ISY G-prog Beskrivelse, Utvidet versjon. - [Rud skole

Transcription

ISY G-prog Beskrivelse, Utvidet versjon. - [Rud skole
ÅF Norge AS
04.05.2016
Prosjekt: Rud skole beskrivelse elektro
Side 40-1
Teknisk beskrivelse.
Dette kapitlet er beskrevet av ÅF-Reinertsen AS, rådgivende ingeniør elektro (RIE).Denne beskrivelsen er
basert på NS3420 (201601) med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i
standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.
Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).
Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.
Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger
Orientering
Dette kapittelet omfatter elektrotekniske arbeider i forbindelse med ombygging og omgjøring i Rud skole i
Rælingen kommune.
Generelt vedr. arbeider for elektriske anlegg.
De spesifiserte arbeider og leveranser skal inngå som del av hoved anbud. Hvor det i etterfølgende
spesifikasjon er medtatt poster som helt eller delvis dekkes av andre poster, medtas kun eventuelle
merkostnader i den utstrekning disse ikke er beskrevet i andre poster.
De elektriske anlegg utføres i.h.t. anbudsmateriell utarbeidet av RIE. Entreprenøren skal medta alle
nødvendige arbeider for el installasjon overensstemmende med etterfølgende spesifikasjon.
Fakta
Bygg: Rud skole
Tiltakshaver: Rælingen Kommune
Adresse: Skolevegen 22
Spenningssystem: IT 230V
Sikkerhet: Elektriske ledelys, heldekkende brannalarmanlegg og innbruddsalarm.
SD/ automatikk: Sentralisert SD anlegg tilknyttet ventilasjon og varme levert av AF. Alle øvrige tekniske
systemer er per dags dato "stand alone".
T:\15409- Rælingen kommune- Rud skole ombygging\02 Beskrivelser\30 RIE\Rud skole beskrivelse elektro.ga1
ÅF Norge AS
04.05.2016
Prosjekt: Rud skole beskrivelse elektro
Side 40-2
Kapittel/fag: 40 Elkraft, generelt
Postnr.
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
40.2
Alle rigg og drift konstnader for kapittel 40 skal
medtas i poster for dette i hovedbekrivelsen.
40.3
Mengdekontroll
Prisbærende enheter i den tekniske beskrivelsen
er poster angitt med eget postnummer i venstre
kolonne og med måleenheter og mengde.
Mengdene er på delproduktnivå iht. NS 3420.
Detaljert mengdeberegning forutsettes utført av
en part og skal kunne kontrolleres av en annen
part. Eventuelle justeringer skal kalkuleres i h.h.t.
tilbudets enhetspriser. Etter at mengdekontroll er
foretatt og partene er enige, er det ikke anledning
til å kreve korrigering av kontraktens mengder.
Mengdekontrollen skal være gjennomført innen
4 uker etter bestilling. Gjeller også for kap. 50.
40.4
Generelle bestemmelser
Enhetspris
Sum
Forskrifter
Alt arbeid og materiell skal tilfredsstille gjeldende
forskrifter, normer, standarder og direktiver, inkl.
EMCdirektiver. Alt godkjenningspliktig materiell skal
være godkjent av godkjent prøveinstans.
Entreprenøren må inneha alle nødvendige
autorisasjoner.
Planlegging
Entreprenøren pålegges å planlegge og sette seg
godt inn i underlaget og gjøre seg nøye kjent med
forholdene på stedet, og i sitt anbud ta hensyn til alle
forhold som kan få betydning for anbudsprisen. Der
ikke annet er nevnt, inkluderes alle nødvendige
foranstaltninger i enhetsprisene. Entreprenøren skal
gi skriftlig tilbakemelding umiddelbart dersom det
oppdages at avsatte plassforhold ikke er tilstrekkelig.
Koordinering
Alle nødvendige intern og ekstern koordinering,
bistand og anmeldelser påhviler entreprenøren uten
ekstragodtgjørelse utover anbudssum, og anlegget
skal være godkjent før det blir fremlagt til avlevering.
Det må medregnes tid til å avklare forhold som
oppdages underveis.
Tegninger
Alle mål skal kontrolleres eller tas på stedet for å
sikre en nøyaktig tilpassing av de respektive
arbeider. Annen fremgangsmåte skal på forhånd
avtales med byggherren. Entreprenøren skal etter
hvert som installasjonsarbeidene skrider frem, holde
ett sett tegningskopier ajour med den reelle utførte
installasjon. prosjekteringen er utfør etter
eksisterende tegningsunderlag for bygget. Avvik
mellom faktisk installasjon og forutsetning for
prosjektering kan forekomme. Når avvik avdekkes
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel/fag 40 Elkraft, generelt:
T:\15409- Rælingen kommune- Rud skole ombygging\02 Beskrivelser\30 RIE\Rud skole beskrivelse elektro.ga1
ÅF Norge AS
04.05.2016
Prosjekt: Rud skole beskrivelse elektro
Side 40-3
Kapittel/fag: 40 Elkraft, generelt
Postnr.
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
Enhetspris
Sum
skal de umiddelbart varsles kor korrigering.
Utførelse
Det forlanges i alle deler en absolutt førsteklasses
håndverksmessig utførelse. Unøyaktig montasje,
skjevheter o.l. blir ikke akseptert.
Materiell
Entreprenøren skal levere alt materiell som er
nødvendig for komplett, driftsferdig anlegg, hvis
ikke annet er uttrykkelig nevnt, og han plikter å gjøre
oppmerksom på det hvis noe materiell ikke
kan skaffes. Alt materiell skal være førsteklasses.
Materiell som brytere, stikkontakter, m.v. skal
innbyrdes være av samme fabrikat. Montasjehøyde
iht NS 3931.
Støv i byggeperioden
Etter at el. komponenter/ automatikk-/
elektronikkutstyr er installert må disse holdes støvfrie
til overtakelse av anlegget.
Ovennevnte type utstyr bør monteres inn så sent
som mulig i byggeperioden for å unngå
bygge støvet. Utstyr som av fremdriften må
monteres skal etter behov tildekkes. Tildekkingen
skal
vedlikeholdes så lenge det er nødvendig, eller så
lenge byggherren forlanger det.
Tetting mot luftgjennomstrømning
Rør og kabelgjennomføringer til røykdetektorer,
romfølere m.v., skal tettes for å hindre at
luftgjennomstrømning påvirker funksjonen til
komponenten/apparatet.
MERKING
Som merkesystem skal det benyttes TFM
(Tverrfaglig Merkesystem). Det skal legges vekt på
at merking i anlegget blir utført på en slik måte at det
gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening
og bruk av anlegget. Levetid for benyttet merkeutstyr
skal minst tilsvare levetiden for den enkelte
anleggsdel/komponent som skal merkes.
Avhengig av anleggets kompleksitet og størrelse
stilles det varierende krav til omfang av merking
som det fremgår av denne spesifikasjonen. Alle
komponenter skal merkes (også termostater,
kontaktorer, ur, m.m.)
All merking utføres etter at maleriarbeider er
ferdig slik at merkingen ikke blir overmalt.
Kablene skal merkes med plasthylse med tekst
inni hylsen. Hylsen festes til kabel i begge ender
(strips). Teksten inni hylsen skal være varig, og
utskiftbar ved at bokstaver/tall puttes inn i hylsen.
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel/fag 40 Elkraft, generelt:
T:\15409- Rælingen kommune- Rud skole ombygging\02 Beskrivelser\30 RIE\Rud skole beskrivelse elektro.ga1
ÅF Norge AS
04.05.2016
Prosjekt: Rud skole beskrivelse elektro
Side 40-4
Kapittel/fag: 40 Elkraft, generelt
Postnr.
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
Enhetspris
Sum
Merkingen skal påføres "som bygd" tegningene av
entreprenør og overleveres RIE for oppdatering av
tegninger
Test
Entreprenøren skal foreta test av leverte og
monterte komponenter og systemer, både for
korrekt tilkopling, funksjon i hht. de satte krav,
korrekt og fagmessig utførelse m.v.
De enkelte anleggsdeler testes iht. krav i
forskrift/norm eller leverandørspesifikasjon, eller iht.
vanlig praksis. Det skal føres sjekklister, som
dokumenterer hva som er testet, og protokoll med
sammenstilling av komplett test.
40.5
RS
Dokumentasjon
Dokumentasjonen som kreves i henhold til
forskriftenes §12 og §16 (FEL) og
NEK 400, danner grunnlaget for sluttkontrollen, og
det er en forutsetning for at anlegget ansees som
ferdigstilt for bruk. All dokumentasjon skal inngå i
FDV.
- FDV (RIF standard)
- All dokumentasjon iht FEL og Ekomloven.
- Samarbeidserklæringer, og oversikt over anvendte
forskrifter/normer
- Risikovurdering
- Verifikasjon (sluttkontroll iht del 6 NEK400)
- Målprotokoller for spredenett for data
- Dokumentasjon fra test av nødlys
- Dokumentasjon fra test av brannalarmanlegget
- Beskrivelse av anlegget (beskrivelse, tegninger,
kursfortegnelser, etc)
- Utstyrsdokumentasjon
- Bruksanvisninger/brukerveiledninger
- Elektronisk oppdaterte kursfortegnelser.
- Eventuelle andre relevante opplysninger for
entreprisen.
RS
40.6
Elkraft, generelt
Dette kapittel tar for seg ombygging av diverse rom i
eksisterende bygg, med bl.a nytt skolekjøkken og
endring av kontorer. Endringene går hovedsakelig på
lysanlegg og supplering av stikk- og datauttak. Det
blir utsrakt behov for demontering og riving av
eksisterende installasjoner. Det skal etterstrebes å
bruke eksisterende kurser lokalt i rom så langt det er
mulig. Alle krav i kap 4 gjeller også kap 5.
Beskrivelse av tiltak:
033 - Skolekjøkken
I plan U er det i dag etablert kjøkken for SFO.
Grupperom, kjøkken, lagerrom, arbeidsrom,
personalrom og toalett/garderobe skal ombygges og
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel/fag 40 Elkraft, generelt:
T:\15409- Rælingen kommune- Rud skole ombygging\02 Beskrivelser\30 RIE\Rud skole beskrivelse elektro.ga1
ÅF Norge AS
04.05.2016
Prosjekt: Rud skole beskrivelse elektro
Side 40-5
Kapittel/fag: 40 Elkraft, generelt
Postnr.
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
Enhetspris
Sum
inngå i nytt stort skolekjøkken. Det er da rom 033,
036, 037, 039, 038, 039, 040 og 041 som inngår i
ombyggingen.
053 - Deling av grupperom
Grupperom 053 skal deles i to mindre grupperom.
064 - Skolekjøkken blir klasserom
Eksisterende kjøkken skal bytte funksjon til
klasserom.
126- Mediatek deles for å lage nytt grupperom
Mediateket deles med ny vegg for å etablere et nytt
grupperom.
133 - Administrasjon bygges om
Eksisterende kontorer skal bygges. Tiltaket
gjennomføres for å huse flere rom i samme arealet.
For ytterligere forståelse av endringene ber vi også
om at brann notatet fra RIBr blir gjennomgått i tillegg
til orienteringen fra ARK.
Sum denne side:
Sum Kapittel/fag 40 Elkraft, generelt:
T:\15409- Rælingen kommune- Rud skole ombygging\02 Beskrivelser\30 RIE\Rud skole beskrivelse elektro.ga1
ÅF Norge AS
04.05.2016
Prosjekt: Rud skole beskrivelse elektro
Side 41-1
Kapittel/fag: 41 Basis installasjon for elkraft
Postnr.
NS-kode/Spesifikasjon
41
Basis installasjon for elkraft
41.1
Systemer for kabelføring
41.1.1
Installasjonskanal
For føring av kabler og plassering av uttak skal det
monteres installasjonskanaler. Kanalene skal leveres
for utenpåliggende montasje i hvit PVC. Kanalen skal
leveres med skillevegg mellom elkraft og tele/data.
Kanalen deles inn med totalt 3 stk. kabelhyller. Uttak
i kanalene skal ha samme farge som kanalen, være
innfelt og skal ikke bygge utenfor kanalen. Bokser for
innfelte uttak skal være inkl. i kanalprisen. Alle
Enhet Mengde
Enhetspris
Sum
Installasjonskanal skal ha dimensjon på 123/72.
Kanal for ledningsføring
Kanal for ledningsføring benyttes der det legges
kabel utenpå. Det tillates ikke å forlegge åpent
kabelanlegg uten kanal. Kostnader for den type
kanal skal inngå i enhetsprisene.
Krav
Kanalhjørner og vinkler skal være prefabrikkerte.
Skjøter skal være nøyaktig tilpasset, og eventuelt
avdekket med skjøtestykker for å få et
tilfredsstillende resultat. Hvor kanaler går i gjennom
eller er avsluttet mot vegg skal det monteres
avdekninger tilpasset kanalen. Alle kanalender med
synlig avslutning skal ha endestykker. På veggflater
hvor kanalene kommer i konflikt med annet utstyr
som røranlegg skal det benyttes avstands stykker
Kostnader relatert til denne posten medtas her
41.1.2
WP2.1117A
VEGGKANAL I LØPENDE LENGDE
Lengde
Materiale: PVC
Lokalisering: Ref planteging
Anvendelse: Føringsvei for stikk, data, etc.
Antall rom i kanal: 2
Dimensjon (HxD): 123x72mm
Montasje: Utenpåliggende
Andre krav:
RS
m
35,00
Som INKA-123/74. Hvit
Sum denne side:
Sum Kapittel/fag 41 Basis installasjon for elkraft:
T:\15409- Rælingen kommune- Rud skole ombygging\02 Beskrivelser\30 RIE\Rud skole beskrivelse elektro.ga1
ÅF Norge AS
04.05.2016
Prosjekt: Rud skole beskrivelse elektro
Side 43-1
Kapittel/fag: 43 Lavspent forsyning
Postnr.
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
43
Lavspent forsyning
43.3
Elkraftfordeling til alminnelig forbruk
43.3.1
Fordelinger for alminnelig forbruk.
Enhetspris
Sum
I forbindelse ombyggingsprosjektet skal fordelinger
for alminnelig forbruk i rom 007 i bygg B
oppgraderes. Fordelingen forsyner eksisterende
SFO arealer som skal bygges om til skolekjøkken.
Det henvises til bilder og skejmateging for
fordelingen.
Eksisterende fordeling skal i sin helhet byttes ut med
en ny fordeling.
Entreprenøren skal medregne arbeid i forbindelse
med kontroll, el sikkerhet omfatter planlegging,
testing, reparasjon, riving, demontering, remontering
og dokumentasjon av tavlene.
Før arbeidet settes igang skal el.enreprenøren måle
IKmax i tavla og IKmin i på lengste kurs i hver tavle.
Hensikten med dette er å eventuelt avdekke forhold
som kan påvirke valg av materiell eller konsept for
vedlikeholdsarbeidet. Som feks Ic for vern o.l.
Kostnader for dette medtas i denne post. Videre skal
el entreprenøren megge alle utgående kurser. El
entreprenøren skal også utføre kortslutting
beregninger for verifisering av nye kurser i
eksisterende fordelinger og nye fordelinger.
Målte verdiene og utførte beregninger skal
oversendes RIE i form av rapport. Eventuelle avvik
skal konkretiseres og tiltak for utbedring skal
foreslås. Dette skal gjøres før arbeidet startes opp.
El.entreprenøren skal tilrettelegge for rask tilgang til
reserve vern, kabler/ledninger, skjøteutstyr, etc slik
at renoveringsarbeidet kan gjennomføres uten stans
for å minimaliseres utkoblingstiden .
Fordelingene skal rengjøres, ryddes og løse
ledninger skal termineres og festes forskriftsmessig.
Ledninger og kabler som ikke er i bruk skal fjernes.
Alle priser skal være inklusiv transport, montering og
nødvendige kabel forbindelser.
Dokumentasjon skal leveres iht NEK 400.2014
Planlegging og kveld/helgearbeid i forbindelse med
renovering av fordelingene må medregnes.
I denne posten skal el.entreprenøren fylle inn alle
kostnader relatert til arbeid beskrevet over.
RS
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel/fag 43 Lavspent forsyning:
T:\15409- Rælingen kommune- Rud skole ombygging\02 Beskrivelser\30 RIE\Rud skole beskrivelse elektro.ga1
ÅF Norge AS
04.05.2016
Prosjekt: Rud skole beskrivelse elektro
Side 43-2
Kapittel/fag: 43 Lavspent forsyning
Postnr.
43.3.1.1
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
WD2.1111A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON
Antall
Type: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: B-007
Anvendelse: Valgfritt
Utstyrsplassering: På DIN skinne, Innføring i topp
og bunn,
Montasje: På vegg
Andre krav:
stk
Enhetspris
Sum
1
Fordeling: REF skjemategning E40
Anvendelse: alm.forbruk,
Montasje: Gulvstående skap
Dim: 450x2000x160 (BxHxD)
Formkrav: 1
Ic: 10kA
Spenning: 230V IT
Selektivitet: Full ved ik <10kA. Backup ved ik>10kA
Reserbvekapasitet: 30% etter tirettelagt plass for
eventuelle automatikk komponenter. (Elektrisk,
elektromekanisk, termisk og fysisk).
Ref: Skjema.
Andre krav: Bygges for usakskyndig betjening ihht
NEK 439 og skjemategning for fordeling. Krav i
overordnet 43 innledningen skal ivaretas.
Andre krav:
- Gulvskap med dør med 7 rader og lukket felt med
deksel for plassering av kontaktorer, rekkeklemmer,
etc. Uten bakplate eller utsparing i bakplate for det
gamle sikringsskapet.
- Eksisterende styring for varmekabel i takrenne og
vannrør skal de og remonteres i ny fordeling og
benyttes videre.
- Alle vern byttes ut til nye jordfeilautomater på
30mA.
- Antall vern iht skjema for tavlen.
- Reservekapasitet på jordskinne skal være på min
30% ved overlevering.
- Mates fra HF i rom B-058 i U etg.
Pris skal være inklusiv nødvendig transport, all
montering, nødvendige kabelforbindelser
og opprydding av eksisterende kabling/ledninger i
fordelingen og tavlerommet.
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel/fag 43 Lavspent forsyning:
T:\15409- Rælingen kommune- Rud skole ombygging\02 Beskrivelser\30 RIE\Rud skole beskrivelse elektro.ga1
ÅF Norge AS
04.05.2016
Prosjekt: Rud skole beskrivelse elektro
Side 43-3
Kapittel/fag: 43 Lavspent forsyning
Postnr.
43.3.1.2
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
CD4.14433A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall
Bygningsdel: Elkraftfordeling til alminnelig forbruk
Lokalisering: B-007
Tilgjengelighet: Planlegge utkobling
Materialer: Veggmontert stålplateskap
Byggeår: Antagelig fra 90 tallet
Dimensjon:
Konstruksjon/bæring: 230V
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Sluttilstand for gjenværende deler:
Andre krav:
stk
Enhetspris
Sum
1
I denne posten skal entreprenøren medta kostnader
for riving og sannering av eksisterende fordeling for
elkraft i rom B-007 inkl. innhold. For omfang av
arbeidet vedlegges kursfortegnelse og bilder av
eksiterende fordeling. 770x550x90 (HxBxD).
43.3.1.3
43.3.1.4
43.3.2
Forbredende arbeider
I forbindelse med arbeidet skal entreprenøren utføre
en grundig risikovurdering, tiltaksplan/
gjennomføringsplan. Arbeidet skal inkludere
sikkerhetsmessige tiltak som ansees nødvendig for å
utføre arbeidet. Fordelingen forsyner et IKT skap i
samme rom. Entreprenøren skal kontakete Øyeren
IKT samt skolens for å korrdinere og foreta en
virksomhetstilpasset gjennomføring av arbeidet.
RS
Dokumentasjon
El.entreprenøren skal merke komponentene med
graverte skilt. Skapdøra skal merkes med fordelings
nr og driftsspenning. Kursfortegnelsen skal
oppdateres og settes inn i fordelingen innrammet e.l.
Alle komponentene og relevante IK verdier, kjente
kabellengder, informasjon om installatør skal føres
opp på kursfortegnelsen. (Kursfortegnelse som
NELFO standard). Samsvarserklæringer skal
overleveres som en del av FDV. Øvrig
dokumentasjon iht NEK 400
RS
WL1.311A
PUNKT
Antall
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering:
Montasje:
Andre krav:
RS
Kursopplegg
NB: NS3420 koden tilhørende denne post skal
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel/fag 43 Lavspent forsyning:
T:\15409- Rælingen kommune- Rud skole ombygging\02 Beskrivelser\30 RIE\Rud skole beskrivelse elektro.ga1
ÅF Norge AS
04.05.2016
Prosjekt: Rud skole beskrivelse elektro
Side 43-4
Kapittel/fag: 43 Lavspent forsyning
Postnr.
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
Enhetspris
Sum
gjele for alle etterfølgende underposter.
Et punkt inkluderer andel av materiell og arbeid
for kursopplegg fra fordeling til og med alle uttak
og tilkoblinger i kursopplegget.
I anbudsunderlager er det utarbeidet punkt plan.
Anlegget prises baser på enhetspriser for å medta
installasjonskostnadene. Kabelinstallasjonen
påtegnes ved utgivelse av arbeidstegninger.
Entreprenøren kan ikke kreve tillegg vedrørende
dette etter kontraktsinngåelse.
Kursopplegget skal i utføres som skjult anlegg over
nedforet himling, i kabelkanal eller med skjult
røranlegg i lettvegger. Minikanal skal inngå i
punktpris hvor dette er et behov grunnet åpen
installasjon.
Alle brytere, stikk etc. monteres i h.t. NS3931
dersom ikke annet fremgår av plantegninger og
beskrivelse. I punkt pris skal det inkluderes
koblingsbokser, kabler/ledninger, rør og alle
tilkoblinger. Stikk, lysbryter, fotocelle, PIR etc skal
også inngå i punkt pris hvis annet ikke er spesifisert.
Hulltaking inntil 50mm2 skal inngå i punkt prisen.
Rør, bokser og rør/kabelgjennomføringer i vegger og
konstruksjoner med lydkrav/brannkrav skal utføres
slik at veggens lydkrav/brannkrav ikke forringes.
Kostnader for dette skal være inkludert i
punkt-/enhetsprisene. Alle innfelte bokser i
brannskiller skal tilfredstille brannkrav og være
godkjent for installasjon i brannskiller.
Plassering av punkter tilpasses tekniske
installasjoner tilpasses på stedet. Monteringsbrakket
for koblingsbokser etc skal være inkludert i
enhetspriser. Der hvor det benyttes bokser i
gisplatekledde vegger skal det i prisen være inkludert
evt. festebaketter/spikerslag og gipsplatering.
Bryter/impulstrykknapper, vendere og stikkontakter
etc. skal være i hvit utførelse og av et fabrikat som
leverer "hele serier". Når flere apparater er plassert
inntil hverandre nyttes felles dekkplate. Om
apparatene skal monteres på forskjellige høyder,
skal de monteres rett over hverandre. På
tegningsplanene kan ofte punkter vist på kraft og
teleteknisk tegning stå litt forskjøvet i forhold til
hverandre. Det forutsettes at punkter som naturlig
hører sammen(f.eks tlf+data+stikk) monteres inntil
hverandre, eller bak felles dekkplate. Ved plassering
av punkter i tak/panel/firkantede plater/fliser må det
påses at bokser kommer midt i/på
panelbordet/platen o.l. Der hvor det benyttes fleksibel
ledning for tilkopling av utstyr skal det sørges for
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel/fag 43 Lavspent forsyning:
T:\15409- Rælingen kommune- Rud skole ombygging\02 Beskrivelser\30 RIE\Rud skole beskrivelse elektro.ga1
ÅF Norge AS
04.05.2016
Prosjekt: Rud skole beskrivelse elektro
Side 43-5
Kapittel/fag: 43 Lavspent forsyning
Postnr.
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
Enhetspris
Sum
solid strekkavlastning i tilkoplingsendene for
ledningen.
Kostnader relatert til denne posten medtas her
43.3.2.01
Punkt for stikkontakt, dobbel enfas 16A+j. UE-01,
06, 07, 08
stk
55
43.3.2.02
Punkt for stikkontakt, singel enfas 16A+j i
eksisterende kanal. UE-12
stk
18
43.3.2.03
Punkt for bryter 16A
Alle typer.
stk
16
43.3.2.05
Punkt for lys. (Direkte tilkobling av lysutstyr)
Alle typer
stk
30
43.3.2.06
Punkt for nødlys.
Alle typer
stk
3
43.3.2.08
Punkt for stikkontakt enfas 25A+j. Komfyrstikk
stk
12
43.3.2.09
Komfyrvakt
43.3.2.10
Punkt for (innebygget) lys i ventilator, 2x2,5mm2.
stk
6
43.3.2.11
Komfyrplugg 2x25A. Ferdig montert
stk
6
43.3.2.12
Punkt for varmekabel på vannrør.2x2,5mm2
stk
2
6
0,00
Sum denne side:
Sum Kapittel/fag 43 Lavspent forsyning:
T:\15409- Rælingen kommune- Rud skole ombygging\02 Beskrivelser\30 RIE\Rud skole beskrivelse elektro.ga1
ÅF Norge AS
04.05.2016
Prosjekt: Rud skole beskrivelse elektro
Side 44-1
Kapittel/fag: 44 Lys
Postnr.
NS-kode/Spesifikasjon
44
Lys
44.2
Belysningsutstyr
44.2.1
Lysutstyr
Kapittelet omfatter levering, montering og tilkopling
av lysarmaturer inkl. lyskilder Alle høyder og
tilpasninger for fliser, himlinger m.m. skal utføres
etter arkitektens skjemaer og planer. Denne
tilpasning skal være inkl. i enhetsprisene. Montasjen
skal inngå i postprisene, mens
kursopplegg er medtatt som punkt for lys eller
stikk i kap. 43. Så tidlig som mulig etter kontrahering,
og i god tid før installasjonene på begynnes, skal
entreprenør utføre lysberegninger og kontrollere at
alle berørte arealer med ny belysning tilfredsstiller
lyskulturs anbefalinger
til lysnivå og kvaliteter. Dersom det oppdages
avvik eller tvilstilfeller skal dette dokumenteres
og fremlegges til RIE.
Enhet Mengde
Enhetspris
Sum
Prisgrunnlag
Byggherren forbeholder seg rett til å foreta endringer
i antall spesifiserte lysarmaturer og lyskilder slik at
anbudssummen endres med inntil ± 25 % uten at
dette gir rett til endring av enhetsprisene på tilbudt
utstyr. Kvaliteten på levert utsyr må tilsvare som
foreslått slik at det ikke oppstår beov for installasjon
av flere armaturer enn angitt. Alle armaturer som
skal kobles over stikk skal leveres med bevegelig
ledning på 1,5m.
Kostnader relatert til denne posten medtas her eller
inkluderes i etterfølgende poster.
44.2.1.1
WT1.629119992A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: Se referanse type
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Se referanse type
Materiale i avdekning: Se referanse type
Optisk egenskap for avdekning: Se referanse
type
Tilkobling: Med fleksibel kabel og plugg for
stikkontakt
Lokalisering:
Armaturens form:
Armaturens mål:
Lystekniske krav:
Montasje:
Andre krav:
RS
stk
30
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel/fag 44 Lys:
T:\15409- Rælingen kommune- Rud skole ombygging\02 Beskrivelser\30 RIE\Rud skole beskrivelse elektro.ga1
ÅF Norge AS
04.05.2016
Prosjekt: Rud skole beskrivelse elektro
Side 44-2
Kapittel/fag: 44 Lys
Postnr.
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
Enhetspris
Sum
Som Trilux ArimoS M73 CDP LED4000-840 ET. Inkl
felksibel leding og plugg. UP001
44.2.1.2
WT1.621119991A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Se referanse type
Materiale i avdekning: Se referanse type
Optisk egenskap for avdekning: Se referanse
type
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Rom 033
Armaturens form: Se referanse type
Armaturens mål: Se referanse type
Lystekniske krav: Se referanse type
Montasje: Innfelt i himling
Andre krav:
stk
28
stk
2
stk
10
Som Trilux ArimoS M73 CDP LED4000-840 ET.
Direkte koblet. UP002
44.2.1.3
WT1.621119992A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Se referanse type
Materiale i avdekning: Se referanse type
Optisk egenskap for avdekning: Se referanse
type
Tilkobling: Med fleksibel kabel og plugg for
stikkontakt
Lokalisering:
Armaturens form:
Armaturens mål:
Lystekniske krav:
Montasje:
Andre krav:
Som Trilux RidosS LED1000-830 ET. Inkl felksibel
leding og plugg. UP005
44.2.1.4
WT1.621119992A
Antall
Lokalisering:
Armaturens form:
Armaturens mål:
Lystekniske krav:
Montasje:
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel/fag 44 Lys:
T:\15409- Rælingen kommune- Rud skole ombygging\02 Beskrivelser\30 RIE\Rud skole beskrivelse elektro.ga1
ÅF Norge AS
04.05.2016
Prosjekt: Rud skole beskrivelse elektro
Side 44-3
Kapittel/fag: 44 Lys
Postnr.
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
Enhetspris
Sum
Andre krav:
Som Trilux InperlaLP C05 BR22 1800-830 ET 01 Inkl
felksibel leding og plugg. UPxxx.
44.2.1.5
WT1.621119991A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall
Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Interiørbelysning
Kapslingsgrad: IP20
Avdekning type: Se referanse type
Materiale i avdekning: Se referanse type
Optisk egenskap for avdekning: Se referanse
type
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering:
Armaturens form:
Armaturens mål:
Lystekniske krav:
Montasje:
Andre krav:
stk
5
Som Trilux SFlow H2-L MRX LED6400-830 ET 01.
Inkl felksibel leding og plugg. UP015
44.3
Nødlysutstyr
44.3.1
Nødlys
Det skal medtas leveranse og montasje av nødlys. .
Nødlyset skal utføres iht. gjeldende normer,
forskrifter og standarder. Det benyttes høyt monterte
armaturer skilt.
Alle armaturer leveres og monteres komplett med
nødvendige festebraketter, hengeanordning,
avdekningsplater og gjennomlyste skilt. Armaturene
skal inneholde batteriakumulator, longlife batteri for 1
time, selvtest med indikator dioder og i god kvalitet.
Krav
Anlegget skal utføres slik at det tilfredsstiller
Selskapet for Lyskulturs publikasjon
"NØDLYSANLEGG", siste utgave.
Utforming av skilt, farge, bokstavhøyde og
symbolbruk skal være i samsvar med krav i NS 1838
,50172 og 60598 Utformingen er basert på NS39261:2009
Kostnader relatert til denne posten medtas her eller
inkluderes i etterfølgende poster.
RS
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel/fag 44 Lys:
T:\15409- Rælingen kommune- Rud skole ombygging\02 Beskrivelser\30 RIE\Rud skole beskrivelse elektro.ga1
ÅF Norge AS
04.05.2016
Prosjekt: Rud skole beskrivelse elektro
Side 44-4
Kapittel/fag: 44 Lys
Postnr.
44.3.1.1
NS-kode/Spesifikasjon
WT2.1221A
ARMATUR FOR NØD- OG RESERVELYS
Antall
Funksjon: Markeringslys
Strømforsyning: Innbygd energiakkumulering
Tilstandsovervåkning: Tilstandsover våkning
lokalt i armaturen
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: Over dør
Montasje: Tak/ vegg
Andre krav:
Enhet Mengde
stk
Enhetspris
Sum
3
Markeringslysarmatur med LED kilde og tynn
pigtomanplate av plexiglass med retningpåvisning.
Ledelys for innfelt montasje. God kvalitet. Leveres
komplett.
Sum denne side:
Sum Kapittel/fag 44 Lys:
T:\15409- Rælingen kommune- Rud skole ombygging\02 Beskrivelser\30 RIE\Rud skole beskrivelse elektro.ga1
ÅF Norge AS
04.05.2016
Prosjekt: Rud skole beskrivelse elektro
Side 49-1
Kapittel/fag: 49 Andre elkraftinstallasjoner
Postnr.
NS-kode/Spesifikasjon
49
Andre elkraftinstallasjoner
49.1
Frakobling og merking
Enhet Mengde
Enhetspris
Sum
I dette kapittelet skal entreprenør medta kostnader
for frakobling og merking av utstyr før rivearbeidet
påbegynnes.
Entreprenøren pålegges her å koordinere alle
aktiviteter forbundet med det riving og demontering
slik at arbeidet utføres på en sikker måte uten fare
for strømskader. Og på en en entydig måte slik at
utsyr og materiell som ikke skal rives blir beholdt.
Ledninger for elkraft og svakstrøm som forsyner,
eller kommer fra områder som ikke skal rehabiliteres
skal ikke rives men tilpasses.
Kostnader relatert til denne posten medtas her
49.2
CD4.14400A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall
Bygningsdel: Elkraft, generelt
Lokalisering:
Tilgjengelighet:
Materialer:
Byggeår:
Dimensjon:
Konstruksjon/bæring:
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Sluttilstand for gjenværende deler:
Andre krav:
RS
RS
NB: NS3420 koden tilhørende denne post skal
gjele for alle etterfølgende underposter.
Et punkt inkluderer andel av materiell og arbeid
for kursopplegg fra fordeling til og med alle uttak
og tilkoblinger i kursopplegget.
I dette kapitlet er medtatt riving av samtlige systemer
for elkraft og teletekniske installasjoner, .
Rivearbeidet skal koordineres mellom
entreprenørene. Ved fjerning av installasjoner som
skulle forbli må entreprenøren reistallere for egen
regning. Mellomlagring, borttransportering sannering
og kildesortering av elektroteknisk utstyr skal
inkluderes i enhetsprisen. Det skal aksepteres +/30% avvik på mengder og utstyr uten
priskonsekvens.
Kostnader relatert til denne posten medtas her
I etterfølgenede underposter medtas kotnader for
demontering av utstyr.
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel/fag 49 Andre elkraftinstallasjoner:
T:\15409- Rælingen kommune- Rud skole ombygging\02 Beskrivelser\30 RIE\Rud skole beskrivelse elektro.ga1
ÅF Norge AS
04.05.2016
Prosjekt: Rud skole beskrivelse elektro
Side 49-2
Kapittel/fag: 49 Andre elkraftinstallasjoner
Postnr.
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
49.2.01
Installasjons kanal tom 70x123.
m
10,00
49.2.03
Stikkontakter i tak, alle typer tom 16A.
stk
20
49.2.04
Stikkontakter langs vegg, alle typer tom 16A.
stk
11
49.2.06
Lysarmaturer alle typer tom 300x1200.
stk
45
49.2.07
Bryter, paneler, etc tom 16A. Alle typer.
stk
13
49.2.08
Data punkt, alle typer
stk
5
49.2.09
Stikk 2x25A inkl komfyrvakt
stk
4
Enhetspris
Sum
Sum denne side:
Sum Kapittel/fag 49 Andre elkraftinstallasjoner:
T:\15409- Rælingen kommune- Rud skole ombygging\02 Beskrivelser\30 RIE\Rud skole beskrivelse elektro.ga1
ÅF Norge AS
04.05.2016
Prosjekt: Rud skole beskrivelse elektro
Side 52-1
Kapittel/fag: 52 Integrert kommunikasjon
Postnr.
NS-kode/Spesifikasjon
52
Integrert kommunikasjon
52.1
Kabling for IKT
52.1.1
WL1.321A
PUNKT
Antall
Anvendelse: For telefon/ data
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering:
Montasje:
Andre krav:
Enhet Mengde
Enhetspris
Sum
RS
Kursopplegg
NB: NS3420 koden tilhørende denne post skal
gjele for alle etterfølgende poster.
Et punkt inkluderer andel av materiell og arbeid
for kursopplegg fra fordeling til og med alle uttak
og tilkoblinger i kursopplegget.
I anbudsunderlager er det utarbeidet punkt plan.
Anlegget prises baser på enhetspriser for å medta
installasjonskostnadene. Kabelinstallasjonen
påtegnes ved utgivelse av arbeidstegninger.
Entreprenøren kan ikke kreve tillegg vedrørende
dette etter kontraktsinngåelse. Kursopplegg for
telefoni er medtatt i dette kapittelet.
Nytt spredenett skal være Category 6 for både data
og tele. Spredenettet skal tilfredsstille spesifikasjoner
i henhold til NEK EN 50173-1:2000 og NEK EN
50174-1:2000. Faste punkter etableres kun i et
begrenset omfang. For generell bruk remonteres
wlan for trådløst nettverk som skal dekke hele
bygget.
Kostnader relatert til denne posten medtas her
Uttak 1xRJ45 for tele/data cat 6. Ferdig montert og
koblet i begge ender inkl konektor. Som passer i
eksisterende kanal. UD10
stk
18
52.1.1.2
Uttak 2xRJ45 for tele/data cat 6. Ferdig montert og
koblet i begge ender inkl konektor. UD01, UD 08
stk
6
52.1.2
I forbindelse med terminering av Cat6 kablene i IKT
rack skal entreprenøven korrdinere sitt arbeid med
Øyeren IKT som er Rælingen kommunes represetant
for IKT relaterte oppgaver.
RS
52.1.1.1
Sum denne side:
Sum Kapittel/fag 52 Integrert kommunikasjon:
T:\15409- Rælingen kommune- Rud skole ombygging\02 Beskrivelser\30 RIE\Rud skole beskrivelse elektro.ga1
ÅF Norge AS
04.05.2016
Prosjekt: Rud skole beskrivelse elektro
Side 54-1
Kapittel/fag: 54 Alarm og signalsystemer
Postnr.
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
54
Alarm og signalsystemer
54.2
Brannalarm
54.2.1
Skolen har i dag et eldre brannalarmanlegg fra
Autronica. Brannsentralen er av type BS60. Denne er
plassert i rom B-108 1 etg. Både brannsentralen og
tilhørende branndetektorer er utdaterte produkter hos
leverandøren som ikke lenger er i produksjon. I dette
prosjektet er det besluttet å kun demontere og
remontere eksisterende branndetektorer tilpasset ny
planløsning. Kommunen planlegger et eget
sikkerhetsprosjekt for å oppgradere
brannalarmanlegget i sin helhet.
Enhetspris
Sum
Anlegget skal være i drift under byggeperioden.
Entreprenøren pålegges derfor ansvaret for inn og
utkobling av brannalarmanlegget etter behov. Etter
endt arbeidsdag skal anlegget være operativt. Det vil
bli nødvending med provisoriske koblinger og
oppheng av brannalarmanlegget for å opprettholde
funksjon. Det skal utarbeides prosedyre for inn og
utkobling av anlegget. Alle inn og utkoblinger
loggføres med dato, klokkeslett, navn på utførende
og årsak.
Kostnader relatert til denne posten medtas her eller
inkluderes i etterfølgende poster
RS
Programmering
Posten skal inkudere all nødvendig programmering
for idriftsettelse for ABA tilpasset ny planløsning
RS
Utarbeidelse av oppdaterte rømningsplaner som
erstatter eksiterende. God kvalitet. Utforming skal
godkjennes av PG før bestilling.
RS
54.2.4
Remontering av eksisterende branndetektroer RY02
stk
54.3
Adgangskontroll, innbrudds- og
overfallsalarm
54.3.1
Skolen har et innbruddsalarmanlegg fra Stanley.
Anlegget er av type ISA4006C. I dette oppdraget skal
eksisterende PIR for innbruddsalarmanlegget de og
remonteres i samme posisjon. Post for dette er
medtatt i kap 59.
54.2.2
54.2.3
3
Sum denne side:
Sum Kapittel/fag 54 Alarm og signalsystemer:
T:\15409- Rælingen kommune- Rud skole ombygging\02 Beskrivelser\30 RIE\Rud skole beskrivelse elektro.ga1
ÅF Norge AS
04.05.2016
Prosjekt: Rud skole beskrivelse elektro
Side 56-1
Kapittel/fag: 56 Automatisering
Postnr.
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
56
Automatisering
56.4
Buss-system
56.4.1
Skolen har et automatikk anlegg levert av AF.
Automatikk anlegget styrer ventilasjonsaggregatene
og radiatorene for romoppvarming. I dette oppdraget
skal eksisterende romtermostat for
automatikkanlegget de og remonteres i samme
tilpasset ny planløsning, samt supplere med nye
tempfølere. Nye tempfølere skal leveres av annen
entreprenør. El entreprenøren skal i denne post kun
medta montering og kabelinstallasjon for temp
følere. Demontering av eksisterende tempføler er
medtatt i egen post.
Punkt for tempføler. Kabel: Signalkabel 3x0,5mm2.
Lengde inntil 20m
stk
Enhetspris
Sum
6
Sum denne side:
Sum Kapittel/fag 56 Automatisering:
T:\15409- Rælingen kommune- Rud skole ombygging\02 Beskrivelser\30 RIE\Rud skole beskrivelse elektro.ga1
ÅF Norge AS
04.05.2016
Prosjekt: Rud skole beskrivelse elektro
Side 59-1
Kapittel/fag: 59 Andre installasjoner for tele og automatisering
Postnr.
NS-kode/Spesifikasjon
59
Andre installasjoner for tele og
automatisering
59.1
CD3.14400A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall
Bygningsdel: Elkraft, generelt
Lokalisering:
Tilgjengelighet:
Konstruksjon:
Byggeår:
Materialer:
Dimensjon:
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler:
Andre krav:
Enhet Mengde
Enhetspris
Sum
RS
NB: NS3420 koden tilhørende denne post skal
gjele for alle etterfølgende underposter.
I forbindelse med rehabiliteringen på skolen skal
følgende anlegg demonteres og senere remonteres:
Det må tas hensyn til at skolen skal være i drift i
byggeperioden, slik at jobber planlegges sånn at det
ikke blir unødvendig driftsstans hos skolen.
- Installasjon for brannalarm anlegg.
- Installasjon for innbruddsalarmanlegg.
- AV utstyr
- Temperaturfølere for romoppvariming
Entprenøren må påse at nødvendige provisoriske
anlegg er på plass på ikke berørte områder i de
forskjellige faser sånn at driften opprettholdes. .
Kostnader relatert til denne posten medtas her
I etterfølgenede underposter medtas kotnader for
demontering av utstyr. Enkelte poster inkluderer
kostnader for lagring, rengjøring og remontering i
tillegg til demontering. Det skal aksepteres +/- 30%
avvik på mengder og utstyr uten priskonsekvens.
59.1.1
Demontering av Wlan. Inkl kostnader for
mellomlagring og remontering etter angivning.
59.1.2
Demontering av brannklokke. Inkl kostnader for
mellomlagring og remontering på samme sted. .
(Provisorisk oppheng i rommet aksepteres dersom
det gjøres forsvarlig)
59.1.3
Demontering av brannmeldere. Remontering er
anngitt i egen post. Antallet som blir til overs skal
overleveres byggherren.
stk
2
stk
3
0,00
7
Sum denne side:
Akkumulert Kapittel/fag 59 Andre installasjoner for tele og automatisering:
T:\15409- Rælingen kommune- Rud skole ombygging\02 Beskrivelser\30 RIE\Rud skole beskrivelse elektro.ga1
ÅF Norge AS
04.05.2016
Prosjekt: Rud skole beskrivelse elektro
Side 59-2
Kapittel/fag: 59 Andre installasjoner for tele og automatisering
Postnr.
NS-kode/Spesifikasjon
Enhet Mengde
59.1.4
Demontering av temperaturføler. Inkl kostnader for
mellomlagring. Remontering er angitt i egen post
stk
5
59.1.5
Demontering av PIR for. Inkl kostnader for
mellomlagring og remontering på samme sted.
(Provisorisk oppheng i rommet aksepteres dersom
det gjøres forsvarlig)
stk
2
59.1.6
Demontering av TV i møterom og overlevering til
byggherre.
stk
2
59.1.7
Demontering av punkt for rediator. Remontering er
medtatt i egen post.
stk
3
59.1.8
Demontering av datapunkt. Inkl kostnader for
mellomlagring og remontering på samme sted.
(Provisorisk oppheng i rommet aksepteres dersom
det gjøres forsvarlig)
stk
1
Enhetspris
Sum
Sum denne side:
Sum Kapittel/fag 59 Andre installasjoner for tele og automatisering:
T:\15409- Rælingen kommune- Rud skole ombygging\02 Beskrivelser\30 RIE\Rud skole beskrivelse elektro.ga1
ÅF Norge AS
04.05.2016
Prosjekt: Rud skole beskrivelse elektro
Side I-1
INNHOLDSFORTEGNELSE
40 Elkraft, generelt ................................................................................................................................... 40-1
41 Basis installasjon for elkraft ................................................................................................................. 41-1
1 Systemer for kabelføring .................................................................................................................. 41-1
43 Lavspent forsyning .............................................................................................................................. 43-1
3 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk ................................................................................................ 43-1
44 Lys ....................................................................................................................................................... 44-1
2 Belysningsutstyr ............................................................................................................................... 44-1
3 Nødlysutstyr ..................................................................................................................................... 44-3
49 Andre elkraftinstallasjoner ................................................................................................................... 49-1
52 Integrert kommunikasjon ..................................................................................................................... 52-1
1 Kabling for IKT ................................................................................................................................. 52-1
54 Alarm og signalsystemer ..................................................................................................................... 54-1
2 Brannalarm ...................................................................................................................................... 54-1
3 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm ................................................................................ 54-1
56 Automatisering .....................................................................................................................................56-1
4 Buss-system .................................................................................................................................... 56-1
59 Andre installasjoner for tele og automatisering ................................................................................... 59-1
T:\15409- Rælingen kommune- Rud skole ombygging\02 Beskrivelser\30 RIE\Rud skole beskrivelse elektro.ga1
ÅF Norge AS
04.05.2016
Prosjekt: Rud skole beskrivelse elektro
Side A-1
ANBUDSSKJEMA
40
Elkraft, generelt
41.1
Systemer for kabelføring
41
Basis installasjon for elkraft
43.3
Elkraftfordeling til alminnelig forbruk
43
Lavspent forsyning
44.2
Belysningsutstyr
44.3
Nødlysutstyr
44
Lys
49
Andre elkraftinstallasjoner
52.1
Kabling for IKT
52
Integrert kommunikasjon
54.2
Brannalarm
54
Alarm og signalsystemer
56.4
Buss-system
56
Automatisering
59
Andre installasjoner for tele og automatisering
T:\15409- Rælingen kommune- Rud skole ombygging\02 Beskrivelser\30 RIE\Rud skole beskrivelse elektro.ga1