19. letna konferenca RAČUNOVODIJ

Comments

Transcription

19. letna konferenca RAČUNOVODIJ
Slovenski inštitut za revizijo
bo priredil
12. in 13. maja 2016 v hotelu Radin v Radencih
19. LETNO KONFERENCO RAČUNOVODIJ.
Odbor Sekcije za računovodstvo je sprejel sklep, da bo Slovenski inštitut za revizijo priredil
19. letno konferenco računovodij.
Konferenca je namenjena računovodjem, preizkušenim računovodjem in drugim
računovodskim strokovnjakom pa tudi vsem drugim, ki se pri svojem delu srečujejo z
računovodenjem ali jih zanimajo obravnavane teme. Program smo sestavili tako, da se aktualne
teme teorije računovodenja in najpogostejša vprašanja pri uporabi slovenskih in mednarodnih
računovodskih standardov dopolnjujejo s posebnostmi računovodenja in vprašanji, tesno
povezanimi z računovodenjem, saj bomo obravnavali tudi druga področja, s katerimi se sodobni
računovodja vsakodnevno srečuje pri svojem delu.
Pričakujemo, da bo tudi ta konferenca, tako kot so bile dosedanje, ustvarjalna in delovna ter
da boste na njej pridobili veliko informacij in znanja, ki jih potrebujete za kakovostno delo.
Prenočišče si lahko rezervirate v hotelu Radin po telefonu (02) 520-27-20 ali (02) 520-27-22 od
7. do 18. ure ali po elektronskem naslovu [email protected] V hotelu so nas posebej
opozorili, da je treba sobe rezervirati čim prej; povedati morate tudi, da ste udeleženci 19. letne
konference računovodij. Za naše udeležence znaša nočitev z zajtrkom v hotelu Radin 42,00 € v
dvoposteljni sobi in 59,00 v enoposteljni sobi.
V četrtek, 12. maja, bo družabna večerja v restavraciji hotela.
Na konferenco se lahko prijavite najkasneje do 3. maja 2016 s priloženo prijavnico, ki jo
pošljete po pošti ali telefaksu številka (01) 568 63 32, najdete pa jo tudi na naši spletni strani www.sirevizija.si, kjer jo je mogoče tudi oddati. O sprejetju Vaše prijave Vas bomo obvestili z elektronsko
pošto. Opozarjamo Vas tudi, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti, saj Vam
bomo sicer zaračunali udeležnino.
Za udeležnino za 19. letno konferenco računovodij boste odšteli 439,20 €
(22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za
osebe, ki imajo na dan prijave na delavnico veljavno dovoljenje za opravljanje nalog
pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti znaša udeležnina 373,32
€ (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Udeležnino je treba nakazati na poslovni
račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni
pred začetkom konference. Vanjo je všteta tudi večerja na družabnem večeru v četrtek, 12. maja.
V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4389-16.
Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem,
pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim
revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za
konferenco prizna 14 ur.
Oznaka konference:
• za pooblaščene revizorje: A
• za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B
Dr. Marjan Odar, l.r.,
direktor
Slovenskega inštituta za revizijo
19. letna konferenca RAČUNOVODIJ
PROGRAM
Četrtek, 12. maja 2016
8.30–9.00
Sprejem in registracija
9.00–9.15
Uvodni nagovor in podelitev certifikatov
Marija Tomc Muc, predsednica Sekcije računovodij in preizkušenih računovodij
9.15–10.15
Aktualne novosti na področju računovodenja s predstavitvijo SRS 16 –
Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti in SRS 17 – Oslabitev sredstev
dr. Marjan Odar, Slovenski inštitut za revizijo, in dr. Aleš Novak, Univerza v
Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
10.15–11.00
Najpogostejše pomanjkljivosti in napake pri izdelavi Letnega poročila
Dušan Hartman, Pricewaterhousecoopers, d. o. o.
11.00–11.30
Odmor in Volitve Odbora Sekcije preizkušenih računovodij
11.30–12.15
Vidiki lastne rabe in usredstvenja lastnih sredstev
Marija Tomc Muc, Biro Bonus, d. o. o.
12.15–13.00
Ko davčni inšpektor potrka na vrata <
Saša Jerman, Jerman&Bajuk, d. o. o.
13.00–14.45
Odmor za kosilo
14.45–15.30
Podelitev posebnega statusa davčnim zavezancem
mag. Darija Šinkovec, Uprava za nadzor FURS
15.30–16.00
Odmor + 10 min. Razgibalne vaje na delovnem mestu
16.00–17.45
Obveznosti poročanja pravnih oseb
Mihael Kranjc, Saša d.o.o. – vodja okrogle mize
mag. Mojca Kunšek, direktorica, AJPES
Irena Vodopivec Jean, viceguvernerka, Banka Slovenije
Ema Mišić, vodja Sektorja za poslovne statistike, Statistični urad RS
Janko Preac, Uprava za davke, FURS
17.45–18.30
Predstavitev uporabe defibrilatorja
Primož Velikonja, Vodja reševalne službe NMP Kočevje
Petek, 13. maja 2016
8.30–9.15
Analiza računovodskih izkazov za potrebe odobritve financiranja
Petar Vujovič, vodja prestrukturiranja naložb, Banka Koper, d. d.
9.15–9.45
Problematika prekarnega dela (vidik delovne inšpekcije)
Rok Pihler, višji svetovalec, Inšpektorat Republike Slovenije za delo
9.45–10.15
Problematika prekarnega dela (davčni vidik)
Zinka Prunk, Finančna uprava Republike Slovenije
10.15–11.00
Obligacijski pravni posli s poudarkom na posebnostih pogodb
mag. Igor Strnad, višji sodnik, Višje sodišče v Mariboru
11.00–11.30
Odmor
11.30–12.15
Zakon o javnem naročanju in njegove najpomembnejše spremembe.
Sašo Matas, generalni direktor, Direktorat za javno naročanje
12.15–13.00
Novosti ZDDV-1 pri uvozu blaga s praktičnimi nasveti
Rosana Dražnik, Leitner+Leitner, d. o. o.
PRIJAVNICA
Za udeležbo na 19. letni konferenci računovodij, ki bo 12. in 13. maja 2016 v hotelu Radin v
Radencih, prijavljamo:
Podjetje:
Ulica in hišna številka:
Kraj in poštna številka:
Elektronski naslov:
Telefonska številka:
Davčna številka:
Ali ste zavezanec za davek na dodano vrednost?
DA
NE
Ime(na) in priimek (priimki) udeleženca (udeležencev) konference
(Če je udeleženec imetnik strokovnega naziva, ki ga podeljuje Inštitut, in je objavljen na spletni
strani Inštituta, ta naziv vpišite.)
Prosimo, da udeležnino nakažete na poslovni račun številka 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski
banki, d. d., tri dni pred začetkom konference.
V POLJE ZA SKLICEVANJE NA ŠTEVILKO VPIŠITE ŠTEVILKO 00 4389-16.
Podpis in pečat