
8,00
m
70,00
m
5,00
m
5,00
UB1.119420099A
VANNLEDNING - KOMPLETT
TYPE VANNLEDNING:
MATERIALE: PEX-RØR MED VARERØR
PLASSERING/MONTASJE: USPESIFISERT
SKJØT: SKJØTES IKKE
Andre krav:
KOMPLETT RØRLEDNING INKLUDERT DELER
KALDT OG VARMT FORBRUKSVANN
Rør-i-rør system, medierør og varerør komplett,
inkl. deler, kapp, spill, klammer etc.,
rengjøring, tetthetsprøving.
31.310.2.8.1
UB1.119420099A
PEX 12
31.310.2.8.2
UB1.119420099A
PEX 15
31.310.2.8.3
UB1.119420099A
PEX 15 for fleksivel hev/senk kjøkkenbenk
Se også ARK-underlag
31.310.2.8.4
UB1.119420099A
PEX 18
31.310.2.13
UB7.1112A
RØRFORDELER
MATERIALE I RØRFORDELER: MESSING
MEDIUM: FORBRUKSVANN OG VANNTILFØRSEL
PLASSERING/MONTASJE: I SKAP I VEGG
Andre krav:
Låsbart fordelerskap med ramme for innfelling i
vegg. Inkludert gumminipler for vanntett
gjennomføring av rør i skap. Drenering av skap
inkludert 10 meter rørføring til dreneringspunkt.
I skap monteres fordeler for kaldt- og varmtvann
komplett med festeskinne, kuleventiler for avstenging
inn på skap, kuleventiler til alle avstikk, endelokk,
etc.
31.310.2.13.
2
UB7.1112A
Skap med 10 KV og 10 VV-avstikk. Iht generelle krav
Dim. LxHxD 550 x 550 x 95 mm
stk
Sum denne side:
Akkumulert Underkapittel 310 Sanitær:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
31 RØRLEGGERARBEIDER
31310 Sanitær
Postnr.
Dato: 06.05.2016
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
31.310.2.13.
3
UB7.1112A
31.310.2.14
UB7.1019A
RØRFORDELER
Antall
Materiale i rørfordeler: Valgfritt
Medium: Forbruksvann og vanntilførsel
Plassering/montasje: I eller på vegg i kjøkkenbenk
Lokalisering: "033 nytt skolekjøkken"
Antall rørtilkoblinger:
Temperaturområde:
Arbeidstrykkområde:
Spesifisert medium:
Spesifisert materialkvalitet:
Andre krav:
Rørfordeler over himling 8 KV og 8 VV-avstikk.
Side 10
Enhetspris
stk
stk
1
stk
1
Rørfordeler skal ha tilkobling for 10stk KV og 8 stk
VV. Plassering i kjøkkenbenk i nærhet av
eksisterende dusj (rørfordeler nærmest gymsalen)
31.310.2.15
UB7.1019A
RØRFORDELER
Antall
Materiale i rørfordeler: Valgfritt
Medium: Forbruksvann og vanntilførsel
Plassering/montasje: I eller på vegg i kjøkkenbenk
Lokalisering: "033 nytt skolekjøkken"
Antall rørtilkoblinger:
Temperaturområde:
Arbeidstrykkområde:
Spesifisert medium:
Spesifisert materialkvalitet:
Andre krav:
Rørfordeler skal ha tilkobling for 6stk KV og 6 stk VV.
Plassering i kjøkkenbenk i nærhet av eksisterende
kjøkkenbenk (rørfordeler lengst bort fra gymsalen).
Sum denne side:
Akkumulert Underkapittel 310 Sanitær:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
Rælingen kommune
Rud skole ombygging
31 RØRLEGGERARBEIDER
31310 Sanitær
31.310.4
Armaturer for sanitærinstallasjoner
31.310.4.
0
ARMATUR - GENERELT
Dato: 06.05.2016
Side 11
Dette kapittelet omfatter i tillegg til armatur som avstengningsventiler, tilbakeslagsventiler,
reduksjonsventiler, vakuumventiler mv. også komponenter som filter, vannmålere etc..
Tappearmatur hører inn under kap. 315 Utstyr. Sikkerhetsventiler, tilbakeslagsventiler og
blandeventiler i fm. tilknytning til vannvarmere er regnet med der (kap. 315).
Sanitæranlegget skal tilfredsstille krav til beskyttelse mot tilbakestrømning gitt i NS-EN 1717
"Beskyttelse mot forurensninger av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til
utstyr for å hindre tilbakestrømning".
Alle armaturer skal leveres med skoldesperre.
Det skal benyttes (dempede) mykstengende armaturer, slik at trykkslag ikke oppstår.
Avstand fra samlestokk til tappepunkt for utstyr skal ikke være mer enn 20 m.
Avstengningsventiler:
På alle hovedkurser og opplegg, samt fordelingskurser i etasjene, monteres avstengningsventiler.
Ventiltype: Kuleventil med gir.
Foran hvert sanitærutstyr monteres avstengningsventiler.
På rør større enn 40 mm skal stengeventiler ikke være hurtiglukkende.
I koplingsledningene til alt sanitærutstyr skal benyttes ordinær kuleventil og ikke ”Ballofix” som
stengeventil slik at utskiftning av utstyr kan foretas med fullt vanntrykk på anlegget.
Utstyr skal kunne avstenges og utskiftes ved fullt vanntrykk på anlegget.
Nødvendige kompensatorer (ekspansjonselement) for rør og armaturer medtas i de enkelte
enhetspriser.
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
31 RØRLEGGERARBEIDER
31310 Sanitær
Dato: 06.05.2016
Postnr.
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
31.310.4.14
UB1.3191A
STENGE- OG TAPPEANORDNINGER
Antall
Ventiltype: Magnetventil for waterstop
Tilleggsutstyr: Uten tilleggsutstyr
Lokalisering: Ved fordelere i "033 nytt skolekjøkken"
Materiale: Valgfritt
Dimensjon: DN18
Trykklasse:
Andre krav:
stk
Side 12
Enhetspris
2
Vannskadesikring iht TEK 10. Det skal monteres
komplett waterstop på tappevannsledninger i rom
uten sluk. I dette prosjektet er dette aktuelt for "033
nytt skolekjøkken".
Følgende medtas komplett:
• Elektrisk styrt magnetventil for tilkobling av varmt
og kaldt tappevann
• Følere som plasseres i og under kjøkkenbenk
Prises som sett for både kaldt- og varmtvann.
Det legges til grunn at det skal waterstop ved
fordelere i rommet som er beregnet til 2 stk. Dersom
det velges å montere flere fordelere skal det sørges
for at all vanntilførsel til rommet er tilknyttet
waterstop-funksjon.
Tilkobles tilgjengelig stikk i kjøkkenbenk/ved
oppvaskmaskin.
31.310.5
Utstyr for sanitærinstallasjoner
31.310.5.1
UTA
Sanitærutstyr
Andre krav:
Det skal leveres utstyr som sammenfaller med
leverandørenes ”standard produkter” av hensyn til
pris, slitasje og hærverk.
I koplingsledningene til alt sanitærutstyr skal benyttes
ordinære stoppekraner og ikke ”Ballofix” som
stengeventil slik at utskifting av utstyr kan fortas med
fullt vanntrykk på anlegget.
Alt sanitærutstyr skal tåle en punktbelastning på 80
kg i ytterkant.
Sum denne side:
Akkumulert Underkapittel 310 Sanitær:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
31 RØRLEGGERARBEIDER
31310 Sanitær
Postnr.
31.310.5.2
Dato: 06.05.2016
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
Side 13
Enhetspris
UT1A
Servanter, klosetter, badekar m.m.
Andre krav:
Håndvask, vaskerenne
Leveres med ett-greps armaturer og svingtut med
regulerbar sving-radius for å sikre at armatur kun
svinger innenfor område med kum. Alle
svingarmaturer leveres ferdig med ferdig innstilt
svingradius tilpasset for de aktuelle kummene.
31.310.5.3
UT2.2
Vaskerenner
Andre krav: Nei
31.310.5.3.1
UT2.215154A
VASKERENNE - KOMPLETT
Antall
Montasje: På vegg
Materiale: Stål, rustfritt
Lokalisering: "033 nytt skolekjøkken"
Dimensjon: 1200x430
Farge:
Antall og type batteri: 2 stk ettgreps armaturer,
myktstengende
Type koblingsledninger:
Type avstegningsventiler for blandebatterier:
kuleventil
Type avløpsventil: Valgfritt
Type utløpsrør: Valgfritt
Type vannlås:
Veggrosett: Ja
Andre krav:
stk
1
stk
1
Skal leveres som enhet med dekkeplate min 30 cm
opp mot bakvegg og ned til hulkil gulvbelegg. Evt.
spikerslag skal inngå i posten.
31.310.5.3.2
UT2.219954A
VASKERENNE - KOMPLETT
Antall
Montasje: På utstyr ref. ARK-underlag for
vaskerenne midt på gulv
Materiale: Stål, rustfritt
Lokalisering: "033 nytt skolekjøkken"
Dimensjon: 1200x430
Farge:
Antall og type batteri: 2 stk ettgreps armaturer,
myktstengende
Type koblingsledninger:
Type avstegningsventiler for blandebatterier:
Sum denne side:
Akkumulert Underkapittel 310 Sanitær:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
31 RØRLEGGERARBEIDER
31310 Sanitær
Postnr.
Dato: 06.05.2016
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
Side 14
Enhetspris
kuleventil
Type avløpsventil:
Type utløpsrør:
Type vannlås:
Veggrosett: Ja
Andre krav:
Skal leveres som komplett enhet med dekkeplate
ned til hulkil gulvbelegg. Evt. spikerslag skal inngå i
posten.
31.310.5.13
UT4.1111154A
TAPPEVENTILER
Antall
Anvendelse: Vaske- og oppvaskmaskiner
Montasje: For innbygging
Materiale: Stål, rustfritt
Lokalisering:
Andre krav:
stk
4
stk
7
stk
4
Tilpasses kjøkkeninnredning og skal være lett
tilgjengelig for bruk.
31.310.5.14
UT4.25115322A
BLANDEBATTERI
Antall
Anvendelse: Kjøkken
Betjening: Ett-greps
Montasje: I benk
Materiale: Messing, forkrommet
Regulering: Med trykkstøtdemping
Lokalisering:
Andre krav:
Leveres komplett med stengeventil og rørdeler.
Leveres med uttrekkbar tut. Skal være med høy tut
for vask av høye kjeler. Skal være egnet for bruk
sammen med valgt kjøkkenkum ref. ARKbeskrivelse.
31.310.5.19
UT5.311541A
AVLØPSTRAKT
Antall
Vannlås: Med
Montasje: I benk
Materiale: Plast
Lokalisering: "033 nytt skolekjøkken"
Dimensjon:
Andre krav:
Sum denne side:
Akkumulert Underkapittel 310 Sanitær:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
31 RØRLEGGERARBEIDER
31310 Sanitær
Postnr.
Dato: 06.05.2016
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
Side 15
Enhetspris
Vertikal avløpstrakt med stående vannlås for
vaskemaskin for montasje i tilknytning til
kjøkkenbenk.
31.310.5.21
UT2A
Oppvaskkummer, utslagsvasker m.m.
Andre krav:
Kjøkkenkummer
Kjøkkenkummer ligger i ARK-beskrivelse da disse
skal samsvare med øvrig kjøkkeninnredning.
31.310.5.26
FUGING RUNDT SANITÆRUTSTYR
Type fugemasse: soppdrepende acryl
I prisen skal inkluderes innkapsling/deksel eller
fuging i utførelse og farge som passer med
omkringliggende dekker.
RS
Sum denne side:
Akkumulert Underkapittel 310 Sanitær:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
Rælingen kommune
Rud skole ombygging
31 RØRLEGGERARBEIDER
31310 Sanitær
31.310.6
Isolasjon av sanitærinstallasjoner
31.310.6.
0
ISOLASJON - GENERELT
Dato: 06.05.2016
Side 16
Ledninger og armatur
Isolasjonsarbeidene skal utføres etter leverandørens montasjeanvisninger. Arbeidene
utføres av spesialister / fagkyndig personell. Isolasjonen skal føres ubrutt gjennom vegger
og dekker.
For alle røranlegg gjelder at i gjennomføringer i branncelle begrensede konstruksjoner og
seksjoneringsvegger skal utføres iht. gjeldende byggeforskrift og produktets godkjennelsesog montasje anvisning.
Cellegummi isolasjonsserie med tiltagende isolasjonstykkelse for økende rørdimensjoner. Det
benyttes slanger opp til innvendig dimensjon 114 mm (serie 9) eller 160 mm (øvrige serier). For
større dimensjoner benyttes plater.
Det skal benyttes cellegummi med varmeledningstall λ0°C = 0,036 W/mK iht DS 452 og DIN
52613. Diffusjonsmotstandsfaktoren m³ 7000 iht DIN 52615.
Cellegummi isolasjonen skal være brannteknisk godkjent i rørisolasjonsklasse PII iht NT Fire 036
og gjennomføringer av rør skal utføres slik at bygningsdelens brannskillende funksjon
opprettholdes. Gjennomføringer isoleres i henhold til produktets gjeldende brannteknisk
godkjenning.
I rømningsveier skal isolasjon på enkeltstående små rør minst tilfredsstille klasse PI. Isolasjon på
rør lagt i sjakt eller bak nedforet himling med branncellebegrensende funksjon må minst
tilfredsstille klasse PII.
Isolasjonen skal limes med produsentens lim i alle skjøter og limes til underlaget ved avslutninger,
samt ved flenser, ventiler, klammer etc.
Klammer skal overisoleres med plate i samme isolasjonstykkelse.
Isolasjonen skal tilfredsstille krav gitt i VVS-bransjens Varmenorm, kapittel om isolering.
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
31 RØRLEGGERARBEIDER
31310 Sanitær
Postnr.
31.310.6.1
Dato: 06.05.2016
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
SB2.1311021A
ISOLERING AV RØRLEDNINGER - KOMPLETT
Lengde
Materiale: Valgfritt
Tykkelse: 20 mm
Lokalisering: I kaldkjeller under "033 nytt
skolekjøkken"
Krav til fysiske egenskaper:
Andre krav:
m
Side 17
Enhetspris
14,00
I denne posten inngår komplett isolasjon av PVCavløpsledninger i kaldkjeller under "033 nytt
skolekjøkken". Utførelse i samsvar med eksisterende
avløpsrør.
31.310.6.2
SB2.1311999A
ISOLERING AV RØRLEDNINGER - KOMPLETT
Materiale: Tykkelse: Lokalisering:
Krav til fysiske egenskaper:
Andre krav:
Isolasjon av vannledninger i kaldkjeller under "033
nytt skolekjøkken" inngår i post for Permaflex-ledning
i kap. 312.
Sum denne side:
Akkumulert Underkapittel 310 Sanitær:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
Rælingen kommune
Rud skole ombygging
31 RØRLEGGERARBEIDER
31310 Sanitær
31.310.7
Dato: 06.05.2016
Side 18
Merking, innregulering, avlevering og instruksjoner
Leveranseomfang
Alle leveranser og ytelser skal tilfredsstille de generelle spesifikasjoner i denne posten.
31.310.7.
1
MERKING
Generelt
Alt utstyr og alle komponenter levert av denne entreprenør skal merkes med graverte skilt iht.
prosjektets merkesystem.
Merkesystem: Statsbygg.no/Publikasjoner "PA 0802 Tverrfaglig merkesystem TFM"
Prosjektets merkesystem
Merking
Hvert merkested skal i klartekst beskrive type komponent, eller destinasjon/kursangivelse. Hvor
det er nødvendig medtas også opplysninger om trykk, temperatur eller lignende.
Alt utstyr og alle installasjoner med betydning for funksjon og drift av anleggene skal merkes.
På rør anbringes merkene på føringer ut av sjakt, gjennom tak, ved teknisk utstyr og ellers hvor
det er nødvendig for å oppnå god oversikt over anlegget.
Merking av anlegg og komponenter - Praktisk utforming
a) Skiltene skal være hvite, graverte med sort fet tekst. (1 mm tykk for skrifthøyde 8 mm og 1,2
mm for skrifthøyde 10 mm.) Skiltstørrelser er oppgitt som standardmål (minimum). Ved
spesielle tekster vil skiltet naturlig bli større.
b) For mindre komponenter som følere, termostater etc.:
95 x 30 mm med skrifthøyde 8 mm. Tekst eks.:
TEMPERATURFØLER
=360.001-RT901
c) For større komponenter med spesielle data som bør oppgis, som pumper, tanker,
ekspansjonskar etc. med opplysninger om kapasiteter, trykk, temperaturer, volum, spenning
etc.:
120 X 60 mm (eventuelt 50 mm for tre linjer) med skrifthøyde 10 og 8 mm. Tekst eks.:
VARMEVEKSLER
DAMP/VANN
KAPASITET 500 kW
=320.010-LV001
d) For hovedkomponenter/system, så som ventilasjonssystem, kjølesystem, nødstrømsystem,
trykkluftsentral, gassanlegg, kjeler etc.:
150 x (min.) 80 mm med skrifthøyde 10 og 8 mm. Tekst eks.:
ELEMENTKJEL - DAMP
KAPASITET 180 kW
MAKS. DRIFTSTRYKK 8 BAR
SPENNING 400 VOLT
=320.030-IE001
e) Kanaler og rørføringer merkes med system FLO-CODE i farger etter standard. Teksten skal
være helt sort og med trykkerikvalitet. Merkene forsynes med tekst som forteller om:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Rælingen kommune
Rud skole ombygging
31 RØRLEGGERARBEIDER
31310 Sanitær
Dato: 06.05.2016
Side 19
MEDIUM
SYSTEM NR.
OMRÅDE SOM BETJENES
f) Hvor utstyr med behov for service og vedlikehold varme-/kjølebatterier etc. er skjult bak
himlinger, skal dette angis med merkeskilt under himling.
g) Det bemerkes at hver siffergruppe i komponentkoden skilles fra hverandre med punktum.
h) Skiltene skal primært monteres i umiddelbar nærhet av komponenten (ikke på komponenten).
På større utstyr (for eksempel aggregatdeler i ventilasjonsanlegg og lignende) som ikke
normalt demonteres for utskifting/reparasjon kan skiltet festes direkte til komponenten.
Skiltene forsynes med hull i hjørnene og festes med pop-nagler. Skruer tillates kun der skiltene
skal festes på vegg.
Der entreprenøren er i tvil om tekst, utforming eller festemetode, skal RIV/byggeleder kontaktes.
Layout for skiltene skal legges frem til gjennomsyn for rådgiver og byggeleder.
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
31 RØRLEGGERARBEIDER
31310 Sanitær
Postnr.
31.310.7.3
31.310.7.4
Dato: 06.05.2016
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
RENSPYLING
Alle rørledninger, all armatur og alt utstyr skal
renspyles med rent vann.
Enhetspris
RS
TRYKKPRØVING/TETTHETSPRØVING
Alle rørledninger, armatur og utstyr skal trykkprøves
iht NS 3420. Prøving skal foregå seksjonsvis og skal
følge byggets fremdrift.
I prisen for prøving skal være medtatt de nødvendige
provisorier for oppfylling og tømming av anleggsseksjonene. Alle ledninger som skal isoleres, må
prøves før isolasjonsarbeidet påbegynnes.
31.310.7.7
Side 20
RS
FDV - DOKUMENTASJON
Drifts- og vedlikeholdsinstruks skal utarbeides for
nye installasjoner der dette er hensiktsmessig
(inkluderer isolerte vannledningsrør med
varmekabel).
Instruksen skal utarbeides av entreprenøren og
overleveres før overtakelse.
Entreprenøren overleverer til rådgivende ingeniør
underlag for "som-bygget"-tegninger med tanke på
eventuelle avvik og korrigeringer.
Alle varer og tjenester som er tilført bygget skal
dokumenteres. Dokumentasjonen skal leveres
digitalt.
Nota for sluttoppgjør vil ikke bli utbetalt før FDVdokumentasjon er overlevert og godkjent av
byggherren.
31.310.7.8
RS
SLUTTKONTROLLER/ FERDIGBESIKTIGELSE
Etter at byggherren har mottatt skriftlig ferdigmelding
fra entreprenøren, skal det foretas en visuell kontroll
av leveranser og arbeider og en kontroll av anleggets
ytelser og funksjoner.
Sluttkontrollen skal ledes og utføres av
byggeledelsen.
Entreprenørens bidrag i forbindelse med
sluttkontrollen er å stille til disposisjon en kvalifisert
person med godt kjennskap til anlegget, samt
nødvendig måleutstyr.
Sum denne side:
Akkumulert Underkapittel 310 Sanitær:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
31 RØRLEGGERARBEIDER
31310 Sanitær
Postnr.
Dato: 06.05.2016
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
Side 21
Enhetspris
Før prøvene starter, skal følgende dokumentasjon
fra entreprenøren foreligge:
• Tetthetsprøverapport (alle
tetthetsprøveprotokollene).
• Sjekklister fra klargjøring og rengjøring før
start av anlegget
• Protokoll for fysisk kontroll (egenkontroll)
• Protokoll for funksjonskontroll (egenkontroll)
• Grunnlag for "som bygget" tegninger.
Godkjente målemetoder og kalibrerte instrumenter
skal benyttes.
Kostnadene for eventuell ny innregulering, oppretting
av påviste feil og mangler, og etterfølgende
prøver/målinger som vil bli foretatt av byggherrens
kontrollør, skal betales av entreprenøren.
Byggherrens kontrollør utarbeider rapport fra
sluttkontroller. Rapporten skal inneholde en innstilling
om anlegget skal godkjennes.
Bistand i forbindelse med sluttkontroller
31.310.7.9
CD1.49A
MERKING AV
Antall merker
Element: Generell merking
Lokalisering:
Type merking:
Andre krav:
RS
RS
I denne post medregnes all merking for vann og
avløpsinstallasjoner iht. gjeldende krav inklusive
vannledninger som føres via kaldkjeller.
Sum denne side:
Sum Underkapittel 310 Sanitær:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
32 VARMEANLEGG
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
31 RØRLEGGERARBEIDER
31320 Varme
Postnr.
31.320.0
Dato: 06.05.2016
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
Side 23
Enhetspris
Varme, generelt
Denne beskrivelsen er basert på siste utgave av
NS3420. NS3420 er en vesentlig del av denne
spesifikasjon som enhver entreprenør plikter å
være kjent med under prissetting og
gjennomføring av produkt- og systemleveranser.
NS3420 spesifiserer en rekke krav til kvaliteter og
ytelser som ikke nødvendigvis er gjengitt i denne
spesifikasjon.
31.320.0.2
Orientering
Eksisterende varmeanlegg beholdes som det er. I
forbindelse med ombygging må eksisterende
føringer og installasjoner tas hensyn til blant annet
ved bygging av nye vegger ved rørføringer for
radiatorer (se kapittel 25 for bygningsmessige
hjelpearbeider VVS).
31.320.2
Ledningsnett for varmeinstallasjoner
31.320.2.1
UB3.144000000A
KJØLE/VARMEBÆRERLEDNING - KOMPLETT
Lengde
Type ledning: Varmebærerledning
Medium: Varmt vann
Materiale: Uspesifisert
Plassering/montasje: Uspesifisert
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: 033 nytt skolekjøkken
Preisolert ledning:
Isolasjonstykkelse:
Trykk:
Dimensjon:
Materialkvalitet:
Andre krav:
m
8,00
Rørføringer for radiatorer ombygges som følge av at
ny rømningsdør settes opp. Det medregnes føringer
til over himling og over dør og videre fra himling og
ned til tilknytning til eksisterende varmerør for
radiator.
Sum denne side:
Sum Underkapittel 320 Varme:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
36 VENTILASJONSARBEIDER
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
36 VENTILASJONSARBEIDER
36360 Luftbehandling
Postnr.
36.360
Dato: 06.05.2016
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
Side 25
Enhetspris
Luftbehandling
Denne beskrivelsen er basert på siste utgave av
NS3420. NS3420 er en vesentlig del av denne
spesifikasjon som enhver entreprenør plikter å
være kjent med under prissetting og
gjennomføring av produkt- og systemleveranser.
NS3420 spesifiserer en rekke krav til kvaliteter og
ytelser som ikke nødvendigvis er gjengitt i denne
spesifikasjon.
36.360.0
Orientering
Informasjon om luftbehandling
Det blir ombygging av ventilasjon iht. gjeldende
tegningsunderlag.
Det legges til grunn at tilgjengelig eksisterende sombygget tegningsunderlag er tilnærmet riktig og at de
inntegnede kanalføringer er prinsipielt riktige i forhold
til hvor kanaler kommer fra og hvor de føres til. Det
må imidlertid tas høyde for enkelte mindre avvik og
at gjennomføringer m.m. kan forekomme anslagsvis
+/- noen meter fra der de er vist på tegning. Det
forekommer noen steder at føringer ligger på andre
siden av en vegg i forhold til hva som vises i tegning.
Merk at for "rom 033 nytt skolekjøkken" så har det
ikke latt seg gjøre å framskaffe gjeldende sombygget underlag for VVS-anlegg. Her er aktuelle
VVS-tekniske anlegg skissert inn i nytt
tegningsunderlag for å gi et tilstrekkelig underlag for
å kunne avklare omfanget av arbeidene. I denne
sammenheng inngår arbeider på kaldloft over "nytt
skolekjøkken" med diverse riving og tilpasning av
isolasjon mot kaldloft og eksisterende kanalnett for
tilrettelegging for de nye ventilasjonstekniske anlegg.
På kaldloft er det diverse skråtak og begrensninger i
bevegelsesmuligheter og med blant annet behov for
bruk av midlertidige plater som kan stås på i
forbindelse med ombyggingsarbeidene.
I nytt tegningsunderlag er det lagt til grunn
videreføring av de eksisterende luftmengder som de
eksisterende ventilasjonsanleggene leverer til de
enkelte rom. Disse luftmengdene er å betrakte som
veiledende minimums luftmengder. Entreprenør skal
ved ferdigstillelse legge fram måleprotokoller fra
Sum denne side:
Akkumulert Underkapittel 360 Luftbehandling:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
36 VENTILASJONSARBEIDER
36360 Luftbehandling
Postnr.
Dato: 06.05.2016
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
Side 26
Enhetspris
innregulering. Maks avvik fra luftmengder angitt i
tegningsunderlag er fra +0% til +15%. Unntak fra
dette kan aksepteres hvis det foreligger særskilt
grunnlag for eksempel i forbindelse med
eksisterende kapasitet på ventilasjonsanlegget. Det
er lagt til grunn for dette prosjektet at eksisterende
kapasiteter på ventilasjonsaggregater skal utnyttes
på best mulig måte uten å måtte bytte ut
aggregatene.
Nye installasjoner og føringer skal monteres i tråd
med nytt tegningsunderlag som følger med denne
beskrivelsen. Gjennomføringer og plasseringer av
utstyr i himling skal være som vist i tegninger og med
minst mulig avvik. Montasje med betydelige avvik fra
tegningsunderlag skal avklares med byggherre i
forkant av montasje.
36.360.2
Kanalnett for luftbehandling
36.360.2.1
KANALANLEGG
Kanalanlegg skal fortrinnsvis bygges opp av
sirkulære, prefabrikkerte kanaler og komponenter
som har gummitettelister i sammenkoplingspunkter.
Kanaler i områder med temperaturer under
romtemperaturer skal isoleres utvendig (se kap. 366)
Kanalanlegg skal ha rense/inspeksjonsluker i et slikt
omfang at det er praktisk å overvåke anleggets
hygieniske tilstand. Tilluft- og avtrekksventiler, hvor
strupeinnsats kan tas ut for kanalrens, vil gi gode
inspeksjonsmuligheter.
Kanalanlegget skal legges opp slik at det er mulig å
foreta pålitelige luftmengde-målinger under
innregulering og funksjonskontroll.
Kanaler
Kanaler utføres etter NS 3560 og NS 3561 av
varmgalvaniserte stålplater.
Kanalanlegg skal fortrinnsvis bygges opp av
sirkulære, prefabrikkerte kanaler og komponenter.
Skjøtemetoder
For sirkulære kanaler med dimensjoner på
Sum denne side:
Akkumulert Underkapittel 360 Luftbehandling:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
36 VENTILASJONSARBEIDER
36360 Luftbehandling
Postnr.
Dato: 06.05.2016
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
Side 27
Enhetspris
hovedkanaler opp til ø200 mm skal det ved
avgreninger benyttes T-rør. Påstikk på større kanaler
skal utføres med TST. Kanalskjøter for runde kanaler
skal utføres med gummipakning av PEH. Bruk av
fleksible forbindelser skal ikke forekomme.
Tetthet
Alle kanaler, kammer, deler, aggregater etc. skal ha
tetthet i henhold til NS 3421 tetthetsklasse B.
Krav til montasje metode
Alle kanaler skal klippes. Vinkelsliper tillates ikke
brukt.
Fester og oppheng
Kanalopphengets styrke i henhold til Byggforsk blad
nr. 520.346, Oppheng for tekniske installasjoner.
Opphengsanordninger, stativer, stålkonstruksjoner
etc. skal være av galvanisert utførelse. Patentbånd
godkjennes ikke.
Renseluker/inspeksjonsluker
I kanalnettet monteres renseluker i et slikt omfang at
det er praktisk å overvåke anleggets hygieneiske
tilstand, og slik at kanalnettet inklusiv ventiler kan
rengjøres i hele sin lengde. Lukene skal utføres slik
at kravene til tetthet og isolasjon opprettholdes. Bruk
av endelokk i kanalgrener istedenfor bend kan
regnes som ”inspeksjonsluke”. Likeledes vil tilluft- og
avtrekksventiler, hvor strupeinnsats kan tas ut for
kanalrens, også gi gode inspeksjonsmuligheter når
det benyttes fiberoptiske hjelpemidler.
Maksimum avstand mellom lukene skal være 15 m.
Lukene innsettes med kortere mellomrom dersom
det er montert et innreguleringsspjeld eller en annen
komponent som hindrer renseutstyr.
Lydfeller
Lyddemperne skal være utført med lydabsorberende
element av mineralull med fiberduk eller syntetfiber
som hindrer fiberslipp samt kapsling av forsinket stål.
Sum denne side:
Akkumulert Underkapittel 360 Luftbehandling:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
36 VENTILASJONSARBEIDER
36360 Luftbehandling
Postnr.
Dato: 06.05.2016
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
Side 28
Enhetspris
Ved hastigheter over 5 m/s skal lydfellene i tillegg ha
perforert innerplate. Lydfeller plassert før
ventilasjonsaggregat skal være fuktsikre.
Lydfellene skal være tilgjengelige for inspeksjon og
rensing.
.
36.360.2.3
KANALER INKL. DELER
Alle kanaldeler som bend, overganger, avgreninger,
t-stykker, endebunner etc. skal være inkludert i
løpemeter-prisen.
36.360.2.4
VV2.112
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL INKLUDERT
DELER
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: i bygget
Dimensjon: se underposter
Andre krav: Nei
36.360.2.4.1
ø 100 mm
lm
2,00
36.360.2.4.2
ø 125 mm
lm
25,00
36.360.2.4.4
ø160 mm
lm
12,00
36.360.2.4.5
ø 200 mm
lm
37,00
36.360.2.4.6
ø 250 mm
lm
32,00
36.360.2.4.7
ø 315 mm
lm
48,00
36.360.2.5
VE7.13131A
LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG
Form: Sirkulær, rett
Brannklasse: Ingen
Kapsling: Aluminium
Lydabsorberende element: Mineralull med
fiberduk
Lokalisering: i bygget
Største tillatte trykkfall: Luftmengde: ikke relevant
Sum denne side:
Akkumulert Underkapittel 360 Luftbehandling:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
36 VENTILASJONSARBEIDER
36360 Luftbehandling
Postnr.
Dato: 06.05.2016
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
Side 29
Enhetspris
Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser:
se krav under
Dimensjon: se underposter
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser:
ø125
ø160
ø200
ø250
ø315
ø400
ø500
63
3
3
4
3
3
4
5
125
14
12
8
8
5
7
8
250
14
15
12
13
10
13
16
500
24
23
18
23
19
23
30
1K
35
36
32
39
32
35
44
2K
51
50
46
36
50
36
46
4K
46
34
22
22
34
28
29
8K
24
21
16
14
22
16
18
36.360.2.5.1
ø 100 mm L 600 mm
stk
1
36.360.2.5.2
ø 125 mm L 600 mm
stk
10
36.360.2.5.3
ø 160 mm L 900 mm
stk
3
36.360.2.5.4
ø 200 mm L 600 mm
stk
4
36.360.2.6.9
ø 200 mm L 900 mm
stk
3
36.360.2.6.1
1
ø 250 mm L 900 mm
stk
2
36.360.2.6.1
2
ø 315 mm L 900 mm
stk
1
36.360.2.6.1
3
ø 315 mm L 1200 mm
stk
2
36.360.2.7
VE7.21A
INSPEKSJONS- OG RENSELUKE I
VENTILASJONSKANAL
Antall
Lokalisering: I bygget
Dimensjon: hele anlegget
Andre krav:
RS
a)
Omfang og prisgrunnlag
Tilstrekkelig med inspeksjons- og renseluker for
hele ventilasjonssystemet.
Kjøkkenavtrekkssystemet skal kunne renses i hele
sin helhet fram til hovedkanal over korridor.
Sum denne side:
Akkumulert Underkapittel 360 Luftbehandling:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
36 VENTILASJONSARBEIDER
36360 Luftbehandling
Postnr.
Dato: 06.05.2016
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
36.360.2.8
VE4.121912A
SPJELD
Type: Bladspjeld
Funksjon: Innregulering
Tetthetsklasse: B
Spjeldstyring: Manuell innstilling
Materiale: Galvanisert stål
Lokalisering: i bygget
Dimensjon: se underposter
Andre krav:
36.360.2.8.1
Dim. ø 125 mm
stk
36.360.2.8.2
Dim. ø 160 mm
stk
36.360.2.8.3
Dim. ø 200 mm
stk
2
36.360.2.8.9
Dim. ø 250 mm
stk
6
36.360.2.8.1
0
Dim. ø 315 mm
stk
5
36.360.4
Utstyr for luftfordeling
36.360.4.1
VEA
Utstyr for luftfordeling
Andre krav:
Side 30
Enhetspris
UTSTYR FOR LUFTBEHANDLING
Tillufts- og avtrekksventiler generelt
Generelt skal omrøringsventilasjon velges da dette
gir maksimal fleksibilitet når det gjelder møblering av
rommene.
Alle ventiler utføres i standard hvit utførelse.
Ventilplassering og -type må sikre en høy
ventilasjonseffektivitet uten å forårsake trekk eller
støy. Det skal velges ventiler som ikke skaper
unødvendig stor trykkmotstand.
Tillufts- og avtrekksventiler skal kunne kontrollmåles,
låses, samt kunne demonteres for rengjøring.
Spesialventilasjon
Se underposter. Merk forøvrig at ventilasjon i
kjøkken ombygges med tanke på å utnytte
Sum denne side:
Akkumulert Underkapittel 360 Luftbehandling:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
36 VENTILASJONSARBEIDER
36360 Luftbehandling
Postnr.
Dato: 06.05.2016
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
Side 31
Enhetspris
eksisterende kapasiteter på best mulig måte og med
tilknytning til eksisterende aggregat med
kryssveksler. Kanalnettet er imidlertid lagt opp på en
måte som legger til rette for enkel tilkobling til egen
avtrekksvifte dersom dette skulle være et ønske i
framtiden. Dette ivaretas med at alle
kjøkkenhetteavtrekk tilknyttes en enkelt kanal som
med enkle grep kan frakobles hovedkanal over
korridor og deretter tilkobles egen avkastvifte ved
behov.
36.360.4.2
VE2.115272A
TILLUFTSVENTIL FOR
OMRØRINGSVENTILASJON
Form: Rektangulær
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Med plenumskammer, spjeld og
måleuttak
Montasje: Montert i himling
Lokalisering: I bygg
Luftmengde: iht tegning
Lydkrav: iht gjeldende lydkrav
Dimensjon på tilluftsenhet: se tegningsunderlag
Dimensjon på kanalanslutning: se tegningsunderlag
Andre krav:
c)
36.360.4.2.1
36.360.4.2.2
36.360.4.2.3
Utførelse se underposter
Dim. 125-160
Ventil med plenumskammer som "Trox Auranor
Orion-LOV-TA-160+Luna-125-160", eller tilsvarende.
Ventilfronten festes uten bruk av verktøy, og er
enkelt demonterbar for rengjøring etc.Ventilfronten
har separate spor for reguleringsvaier og
måleslange.
Dim. 160-200
Ventil med plenumskammer som "Trox Auranor
Orion-LOV-TA-200+Luna-160-200", eller tilsvarende.
Ventilfronten festes uten bruk av verktøy, og er
enkelt demonterbar for rengjøring etc.Ventilfronten
har separate spor for reguleringsvaier og
måleslange.
stk
6
stk
2
Dim. 200-200
Ventil med plenumskammer som "Trox Auranor
Orion-LOV-TA-200+Luna-200-200", eller tilsvarende.
Ventilfronten festes uten bruk av verktøy, og er
enkelt demonterbar for rengjøring etc.Ventilfronten
Sum denne side:
Akkumulert Underkapittel 360 Luftbehandling:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
36 VENTILASJONSARBEIDER
36360 Luftbehandling
Postnr.
Dato: 06.05.2016
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
har separate spor for reguleringsvaier og
måleslange.
36.360.4.2.4
36.360.4.2.5
36.360.4.2.6
Dim. 200-250
Ventil med plenumskammer som "Trox Auranor
Orion-LOV-TA-250+Luna-200-250", eller tilsvarende.
Ventilfronten festes uten bruk av verktøy, og er
enkelt demonterbar for rengjøring etc.Ventilfronten
har separate spor for reguleringsvaier og
måleslange.
Dim. 200-315
Ventil med plenumskammer som "Trox Auranor
Orion-LOV-TA-315+Luna-200-315", eller tilsvarende.
Ventilfronten festes uten bruk av verktøy, og er
enkelt demonterbar for rengjøring etc.Ventilfronten
har separate spor for reguleringsvaier og
måleslange.
(Merk for "033 nytt skolekjøkken": Evt. tilpasninger til
aktuell himling, isolasjon osv inngår i
bygningsmessige hjelpearbeider, og det er verdt å
merke at noe særskilt tilpasning forventes å være
helt nødvendig pga spesielle forhold over himling og
mot kaldloftet.)
Dim. 250-315
Ventil med plenumskammer som "Trox Auranor
Orion-LOV-TA-315+Luna-250-315", eller tilsvarende.
Ventilfronten festes uten bruk av verktøy, og er
enkelt demonterbar for rengjøring etc.Ventilfronten
har separate spor for reguleringsvaier og
måleslange.
36.360.4.6
VE2.212209
AVTREKKSVENTIL
Form: Kvadratisk
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Uspesifisert
Montasje: I vegg eller tak (himling).
Lokalisering: iht tegning
Luftmengde: iht tegning
Lydkrav: iht lydkrav
Dimensjon på ventil: Se underposter
Dimensjon på kanalanslutning: Se underposter
Andre krav: Nei
36.360.4.6.1
Dim. 100
Som Trox Auranor sin "KSO-100" eller tilsvarende.
stk
2
stk
1
stk
4
stk
2
stk
1
Side 32
Enhetspris
Sum denne side:
Akkumulert Underkapittel 360 Luftbehandling:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
36 VENTILASJONSARBEIDER
36360 Luftbehandling
Dato: 06.05.2016
Postnr.
NS-kode/Spesifikasjon
36.360.4.6.2
Dim. 125
Som Trox Auranor sin "KSO-125" eller tilsvarende.
stk
6
36.360.4.6.3
Dim. 160
Som Trox Auranor sin "KSO-160" eller tilsvarende.
stk
2
36.360.4.6.4
Dim. 200
Som Trox Auranor sin "KSO-200" eller tilsvarende.
stk
3
36.360.4.6.5
Dim. 250
Som Trox Auranor sin avtrekksboks "Orion-ATV-KTA-S-250" eller tilsvarende inkl. plenumskammer.
(Merk for "033 nytt skolekjøkken": Evt. tilpasninger til
aktuell himling, isolasjon osv inngår i
bygningsmessige hjelpearbeider, og det er verdt å
merke at noe særskilt tilpasning forventes å være
helt nødvendig pga spesielle forhold over himling og
mot kaldloftet.)
stk
2
Dim. 315
Som Trox Auranor sin avtrekksboks "BOKS600x600-d315" eller tilsvarende inkl.
plenumskammer.
stk
2
stk
5
36.360.4.6.6
Enhet Mengde
36.360.4.10
VE2.31
Avtrekkshetter, kjøkkenhetter og avtrekkstak
Andre krav: Nei
36.360.4.10.
1
VE2.31211A
AVTREKK
Antall
Type: Kjøkkenhette
Materiale: Rustfritt stål
Utstyr: Uten vifte
Lokalisering: Rom 033 Nytt skolekjøkken
Dimensjon: 600x600
Største luftmengde: Se tegningsunderlag
Minste luftmengde: Se tegningsunderlag
Belysning: Ja
Lydkrav ved største luftmengde: iht gjeldende krav
Dimensjon på kanalanslutning: Ø200
Andre krav:
a)
Side 33
Enhetspris
Omfang og prisgrunnlag
Type volumhette beregnet for tilkopling til øvrig
ventilasjonsanlegg (aggregat med kryssveksler).
Avtrekkshette i kjøkken over komfyrer skal utføres i
rustfritt stål med profiler og undertak i samme
materiale. Hetten skal leveres komplett med fettfilter
(enkelt demonterbart og kan vaskes i
oppvaskmaskin) og lysarmatur. Det legges til grunn
avtrekkshette over hver komfyr ved arbeidsstasjon
Sum denne side:
Akkumulert Underkapittel 360 Luftbehandling:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
36 VENTILASJONSARBEIDER
36360 Luftbehandling
Postnr.
Dato: 06.05.2016
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
Side 34
Enhetspris
langs vegg av typen "Kro Skolekjøkken - Vegg" levert
av "Kro Produksjon" med dimensjoner 600x600/345
og H=700, eller tilsvarende type hette.
Tilkobles øvrig ventilasjon (altså ingen intern vifte i
hettene).
36.360.4.11.
1
VE2.31211A
AVTREKK
Antall
Type: Kjøkkenhette
Materiale: Rustfritt stål
Utstyr: Uten vifte
Lokalisering: Rom 033 Nytt skolekjøkken
Dimensjon: 600x600
Største luftmengde: Se tegningsunderlag
Minste luftmengde: Se tegningsunderlag
Belysning: Ja
Lydkrav ved største luftmengde: iht gjeldende krav
Dimensjon på kanalanslutning: Ø200
Andre krav:
a)
stk
1
Omfang og prisgrunnlag
Type rund volumhette beregnet for tilkopling til øvrig
ventilasjonsanlegg (aggregat med kryssveksler).
Rund avtrekkshette i for lærerstasjon "midt på gulv"
på nytt skolekjøkken. Utføres i rustfritt stål med
profiler og undertak i samme materiale. Hetten skal
leveres komplett med fettfilter (enkelt demonterbart
og kan vaskes i oppvaskmaskin) og lysarmatur. Det
legges til grunn avtrekkshette over lærerstasjon av
typen "Thermex Ronda 600 FH Loft" eller tilsvarende,
altså rund utforming i motsetning til avtrekkshettene
langs vegg. Underkant hette skal være på høyde
tilnærmet lik 1800mm, og evt. tilpasninger på øvre
del av hette og føringsvei opp gjennom himling og til
loft skal medregnes. Tilkobles øvrig ventilasjon (altså
ingen intern vifte i hetten).
36.360.6
Isolasjon av installasjon for
luftbehandling
36.360.6.1
SB2A
Isolering av installasjoner
Andre krav:
Sum denne side:
Akkumulert Underkapittel 360 Luftbehandling:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
36 VENTILASJONSARBEIDER
36360 Luftbehandling
Postnr.
Dato: 06.05.2016
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
Side 35
Enhetspris
Isolasjon skal utføres slik at indremiljø ikke
belastes (emisjoner, fiber, etc.).
36.360.6.2
SB2.311
Utvendig isolering av kanaler med mineralull
36.360.6.2.2
SB2.3112410026A
UTVENDIG ISOLERING AV SIRKULÆR KANAL
MED MINERALULL - ANTALL
Omfang/kanaldel: Kanal inklusive deler
Type produkt: Valgfritt
Overflatebelegg: Valgfritt
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering:
Krav til fysiske egenskaper:
Kanalstørrelse:
Andre krav:
a)
b)
c)
d)
e)
x)
Omfang og prisgrunnlag
Materialer
Utførelse
Toleranser
Prøving og kontroll
Mengderegler
Utvendig termisk isolering av kanaler på kaldloft.
Skal overholde gjeldende krav.
36.360.6.3
36.360.6.4
Brannisolasjon av kanaler
Det skal medregnes all nødvendig brannisolasjon av
ventilasjonskanaler for å ivareta gjeldende
brannkrav. Dette inkluderer kanaler fra kaldloft og til
"033 nytt skolekjøkken".
SB1.51071A
ISOLERING I BYGNINGSKONTRUKSJONER
MED LØS MINERALULL
Isolert areal
Montasje: Uspesifisert
Tykkelse: 300 mm
Lokalisering: Kaldloft over "033 nytt skolekjøkken"
og korridor
Krav til fysiske egenskaper:
Volum:
Andre krav:
m2
78,00
m2
25,00
RS
I denne posten inngår komplett isolasjon på kaldloft
for å ivareta at hele taket i forbindelse med
ombygginsarbeider avt "033 nytt skolekjøkken"
er tilstrekkelig isolert iht. gjeldende krav.
Sum denne side:
Akkumulert Underkapittel 360 Luftbehandling:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
36 VENTILASJONSARBEIDER
36360 Luftbehandling
Postnr.
36.360.6.5
Dato: 06.05.2016
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
SB1.51971A
ISOLERING I BYGNINGSKONTRUKSJONER
MED LØS MINERALULL
Isolert areal
Montasje: Tykkelse: 300 mm
Lokalisering: Kaldloft over "033 nytt skolekjøkken"
og korridor
Krav til fysiske egenskaper:
Volum:
Andre krav:
m
Side 36
Enhetspris
2
Enhetspris for isolasjon på kaldloft som ivaretar
gjeldende krav til isolering mot "033 nytt
skolekjøkken".
36.360.9
Prøving, kontroll, merking, innregulering
36.360.9.1
Merking
Merking og skilt for ventiler
Merkesystem: Statsbygg.no/Publikasjoner "PA 0802
Tverrfaglig merkesystem TFM"
36.360.9.2
VE8.131A
INNREGULERING AV VENTILASJONSANLEGG
Antall
Lokalisering: i bygget
Andre krav:
a)
RS
RS
Omfang og prisgrunnlag:
Igangkjøring, innregulering og sluttkontroll.
Rengjøring, igangkjøring, målinger og innregulering
skal utføres i henhold til fellesnordiske retningslinjer,
NBI-anvisning 16-1 og 16-2.
Igangkjøring og funksjonskontroll
Etter avsluttet montasje skal anlegget med tilhørende
komponenter prøvekjøres i så lang tid at alle
kontrollmålinger og komponentinnstillinger kan bli utført, og slik at anlegget
funksjonerer i henhold til spesifikasjonene. Anlegget
skal være ferdig funksjonsprøvd og feilsøkt og
komplette protokoller satt opp.
Funksjonsprøving med byggherren tilstede skal kun
foretas en gang. Dersom anlegget ikke finnes iorden
vil ytterligere funksjonsprøver bli belastet
entreprenøren.
Sum denne side:
Akkumulert Underkapittel 360 Luftbehandling:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
36 VENTILASJONSARBEIDER
36360 Luftbehandling
Postnr.
Dato: 06.05.2016
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
Side 37
Enhetspris
Innregulering av ventilasjonsanlegg
Innregulering av luftmengder skal utføres med
toleransekrav 0 til +10 % i forhold til beregnet verdi,
inklusive målefeil. Toleransene er oppgitt i forhold til
prosjekterte verdier og er inklusiv målefeil. Avvik
godtas hvis avvik skyldes kapasiteter i eksisterende
anlegg og således ikke skyldes manglende
innregulering fra entreprenøren.
Innreguleringsprotokoll skal dokumenteres og inn i
FDV.
Sluttkontroll
Det skal foretas igangkjøring, innregulering og
funksjonskontroll av alle VVS-systemer.
Kontrollen skal utføres i henhold til NS-EN 12599
Ventilasjon i bygninger - Prøvingsprosedyrer og
målemetoder for overtakelse av installerte
ventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg
(innbefattet rettelsesblad AC:2002).
Prøvene skal omfatte:
• Funksjonskontroll
• Kontroll og dokumentasjon av alle innstilte verdier
Entreprenøren skal kontrollere at alle komponenter
og utstyr fungerer som forutsatt i henhold til
ytelseskrav og krav til ferdig delprodukt.
36.360.9.3
VE8.121A
TETTHETSPRØVING AV
VENTILASJONSKANALER
Lokalisering: i bygget
Andel av kanalmassen som skal prøves (i prosent):
min 10 %
Andre krav:
a)
Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal utføre tetthetsprøving av
kanalanlegg.
Anlegget skal tilfredsstille tetthetsklasse B.
Sum denne side:
Akkumulert Underkapittel 360 Luftbehandling:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
36 VENTILASJONSARBEIDER
36360 Luftbehandling
Postnr.
Dato: 06.05.2016
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
Side 38
Enhetspris
Prøvene skal utføres i henhold til NS 3421.
Kanalsystemets tetthet undersøkes ved stikkprøver.
3
2
Lekkasjefaktor 1,58 m /m h kanaler ved prøvetrykk
400 Pa.
36.360.9.4
RS
FDV - DOKUMENTASJON
Drifts- og vedlikeholdsinstruks skal utarbeides der
dette er hensiktsmessig.
Instruksen skal utarbeides av entreprenøren.
Entreprenøren bistår rådgivende ingeniør underlag
for "som-bygget"-tegninger.
Alle varer og tjenester som er tilført bygget skal
dokumenteres. Dokumentasjonen skal leveres
digitalt på CD eller minnepen.
36.360.9.5
RS
SLUTTKONTROLLER/ FERDIGBESIKTIGELSE
Etter at byggherren har mottatt skriftlig ferdigmelding
fra entreprenøren, skal det foretas en visuell kontroll
av leveranser og arbeider og en kontroll av anleggets
ytelser og funksjoner.
Sluttkontrollen skal ledes og utføres av
byggeledelsen.
Entreprenørens bidrag i forbindelse med
sluttkontrollen er å stille til disposisjon en kvalifisert
person med godt kjennskap til anlegget, samt
nødvendig måleutstyr.
Før prøvene starter, skal følgende dokumentasjon
fra entreprenøren foreligge:
• Tetthetsprøverapport (alle
tetthetsprøveprotokollene).
• Sjekklister fra klargjøring og rengjøring før
start av anlegget
• Protokoll for fysisk kontroll (egenkontroll)
• Protokoll for funksjonskontroll (egenkontroll)
• Rapport fra innregulering
• Rapport fra temperaturreguleringskontroll
• Sluttkontroll
• Grunnlag for "som bygget" tegninger.
Godkjente målemetoder og kalibrerte instrumenter
skal benyttes.
Kostnadene for eventuell ny innregulering, oppretting
Sum denne side:
Akkumulert Underkapittel 360 Luftbehandling:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
36 VENTILASJONSARBEIDER
36360 Luftbehandling
Postnr.
Dato: 06.05.2016
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
Side 39
Enhetspris
av påviste feil og mangler, og etterfølgende
prøver/målinger som vil bli foretatt av byggherrens
kontrollør, skal betales av entreprenøren.
Byggherrens kontrollør utarbeider rapport fra
sluttkontroller. Rapporten skal inneholde en innstilling
om anlegget skal godkjennes.
Bistand i forbindelse med sluttkontroller
RS
Sum denne side:
Sum Underkapittel 360 Luftbehandling:
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Sum
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
INNHOLDSFORTEGNELSE
Dato: 06.05.2016
Side I-1
31 RØRLEGGERARBEIDER ...................................................................................................................... 0
310 Sanitær ............................................................................................................................................ 0
0 Sanitærinstallasjoner, generelt ...................................................................................................... 1
2 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner ........................................................................................... 1
4 Armaturer for sanitærinstallasjoner ............................................................................................... 11
5 Utstyr for sanitærinstallasjoner ...................................................................................................... 12
6 Isolasjon av sanitærinstallasjoner .................................................................................................. 16
7 Merking, innregulering, avlevering og instruksjoner ..................................................................... 18
320 Varme .............................................................................................................................................. 22
0 Varme, generelt ............................................................................................................................. 23
2 Ledningsnett for varmeinstallasjoner ............................................................................................. 23
36 VENTILASJONSARBEIDER .................................................................................................................. 24
360 Luftbehandling ................................................................................................................................. 25
0 Orientering ..................................................................................................................................... 25
2 Kanalnett for luftbehandling ........................................................................................................... 26
4 Utstyr for luftfordeling ..................................................................................................................... 30
6 Isolasjon av installasjon for luftbehandling .................................................................................... 34
9 Prøving, kontroll, merking, innregulering ....................................................................................... 36
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Rælingen kommune
Prosjekt: Rud skole ombygging
ANBUDSSKJEMA
31.310.2
Ledningsnett for sanitærinstallasjoner
31.310.4
Armaturer for sanitærinstallasjoner
31.310.5
Utstyr for sanitærinstallasjoner
31.310.6
Isolasjon av sanitærinstallasjoner
31.310.7
Merking, innregulering, avlevering og instruksjoner
31.310
Sanitær
31.320.2
Ledningsnett for varmeinstallasjoner
31.320
Varme
31
RØRLEGGERARBEIDER
36.360.2
Kanalnett for luftbehandling
36.360.4
Utstyr for luftfordeling
36.360.6
Isolasjon av installasjon for luftbehandling
36.360.9
Prøving, kontroll, merking, innregulering
36.360
Luftbehandling
36
VENTILASJONSARBEIDER
Rud skole - VVS-beskrivelse 20160506.ga1
Side A-1
06.05.2016