Jonny Lindström Avfallhantering

Comments

Transcription

Jonny Lindström Avfallhantering
Agenda
Presentation av deltagare
Presentation av EWG/Miljöbolaget
Presentation av……………………………
Nästa steg
European Wenture Group
Miljöbolaget i Storfors
•
•
•
•
•
•
•
Förvärvades av EWG, European Wenture Group AB 2013/2014
Inom EWG finns en lång samlad kompetens inom våra
verksamhetsområden.
Bolagen har 22 anställda
Bolagen omsätter tillsammans ca 75 milj. kr per år (100 milj. – mål 2016)
Verksamheten är ISO 14001-certifierat
Tillsynsmyndigheten för Miljöbolaget är Länsstyrelsen i Värmland
Miljöbolaget har funnits i 30 år.
MILJÖN I FÖRSTA HAND
- vi har verktygen och kunskapen
Målet för vår verksamhet är att tillsammans med våra
affärspartners förfina och utveckla vår verksamhet,
för att hela tiden ligga i framkant inom miljöteknik, detta för
att sträva mot en cirkulär ekonomi.
Vi har samlat bred kunskap och olika funktioner för att kunna erbjuda
tjänster inom sanering, avfallshantering, provtagning, analys
och vattenrening.
Projektledning och försäljning ingår också som komplement förvarandra och erbjudandet av helhetslösningar.
DETTA GÖR VI
Modern klass 1-deponi för både Farligt avfall och icke
farligt avfall. Byggd inom den senaste tekniken och tillhör
de säkraste deponierna i Sverige.
Unik mobil anläggning för frysning av sediment, jord, berg, m.m.
Driver ut vattenfasen på förorenade massor med minimal
Spridning av sediment i vattnet.
Sortering av hushållsavfall för information av sammansättning.
Utförs hos uppdragsgivaren eller på vår anläggning. Kan även gälla
återvinnings- och verksamhetsavfall.
Volymberäkning, överblick av ett område, ortfotografering.
DETTA GÖR VI
Projektledning, transport, entreprenadtjänster. Projektledare och
markprovtagare med många års erfarenhet.
Egna fältinstrument i provtagningsfordon såsom
PID (flyktiga ämnen, toxiska), HID (Jonisering) och XRF (metaller).
Förbehandling av förorenade massor såsom sortering, jordtvätt och
biologisk behandling. Vattenrening i samband med jordbehandling.
Miljöriktig teknik för mottagning och behandling av fast och flytande
oorganiskt industriavfall såsom syror, baser, salter, sköljvatten och
Metallhydroxider etc.
Mottagning av avfall för våtkemisk
behandling
•
•
•
•
•
•
•
•
Förbrukade betbad
Koncentrerade syror och baser
Avfall innehållande sexvärt krom
Sura och alkaliska sköljvatten
Alkaliska avfettningsbad
Metallhydroxidslam
Fasta metallsalter
Ammonium*
•rengöra galvaniserade och varmförzinkade ytor från zinkoxid,
zinkkarbonat och andra föroreningar innan de målas.
Principskiss över våtkemi
Mottagning av avfall för jordbehandling
och deponering
•
•
•
•
•
•
Metallförorenad jord
Metallhaltiga saneringsrester
Fyllnadsmassor
Sediment
Blästersand
19 ha idag
Deponi
Vårt Team har tagit hand om helheten
FA - våtkemi
Marksanering
Samverkansprojekt
FA - våtkemi
Marksanering
Samverkansprojekt
Marksanering
Projektledning
FA - våtkemi
Marksanering
Projektledning
Genomförda projekt
Sanering av f.d. Startvätten i Linköping. Här
har det förekommit mycket höga halter av
klorerade lösningsmedel
Här har det schaktats ner till 7 meters djup.
Schaktmassor och grundvatten har varit
kontaminerade med klorerande
lösningsmedel.
Genomförda projekt
Bostadsrättsförening i Västervik
Gammal nergrävd oljetank som läckt i många år.
Sugit bort minst 5 kbm ren olja från marken samt
schaktat bort en större mängd oljeförorenade jord.
Projekt tillsammans med Kanonaden Öst AB.
Projektet pågår fortfarande.
Genomförda projekt
PCB-sanering i Västervik.
För Västerviks Bostads AB.
Bostadsområde med flera ”hotspots” av PCB.
Sanering inför nybyggnation.
Genomförda projekt
Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
93000 ton som skall forslas bort
Genomförda projekt
Omhändertagande av uppschaktade massor vid
anläggning i Götarp/Åsenhöga.
KM – MKM – FA-massor, sågspån.
Vårt Team tar hand om hela helheten
•
•
•
•
•
•
•
Vi hjälper dig igång
Vi tar prover
Vi klassificerar
Vi projekterar
Vi projektleder
Vi utför
Vi slutraporterar
SAMVERKANSENTREPRENAD
Samverkan syftar till följande:
- Helhetsbild
-
Samsyn kring mål och värderingar.
-
Överens om förväntningar.
-
Arbetssätt – Arbetsmodell, i harmoni.
-
Förtroendeskapande och trygga arbetsgrupper.
-
Se allas kompetens i organisationen.
Frågor………………
Definition av avfall
Med avfall menas alla föremål, ämnen eller substanser som
innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med.
Avfallsdefinitionen är gemensam för EU (EG-direktiv 2006/12/EG om
avfall).
Lagar och regler om avfall
Miljöbalken (1998:808)
Avfallsdirektiv , kapitel 15 i Miljöbalken
Avfallsförordning (2011:927)
Ny avfallsförordning
Klassning av farligt avfall – detta
är farligt avfall
Visste du att:
Avfall med farliga egenskaper är såna
som bland annat är giftiga, hälsoskadliga,
cancerogena, frätande, fosterskadande,
mutagena, brandfarliga, explosiva.
Engångsmaterial, förpackningsmaterial, plastkassar.
Matsvinn, byggnadsmaterial
Möbler, kläder, IT, byggmaterial
Papper i olika former, plastmaterial, glas, järn och metall,
Kompostering, rötning, biogas mm.
Hushållsavfall, Farligt avfall (högtemperaturförbränning),
Returträ, vissa plastmaterial, smutsig/blöt wellpapp
Inerta material, visst farligt avfall
Organiskt, återvinning mm
FÖRBUD MOT DEPONI
Ramdirektivets innehåll
Förenklat innehåller det nya avfallsdirektivet
följande delar:

definitioner och omfattning av direktivet

avfallshierarkin och bestämmelser som styr mot den

hantering av avfall inklusive tillstånd

planering av avfallshanteringen

administrativa krav kring rapportering, inspektioner och
översyn
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Lagar-och-regler-om-avfall/
Detta gäller för transporter av avfall
- Avfallsförordningen reglerar frågor, transport, anmälan – Länsstyrelsen.
Utan anmälan/tillstånd får du transportera:
- både icke-farligt och farligt avfall om avfallet inte uppkommit i yrkesmässig
verksamhet. Som privatperson får du alltid transportera avfall utan anmälan
eller tillstånd.
- upp till 10 ton eller 50 kubikmeter icke-farligt avfall om avfallet uppkommit i
yrkesmässig verksamhet. Gränserna gäller per kalenderår.
Det krävs alltid tillstånd för att yrkesmässigt transportera avfall, se nedan under
”Tillstånd krävs för”
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Avfallstransporter-inom-Sverige/
Anmälan krävs för:
- transport av farligt avfall - yrkesmässig verksamhet och man transporterar mer än
100 kg eller 100 liter farligt avfall per kalenderår. Det innefattar även det farliga
avfall som avses i 37 §.
- Dock finns inte någon övre gräns för de avfallsslagen eftersom dessa är
undantagna från tillståndsplikten.
- Avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet, kvicksilver, förutom lysrör och
andra ljuskällor, cyanid, kadmium eller en PCB-produkt får dock inte transporteras
utan tillstånd, oavsett mängd/vikt.
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Avfallstransporter-inom-Sverige/
Tillstånd krävs för:
- yrkesmässig transport av avfall
- att under ett kalenderår transportera mer än 100 kg eller 100 liter farligt avfall,
eller mer än 10 ton eller 50 kubikmeter avfall, om avfallet uppkommit i
yrkesmässig verksamhet.
- att transportera avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet och som
innehåller kvicksilver oavsett mängd, om avfallet utgörs av annat än hela lysrör
eller andra ljuskällor.
- att transportera avfall som uppkommit i en yrkesmässig verksamhet och som
innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt, oavsett mängd.
Undantag från tillståndsplikten görs för vissa avfall
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Avfallstransporter-inom-Sverige/
Vad kan förekomma vid Era anläggningar?
 Gamla synder, utsläpp
 Kan finnas naturligt i marken
Arsenik, mangan, bly och
Kadmium, radioaktivt material
Källa: sgu.se
Vårt erbjudande till Er………………………
Total genomgång av Era avfallsströmmar,
•
•
•
•
•
•
Vilka avfallallslag
Vilka volymer
Rätt behandlingsmetod
Rätt destruktionskostnad
Rätt materialersättning (well, trä, järn & metall mm.)
Hur samlas avfallet in,
* kärl
* container
* komprimator
* styckegods eller bulk

Similar documents