תמצית דוחות כספיים ביניים 2016 במרץ 31 מאוחדים ליום

Comments

Transcription

תמצית דוחות כספיים ביניים 2016 במרץ 31 מאוחדים ליום
‫תמצית דוחות כספיים ביניים‬
‫מאוחדים ליום ‪ 31‬במרץ ‪2016‬‬
‫)בלתי מבוקרים(‬
‫‪.‬‬
‫תוכן‬
‫פרק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני החברה‬
‫עמוד‬
‫א ‪1-‬‬
‫תאור עסקי התאגיד ‪ -‬עדכון‬
‫א ‪17 -‬‬
‫נספח – תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים של כרמל‬
‫אולפינים בע"מ‬
‫פרק ב' תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום ‪31.3.2016‬‬
‫פרק ג'‬
‫פרק ד'‬
‫‪.‬‬
‫א ‪18 -‬‬
‫‪ ‬דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים‬
‫ב‪1 -‬‬
‫‪ ‬תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחד‬
‫ב‪2 -‬‬
‫‪ ‬תמצית דוחות על הרווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים‬
‫מאוחד‬
‫ב‪4 -‬‬
‫‪ ‬תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחד‬
‫ב‪5 -‬‬
‫‪ ‬תמצית דוחות על תזרימי מזומנים ביניים מאוחד‬
‫ב‪8 -‬‬
‫‪ ‬באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים‬
‫תמצית מידע כספי נפרד ליום ‪31.3.2016‬‬
‫ב‪10 -‬‬
‫‪ ‬דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר‬
‫ג‪1 -‬‬
‫‪ ‬תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים הנפרד‬
‫ג‪2 -‬‬
‫‪ ‬תמצית נתונים על הרווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים‬
‫נפרד‬
‫ג‪4 -‬‬
‫‪ ‬תמצית נתונים על תזרימי מזומנים ביניים נפרד‬
‫ג‪5 -‬‬
‫‪ ‬מידע נוסף לתמצית מידע כספי ביניים נפרד‬
‫ג‪7 -‬‬
‫דוח רבעוני בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את‬
‫אפקטיביות הבקרה הפנימית‬
‫ד‪1 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫דוח הדירקטוריון באשר למצב עסקי התאגיד‬
‫לתקופה שהסתיימה ביום ‪31.3.2016‬‬
‫דירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד לתקופה שהסתיימה‬
‫ביום ‪") 31.3.2016‬תקופת הדוח"(‪ .‬הדוח מוגש בהנחה שבפני הקורא מונח הדוח של החברה לשנת ‪") 2015‬הדוח‬
‫התקופתי"(‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫תיאור החברה וסביבתה העסקית‬
‫‪ .1.1‬כללי‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ )להלן – "החברה" או "בזן"(‪ ,‬ביחד עם החברות הבנות שלה )להלן –‬
‫"קבוצת בזן" או "הקבוצה"(‪ ,‬הינן חברות תעשייתיות‪ ,‬העוסקות בארבעה תחומי פעילות‬
‫עיקריים משיקים‪ :‬תחום הדלקים )באמצעות החברה(‪ ,‬תחום הפולימרים )באמצעות כאו"ל(‪,‬‬
‫תחום הארומטיים )באמצעות גדיב( ותחום הפולימרים באמצעות דוקור‪ .‬בנוסף‪ ,‬עוסקות חברות‬
‫הקבוצה בפעילויות שאינן מהותיות‪ :‬תחום השמנים והשעוות )באמצעות שב"ח(‪ ,‬ותחום הסחר‬
‫)באמצעות טריידינג ושיפינג(‪.‬‬
‫מפעלי החברות הבנות )למעט דוקור הממוקמת בהולנד( מהווים מפעלי המשך למתקני החברה‪,‬‬
‫כך שהם מקבלים באופן רציף באמצעות צנרת‪ ,‬את חומרי הזינה הדרושים להם‪ ,‬במלואם או‬
‫ברובם המכריע מן החברה‪ ,‬ומחזירים אליה זרמים הנוצרים במתקניהם או חלקים מתוך חומרי‬
‫הזינה‪ ,‬שלא שימשו בפעילותם‪ .‬באופן זה מתאפשרת ‪ -‬בתחומים רבים ‪ -‬סינרגיה המגבירה את‬
‫יעילות הפעילות ומפחיתה את עלויותיה‪.‬‬
‫‪ .1.2‬פעולות למימוש התכנית האסטרטגית להגדלת הרווחיות ולהגברת הנזילות‬
‫לפרטים בדבר מימוש האסטרטגיה של הקבוצה‪ ,‬ראה סעיף ‪ 1.2‬בדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2015‬‬
‫‪ .1.3‬הסביבה העסקית ורווחיות קבוצת בזן‬
‫ניתוח תחומי הפעילות‬
‫החל מתום שנת ‪ 2015‬חל שינוי במגזרי הפעילות המדווחים של קבוצת בזן כך שהמגזרים‬
‫המדווחים הינם‪ :‬תחום הדלקים‪ ,‬תחום הפולימרים )כאו"ל( תחום הארומטים ותחום‬
‫הפולימרים )דוקור(‪ .‬לפרטים נוספים ראה באור ‪ 4‬בתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים‬
‫ליום ‪) 31.3.2016‬להלן‪" :‬הדוחות המאוחדים"( בדבר מגזרי הפעילות‪.‬‬
‫תחום פעילות הדלקים‬
‫מחירי הנפט הגולמי‬
‫תרשים מחיר נפט גולמי ברנט בשנים ‪) 2016-2015‬דולר לחבית(‬
‫מקור‪ :‬רויטרס‬
‫‪.‬‬
‫א‪1 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫מחיר ממוצע נפט גולמי מסוג ברנט )דולר לחבית(‬
‫‪1-3.2016‬‬
‫‪1-3.2015‬‬
‫שינוי‬
‫‪33.9‬‬
‫‪53.9‬‬
‫‪-37%‬‬
‫מחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט ירד בחודש ינואר ‪ 2016‬לכ‪ 26 -‬דולר לחבית‪ ,‬הנמוך ביותר ב‪12 -‬‬
‫השנים האחרונות‪ .‬הירידה הינה בהמשך למגמה של השנה האחרונה ומוסברת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬על ידי‬
‫הגורמים הבאים‪ :‬גידול בהיצע הנפט הגולמי ע"י המדינות המפיקות‪ ,‬החלטת ארה"ב לאפשר‬
‫יצוא נפט גולמי‪ ,‬הסדר הגרעין עם אירן וצמיחה נמוכה מהצפוי באירופה וסין‪ .‬בהמשך התקופה‬
‫ולאחר תקופת הדוח חלה התאוששות כך שמחיר הברנט לתום הרבעון הגיע לכ‪ 39 -‬דולר לחבית‬
‫ובסמוך למועד פרסום הדוח לכ‪ 49 -‬דולר לחבית‪ .‬זאת‪ ,‬כתוצאה מהציפיה להסדר בין המדינות‬
‫המפיקות להגבלת התפוקות‪ ,‬הסדר אשר לא הושג‪ ,‬הקטנת היצע הנפט מסוג ברנט כתוצאה‬
‫מהדממת מתקני הפקה בים הצפוני לצורך תחזוקה וציפיה לאיזון בין ההיצע לביקוש בשוק הנפט‬
‫לראשונה מאז ‪.2013‬‬
‫בתקופת הדוח מחיר נפט גולמי מסוג אורל‪ ,‬נפט גולמי כבד‪ ,‬נסחר ביחס לברנט )שהינו נפט גולמי‬
‫קל(‪ ,‬בפער של ‪ 1.7‬דולר לחבית לעומת ‪ 1.0‬דולר לחבית בתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬תנודתיות‬
‫הפער בין נפט כבד לקל היתה רבה ונעה בין ‪ 0‬ל‪ 2.5 -‬דולר לחבית על רקע גידול בהיצע נפט גולמי‬
‫תחליפי לאורל אשר מגיע מחוץ לאזור הים התיכון‪.‬‬
‫בתקופת הדוח‪ ,‬השוק העתידי של הנפט הגולמי המשיך להיות מתקדם )‪ ,(CONTANGO‬ברמה‬
‫ממוצעת של כ‪ 0.6-‬דולר לחבית לחודש‪ ,‬בהמשך למגמה שהחלה באמצע שנת ‪ 2014‬ובמקביל‬
‫לירידת מחירי הנפט הגולמי‪ .‬בתום תקופת הדוח ולאחריה ה‪ CONTANGO -‬נחלש במקביל‬
‫לעליה החדה במחיר הנפט הגולמי‪.‬‬
‫מרווחי הזיקוק‬
‫מרווח הייחוס‪ 1‬בשנים ‪) 2015-2016‬דולר לחבית(‬
‫מקור‪ :‬רויטרס‬
‫‪" 1‬מרווח הייחוס" הינו המרווח המתפרסם ע"י רויטרס עבור בית זקוק טיפוסי בים התיכון‪ ,‬בעל יכולת פיצוח נפט גולמי מסוג‬
‫"אורל"‪ .‬להסבר נוסף ראה גם סעיף ‪ 1.6.2.4‬בפרק תאור עסקי החברה‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫א‪2 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫מרווח הייחוס הממוצע )דולר לחבית(‬
‫‪1-3.2016‬‬
‫‪1-3.2015‬‬
‫שינוי‬
‫‪3.8‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪-37%‬‬
‫מרווח הייחוס ירד בתקופת הדוח‪ ,‬ביחס לתקופה מקבילה אשתקד בה מרווח הייחוס היה מן‬
‫הגבוהים בשנים האחרונות‪ .‬הגורמים להחלשות הינם‪ ,‬בין היתר‪ ,‬ירידה בביקוש לתזקיקי ביניים‬
‫כתוצאה מחורף קל יחסית באירופה‪ ,‬נצילות גבוהה של מתקני הזיקוק ויבוא של תזקיקים‬
‫מאיזור המפרץ הפרסי‪.‬‬
‫לאחר תאריך הדוח‪ ,‬מרווח הייחוס ירד לרמה נמוכה יותר מאשר ברבעון הראשון כך שממוצע‬
‫מרווח הייחוס בתקופה שלאחר תאריך הדוח ועד לסמוך למועד פרסום הדוח עמד על כ‪ 2.9 -‬דולר‬
‫לחבית‪.‬‬
‫לפרטים בדבר מרווחי הזיקוק של החברה ראה סעיפים ‪ 2.1.2‬להלן‪.‬‬
‫היקף הזיקוק‬
‫להלן נתונים אודות ניצולת מתקני זיקוק הנפט הגולמי‪ ,‬היקף זיקוק הנפט הגולמי ויבוא סולר‬
‫ואקום במגזר הדלקים )באלפי טונות(‪:‬‬
‫‪1-3.2016‬‬
‫‪1-3.2015‬‬
‫ניצולת מתקני הזיקוק‬
‫‪93%‬‬
‫‪91%‬‬
‫היקף הזיקוק‬
‫‪2,291‬‬
‫‪2,211‬‬
‫יבוא סולר ואקום‪ ,‬נטו‬
‫‪51‬‬
‫‪208‬‬
‫סה"כ‬
‫‪2,342‬‬
‫‪2,419‬‬
‫היקף הזיקוק עלה בתקופת הדוח בכ‪ 80 -‬אלפי טון בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד‪.‬‬
‫היקף התשומה כולל סולר ואקום ירד בתקופת הדוח בכ‪ 77 -‬אלפי טון בהשוואה לתקופה‬
‫המקבילה אשתקד‪ .‬הירידה בהיקף התשומה הכולל נובעת בעיקר מפעולות אחזקה מתוכננות‪,‬‬
‫בעקבותיהן הודממו בתקופת הדוח חלק ממתקני ההמשך בחברה‪.‬‬
‫להלן נתונים אודות התפלגות תפוקת מגזר הדלקים על פי קבוצות המוצרים העיקריים )באלפי‬
‫טונות(‪:‬‬
‫‪1-3.2016‬‬
‫‪.‬‬
‫‪1-3.2015‬‬
‫סולר‬
‫‪833‬‬
‫‪1,019‬‬
‫בנזין‬
‫‪445‬‬
‫‪477‬‬
‫קרוסין‬
‫‪135‬‬
‫‪108‬‬
‫מזוט‬
‫‪524‬‬
‫‪447‬‬
‫אחרים‬
‫‪356‬‬
‫‪303‬‬
‫סה"כ‬
‫‪2,293‬‬
‫‪2,354‬‬
‫א‪3 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫תחום פעילות הפולימרים – כאו"ל‬
‫מחירי הפולימרים והנפטא בשנים ‪) 2016-2015‬דולר לטון(‬
‫מקור‪ICIS :‬‬
‫מחיר ממוצע של הפולימרים והנפטא )דולר לטון(‬
‫‪1-3.2016‬‬
‫‪1-3.2015‬‬
‫שינוי‬
‫‪321‬‬
‫‪1,031‬‬
‫‪1,349‬‬
‫‪473‬‬
‫‪1,180‬‬
‫‪1,235‬‬
‫‪-32%‬‬
‫‪-13%‬‬
‫‪9%‬‬
‫נפטא‬
‫פוליפרופילן‬
‫פוליאתילן‬
‫מחירי חומרי הגלם‬
‫מחירי חומרי הגלם‪ ,‬בעיקר נפטא‪ ,‬ירדו בחדות בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד‬
‫במקביל לירידת מחיר הנפט הגולמי‪.‬‬
‫מחירי הפולימרים‬
‫בתקופת הדוח מחירי הפוליאתילן עלו ומחירי הפוליפרופילן ירדו לעומת התקופה המקבילה‬
‫אשתקד‪ .‬מגמה זו נובעת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬מהתנהגות מחירי חומרי הגלם ליצור פולימרים באירופה‬
‫)פרופילן ואתילן( שהתבטאה בירידה בהיצע‪ ,‬בין היתר מהדממות במתקני הייצור‪ ,‬ועליה‬
‫בביקוש‪.‬‬
‫מרווחים‬
‫ההפרש בין מחירי הפולימרים למחיר הנפטא בשנים ‪) 2016-2015‬דולר לטון(‬
‫מקור‪ICIS :‬‬
‫‪.‬‬
‫א‪4 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫שינוי בהפרש בין מחירי הפולימרים למחיר הנפטא )דולר לטון(‬
‫פוליפרופילן‬
‫פוליאתילן‬
‫‪1-3.2016‬‬
‫‪1-3.2015‬‬
‫שינוי‬
‫‪710‬‬
‫‪1,028‬‬
‫‪707‬‬
‫‪762‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪35%‬‬
‫ההפרש בין מחירי הפולימרים למחיר הנפטא היה ברמה גבוהה יותר ביחס לתקופה המקבילה‬
‫אשתקד‪ .‬במיוחד בפוליאתילן ההפרש גדל כתוצאה מעלית מחירו בתקופת הדוח במקביל להמשך‬
‫ירידה במחיר הנפטא‪.‬‬
‫היקף תפוקות הפולימרים )אלפי טון(‬
‫‪1-3.2016‬‬
‫‪132‬‬
‫פולימרים‬
‫‪1-3.2015‬‬
‫‪118‬‬
‫תחום פעילות הארומטים – גדיב‬
‫מחירי קסילן ופאראקסילן בשנים ‪) 2016-2015‬דולר לטון(‬
‫מקור‪Reuters :‬‬
‫מחיר ממוצע של הקסילן והפאראקסילן )דולר לטון(‬
‫קסילן‬
‫פאראקסילן‬
‫‪1-3.2016‬‬
‫‪1-3.2015‬‬
‫שינוי‬
‫‪529‬‬
‫‪650‬‬
‫‪615‬‬
‫‪738‬‬
‫‪-14%‬‬
‫‪-12%‬‬
‫מחירי חומרי הגלם‬
‫מחירי חומרי הגלם‪ ,‬בעיקר הקסילן‪ ,‬ירדו בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד‬
‫במקביל לירידת מחיר הנפט הגולמי‪.‬‬
‫מחירי הארומטים‬
‫מחירי המוצרים הארומטים‪ ,‬בעיקר הפאראקסילן‪ ,‬ירדו בתקופת הדוח לעומת התקופה‬
‫המקבילה אשתקד במקביל לירידת מחירי חומרי הגלם והאנרגיה‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫א‪5 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫מרווח‬
‫ההפרש בין מחירי פאראקסילן למחיר הקסילן בשנים ‪) 2016-2015‬דולר לטון(‬
‫מקור‪Reuters :‬‬
‫שינוי בהפרש בין מחיר הפאראקסילן למחיר הקסילן )דולר לטון(‬
‫הפרש מחיר‬
‫‪1-3.2016‬‬
‫‪1-3.2015‬‬
‫שינוי‬
‫‪121‬‬
‫‪123‬‬
‫‪-1%‬‬
‫בתקופת הדוח‪ ,‬ההפרש בין מחיר הפאראקסילן למחיר הקסילן היה יציב תוך ירידה קלה יחסית‬
‫לתקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫היקף תפוקות הארומטים )אלפי טון(‬
‫‪1-3.2016‬‬
‫‪141‬‬
‫ארומטים‬
‫‪1-3.2015‬‬
‫‪141‬‬
‫תחום פעילות הפולימרים ‪ -‬דוקור‬
‫מחירי פוליפרופילן ופרופילן בשנים ‪) 2016-2015‬דולר לטון(‬
‫מקור‪ICIS :‬‬
‫מחיר ממוצע של פוליפרופילן ופרופילן )דולר לטון(‬
‫פוליפרופילן‬
‫פרופילן‬
‫‪.‬‬
‫א‪6 -‬‬
‫‪1-3.2016‬‬
‫‪1-3.2015‬‬
‫שינוי‬
‫‪1,031‬‬
‫‪635‬‬
‫‪1,180‬‬
‫‪915‬‬
‫‪-13%‬‬
‫‪-31%‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫מחירי חומרי הגלם‬
‫מחירי חומרי הגלם‪ ,‬בעיקר הפרופילן‪ ,‬ירדו בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד‬
‫במקביל לירידת מחיר הנפט הגולמי‪.‬‬
‫מחירי הפוליפרופילן‬
‫מחירי הפוליפרופילן ירדו בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד במקביל לירידת‬
‫מחירי חומרי הגלם והאנרגיה‪ .‬הירידה לא הייתה חדה כמו הירידה במחירי חומרי הגלם‪ ,‬בין‬
‫היתר‪ ,‬כתוצאה מביקושים חזקים וירידה בהיצע באירופה עקב הדממות מתוכננות ובלתי‬
‫מתוכננות במתקני יצור‪.‬‬
‫מרווח‬
‫ההפרש בין מחיר הפוליפרופילן למחיר הפרופילן בשנים ‪) 2016-2015‬דולר לטון(‬
‫מקור‪ICIS :‬‬
‫שינוי בהפרש בין מחיר הפוליפרופילן למחיר הפרופילן )דולר לטון(‬
‫הפרש מחיר‬
‫‪1-3.2016‬‬
‫‪1-3.2015‬‬
‫שינוי‬
‫‪396‬‬
‫‪265‬‬
‫‪50%‬‬
‫בתקופת הדוח בהמשך למגמה שהחלה בשנת ‪ ,2015‬ההפרש בין מחיר הפוליפרופילן למחיר‬
‫הפרופילן היה גבוה יותר מהתקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫היקף תפוקות הפוליפרופילן )אלפי טון(‬
‫‪1-3.2016‬‬
‫‪40‬‬
‫פוליפרופילן‬
‫‪.‬‬
‫א‪7 -‬‬
‫‪1-3.2015‬‬
‫‪40‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫‪.2‬‬
‫תוצאות הפעולות של קבוצת בזן‬
‫‪2.1‬‬
‫להלן נתונים נבחרים מדוחות רווח והפסד מאוחדים המדווחים והמנוטרלים מהשפעות‬
‫חשבונאיות לתקופת הדוח )מליוני דולר(‬
‫על מנת להציג את תוצאות הפעילות של הקבוצה גם על בסיס כלכלי ולצורך השוואה למרווח‬
‫הייחוס‪ ,‬מנוטרלות ההשפעות החשבונאיות במגזר הדלקים‪ ,‬ומוצגות באופן אשר לדעת החברה‬
‫מאפשר הבנה טובה יותר של ביצועי החברה והשוואה קרובה יותר למרווח הייחוס‪.‬‬
‫‪1-3.2016‬‬
‫חשבונאי מנוטרל‬
‫‪925‬‬
‫‪925‬‬
‫‪123‬‬
‫‪96‬‬
‫)‪(29‬‬
‫)‪(29‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪91‬‬
‫‪64‬‬
‫)‪(36‬‬
‫)‪(36‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪55‬‬
‫‪28‬‬
‫הכנסות‬
‫‪EBITDA‬‬
‫פחת‬
‫הוצאות אחרות‪ ,‬נטו‬
‫רווח תפעולי‬
‫הוצאות מימון‪ ,‬נטו‬
‫מיסים על הכנסה‬
‫רווח נקי‬
‫‪1-3.2015‬‬
‫חשבונאי מנוטרל‬
‫‪1,432‬‬
‫‪1,432‬‬
‫‪214‬‬
‫‪157‬‬
‫)‪(29‬‬
‫)‪(29‬‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(5‬‬
‫‪180‬‬
‫‪123‬‬
‫)‪(35‬‬
‫)‪(35‬‬
‫)‪(19‬‬
‫)‪(19‬‬
‫‪126‬‬
‫‪69‬‬
‫לפרטים על מרכיבי הנטרולים‪ ,‬ראה סעיף ‪ 2.1.2‬להלן‪.‬‬
‫‪ EBITDA‬לפי מגזרי פעילות לתקופת הדוח )מליוני דולר(‪:‬‬
‫‪1-3.2016‬‬
‫חשבונאי מנוטרל‬
‫‪65‬‬
‫‪38‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(4‬‬
‫‪123‬‬
‫‪96‬‬
‫מגזר הדלקים‬
‫מגזר פולימרים ‪ -‬כאו"ל‬
‫מגזר ארומטים ‪ -‬גדיב‬
‫מגזר פולימרים ‪ -‬דוקור‬
‫מגזרים אחרים והתאמות‬
‫סה"כ מאוחד‬
‫‪1-3.2015‬‬
‫חשבונאי מנוטרל‬
‫‪160‬‬
‫‪103‬‬
‫‪45‬‬
‫‪45‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪214‬‬
‫‪157‬‬
‫‪ 2.1.1‬מחזור המכירות‬
‫מחזור המכירות של מגזר הדלקים‪ ,‬הסתכם בתקופת הדוח בכ‪ 768 -‬מליון דולר‪ ,‬בהשוואה‬
‫לכ‪ 1,240 -‬מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬המחיר הממוצע לטון של סל המוצרים‬
‫באזור הים התיכון‪ ,‬הדומה לסל מוצרי החברה‪ ,‬עמד בתקופת הדוח על כ‪ 313 -‬דולר לעומת‬
‫כ‪ 492 -‬דולר בתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬הירידה במחיר הממוצע של סל המוצרים נובעת‬
‫בעיקר מירידה במחיר האנרגיה במקביל לירידה במחיר הנפט הגולמי‪.‬‬
‫צריכת התזקיקים המקומית )דלקי תחבורה‪ ,‬תעשיה והסקה( עלתה בכ‪ 5% -‬לעומת‬
‫התקופה המקבילה אשתקד‪ .‬בצריכת דלקי תחבורה )בנזין‪ ,‬סולר וקרוסין( הייתה עליה‬
‫של כ‪ 6% -‬לעומת התקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫מחזור המכירות של מגזר הפולימרים ‪ -‬כאו"ל הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ‪143 -‬‬
‫מליון דולר לעומת סך של כ‪ 165 -‬מליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד‪ ,‬ירידה של כ‪22 -‬‬
‫מליון דולר‪ .‬עיקר הירידה נובעת מירידה בכמויות המכירה בסך של כ‪ 16 -‬מליון דולר‬
‫וירידה במחירי המכירה בסך של כ‪ 6 -‬מליון דולר‪ .‬המחיר הממוצע של סל המוצרים היה‬
‫‪ 1,199‬דולר לטון לעומת ‪ 1,253‬דולר לטון בתקופה מקבילה אשתקד‪.‬‬
‫מחזור המכירות של פעילות הארומטים ‪-‬גדיב הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ‪ 92 -‬מליון‬
‫דולר בהשוואה לסך של כ‪ 112 -‬מליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד‪ .‬הירידה בסך של‬
‫כ‪ 20 -‬מליון דולר נובעת מירידת מחירים בסך של כ‪ 13 -‬מליון דולר‪ ,‬ירידה בכמויות בסך‬
‫של כ‪ 6 -‬מליון דולר וירידה בהכנסות אחרות בסך של כ‪ 1-‬מליון דולר‪ .‬המחיר הממוצע‬
‫של סל המוצרים היה ‪ 597‬דולר לטון לעומת ‪ 683‬דולר לטון בתקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫א‪8 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫מחזור המכירות של מגזר הפולימרים ‪ -‬דוקור הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ‪ 46 -‬מליון‬
‫דולר בהשוואה לסך של כ‪ 57 -‬מליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד‪ .‬הירידה בסך של‬
‫כ‪ 11 -‬מליון דולר נובעת מירידת מחירים בסך של כ‪ 5 -‬מליון דולר וירידה בכמויות בסך‬
‫של כ‪ 6 -‬מליון דולר‪ .‬המחיר הממוצע של סל המוצרים היה ‪ 1,054‬דולר לטון לעומת ‪1,174‬‬
‫דולר לטון בתקופה מקבילה אשתקד‪.‬‬
‫‪ EBITDA 2.1.2‬מנוטרל מאוחד במגזרי פעילות‬
‫ה‪ EBITDA -‬המנוטרל המאוחד הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ‪ 123 -‬מליון דולר לעומת‬
‫‪ 214‬מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫להלן פירוט הגורמים העיקריים לירידה ב‪ EBITDA-‬המנוטרל המאוחד למגזרים בתקופה‬
‫בסך של כ‪ 91 -‬מליון דולר )במליוני דולר(‪:‬‬
‫פולימרים‬
‫‪-‬כאו"ל‬
‫ארומטים‬
‫פולימרים‬
‫‪-‬דוקור‬
‫אחרים‬
‫מאוחד‬
‫)‪(84‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫)‪(7‬‬
‫)‪(72‬‬
‫ירידה בהיקפי המכירות )‪(11‬‬
‫)‪(6‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(17‬‬
‫ירידה בהכנסות אחרות‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1‬‬
‫עליה בהוצאות התפעול‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1‬‬
‫סה"כ‬
‫)‪(95‬‬
‫‪5‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6‬‬
‫)‪(7‬‬
‫)‪(91‬‬
‫דלקים‬
‫עליה )ירידה(‬
‫במרווח‪/‬תרומה‬
‫)*(‬
‫)*( לצורך ניתוח ה‪ ,EBITDA -‬השינוי בהוצאות שיווק ומכירה )הובלה‪ ,‬אחסנה וביטוח( נכלל‬
‫בניתוח התרומה‪.‬‬
‫מרכיבי הנטרול במגזר הדלקים‬
‫להלן מרכיבי הנטרול במגזר הדלקים והשפעתם על ה‪) EBITDA -‬במליוני דולר(‪:‬‬
‫‪1-3.2016‬‬
‫‪38‬‬
‫‪ EBITDA‬חשבונאי‬
‫הוצאות מהפרשי עיתוי‬
‫)‪( 1‬‬
‫הוצאות )הכנסות( מהתאמת ערך מלאי לשווי שוק‪ ,‬נטו‬
‫)‪(2‬‬
‫הוצאות מהשפעות שינויים בשווי הוגן של נגזרים ומימושים‬
‫‪15‬‬
‫‪43‬‬
‫‪24‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(12‬‬
‫‪16‬‬
‫סה"כ נטרולים‬
‫‪27‬‬
‫‪57‬‬
‫‪ EBITDA‬מנוטרל‬
‫‪65‬‬
‫‪160‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪1-3.2015‬‬
‫‪103‬‬
‫הוצאות )הכנסות( הנובעות משינויי ערך המלאי הבלתי מוגן‪ .‬בהתאם למדיניות החברה‪,‬‬
‫היא אינה מגנה בחוזים על מלאי בהיקף של עד ‪ 430‬אלף טון‪.‬‬
‫הוצאות )הכנסות( הנובעות משינויים בהתאמת יתרת המלאי המוגן לשווי שוק וכן‬
‫הוצאות )הכנסות( הנובעות משינויים בהפרשה החשבונאית לירידת ערך המלאי הבלתי‬
‫מוגן‪ ,‬בסוף תקופת הדיווח‪.‬‬
‫הוצאות )הכנסות( שנבעו משינויים בשערוך לשווי הוגן של פוזיציות פתוחות שאינן‬
‫מתייחסות למלאי המוגן )עסקאות הגנה על חשיפה תזרימית עתידית בגין רכישת מלאי‬
‫בסיסי וכן מגידור מרווחי זיקוק(‪ .‬הרווח או ההפסד המצטבר בגין פוזיציות אלו‪ ,‬שאינו‬
‫תזרימי‪ ,‬ייזקף ל‪ EBITDA -‬המנוטרל בעת מימושן‪ .‬ברבעון הראשון של ‪ 2016‬עיקר‬
‫הסכום נובע ממימוש לא תזרימי של הפסד בפוזיציות שאינן מתייחסות למלאי המוגן‪.‬‬
‫א‪9 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫להלן טבלה המרכזת את השוואת מרווחי הזיקוק של החברה למרווח הייחוס‪:‬‬
‫‪1-3.2016‬‬
‫‪1-3.2015‬‬
‫מרווח חשבונאי – דולר לטון‬
‫‪37.7‬‬
‫‪62.5‬‬
‫נטרולים במגזר הדלקים‪ -‬דולר לטון‬
‫‪11.6‬‬
‫‪23.2‬‬
‫מרווח מנוטרל ‪ -‬דולר לטון‬
‫‪49.3‬‬
‫‪85.7‬‬
‫מרווח מנוטרל ‪ -‬דולר לחבית‬
‫‪6.8‬‬
‫‪11.7‬‬
‫מרווח הייחוס ‪ -‬דולר לחבית‬
‫‪3.8‬‬
‫‪6.0‬‬
‫בתקופת הדוח ירדו מרווחי הזיקוק המנוטרלים ל‪ 6.8 -‬דולר לחבית לעומת ‪ 11.7‬דולר‬
‫לחבית בתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬הגורמים העיקריים לירידה במרווח הזיקוק ביחס‬
‫לתקופה המקבילה אשתקד הינם‪ :‬ירידה במרווח הייחוס בכ‪ 2.2 -‬דולר לחבית‪ ,‬שחיקה‬
‫משמעותית בתרומת הגז הטבעי על רקע הירידה החדה שחלה במחיר המזוט שמהווה מדד‬
‫לאנרגיה תחליפית לגז הטבעי ובשל קיומה של רצפה למחיר הגז הטבעי‪ ,‬שחיקת התרומה‬
‫של המידן על רקע צמצום מרווח הסולר מעל ה‪) HVGO -‬חומר הגלם העיקרי למידן(‬
‫והדממה של חלק ממתקני ההמשך בחברה )מתקנים שאינם מתקני זיקוק גלם( לצורך‬
‫ביצוע פעולות אחזקה מתוכננות‪.‬‬
‫יצוין כי קיימים הבדלים במספר פרמטרים‪ ,‬בין מרווח הזיקוק של החברה לבין מרווח‬
‫הייחוס‪ ,‬בהם הרכב הנפט הגולמי )החברה מזקקת גם סוגי נפט גולמי שאינם אורל(‪ ,‬הרכב‬
‫ואיכות המוצרים המיוצרים על ידי בתי הזיקוק‪ ,‬מקור האנרגיה המשמש לפעילות הזיקוק‬
‫וההבדל הנוצר כתוצאה מן העובדה שהציטוט מביא בחשבון קניה ומכירה באותו יום‪,‬‬
‫בעוד בפועל יש פער זמנים בין מועד רכישת הגלם ומועד מכירת המוצרים שזוקקו ממנו‬
‫בהתאם‪ .‬ההשוואה למרווח הייחוס עשויה לספק הבנה ביחס למגמות ההתפתחות של‬
‫מרווח הזיקוק של החברה‪ ,‬ואינה מהווה קנה מידה מדויק להערכת מרווח הזיקוק של‬
‫החברה לתקופות קצרות‪.‬‬
‫הוצאות תפעול )כולל הוצאות קבועות ביצור והוצאות הנהלה וכלליות(‬
‫בתקופת הדוח עלו הוצאות התפעול בכ‪ 1-‬מליוני דולר בהשוואה לתקופה המקבילה‬
‫אשתקד‪.‬‬
‫‪ 2.1.3‬רווח תפעולי מנוטרל מאוחד‬
‫הרווח התפעולי המנוטרל המאוחד הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ‪ 91 -‬מליון דולר‬
‫לעומת ‪ 180‬מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬הגורמים העיקריים שהשפיעו על‬
‫הרווח התפעולי‪ ,‬למעט ה‪ EBITDA -‬המנוטרל כמפורט בסעיף ‪ 2.1.2‬לעיל‪ ,‬הינם פחת‬
‫והפחתות והוצאות אחרות‪.‬‬
‫פחת )ללא הפחתת עודפי עלות(‬
‫בתקופת הדוח הוצאות הפחת הסתכמו בכ‪ 29 -‬מיליון דולר בדומה לתקופה מקבילה‬
‫אשתקד‪.‬‬
‫הוצאות אחרות‬
‫בתקופת הדוח הסתכמו ההוצאות האחרות בכ‪ 3 -‬מליון דולר והורכבו בעיקר מהפחתת‬
‫עודף עלות בסך ‪ 3‬מליון דולר‪ .‬בתקופה מקבילה אשתקד הסתכמו ההוצאות בסך של כ‪5-‬‬
‫מיליון דולר והורכבו בעיקר מהפחתת עודף עלות בסך ‪ 3‬מליון דולר והוצאות פרישה‬
‫מוקדמת בסך של כ‪ 2-‬מליון דולר‪.‬‬
‫‪ 2.1.4‬רווח נקי‬
‫הרווח הנקי המנוטרל המאוחד הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ‪ 55 -‬מליון דולר לעומת‬
‫‪ 126‬מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד ‪ .‬הגורמים העיקריים שהשפיעו על הרווח הנקי‬
‫המנוטרל‪ ,‬למעט הרווח התפעולי המנוטרל כמפורט בסעיף ‪ 2.1.3‬לעיל‪ ,‬הינם הוצאות‬
‫מימון ומיסים על הכנסה‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫א‪10 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫הוצאות מימון‬
‫בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות המימון במאוחד‪ ,‬נטו‪ ,‬בסך של כ‪ 36 -‬מליון דולר‪ ,‬לעומת‬
‫‪ 35‬מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד‪ .‬להלן פירוט השינויים העיקריים בהוצאות‬
‫המימון על בסיס ניתוח כלכלי )במליוני דולר(‪:‬‬
‫ירידה בריבית אשראי זמן קצר ופריטי הון חוזר‬
‫‪1.3.2016‬‬
‫לעומת‬
‫‪1.3.2015‬‬
‫‪6‬‬
‫עליה בריבית הלוואות זמן ארוך ואג"ח‬
‫)‪(2‬‬
‫השפעת הפרשי שער על הפריטים הכספיים‪ ,‬נטו‬
‫‪6‬‬
‫שינויים בשווי הוגן של הגנות‬
‫)‪(11‬‬
‫סה"כ‬
‫)‪(1‬‬
‫‪ 2.1.5‬מיסים על הכנסה‬
‫בתקופת הדוח לא נרשמו הוצאות מס‪ ,‬לעומת כ‪ 19 -‬מליון דולר בתקופה המקבילה‬
‫אשתקד‪ .‬הוצאות המס בתקופת הדוח הינן בגין רווחי התקופה‪ ,‬הוצאות מיסים בסך של‬
‫כ‪ 3.5-‬מליון דולר בגין שינוי שיעור המס הסטטוטורי )ראה באור ‪8‬א' לדוחות המאוחדים(‪,‬‬
‫בקיזוז הכנסות מסים שנבעו מיצירת מסים נדחים לראשונה בתקופת הדוח בגין הפסדי‬
‫דוקור בסך של כ‪ 2-‬מליוני דולר‪ ,‬מהכנסות מסים מהפרשי שער ושינוי אופן ניצול הפסדים‬
‫מועברים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מצב כספי‬
‫‪ .3.1‬נכסים שוטפים‬
‫ליום ‪ 31.3.2016‬הסתכמו הנכסים השוטפים לסך של כ‪ 1,053 -‬מליון דולר המהווים כ‪ 31% -‬מסך‬
‫הנכסים‪ ,‬לעומת כ‪ 1,143 -‬מליון דולר שהיוו כ‪ 33% -‬מסך הנכסים ליום ‪ .31.12.2015‬הירידה בסך‬
‫של כ‪ 90 -‬מליון דולר נובעת בעיקר מירידה בלקוחות בסך של כ‪ 36 -‬מליון דולר‪ ,‬מירידה במלאי‬
‫בסך של כ‪ 74 -‬מליון דולר בעיקר עקב ירידה בכמות המלאי ליום הדוח‪ ,‬בקיזוז עליה בסך של‬
‫כ‪ 16 -‬מליון דולר בחייבים‪ ,‬בעיקר כתוצאה מעליה בהוצאות מראש ומעליה בחלויות שוטפות של‬
‫הלוואה לחברת פנסיה מוקדמת ועליה בפקדונות ובמזומנים בסך של כ‪ 3 -‬מליון דולר‪.‬‬
‫‪ .3.2‬נכסים שאינם שוטפים‬
‫ליום ‪ 31.3.2016‬הסתכמו הנכסים שאינם שוטפים לסך של כ‪ 2,327 -‬מליון דולר‪ ,‬לעומת כ‪2,356 -‬‬
‫מליון דולר ליום ‪ .31.12.2015‬הירידה בסך של כ‪ 29 -‬מליון דולר נובעת בעיקר מירידה בחייבים‬
‫לזמן ארוך בסך של כ‪ 30 -‬מליון דולר בעיקר עקב ירידה בפקדון בגין עסקת זמינות מלאי כמפורט‬
‫בבאור ‪ 10‬לדוחות השנתיים ליום ‪ ,31.12.2015‬מירידה ברכוש קבוע בסך של כ‪ 8 -‬מליון דולר‪,‬‬
‫מתוכו תוספת השקעה בסך של כ‪ 24 -‬מליון דולר‪ ,‬בניכוי פחת התקופה בסך של כ‪ 32 -‬מליון דולר‪,‬‬
‫בקיזוז עליה בנגזרים של כ‪ 10 -‬מליון דולר ועליה במסים הנדחים בכ‪ 2 -‬מליון דולר‪.‬‬
‫‪ .3.3‬התחייבויות שוטפות‬
‫ליום ‪ 31.3.2016‬הסתכמו ההתחייבויות השוטפות בכ‪ 956-‬מליון דולר המהוות כ‪ 39% -‬מסך‬
‫ההתחייבויות‪ ,‬לעומת כ‪ 1,032 -‬מליון דולר שהיוו כ‪ 39% -‬מסך ההתחייבויות ליום ‪.31.12.2015‬‬
‫הירידה בסך של כ‪ 76 -‬מליון דולר נובעת בעיקר מירידה ביתרות ספקים בסך של כ‪ 83 -‬מליון‬
‫דולר בהקבלה לירידה בכמות המלאי‪ ,‬מירידה בסך של כ‪ 14 -‬מליון דולר באשראי לזמן קצר‬
‫הנובעת בעיקר מפירעון אשראי לזמן קצר בסך של כ‪ 74 -‬מליון דולר בקיזוז גידול בחלויות‬
‫שוטפות של אגרות חוב בסך של כ‪ 56 -‬מליון דולר כמפורט בבאור ‪14‬א')‪ (3‬לדוחות השנתיים‪,‬‬
‫מירידה בנגזרים פיננסיים בסך של כ‪ 2 -‬מליון דולר‪ ,‬בקיזוז עליה בזכאים בסך של כ‪ 17 -‬מליון‬
‫דולר בעיקר עקב עליה בהתחייבויות בגין מוסדות מע"מ ובגין ריבית שנצברה לתשלום ועליה‬
‫בהפרשות )בעיקר כנגד רכוש קבוע( בסך של כ‪ 5 -‬מליון דולר‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫א‪11 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫‪ .3.4‬התחייבויות שאינן שוטפות‬
‫ליום ‪ 31.3.2016‬הסתכמו ההתחייבויות שאינן שוטפות לסך של כ‪ 1,521 -‬מליון דולר לעומת סך‬
‫של כ‪ 1,594 -‬מליון דולר ליום ‪ .31.12.2015‬הירידה בסך של כ‪ 73 -‬מליון דולר נובעת בעיקר‬
‫מירידה נטו באגרות החוב בסך של כ‪ 58-‬מליון דולר ‪ ,‬כתוצאה מפרעונות התקופה בסך של כ‪35-‬‬
‫מליון דולר‪ ,‬עליה בחלויות השוטפות בסך של כ‪ 56-‬מליון דולר כמפורט בבאור ‪14‬א')‪ (3‬לדוחת‬
‫השנתיים בקיזוז השפעת שינויים בשווי ההוגן‪ ,‬לרבות השפעת הייסוף‪ ,‬בסך כ‪ 33 -‬מליון דולר‪,‬‬
‫ומירידה בנגזרים בסך של כ‪ 18 -‬מליון דולר‪.‬‬
‫‪ .3.5‬הון‬
‫ליום ‪ 31.3.2016‬הסתכם ההון לסך של כ‪ 904 -‬מליון דולר ומהווה כ‪ 27% -‬מהדוח על המצב‬
‫הכספי‪ ,‬לעומת כ‪ 874 -‬מליון דולר שהיוו כ‪ 25% -‬מהדוח על המצב הכספי ליום ‪.31.12.2015‬‬
‫הגידול בסך של כ‪ 30 -‬מליון דולר בהון נובע בעיקרו מרווח התקופה בסך של כ‪ 28 -‬מליון דולר‪,‬‬
‫שהושפע לרעה מהפסד בסך של כ‪ 39 -‬מליון דולר בעיקר בגין המלאי הלא מוגן בהיקף של כ‪430 -‬‬
‫אלף טון כמפורט בסעיף ‪ 2.1.2‬לעיל‪ ,‬משינוי בעלות גידור שווי הוגן בסך של כ‪ 1 -‬מליון דולר‪,‬‬
‫מהשפעת שינוי נטו בשווי הוגן של אגרות החוב המיוחס לשינוי בסיכון האשראי של הקבוצה בסך‬
‫של כ‪ 1 -‬מליון דולר בקיזוז השפעת הפרשי תרגום מפעילות חוץ בסך של כ‪ 1-‬מליון דולר‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נזילות‬
‫סך הנכסים השוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות ליום ‪ 31.3.2016‬הסתכם ליתרה של כ‪ 97 -‬מליון דולר‬
‫וליתרה של כ‪ 111 -‬מליון דולר ליום ‪.31.12.2015‬‬
‫היחס השוטף ליום ‪ 31.3.2016‬וליום ‪ 31.12.2015‬הינו כ‪.1.1 -‬‬
‫תזרים המזומנים שנבע מפעילותה השוטפת של קבוצת בזן‪ ,‬הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ‪135 -‬‬
‫מליון דולר ונבע בעיקר מרווח התקופה שהסתכם בכ‪ 28 -‬מיליון דולר‪ ,‬התאמת הוצאות והכנסות שאינן‬
‫כרוכות בתזרים מזומנים בסך של כ‪ 59 -‬מליון דולר ומשינויים בסעיפי הנכסים וההתחייבויות בסך של‬
‫כ‪ 48 -‬מליון דולר‪.‬‬
‫תזרים המזומנים שנבע מפעילותה השוטפת של קבוצת בזן‪ ,‬המביא בחשבון את תשלומי הריבית נטו‬
‫בסך של כ‪ 18 -‬מליון דולר‪ ,‬שסווגו בפעילות מימון והשקעה‪ ,‬הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ‪117 -‬‬
‫מליון דולר‪.‬‬
‫מזומנים ששימשו לפעילות השקעה בתקופת הדוח הסתכמו בכ‪ 37 -‬מליון דולר‪ ,‬ושימשו בעיקר‬
‫להשקעה ברכוש קבוע בסך של כ‪ 22 -‬מליון דולר‪ ,‬להשקעה בפקדונות בסך של כ‪ 19 -‬מליון דולר בקיזוז‬
‫תקבולי ריבית בסך של כ‪ 3 -‬מליון דולר ודיבידנד שנתקבל מחברות מוחזקות בסך של כ‪ 1-‬מליון דולר‪.‬‬
‫החל מן הרבעון השני של שנת ‪ 2016‬הוחל בביצוע טיפולים תקופתיים בחלק עיקרי ומשמעותי של מתקני‬
‫הקבוצה‪ .‬ברבעון השני מתבצעים טיפולים תקופתיים בכלל מתקני כאו"ל‪ ,‬במתקן לייצור בנזין בחברה‬
‫ובמתקנים נלווים לו‪ .‬להערכת החברה‪ ,‬עלות ביצוע הטיפולים התקופתיים המתוכננים בשנת ‪,2016‬‬
‫הינה כ‪ 140-180-‬מליוני דולר )מתוכם כ‪ 80-100 -‬מליוני דולר בחברה(‪.‬‬
‫מובהר כי האמור לעיל בנוגע לעלויות הטיפולים המתוכננים בשנת ‪ 2016‬הינו בבחינת מידע צופה פני‬
‫עתיד‪ ,‬אשר התממשותו אינה וודאית ואינה מצויה בשליטת החברה בלבד‪ .‬הערכת עלויות הטיפולים‬
‫תלויה בגורמים שונים שיש אי וודאות לגביהם‪ ,‬לרבות מצב המתקנים המטופלים‪ ,‬אשר עשוי לדרוש‬
‫תיקונים וטיפולים נוספים מעבר לחזוי ולהתמשכות משך הטיפולים‪ ,‬אשר עלול להשפיע לרעה גם על‬
‫תוצאות פעילותה של החברה‪ .‬לפיכך‪ ,‬אין כל וודאות כי ההערכות תתממשנה כולן או חלקן והדבר‬
‫יכול להביא לעלויות טיפול תקופתי שונות מן החזוי‪.‬‬
‫מזומנים ששימשו לפעילות מימון הסתכמו בתקופת הדוח בכ‪ 130 -‬מליון דולר‪ .‬המזומנים שימשו בעיקר‬
‫לפרעון אשראי לזמן קצר בסך של כ‪ 76 -‬מליון דולר‪ ,‬לפרעון אשראי לזמן ארוך ואג"ח בסך של כ‪59-‬‬
‫מליון דולר‪ ,‬תשלום ריבית בסך כ‪ 21 -‬מליון דולר ותשלומים בגין נגזרים בסך של כ‪ 2 -‬מליון דולר‪,‬‬
‫בקיזוז קבלת אשראי לזמן ארוך בסך של כ‪ 25 -‬מליון דולר וקבלת פקדונות מלקוחות בסך של כ‪2 -‬‬
‫מליון דולר‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫א‪12 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫מקורות המימון‬
‫להלן הרכב מקורות המימון של קבוצת בזן והשימושים בו‪:‬‬
‫‪1-3.2015‬‬
‫‪1-3.2016‬‬
‫במליוני דולרים‬
‫מקורות‬
‫ירידה במזומנים‬
‫החזר ממס הכנסה‪ ,‬נטו‬
‫דיבידנד ממוחזקות‬
‫מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת )לפני שינויים‬
‫בהון חוזר(‬
‫ירידה בהון חוזר‬
‫ירידה בפקדונות‪ ,‬נטו‬
‫קבלת אשראי לזמן ארוך‬
‫סה"כ מקורות‬
‫שימושים‬
‫עליה בהון חוזר‬
‫השקעות ברכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים‬
‫ריבית ששולמה‪ ,‬נטו‬
‫פרעון הלוואות ואג"ח לזמן ארוך‪ ,‬נטו‬
‫עסקאות בנגזרים‪ ,‬נטו‬
‫עליה בפקדונות‪ ,‬נטו‬
‫פרעון אשראי לזמן קצר ופקדונות מלקוחות‬
‫ומאחרים‪ ,‬נטו‬
‫סה"כ שימושים‬
‫‪.5‬‬
‫‪32‬‬
‫‪-‬‬‫‪1‬‬
‫‪80‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪87‬‬
‫‪48‬‬
‫‪-‬‬‫‪25‬‬
‫‪193‬‬
‫‪148‬‬
‫‪-‬‬‫‪11‬‬
‫‪-‬‬‫‪241‬‬
‫‪-‬‬‫‪22‬‬
‫‪18‬‬
‫‪59‬‬
‫‪2‬‬
‫‪19‬‬
‫‪144‬‬
‫‪10‬‬
‫‪26‬‬
‫‪59‬‬
‫‪2‬‬
‫‪--‬‬
‫‪73‬‬
‫‪193‬‬
‫‪-‬‬‫‪241‬‬
‫סך כל האשראי ממוסדות פיננסיים‬
‫להלן פרוט החוב למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אג"ח נטו של קבוצת בזן ליום ‪) 31.3.2016‬במליוני דולר(‪:‬‬
‫בזן‬
‫חברות בנות‬
‫סה"כ‬
‫‪--‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪525‬‬
‫‪144‬‬
‫‪669‬‬
‫אגרות חוב )‪(3) (2‬‬
‫‪1,016‬‬
‫‪--‬‬
‫‪1,016‬‬
‫נכסים פיננסיים נזילים )‪(4‬‬
‫)‪(282‬‬
‫)‪(46‬‬
‫)‪(328‬‬
‫סה"כ חוב פיננסי נטו‬
‫‪1,259‬‬
‫‪107‬‬
‫‪1,366‬‬
‫חוב לזמן קצר )‪(1‬‬
‫הלוואות מבנקים )‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫בבזן ‪ -‬בנטרול חוב לזמן קצר לחברות הבנות‪.‬‬
‫כולל חלויות שוטפות‪.‬‬
‫מוצג בהתאם לערך בספרים )עלות מופחתת‪ /‬שווי הוגן‪ /‬עלות מופחתת לאחר יישום חשבונאות גידור(‪.‬‬
‫כולל מזומנים ושווי מזומנים‪ ,‬פקדונות לזמן קצר ופקדונות משועבדים לתאגידים בנקאיים של כאו"ל‪.‬‬
‫ליום ‪ 1.1.2016‬לקבוצה מסגרות אשראי לזמן קצר מובטחות בתוקף עד ליום ‪) 31.12.2016‬לרבות‬
‫ערבויות‪ ,‬מכתבי אשראי וכיו"ב( בהיקף כולל של ‪ 485.5‬מליון דולר )חלק החברה ‪ 349‬מליון דולר‪ ,‬מתוכם‬
‫סך של ‪ 25‬מליון דולר הועמד כהלוואה לזמן ארוך ברבעון הראשון של שנת ‪ .(2016‬ליום ‪31.3.2016‬‬
‫לקבוצה מסגרות אשראי מובטחות בלתי מנוצלות מבנקים בסך של כ‪ 396-‬מליון דולר )חלק החברה‬
‫‪ 260.5‬מליון דולר(‪.‬‬
‫בהמשך למהלכים הפיננסיים שבוצעו ברבעונים קודמים לשיפור מבנה החוב הפיננסי והנזילות‪ ,‬הארכת‬
‫מח״מ ההתחייבויות לזמן ארוך והפחתת עלויות מימון‪ ,‬הנחה דירקטוריון החברה את הנהלתה לבחון‬
‫אפשרויות למחזור החוב לזמן ארוך שלה‪ ,‬למוסדות פיננסיים‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫א‪13 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫‪.6‬‬
‫היקפם הממוצע של מקורות המימון בתקופת הדוח‬
‫הלוואות ואגרות חוב לזמן ארוך )כולל חלויות שוטפות‪ ,‬לא כולל עלויות גיוס הלוואות( כ‪ 1,685-‬מליון‬
‫דולר‪ ,‬אשראי פיננסי לזמן קצר כ‪ 43 -‬מליון דולר‪ ,‬הון חוזר תפעולי נטו כ‪ 159 -‬מליון דולר )מתוכו ממוצע‬
‫– לקוחות כ‪ 340-‬מליון דולר‪ ,‬ספקים כ‪ 504-‬מליון דולר(‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם‬
‫‪ .7.1‬בתקופת הדוח לא חל שינוי מהותי בסיכוני השוק אליהם חשופה החברה‪ ,‬במדיניות ניהול‬
‫סיכונים אלו ובאחראים לניהולם ביחס למתואר בדוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד‬
‫לתקופה שהסתיימה ביום ‪.31.12.2015‬‬
‫‪ .7.2‬להלן טבלה המרכזת הפרשים בשווי הוגן לנוכח מבחני רגישות במחיר הנפט הגולמי ומוצריו‪:‬‬
‫שינוי מחיר‪:‬‬
‫‪+ 50%‬‬
‫רווח )הפסד( לפני מס‬
‫עליה של‬
‫‪+ 10%‬‬
‫‪+ 20%‬‬
‫רווח )הפסד( לפני מס‬
‫ירידה של‬
‫‪- 20%‬‬
‫‪- 10%‬‬
‫שווי הוגן‬
‫‪+ 5%‬‬
‫‪31.3.2016‬‬
‫‪- 5%‬‬
‫‪- 50%‬‬
‫באלפי דולר‬
‫מלאי‬
‫חוזים עתידיים‬
‫הגנה על המרווח )‪(2‬‬
‫נגזר מלאי חירום‬
‫) ‪(1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪80,644‬‬
‫‪63,352‬‬
‫)‪(3,422‬‬
‫)‪(6,235‬‬
‫‪134,339‬‬
‫‪32,257‬‬
‫‪25,341‬‬
‫)‪(1,369‬‬
‫)‪(2,494‬‬
‫‪53,735‬‬
‫‪16,129‬‬
‫‪12,670‬‬
‫)‪(684‬‬
‫)‪(1,247‬‬
‫‪26,868‬‬
‫‪8,064‬‬
‫‪6,335‬‬
‫)‪(342‬‬
‫)‪(624‬‬
‫‪13,433‬‬
‫‪161,287‬‬
‫)‪(50,774‬‬
‫‪1,475‬‬
‫)‪(4,890‬‬
‫‪107,098‬‬
‫)‪(8,064‬‬
‫)‪(6,335‬‬
‫‪342‬‬
‫‪624‬‬
‫)‪(13,433‬‬
‫)‪(16,129‬‬
‫)‪(12,670‬‬
‫‪684‬‬
‫‪1,247‬‬
‫)‪(26,868‬‬
‫)‪(32,257‬‬
‫)‪(25,341‬‬
‫‪1,369‬‬
‫‪2,494‬‬
‫)‪(53,735‬‬
‫)‪(80,644‬‬
‫)‪(63,352‬‬
‫‪3,422‬‬
‫‪6,235‬‬
‫)‪(134,339‬‬
‫לא כולל מלאי שמחירו נקבע‪.‬‬
‫הרגישות הינה לשינוי במרווח‪.‬‬
‫‪ .7.3‬דוח בסיסי הצמדה מאוחד‬
‫ש"ח‬
‫צמוד מדד‬
‫בדולר )*(‬
‫ש"ח‬
‫לא צמוד‬
‫לא‬
‫פיננסי‬
‫סה"כ‬
‫ליום ‪31.3.2016‬‬
‫סה"כ נכסים‬
‫‪162,371‬‬
‫‪184,391‬‬
‫‪424,219‬‬
‫‪2,609,659‬‬
‫‪3,380,640‬‬
‫סה"כ התחייבויות‬
‫)‪(140,924‬‬
‫)‪(1,622,669‬‬
‫)‪(582,851‬‬
‫)‪(130,311‬‬
‫)‪(2,476,755‬‬
‫סה"כ יתרה מאזנית‪ ,‬נטו‬
‫‪21,447‬‬
‫)‪(1,438,278‬‬
‫)‪(158,632‬‬
‫‪2,479,348‬‬
‫‪903,885‬‬
‫ליום ‪31.12.2015‬‬
‫סה"כ נכסים‬
‫‪106,988‬‬
‫‪750,709‬‬
‫)‪(39,476‬‬
‫‪2,681,501‬‬
‫‪3,499,722‬‬
‫סה"כ התחייבויות‬
‫)‪(75,078‬‬
‫)‪(2,282,974‬‬
‫)‪(144,942‬‬
‫)‪(123,140‬‬
‫)‪(2,626,134‬‬
‫סה"כ יתרה מאזנית‪ ,‬נטו‬
‫‪31,910‬‬
‫)‪(1,532,265‬‬
‫)‪(184,418‬‬
‫‪2,558,361‬‬
‫‪873,588‬‬
‫)*( כולל יתרות לא מהותיות במטבעות אחרים‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫היבטי ממשל תאגידי‬
‫‪ .8.1‬דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית‬
‫לא חל שינוי בנוגע למספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית‪.‬‬
‫למועד דוח זה מכהנים בחברה ‪ 6‬דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית‪.‬‬
‫‪ .8.2‬דירקטורים בלתי תלויים‬
‫לא חל שינוי במספר הדירקטורים הבלתי תלויים המינימאלי הנדרש על פי חוק )‪ .(2‬מספר‬
‫הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים בחברה הינו ‪.2‬‬
‫‪.‬‬
‫א‪14 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫‪ .8.3‬שכר לנושאי משרה ושיקולי הדירקטוריון שביסודו‬
‫לא חל שינוי בשיקולי הדירקטוריון שביסוד שכר נושאי המשרה‪ ,‬ביחס לגילוי שניתן בעניין זה‬
‫במסגרת דוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד לתקופה שנסתיימה ביום ‪ ,31.12.2015‬למעט‬
‫אישור האסיפה הכללית‪ ,‬למענק ליו"ר דירקטוריון כאו"ל )לשעבר( בגין שנת ‪ 2015‬ולמנכ"ל‬
‫החברה לשעבר‪ ,‬אשר ניתן ביום ‪.4.5.2016‬‬
‫‪ .8.4‬הליך אישור הדוחות הכספיים‬
‫לא חל שינוי בהליך אישור הדוחות ע"י החברה ובזהות האורגנים בחברה המופקדים על בקרת‬
‫העל בקשר עם הליך אישור הדוחות הכספיים ביחס לגילוי שניתן בעניין זה במסגרת הדוח‬
‫התקופתי לשנת ‪.2015‬‬
‫ועדת ביקורת המשמשת גם ועדה לבחינת הדוחות הכספיים‪ ,‬דנה בדוחות הכספיים ביניים ביום‬
‫‪) 10.5.2016‬להלן‪" :‬הישיבה"(‪ .‬בישיבה השתתפו נושאי המשרה הבכירים בחברה וכן רואה‬
‫החשבון המבקר‪ .‬ישיבת הועדה נחלקה לשניים‪ .‬בחלקה הראשון של הישיבה סקרה הנהלת‬
‫החברה את נתוני הדוחות הכספיים והטיפול החשבונאי שננקט לגביהם ונכחו בסקירה חברי‬
‫הועדה וכל חברי הדירקטוריון מלבד דיויד פדרמן ושגיא קאבלה‪ .‬הועדה שמעה הצגה מפורטת‬
‫של נושאי המשרה ואחרים בחברה‪ ,‬לרבות מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים בה ביחס לסוגיות‬
‫המהותיות בדיווח הכספי‪ ,‬את ההערכות המהותיות והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות‬
‫הכספיים‪ ,‬את המדיניות החשבונאית שיושמה ושינויים שחלו בה‪ ,‬אם חלו‪ ,‬ואת יישום עיקרון‬
‫הגילוי הנאות בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה‪.‬‬
‫בחלקה השני של הישיבה נכחו חברי הדירקטוריון המכהנים כחברי הועדה בלבד‪ ,‬והם קיימו דיון‬
‫וגיבשו את המלצות הועדה לדירקטוריון‪ .‬חברי הועדה שנכחו בשתי הישיבות הינם‪ :‬מודי פלד‪-‬‬
‫יו"ר‪ ,2‬מרדכי זאב ליפשיץ‪ ,3‬פרופ' אריה עובדיה‪.4‬‬
‫הדוחות הכספיים ביניים ליום ‪ ,31.3.2016‬נדונו ואושרו בדירקטוריון ביום ‪18.5.2016‬‬
‫בהשתתפות כל חברי הדירקטוריון‪.‬‬
‫‪ .8.5‬גילוי בדבר מבקר פנימי בתאגיד מדווח‬
‫בתקופת הדוח לא חל שינוי ביחס לגילוי שניתן בעניין זה במסגרת דוח הדירקטוריון על‬
‫מצב עסקי התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום ‪.31.12.2015‬‬
‫‪.9‬‬
‫גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד‬
‫‪9.1‬‬
‫מידע נוסף הכלול בדוח המבקרים לבעלי המניות‬
‫מבלי לסייג את מסקנתם‪ ,‬הפנו רואי החשבון המבקרים את תשומת הלב‪:‬‬
‫לאמור בביאור ‪ 5‬לדוחות הכספיים )לרבות בדרך של הפניה לאמור בביאור ‪20‬ב')‪ (2‬ו‪20 -‬ב')‪(4‬‬
‫לדוחות הכספיים השנתיים( בדבר הליכים משפטיים‪ ,‬תלויות אחרות וחוקים ותקנות הנוגעים‬
‫לאיכות הסביבה‪ .‬להערכת הנהלות החברה והחברות המאוחדות‪ ,‬המתבססות על חוות דעת‬
‫יועציהן המשפטיים‪ ,‬לא ניתן להעריך בשלב זה את השפעת האמור לעיל על תוצאות הפעילות‬
‫והמצב הכספי‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬ולפיכך‪ ,‬לא נכללו כל הפרשות בנדון בדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪9.2‬‬
‫שימוש באומדנים ושיקול דעת‬
‫לפרטים נוספים בדבר שימוש באומדנים ושיקול דעת‪ ,‬ראה באור ‪ 2‬בדוחות המאוחדים‪.‬‬
‫‪ 2‬דירקטור חיצוני‪ ,‬בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית‪ .‬בדבר כישורים‪ ,‬השכלה וניסיון ראה פרק ד' בדוח התקופתי‪ .‬הדירקטור מסר‬
‫הצהרה כנדרש לפי דין עובר למינויו‪.‬‬
‫‪ 3‬דירקטור חיצוני‪ ,‬בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית‪ .‬בדבר כישורים‪ ,‬השכלה וניסיון ראה פרק ד' בדוח התקופתי‪ .‬הדירקטור מסר‬
‫הצהרה כנדרש לפי דין עובר למינויו‪.‬‬
‫‪ 4‬דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית‪ .‬בדבר כישורים‪ ,‬השכלה וניסיון ראה פרק ד' בדוח התקופתי‪ .‬הדירקטור מסר הצהרה‬
‫כנדרש לפי דין עובר למינויו‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫א‪15 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫‪9.3‬‬
‫הגדרת עסקאות זניחות בדוחות הכספיים של החברה‬
‫בתקופת הדוח לא חל שינוי בהגדרת העסקאות הזניחות ביחס לגילוי שניתן בעניין זה במסגרת‬
‫הדוח התקופתי לשנת ‪.2015‬‬
‫‪.10‬‬
‫פרטים אודות תעודות התחייבות שבמחזור‬
‫בתקופת הדוח לא חלו שינויים בפרטי סדרות אגרות החוב הקיימות שהנפיקה החברה ואשר הוצעו‬
‫לציבור על פי תשקיף‪ ,‬בפרטי הנאמנים לאגרות החוב‪ ,‬בדירוגן‪ ,‬בתנאים להעמדת אגרות החוב לפרעון‬
‫מיידי‪ ,‬בעמידת החברה בתנאים אלו ובבטוחות לאגרות החוב‪ ,‬כפי שפורט בדוח הדירקטוריון על מצב‬
‫עסקי התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום ‪ 31.12.2015‬ובבאורים לדוחות הכספיים לאותה שנה‪ .‬לפרטים‬
‫נוספים בדבר אמות המידה הפיננסיות‪ ,‬ראה באור ‪6‬א' בדוחות המאוחדים‪.‬‬
‫בתקופת הדוח‪ ,‬עמדה החברה בהתחייבויותיה כלפי המממנים ובעלי האג"ח‪ ,‬שלא ליצור שעבוד על נכסי‬
‫החברה‪ ,‬אלא בהתאם להוראות ההסכמים עימם ו‪/‬או שטרי הנאמנות הרלוונטיים‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫אירועים מהותיים לאחר תקופת הדוח‬
‫‪ .11.1‬לפרטים ראה באורים ‪ 5‬ו‪ 8 -‬בדוחות המאוחדים ועדכון תאור עסקי התאגיד כמפורט להלן‪.‬‬
‫‪ .11.2‬השפעת השינויים בשערי חליפין ובמחירי הנפט הגולמי‬
‫‪ .11.2.1‬שינויים בשערי המטבעות ‪ -‬מתום תקופת הדוח ועד למועד סמוך לאישור הדוחות‬
‫הכספיים ביניים חל פיחות של כ‪ 1.5% -‬בשער השקל לעומת הדולר‪ .‬החברה‪ ,‬כחלק‬
‫ממדיניות ניהול החשיפות עושה שימוש בעסקאות הגנה כדי לנטרל חלק מחשיפה זו‪.‬‬
‫השפעת הפיחות‪ ,‬לאחר תוצאות עסקאות ההגנה‪ ,‬על התוצאות העסקיות של הקבוצה‬
‫הינה הכנסות של כ‪ 2 -‬מליון דולר‪.‬‬
‫‪ .11.2.2‬שינויים במחירי הנפט הגולמי ‪ -‬מחיר הנפט שעמד על סך של כ‪ 39 -‬דולר לחבית ביום‬
‫הדוח‪ ,‬הינו כ‪ 49 -‬דולר לחבית בסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים ביניים‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫דירקטוריון החברה מודה לנושאי המשרה ולדירקטורים שסיימו את תפקידם על תרומתם לחברה‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫הדירקטוריון מבקש להודות לעובדי החברה ולהנהלתה על מאמציהם בתקופת הדוח‪.‬‬
‫אבנר מימון‬
‫מנכ"ל‬
‫עובדיה עלי‬
‫יו"ר הדירקטוריון‬
‫י' אייר‪ ,‬תשע"ו‪18.5.2016 ,‬‬
‫‪.‬‬
‫א‪16 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫עדכון תאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי ליום ‪31.12.2015‬‬
‫פרטים לפי תקנה ‪ 39‬א' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים‪ ,‬התש"ל – ‪.(1970‬‬
‫בתקופת הדוח ולאחריה לא אירעו שינויים או חידושים מהותיים בעסקי התאגיד‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫א‪17 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫נספח ‪ -‬תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים של כרמל אולפינים בע"מ‬
‫עם השלמת הסדר החלפת אגרות החוב של כאו"ל באגרות חוב )סדרה ז'( של החברה‪ ,‬במסגרתו העמידה כאו"ל‬
‫ערבות להתחייבויות החברה למחזיקי אגרות החוב )סדרה ז'( שלה‪ ,‬כמפורט בבאור ‪ 14‬א' לדוחות השנתיים‪,‬‬
‫חדלה כאו"ל להיות תאגיד מדווח וכל חובות הדיווח שלה הופסקו‪.‬‬
‫כל עוד תהיה כאו"ל ערבה כאמור‪ ,‬התחייבה החברה לצרף לדוח הדירקטוריון שלה‪ ,‬מדי רבעון ‪ -‬תמצית דוחות‬
‫מאוחדים של כאו"ל )דוח על המצב הכספי‪ ,‬דוח רווח והפסד ודוח על תזרימי המזומנים(‪ ,‬ללא באורים ובלתי‬
‫מבוקרים או מסוקרים‪ ,‬לפני העניין‪.‬‬
‫להלן תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים של כאו"ל‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫כאו"ל‪ -‬דוחות מאוחדים על המצב הכספי )באלפי דולר(‬
‫ליום‬
‫‪31.3.2015‬‬
‫‪31.3.2016‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫‪.‬‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫)מבוקר(‬
‫נכסים שוטפים‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫לקוחות‬
‫חייבים אחרים ויתרות חובה‬
‫נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד‬
‫מכשירים פיננסיים נגזרים‬
‫מלאי‬
‫סה"כ נכסים שוטפים‬
‫‪18,932‬‬
‫‪116,152‬‬
‫‪11,672‬‬
‫‪46‬‬
‫‪964‬‬
‫‪57,100‬‬
‫‪204,866‬‬
‫‪7,138‬‬
‫‪147,665‬‬
‫‪8,422‬‬
‫‪-‬‬‫‪3,997‬‬
‫‪43,800‬‬
‫‪211,022‬‬
‫‪25,352‬‬
‫‪116,002‬‬
‫‪35,957‬‬
‫‪48‬‬
‫‪182‬‬
‫‪48,900‬‬
‫‪226,441‬‬
‫נכסים שאינם שוטפים‬
‫מכשירים פיננסיים נגזרים‬
‫פקדונות‬
‫הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך‬
‫נכסים בגין הטבות לעובדים‪ ,‬נטו‬
‫נכסי מיסים נדחים‪ ,‬נטו‬
‫רכוש קבוע‪ ,‬נטו‬
‫נכסים בלתי מוחשיים‪ ,‬נטו‬
‫סה"כ נכסים שאינם שוטפים‬
‫‪1,914‬‬
‫‪14,091‬‬
‫‪6,420‬‬
‫‪4,489‬‬
‫‪6,658‬‬
‫‪634,315‬‬
‫‪7,818‬‬
‫‪675,705‬‬
‫‪378‬‬
‫‪17,849‬‬
‫‪7,825‬‬
‫‪3,988‬‬
‫‪1,436‬‬
‫‪648,029‬‬
‫‪8,949‬‬
‫‪688,454‬‬
‫‪278‬‬
‫‪14,266‬‬
‫‪6,742‬‬
‫‪4,261‬‬
‫‪5,145‬‬
‫‪633,880‬‬
‫‪8,066‬‬
‫‪672,638‬‬
‫סה"כ נכסים‬
‫‪880,571‬‬
‫‪899,476‬‬
‫‪899,079‬‬
‫א‪18 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫א‪.‬‬
‫כאו"ל‪ -‬דוחות מאוחדים על המצב הכספי )באלפי דולר( – המשך‬
‫ליום‬
‫‪31.3.2016‬‬
‫‪31.3.2015‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫הלוואות ואשראי‬
‫ספקים‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫מכשירים פיננסיים נגזרים‬
‫הפרשות‬
‫סה"כ התחייבויות שוטפות‬
‫‪92,221‬‬
‫‪78,621‬‬
‫‪15,197‬‬
‫‪6,113‬‬
‫‪4,948‬‬
‫‪197,100‬‬
‫‪131,965‬‬
‫‪150,600‬‬
‫‪12,207‬‬
‫‪5,463‬‬
‫‪2,937‬‬
‫‪303,172‬‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫)מבוקר(‬
‫‪163,243‬‬
‫‪29,104‬‬
‫‪19,778‬‬
‫‪7,845‬‬
‫‪4,173‬‬
‫‪224,143‬‬
‫התחייבויות שאינן שוטפות‬
‫‪.‬‬
‫אשראי מתאגידים בנקאיים‪ ,‬נטו‬
‫הלוואה מהחברה האם‪ ,‬נטו‬
‫אגרות חוב‬
‫מכשירים פיננסיים נגזרים‬
‫התחייבויות בגין הטבות עובדים‪ ,‬נטו‬
‫התחייבויות מיסים נדחים‪ ,‬נטו‬
‫סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות‬
‫‪62,269‬‬
‫‪107,386‬‬
‫‪-‬‬‫‪210‬‬
‫‪17,178‬‬
‫‪57,145‬‬
‫‪244,188‬‬
‫‪111,543‬‬
‫‪-‬‬‫‪133,582‬‬
‫‪2,374‬‬
‫‪18,321‬‬
‫‪19,821‬‬
‫‪285,641‬‬
‫‪64,572‬‬
‫‪138,953‬‬
‫‪-‬‬‫‪2,798‬‬
‫‪15,977‬‬
‫‪46,747‬‬
‫‪269,047‬‬
‫סה"כ התחייבויות‬
‫‪441,288‬‬
‫‪588,813‬‬
‫‪493,190‬‬
‫הון‬
‫הון מניות‬
‫קרנות הון‬
‫עודפים‬
‫סה"כ הון‬
‫‪116,997‬‬
‫)‪(12,942‬‬
‫‪335,228‬‬
‫‪439,283‬‬
‫‪116,997‬‬
‫)‪(6,209‬‬
‫‪199,875‬‬
‫‪310,663‬‬
‫‪116,997‬‬
‫)‪(12,515‬‬
‫‪301,407‬‬
‫‪405,889‬‬
‫סה"כ התחייבויות והון‬
‫‪880,571‬‬
‫‪899,476‬‬
‫‪899,079‬‬
‫א‪19 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫ב‪.‬‬
‫כאו"ל‪ -‬דוחות מאוחדים על רווח והפסד ורווח כולל אחר )באלפי דולר(‬
‫לתקופה של‬
‫‪ 3‬חודשים שהסתיימה‬
‫ביום‬
‫‪31.3.2016‬‬
‫‪31.3.2015‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫‪.‬‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫)מבוקר(‬
‫הכנסות‬
‫‪186,873‬‬
‫‪220,975‬‬
‫‪883,778‬‬
‫עלות המכירות‬
‫רווח גולמי‬
‫‪129,319‬‬
‫‪57,554‬‬
‫‪173,969‬‬
‫‪47,006‬‬
‫‪667,955‬‬
‫‪215,823‬‬
‫הוצאות מכירה ושיווק‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הכנסות אחרות‬
‫הוצאות פרישה מוקדמת‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪5,920‬‬
‫‪3,356‬‬
‫‪-‬‬‫‪1,180‬‬
‫‪47,098‬‬
‫‪6,387‬‬
‫‪3,782‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪36,837‬‬
‫‪27,053‬‬
‫‪18,065‬‬
‫)‪(7‬‬
‫‪-‬‬‫‪170,712‬‬
‫הכנסות מימון‬
‫הוצאות מימון‬
‫הוצאות מימון‪ ,‬נטו‬
‫רווח לפני מיסים על הכנסה‬
‫‪42‬‬
‫)‪(4,124‬‬
‫)‪(4,082‬‬
‫‪43,016‬‬
‫‪17‬‬
‫)‪(13,841‬‬
‫)‪(13,824‬‬
‫‪23,013‬‬
‫‪110‬‬
‫)‪(32,570‬‬
‫)‪(32,460‬‬
‫‪138,252‬‬
‫מיסים על הכנסה‬
‫רווח נקי לתקופה‬
‫)‪(9,195‬‬
‫‪33,821‬‬
‫)‪(7,971‬‬
‫‪15,042‬‬
‫)‪(30,642‬‬
‫‪107,610‬‬
‫פריטי רווח )הפסד( כולל אחר שיועברו לרווח‬
‫והפסד‬
‫החלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן של‬
‫גידור תזרימי מזומנים‪ ,‬נטו ממס‬
‫הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ‬
‫רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה שיועבר לרווח‬
‫והפסד‪ ,‬נטו ממס‬
‫פריטי רווח )הפסד( כולל אחר‪ ,‬נטו ממס שלא‬
‫יועברו לרווח והפסד‬
‫מדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת‪ ,‬נטו‬
‫ממס‬
‫שינוי נטו בשווי הוגן של אגרות חוב שיועדו‬
‫לשווי הוגן דרך רווח והפסד‪ ,‬המיוחס לשינוי‬
‫בסיכון האשראי‪ ,‬נטו ממס‬
‫הפסד כולל אחר‪ ,‬נטו ממס שלא יועבר לרווח‬
‫והפסד‬
‫‪50‬‬
‫)‪(624‬‬
‫)‪(574‬‬
‫‪-‬‬‫‪4,416‬‬
‫‪4,416‬‬
‫‪-‬‬‫‪3,603‬‬
‫‪3,603‬‬
‫‪--‬‬
‫)‪(1,208‬‬
‫‪647‬‬
‫‪--‬‬
‫)‪(4,131‬‬
‫)‪(2,812‬‬
‫‪--‬‬
‫)‪(5,339‬‬
‫)‪(2,165‬‬
‫רווח כולל לתקופה‬
‫‪33,247‬‬
‫‪14,119‬‬
‫‪109,048‬‬
‫א‪20 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫ג‪.‬‬
‫כאו"ל‪ -‬דוחות מאוחדים על תזרימי מזומנים )באלפי דולר(‬
‫לתקופה של‬
‫‪ 3‬חודשים שהסתיימה‬
‫ביום‬
‫‪31.3.2015 31.3.2016‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת‬
‫רווח לתקופה‬
‫התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות‬
‫שוטפת‪:‬‬
‫הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרים מזומנים‬
‫)נספח א' – סעיף א'(‬
‫‪33,821‬‬
‫‪15,042‬‬
‫‪107,610‬‬
‫‪20,449‬‬
‫‪54,270‬‬
‫‪63,279‬‬
‫)‪(8,420‬‬
‫)‪(42‬‬
‫‪22,987‬‬
‫‪38,029‬‬
‫)‪(1,221‬‬
‫)‪(8,608‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪97,059‬‬
‫‪204,669‬‬
‫)‪(111,901‬‬
‫)‪(27,643‬‬
‫)‪(174‬‬
‫מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת‬
‫‪109,087‬‬
‫‪28,197‬‬
‫‪64,951‬‬
‫תזרימי מזומנים לפעילות השקעה‬
‫שינוי בפקדונות‪ ,‬נטו‬
‫הלוואות לעובדים‪ ,‬נטו‬
‫השקעות ברכוש קבוע )לרבות טיפול תקופתי(‬
‫)‪(24‬‬
‫‪18‬‬
‫)‪(6,987‬‬
‫)‪(113‬‬
‫‪46‬‬
‫)‪(1,201‬‬
‫)‪(59‬‬
‫‪178‬‬
‫)‪(11,262‬‬
‫מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה‬
‫)‪(6,993‬‬
‫)‪(1,268‬‬
‫)‪(11,143‬‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות מימון‬
‫נטילת )פירעון( אשראי לזמן קצר‪ ,‬נטו‬
‫פרעון אשראי לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים‬
‫תשלומים מעסקת החלפת מטבע וריבית‪ ,‬נטו‬
‫פרעון אגרות חוב‬
‫פרעון הלוואה מהחברה האם‬
‫מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון‬
‫)‪(71,143‬‬
‫)‪(3,460‬‬
‫)‪(1,598‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(32,879‬‬
‫)‪(109,080‬‬
‫‪136‬‬
‫)‪(3,460‬‬
‫)‪(1,989‬‬
‫)‪(31,575‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(36,888‬‬
‫‪5,593‬‬
‫)‪(17,588‬‬
‫)‪(1,989‬‬
‫)‪(31,575‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(45,559‬‬
‫גידול )קיטון( במזומנים ושווי מזומנים‬
‫השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי‬
‫מזומנים‬
‫מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה‬
‫)‪(6,986‬‬
‫)‪(9,959‬‬
‫‪8,249‬‬
‫‪566‬‬
‫‪25,352‬‬
‫‪428‬‬
‫‪16,669‬‬
‫‪434‬‬
‫‪16,669‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה‬
‫‪18,932‬‬
‫‪7,138‬‬
‫‪25,352‬‬
‫שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות )נספח א' – סעיף ב'(‬
‫ריבית ששולמה‪ ,‬נטו‬
‫מס הכנסה ששולם‬
‫‪.‬‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫)מבוקר(‬
‫א‪21 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫ג‪.‬‬
‫כאו"ל‪ -‬דוחות מאוחדים על תזרימי מזומנים )באלפי דולר( – המשך‬
‫נספח א' – התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת‬
‫לתקופה של‬
‫‪ 3‬חודשים‬
‫שהסתיימה ביום‬
‫‪31.3.2016‬‬
‫‪31.3.2015‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫א‪ .‬הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים‬
‫פחת והפחתות‬
‫הוצאות מימון נטו שהוכרו ברווח והפסד‬
‫שינויים נטו בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים‬
‫תשלום מבוסס מניות חברת האם‬
‫הוצאות מיסים שהוכרו ברווח והפסד‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות‬
‫ירידה בלקוחות‬
‫ירידה )עליה( בחייבים אחרים ויתרות חובה‬
‫ירידה )עליה( במלאי‬
‫עליה )ירידה( בספקים‬
‫עליה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות‬
‫עליה )ירידה( בהפרשות‬
‫עליה )ירידה( בהתחייבויות בגין הטבות עובדים‪ ,‬נטו‬
‫א‪22 -‬‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫)מבוקר(‬
‫‪8,785‬‬
‫‪7,403‬‬
‫)‪(5,081‬‬
‫‪147‬‬
‫‪9,195‬‬
‫‪20,449‬‬
‫‪8,746‬‬
‫‪7,770‬‬
‫)‪(1,500‬‬
‫‪-‬‬‫‪7,971‬‬
‫‪22,987‬‬
‫‪35,472‬‬
‫‪30,280‬‬
‫‪368‬‬
‫‪297‬‬
‫‪30,642‬‬
‫‪97,059‬‬
‫‪494‬‬
‫‪24,577‬‬
‫)‪(7,701‬‬
‫‪48,797‬‬
‫)‪(4,586‬‬
‫‪775‬‬
‫‪923‬‬
‫‪63,279‬‬
‫‪3,907‬‬
‫)‪(4,805‬‬
‫‪19,131‬‬
‫)‪(13,786‬‬
‫‪448‬‬
‫)‪(5,732‬‬
‫)‪(384‬‬
‫)‪(1,221‬‬
‫‪35,959‬‬
‫)‪(28,795‬‬
‫‪14,061‬‬
‫)‪(136,019‬‬
‫‪8,162‬‬
‫)‪(4,496‬‬
‫)‪(773‬‬
‫)‪(111,901‬‬
‫סומך חייקין‬
‫רחוב נחום חת ‪7‬‬
‫תא דואר ‪15142‬‬
‫חיפה ‪3190500‬‬
‫‪04 861 4800‬‬
‫דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫מבוא‬
‫סקרנו את המידע הכספי המצורף של בתי זיקוק לנפט בע"מ )להלן ‪ -‬החברה( וחברות בנות שלה )להלן ‪ -‬הקבוצה(‪,‬‬
‫הכולל את הדוח על המצב הכספי התמציתי המאוחד ליום ‪ 31‬במרס ‪ 2016‬ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים‬
‫על הרווח והפסד‪ ,‬הרווח הכולל‪ ,‬שינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו‬
‫תאריך‪ .‬הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן‬
‫חשבונאות בינלאומי ‪" IAS 34‬דיווח כספי לתקופות ביניים"‪ ,‬וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים‬
‫זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(‪ ,‬התש"ל ‪ .1970 -‬אחריותנו היא להביע מסקנה‬
‫על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו‪.‬‬
‫לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ‪2% -‬‬
‫מכלל הנכסים המאוחדים ליום ‪ 31‬במרס ‪ ,2016‬והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ‪ 5%-‬מכלל ההכנסות המאוחדות‬
‫לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך‪ .‬כמו כן‪ ,‬לא סקרנו את המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי‬
‫של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני אשר ההשקעה בהן הינה כ‪ 3,398 -‬אלפי דולר ליום ‪ 31‬במרס‬
‫‪ 2016‬וחלקה של הקבוצה בהפסדיהן הינו כ‪ 217 -‬אלפי דולר לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך‪ .‬המידע‬
‫הכספי התמציתי לתקופת הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו‬
‫ומסקנתנו‪ ,‬ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות‪ ,‬מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון‬
‫האחרים‪.‬‬
‫היקף הסקירה‬
‫ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה ‪ 1‬של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים‬
‫הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות"‪ .‬סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים‪ ,‬בעיקר עם‬
‫אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים‪ ,‬ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים‪ .‬סקירה הינה מצומצמת‬
‫בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג‬
‫ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת‪ .‬בהתאם לכך‪ ,‬אין אנו מחווים חוות‬
‫דעת של ביקורת‪.‬‬
‫מסקנה‬
‫בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים‪ ,‬לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור‬
‫שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי ‪.IAS 34‬‬
‫בנוסף לאמור בפסקה הקודמת‪ ,‬בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים‪ ,‬לא בא לתשומת‬
‫ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬אחר הוראות הגילוי לפי‬
‫פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(‪ ,‬התש"ל‪.1970-‬‬
‫מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל‪ ,‬אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור ‪ 5‬לדוחות הכספיים )לרבות בדרך של‬
‫הפניה לאמור בביאור ‪20‬ב')‪ (2‬ו‪20 -‬ב')‪ (4‬לדוחות הכספיים השנתיים( בדבר הליכים משפטיים‪ ,‬תלויות אחרות וחוקים‬
‫ותקנות הנוגעים לאיכות הסביבה‪ .‬להערכת הנהלות החברה והחברות המאוחדות‪ ,‬המתבססות על חוות דעת יועציהן‬
‫המשפטיים‪ ,‬לא ניתן להעריך בשלב זה את השפעת האמור לעיל על תוצאות הפעילות והמצב הכספי‪ ,‬אם בכלל‪,‬‬
‫ולפיכך‪ ,‬לא נכללו כל הפרשות בנדון בדוחות הכספיים‪.‬‬
‫סומך חייקין‬
‫רואי חשבון‬
‫חיפה‪ 18 ,‬במאי ‪2016‬‬
‫סומך חייקין‪ ,‬שותפות ישראלית וחברה ברשת ‪ KPMG‬ש ל פ י ר מ ו ת ע צ מ א י ו ת ה מ א ו ג ד ו ת‬
‫ב ‪ K P M G International Cooperative ("KPMG International") -‬ישות שוויצרית‪.‬‬
‫ב‪1-‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים‬
‫באלפי דולר‬
‫ליום‬
‫‪31.3.2015‬‬
‫‪31.3.2016‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫נכסים שוטפים‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫פקדונות‬
‫לקוחות‬
‫חייבים אחרים ויתרות חובה‬
‫נגזרים פיננסיים‬
‫מלאי‬
‫סה"כ נכסים שוטפים‬
‫‪256,851‬‬
‫‪56,748‬‬
‫‪321,792‬‬
‫‪55,358‬‬
‫‪4,411‬‬
‫‪358,228‬‬
‫‪1,053,388‬‬
‫‪175,884‬‬
‫‪11,144‬‬
‫‪383,828‬‬
‫‪66,439‬‬
‫‪15,090‬‬
‫‪500,338‬‬
‫‪1,152,723‬‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫)מבוקר(‬
‫‪286,349‬‬
‫‪23,902‬‬
‫‪357,690‬‬
‫‪39,552‬‬
‫‪3,633‬‬
‫‪432,291‬‬
‫‪1,143,417‬‬
‫נכסים שאינם שוטפים‬
‫השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי‬
‫המאזני‬
‫השקעות בנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר‬
‫הלוואה לחברת פנסיה מוקדמת חיפה בע"מ‬
‫הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך‬
‫נגזרים פיננסיים‬
‫נכסי הטבות לעובדים‪ ,‬נטו‬
‫נכסי מיסים נדחים‪ ,‬נטו‬
‫רכוש קבוע‪ ,‬נטו‬
‫נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות‪ ,‬נטו‬
‫סה"כ נכסים שאינם שוטפים‬
‫‪3,398‬‬
‫‪55‬‬
‫‪50,838‬‬
‫‪29,955‬‬
‫‪16,803‬‬
‫‪4,489‬‬
‫‪6,658‬‬
‫‪2,183,965‬‬
‫‪31,091‬‬
‫‪2,327,252‬‬
‫‪4,354‬‬
‫‪325‬‬
‫‪52,404‬‬
‫‪77,091‬‬
‫‪9,288‬‬
‫‪3,988‬‬
‫‪1,436‬‬
‫‪2,211,385‬‬
‫‪32,565‬‬
‫‪2,392,836‬‬
‫‪4,926‬‬
‫‪38‬‬
‫‪52,077‬‬
‫‪59,570‬‬
‫‪6,984‬‬
‫‪4,261‬‬
‫‪5,145‬‬
‫‪2,191,614‬‬
‫‪31,712‬‬
‫‪2,356,327‬‬
‫סה"כ נכסים‬
‫‪3,380,640‬‬
‫‪3,545,559‬‬
‫‪3,499,744‬‬
‫עובדיה עלי‬
‫יו"ר הדירקטוריון‬
‫אבנר מימון‬
‫מנהל כללי‬
‫ישראל לדרברג‬
‫סמנכ"ל כספים וכלכלה‬
‫תאריך אישור תמצית הדוחות הכספיים ביניים‪ :‬י' אייר‪ ,‬תשע"ו‪.18.5.2016 ,‬‬
‫הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם‪.‬‬
‫ב‪2-‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים‬
‫באלפי דולר‬
‫ליום‬
‫‪31.3.2015‬‬
‫‪31.3.2016‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫)מבוקר(‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫הלוואות ואשראי‬
‫ספקים‬
‫זכאים אחרים ויתרות זכות‬
‫נגזרים פיננסיים‪ ,‬נטו‬
‫הפרשות‬
‫סה"כ התחייבויות שוטפות‬
‫‪303,183‬‬
‫‪462,463‬‬
‫‪128,024‬‬
‫‪23,569‬‬
‫‪38,950‬‬
‫‪956,189‬‬
‫‪401,248‬‬
‫‪915,066‬‬
‫‪100,065‬‬
‫‪43,782‬‬
‫‪24,176‬‬
‫‪1,484,337‬‬
‫‪316,853‬‬
‫‪545,803‬‬
‫‪110,246‬‬
‫‪25,618‬‬
‫‪33,744‬‬
‫‪1,032,264‬‬
‫התחייבויות שאינן שוטפות‬
‫התחייבויות לתאגידים בנקאיים‬
‫אגרות חוב‪ ,‬נטו‬
‫התחייבויות אחרות לזמן ארוך‬
‫נגזרים פיננסיים‪ ,‬נטו‬
‫הטבות לעובדים‪ ,‬נטו‬
‫התחייבויות מיסים נדחים‪ ,‬נטו‬
‫סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות‬
‫‪499,902‬‬
‫‪877,707‬‬
‫‪25,156‬‬
‫‪18,519‬‬
‫‪51,057‬‬
‫‪48,225‬‬
‫‪1,520,566‬‬
‫‪626,607‬‬
‫‪592,621‬‬
‫‪8,591‬‬
‫‪43,701‬‬
‫‪57,916‬‬
‫‪21,841‬‬
‫‪1,351,277‬‬
‫‪502,391‬‬
‫‪935,558‬‬
‫‪23,971‬‬
‫‪36,281‬‬
‫‪48,606‬‬
‫‪47,085‬‬
‫‪1,593,892‬‬
‫סה"כ התחייבויות‬
‫‪2,476,755‬‬
‫‪2,835,614‬‬
‫‪2,626,156‬‬
‫הון‬
‫הון מניות‬
‫פרמיה על מניות‬
‫קרנות הון‬
‫יתרת עודפים )הפסדים(‬
‫סה"כ הון‬
‫‪805,282‬‬
‫‪31,962‬‬
‫‪37,542‬‬
‫‪29,099‬‬
‫‪903,885‬‬
‫‪805,282‬‬
‫‪31,962‬‬
‫‪35,681‬‬
‫)‪(162,980‬‬
‫‪709,945‬‬
‫‪805,282‬‬
‫‪31,962‬‬
‫‪35,373‬‬
‫‪971‬‬
‫‪873,588‬‬
‫סה"כ התחייבויות והון‬
‫‪3,380,640‬‬
‫‪3,545,559‬‬
‫‪3,499,744‬‬
‫הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם‪.‬‬
‫ב‪3-‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫תמצית דוחות על הרווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים מאוחדים‬
‫באלפי דולר‬
‫לתקופה של‬
‫‪ 3‬חודשים‬
‫שהסתיימה ביום‬
‫‪31.3.2015‬‬
‫‪31.3.2016‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫)מבוקר(‬
‫הכנסות‬
‫‪925,051‬‬
‫‪1,431,822‬‬
‫‪5,490,973‬‬
‫עלות המכירות‬
‫‪825,330‬‬
‫‪1,270,159‬‬
‫‪4,918,580‬‬
‫רווח גולמי‬
‫הוצאות מכירה ושיווק‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הכנסות אחרות‬
‫הפסד מירידת ערך יחידות מניבות מזומנים‬
‫הוצאות פרישה מוקדמת‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪99,721‬‬
‫)‪(21,229‬‬
‫)‪(14,162‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪64,330‬‬
‫‪161,663‬‬
‫)‪(23,936‬‬
‫)‪(12,591‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫)‪(2,416‬‬
‫‪122,720‬‬
‫‪572,393‬‬
‫)‪(93,940‬‬
‫)‪(52,577‬‬
‫‪2,298‬‬
‫)‪(8,500‬‬
‫)‪(15,392‬‬
‫‪404,282‬‬
‫הכנסות מימון‬
‫הוצאות מימון‬
‫הוצאות מימון‪ ,‬נטו‬
‫חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות מוחזקות המטופלות לפי‬
‫שווי מאזני‪ ,‬נטו ממס‬
‫רווח לפני מיסים על הכנסה‬
‫הטבת מס )מיסים על הכנסה(‬
‫רווח נקי לתקופה‬
‫‪21,304‬‬
‫)‪(57,319‬‬
‫)‪(36,015‬‬
‫‪13,396‬‬
‫)‪(48,649‬‬
‫)‪(35,253‬‬
‫‪5,515‬‬
‫)‪(145,905‬‬
‫)‪(140,390‬‬
‫)‪(217‬‬
‫‪28,098‬‬
‫‪30‬‬
‫‪28,128‬‬
‫‪171‬‬
‫‪87,638‬‬
‫)‪(18,566‬‬
‫‪69,072‬‬
‫‪507‬‬
‫‪264,399‬‬
‫)‪(39,755‬‬
‫‪224,644‬‬
‫פריטי רווח )הפסד( כולל אחר שיועברו לרווח והפסד‬
‫הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ‬
‫החלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן של גידור תזרימי‬
‫מזומנים‪ ,‬נטו ממס‬
‫שינוי בעלויות גידור שווי הוגן‪ ,‬נטו ממס‬
‫רווח כולל אחר לתקופה שיועבר לרווח והפסד‪ ,‬נטו ממס‬
‫)‪(624‬‬
‫‪4,416‬‬
‫‪3,603‬‬
‫‪50‬‬
‫‪1,464‬‬
‫‪890‬‬
‫‪-‬‬‫‪1,127‬‬
‫‪5,543‬‬
‫‪-‬‬‫‪3,353‬‬
‫‪6,956‬‬
‫פריטי רווח )הפסד( כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד‬
‫מדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת‪ ,‬נטו ממס‬
‫שינוי נטו בשווי הוגן של אגרות חוב שיועדו לשווי הוגן דרך רווח‬
‫והפסד‪ ,‬המיוחס לשינוי בסיכון האשראי‪ ,‬נטו ממס‬
‫שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל‬
‫אחר‪ ,‬נטו ממס‬
‫רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה שלא יועבר לרווח והפסד‪ ,‬נטו ממס‬
‫‪--‬‬
‫)‪(5,075‬‬
‫‪3,304‬‬
‫‪704‬‬
‫)‪(13,849‬‬
‫)‪(16,509‬‬
‫‪14‬‬
‫‪718‬‬
‫‪3‬‬
‫)‪(18,921‬‬
‫)‪(239‬‬
‫)‪(13,444‬‬
‫רווח כולל לתקופה‬
‫‪29,736‬‬
‫‪55,694‬‬
‫‪218,156‬‬
‫רווח למניה )בדולר(‬
‫רווח בסיסי ומדולל‪ ,‬ל‪ 1 -‬מניה רגילה‬
‫‪0.009‬‬
‫‪0.022‬‬
‫‪0.070‬‬
‫הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם‪.‬‬
‫ב‪4-‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים‬
‫באלפי דולר‬
‫קרן הון‬
‫בגין‬
‫נכסים‬
‫פיננסיים‬
‫בשווי‬
‫הוגן דרך‬
‫רווח כולל‬
‫אחר‬
‫קרן הון‬
‫בגין‬
‫התחייבויות‬
‫פיננסיות‬
‫שיועדו‬
‫לשווי הוגן‬
‫הון‬
‫מניות‬
‫פרמיה‬
‫על‬
‫מניות‬
‫קרן הון‬
‫בגין‬
‫תשלום‬
‫מבוסס‬
‫מניות‬
‫קרן‬
‫הון‬
‫מהפרשי‬
‫תרגום‬
‫יתרה ליום ‪) 1.1.2016‬מבוקר(‬
‫‪805,282‬‬
‫‪31,962‬‬
‫‪10,245‬‬
‫לתקופה של ‪ 3‬חודשים שהסתיימה ביום ‪) 31.3.2016‬בלתי מבוקר(‬
‫‪971‬‬
‫)‪(3,624‬‬
‫‪1,213‬‬
‫‪28,478‬‬
‫)‪(6,807‬‬
‫‪5,868‬‬
‫קרן‬
‫הון‬
‫קרן‬
‫גידור‬
‫סך‬
‫הכל‬
‫הון‬
‫יתרת‬
‫עודפים‬
‫‪873,588‬‬
‫רווח לתקופה‬
‫רווח )הפסד( כולל אחר‪:‬‬
‫הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ‬
‫שינוי בעלויות גידור שווי הוגן‪ ,‬נטו ממס‬
‫החלק האפקטיבי של השינוי בשווי הוגן של גידור‬
‫תזרימי מזומנים‪ ,‬נטו ממס‬
‫שינוי נטו בשווי הוגן של אגרות חוב שיועדו לשווי הוגן‬
‫דרך רווח והפסד‪ ,‬המיוחס לשינוי בסיכון האשראי‪,‬‬
‫נטו ממס‬
‫שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך‬
‫רווח כולל אחר‪ ,‬נטו ממס‬
‫סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה‪ ,‬נטו ממס‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪28,128‬‬
‫‪28,128‬‬
‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫)‪(624‬‬
‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪1,464‬‬
‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫)‪(624‬‬
‫‪1,464‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪50‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪50‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪704‬‬
‫‪--‬‬
‫‪704‬‬
‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(624‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪1,514‬‬
‫‪-‬‬‫‪704‬‬
‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪14‬‬
‫‪1,608‬‬
‫סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה‬
‫תשלום מבוסס מניות‬
‫יתרה ליום ‪31.3.2016‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪805,282‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪31,962‬‬
‫‪-‬‬‫‪561‬‬
‫‪10,806‬‬
‫)‪(624‬‬
‫‪-‬‬‫‪5,244‬‬
‫‪14‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(6,793‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪28,478‬‬
‫‪1,514‬‬
‫‪-‬‬‫‪2,727‬‬
‫‪704‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(2,920‬‬
‫‪28,128‬‬
‫‪-‬‬‫‪29,099‬‬
‫‪29,736‬‬
‫‪561‬‬
‫‪903,885‬‬
‫הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם‪.‬‬
‫ב‪5-‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים )המשך(‬
‫באלפי דולר‬
‫קרן הון‬
‫בגין‬
‫נכסים‬
‫פיננסיים‬
‫בשווי‬
‫הוגן דרך‬
‫רווח כולל‬
‫אחר‬
‫קרן הון‬
‫בגין‬
‫התחייבויות‬
‫פיננסיות‬
‫שיועדו‬
‫לשווי הוגן‬
‫הון‬
‫מניות‬
‫פרמיה‬
‫על‬
‫מניות‬
‫קרן הון‬
‫בגין‬
‫תשלום‬
‫מבוסס‬
‫מניות‬
‫קרן‬
‫הון‬
‫מהפרשי‬
‫תרגום‬
‫יתרה ליום ‪) 1.1.2015‬מבוקר(‬
‫‪805,282‬‬
‫‪31,962‬‬
‫‪9,016‬‬
‫לתקופה של ‪ 3‬חודשים שהסתיימה ביום ‪) 31.3.2015‬בלתי מבוקר(‬
‫)‪(226,977‬‬
‫‪12,885‬‬
‫‪(2,140) 28,478‬‬
‫)‪(6,568‬‬
‫‪2,265‬‬
‫קרן‬
‫הון‬
‫קרן‬
‫גידור‬
‫יתרת‬
‫עודפים‬
‫)הפסדים(‬
‫סך‬
‫הכל‬
‫הון‬
‫‪654,203‬‬
‫רווח לתקופה‬
‫רווח )הפסד( כולל אחר‪:‬‬
‫הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ‬
‫שינוי בעלויות גידור שווי הוגן‪ ,‬נטו ממס‬
‫מדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת‪ ,‬נטו ממס‬
‫שינוי נטו בשווי הוגן של אגרות חוב שיועדו לשווי הוגן‬
‫דרך רווח והפסד‪ ,‬המיוחס לשינוי בסיכון האשראי‪,‬‬
‫נטו ממס‬
‫שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך‬
‫רווח כולל אחר‪ ,‬נטו ממס‬
‫סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה‪ ,‬נטו ממס‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪69,072‬‬
‫‪69,072‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪4,416‬‬
‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪1,127‬‬
‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫)‪(5,075‬‬
‫‪4,416‬‬
‫‪1,127‬‬
‫)‪(5,075‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫)‪(13,849‬‬
‫‪--‬‬
‫)‪(13,849‬‬
‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪4,416‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪1,127‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(13,849‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(5,075‬‬
‫‪3‬‬
‫)‪(13,378‬‬
‫סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה‬
‫תשלום מבוסס מניות‬
‫יתרה ליום ‪31.3.2015‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪805,282‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪31,962‬‬
‫‪-‬‬‫‪48‬‬
‫‪9,064‬‬
‫‪4,416‬‬
‫‪-‬‬‫‪6,681‬‬
‫‪3‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(6,565‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪28,478‬‬
‫‪1,127‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(1,013‬‬
‫)‪(13,849‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(964‬‬
‫‪63,997‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(162,980‬‬
‫‪55,694‬‬
‫‪48‬‬
‫‪709,945‬‬
‫הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם‪.‬‬
‫ב‪6-‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים )המשך(‬
‫באלפי דולר‬
‫הון‬
‫מניות‬
‫פרמיה‬
‫על‬
‫מניות‬
‫קרן הון‬
‫בגין‬
‫תשלום‬
‫מבוסס‬
‫מניות‬
‫קרן‬
‫הון‬
‫מהפרשי‬
‫תרגום‬
‫קרן הון‬
‫בגין‬
‫נכסים‬
‫פיננסיים‬
‫בשווי‬
‫הוגן דרך‬
‫רווח כולל‬
‫אחר‬
‫יתרה ליום ‪1.1.2015‬‬
‫‪805,282‬‬
‫‪31,962‬‬
‫‪9,016‬‬
‫‪2,265‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪) 31.12.2015‬מבוקר(‬
‫‪12,885‬‬
‫‪(2,140) 28,478‬‬
‫)‪(6,568‬‬
‫קרן‬
‫גידור‬
‫קרן‬
‫הון‬
‫קרן הון‬
‫בגין‬
‫התחייבויות‬
‫פיננסיות‬
‫שיועדו‬
‫לשווי הוגן‬
‫יתרת‬
‫עודפים‬
‫)הפסדים(‬
‫סך‬
‫הכל‬
‫הון‬
‫)‪(226,977‬‬
‫‪654,203‬‬
‫רווח לשנה‬
‫רווח )הפסד( כולל אחר‪:‬‬
‫הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ‬
‫שינוי בעלויות גידור שווי הוגן‪ ,‬נטו ממס‬
‫מדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת‪ ,‬נטו ממס‬
‫שינוי נטו בשווי הוגן של אגרות חוב שיועדו לשווי‬
‫הוגן דרך רווח והפסד‪ ,‬המיוחס לשינוי בסיכון‬
‫האשראי‪ ,‬נטו ממס‬
‫שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך‬
‫רווח כולל אחר‪ ,‬נטו ממס‬
‫סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר לשנה‪ ,‬נטו ממס‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪224,644‬‬
‫‪224,644‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪3,603‬‬
‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪3,353‬‬
‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪3,304‬‬
‫‪3,603‬‬
‫‪3,353‬‬
‫‪3,304‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫)‪(16,509‬‬
‫‪--‬‬
‫)‪(16,509‬‬
‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪3,603‬‬
‫)‪(239‬‬
‫)‪(239‬‬
‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪3,353‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(16,509‬‬
‫‪-‬‬‫‪3,304‬‬
‫)‪(239‬‬
‫)‪(6,488‬‬
‫סה"כ רווח )הפסד( כולל לשנה‬
‫תשלום מבוסס מניות‬
‫יתרה ליום ‪31.12.2015‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪805,282‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪31,962‬‬
‫‪-‬‬‫‪1,229‬‬
‫‪10,245‬‬
‫‪3,603‬‬
‫‪-‬‬‫‪5,868‬‬
‫)‪(239‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(6,807‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪28,478‬‬
‫‪3,353‬‬
‫‪-‬‬‫‪1,213‬‬
‫)‪(16,509‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(3,624‬‬
‫‪227,948‬‬
‫‪-‬‬‫‪971‬‬
‫‪218,156‬‬
‫‪1,229‬‬
‫‪873,588‬‬
‫הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם‪.‬‬
‫ב‪7-‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫תמצית דוחות על תזרימי מזומנים ביניים מאוחדים‬
‫באלפי דולר‬
‫לתקופה של‬
‫‪ 3‬חודשים‬
‫שהסתיימה ביום‬
‫‪31.3.2015‬‬
‫‪31.3.2016‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת‬
‫רווח לתקופה‬
‫התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים‬
‫מפעילות שוטפת‪:‬‬
‫הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרים מזומנים‬
‫)נספח א' – סעיף א'(‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫)מבוקר(‬
‫‪28,128‬‬
‫‪69,072‬‬
‫‪224,644‬‬
‫‪58,957‬‬
‫‪87,085‬‬
‫‪79,454‬‬
‫‪148,526‬‬
‫‪314,826‬‬
‫‪539,470‬‬
‫שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות‬
‫)נספח א' – סעיף ב'(‬
‫מס הכנסה שהתקבל )שולם(‪ ,‬נטו‬
‫‪48,626‬‬
‫)‪(240‬‬
‫)‪(144,251‬‬
‫‪1,322‬‬
‫)‪(363,490‬‬
‫‪524‬‬
‫מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת‬
‫‪135,471‬‬
‫‪5,597‬‬
‫‪176,504‬‬
‫תזרימי מזומנים לפעילות השקעה‬
‫ריבית שהתקבלה‬
‫ירידה )עליה( בפקדונות‪ ,‬נטו‬
‫דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות‬
‫החזר הלוואות לזמן ארוך מאחרים‪ ,‬נטו‬
‫החזר הלוואה מהחברה לפנסיה מוקדמת חיפה בע"מ‬
‫תמורה ממימוש רכוש קבוע‬
‫רכישת רכוש קבוע‬
‫תקבולי ביטוח על חשבון רכוש קבוע‬
‫רכישת נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות‬
‫מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה‬
‫‪2,618‬‬
‫)‪(18,848‬‬
‫‪1,311‬‬
‫‪45‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫)‪(21,809‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(251‬‬
‫)‪(36,934‬‬
‫‪86‬‬
‫‪7,942‬‬
‫‪856‬‬
‫‪136‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫)‪(9,572‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(95‬‬
‫)‪(647‬‬
‫‪1,370‬‬
‫‪16,738‬‬
‫‪883‬‬
‫‪306‬‬
‫‪1,119‬‬
‫‪844‬‬
‫)‪(94,369‬‬
‫‪2,012‬‬
‫)‪(1,881‬‬
‫)‪(72,978‬‬
‫תזרימי מזומנים לפעילות מימון‬
‫אשראי לזמן קצר‪ ,‬נטו‬
‫קבלת פקדונות מלקוחות ומאחרים‪ ,‬נטו‬
‫ריבית ששולמה‬
‫עסקאות בנגזרים‪ ,‬נטו‬
‫קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך‬
‫פרעון הלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך‬
‫פרעון אגרות חוב‬
‫הנפקת אגרות חוב‪ ,‬נטו‬
‫מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון‬
‫)‪(75,863‬‬
‫‪2,373‬‬
‫)‪(21,012‬‬
‫)‪(1,974‬‬
‫‪25,000‬‬
‫)‪(23,916‬‬
‫)‪(34,754‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(130,146‬‬
‫)‪(29‬‬
‫‪2,611‬‬
‫)‪(25,897‬‬
‫)‪(2,447‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(26,624‬‬
‫)‪(32,702‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(85,088‬‬
‫‪5,580‬‬
‫‪4,204‬‬
‫)‪(127,728‬‬
‫)‪(17,399‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(165,239‬‬
‫)‪(142,296‬‬
‫‪370,645‬‬
‫)‪(72,233‬‬
‫)‪(31,609‬‬
‫)‪(80,138‬‬
‫‪31,293‬‬
‫‪2,111‬‬
‫‪286,349‬‬
‫‪256,851‬‬
‫‪1,029‬‬
‫‪254,993‬‬
‫‪175,884‬‬
‫‪63‬‬
‫‪254,993‬‬
‫‪286,349‬‬
‫גידול )קיטון( נטו במזומנים ושווי מזומנים‬
‫השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי‬
‫מזומנים‬
‫מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה‬
‫מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה‬
‫הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם‪.‬‬
‫ב‪8-‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫תמצית דוחות על תזרימי מזומנים ביניים מאוחדים )המשך(‬
‫באלפי דולר‬
‫נספח א' – התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת‬
‫לתקופה של‬
‫‪ 3‬חודשים‬
‫שהסתיימה ביום‬
‫‪31.3.2015 31.3.2016‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫)מבוקר(‬
‫א‪ .‬הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים‬
‫‪32,056‬‬
‫‪-‬‬‫‪23,861‬‬
‫)‪(1,452‬‬
‫פחת והפחתות‬
‫הפסד מירידת ערך יחידות מניבות מזומנים‬
‫הוצאות מימון‪ ,‬נטו‬
‫שינויים נטו בשווי הוגן של נגזרים‬
‫שינויים בשווי הוגן של הלוואה לחברת פנסיה מוקדמת חיפה‬
‫)‪(2,446‬‬
‫בע"מ‬
‫חלק בהפסדי )ברווחי( חברות מוחזקות המטופלות לפי‬
‫‪217‬‬
‫שיטת השווי המאזני ורווח מאובדן השפעה מהותית‬
‫‪-‬‬‫רווח הון ממימוש רכוש קבוע‬
‫הפסד )רווח( ושינוי בפקדונות הגנות מלאי‪ ,‬נטו‬
‫‪6,190‬‬
‫‪561‬‬
‫עסקאות תשלום מבוסס מניות‬
‫מיסים על הכנסה )הטבת מס(‬
‫)‪(30‬‬
‫‪58,957‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪32,115‬‬
‫‪-‬‬‫‪27,646‬‬
‫‪5,341‬‬
‫‪136,055‬‬
‫‪8,500‬‬
‫‪139,239‬‬
‫‪3,064‬‬
‫‪390‬‬
‫‪229‬‬
‫)‪(171‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(4,481‬‬
‫‪48‬‬
‫‪18,566‬‬
‫‪79,454‬‬
‫)‪(770‬‬
‫)‪(1,752‬‬
‫)‪(10,723‬‬
‫‪1,229‬‬
‫‪39,755‬‬
‫‪314,826‬‬
‫שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות‬
‫ירידה בלקוחות‬
‫עליה בחייבים אחרים ויתרות חובה‬
‫ירידה )עליה( במלאי‬
‫ירידה בספקים‬
‫עליה )ירידה( בזכאים אחרים‪ ,‬יתרות זכות והפרשות‬
‫עליה )ירידה( בהטבות לעובדים‪ ,‬נטו‬
‫‪36,542‬‬
‫)‪(10,655‬‬
‫‪74,562‬‬
‫)‪(78,324‬‬
‫‪24,357‬‬
‫‪2,144‬‬
‫‪48,626‬‬
‫‪67,401‬‬
‫)‪(21,548‬‬
‫)‪(7,104‬‬
‫)‪(161,053‬‬
‫)‪(20,141‬‬
‫)‪(1,806‬‬
‫)‪(144,251‬‬
‫‪93,928‬‬
‫)‪(9,122‬‬
‫‪60,973‬‬
‫)‪(523,487‬‬
‫‪3,275‬‬
‫‪10,943‬‬
‫)‪(363,490‬‬
‫הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם‪.‬‬
‫ב‪9-‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים‬
‫באלפי דולר‬
‫באור ‪ - 1‬כללי‬
‫א‪.‬‬
‫הישות המדווחת‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ )להלן – "החברה" או "בזן"( הינה חברה תושבת ישראל אשר התאגדה בישראל‪,‬‬
‫ממוקמת במפרץ חיפה וכתובתה הרשמית היא‪ :‬ת‪.‬ד‪ ,4 .‬חיפה ‪ .3100001‬ניירות הערך של החברה רשומים‬
‫למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב‪ .‬החברה יחד עם החברות הבנות שלה‪ ,‬הינן חברות תעשייתיות‬
‫הפועלות בישראל והעוסקות בעיקר בייצור מוצרי נפט‪ ,‬חומרי גלם לתעשייה הפטרוכימית‪ ,‬חומרים‬
‫לתעשיית הפלסטיק‪ ,‬שמנים‪ ,‬שעווה ומוצרי לוואי‪ .‬מתקני החברות הבנות משולבים במתקני החברה‪ .‬בנוסף‬
‫לכך מספקת החברה שרותי כח ומים )בעיקר חשמל וקיטור( למספר תעשיות הסמוכות לבית הזקוק בחיפה‪.‬‬
‫בעלות השליטה בחברה הינן החברה לישראל בע"מ ומפעלים פטרוכימיים בע"מ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום ‪ 31.3.2016‬כוללת את אלה של החברה ושל החברות הבנות‬
‫שלה )להלן יחד – "הקבוצה"(‪ ,‬וכן את זכויות הקבוצה בחברות כלולות‪.‬‬
‫באור ‪ -2‬בסיס עריכת הדוחות הכספיים‬
‫א‪.‬‬
‫הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים‬
‫תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים נערכה בהתאם ל‪ ,IAS 34 -‬דיווח כספי לתקופות ביניים‪ ,‬ואינה‬
‫כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים‪ .‬יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים‬
‫ליום ולשנה שהסתיימה ביום ‪) 31.12.2015‬להלן‪" :‬הדוחות השנתיים"(‪ .‬כמו כן‪ ,‬דוחות אלו נערכו בהתאם‬
‫להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(‪ ,‬התש"ל – ‪.1970‬‬
‫תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום ‪.18.5.2016‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שימוש באומדנים ושיקול דעת‬
‫בעריכת תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים בהתאם ל‪ ,IFRS -‬נדרשת הנהלת החברה להשתמש‬
‫בשיקול דעת‪ ,‬בהערכות‪ ,‬באומדנים ובהנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים‬
‫והתחייבויות‪ ,‬הכנסות והוצאות‪ .‬יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה‪ .‬שיקול‬
‫הדעת של ההנהלה‪ ,‬בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות‬
‫הכרוכות באי ודאות‪ ,‬הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות השנתיים‪ ,‬למעט המפורט בבאור ‪ 3‬להלן‪.‬‬
‫באור ‪ -3‬עיקרי המדיניות החשבונאית‬
‫המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה‪ ,‬הינה המדיניות שיושמה בדוחות‬
‫השנתיים‪ ,‬פרט לאמור להלן‪.‬‬
‫מדיניות חשבונאית עבור עסקאות או אירועים חדשים‬
‫החל מיום ‪ 1.1.2016‬חוזים עתידיים לרכישת נפטא בהם התקשרה הקבוצה יועדו כפריטים מגדרים לצורך יישום‬
‫כללי חשבונאות גידור תזרים מזומנים להגנה על חשיפה בגין שינויים במחירי השוק של רכישות חזויות של נפט‬
‫גולמי‪ .‬לפיכך‪ ,‬שינויים בשווי ההוגן של הנגזרים האמורים‪ ,‬בגין החלק המגדר האפקטיבי‪ ,‬נזקפים החל ממועד‬
‫תחילת הגידור דרך רווח כולל אחר ישירות לקרן גידור‪ .‬יתר השינויים בשווי ההוגן של נגזרים אלה ממשיכים‬
‫להיזקף לרווח והפסד לסעיף עלות המכירות‪ .‬הסכום שנצבר בקרן הגידור מסווג מחדש לרווח והפסד בתקופה בה‬
‫תזרימי המזומנים משפיעים עליו ומוצג בעלות המכירות ביחד עם הפריט המגודר‪.‬‬
‫במידה ובתקופה עוקבת המכשיר המגדר אינו עונה עוד לקריטריונים ליישום חשבונאות גידור אזי הרווח או ההפסד‬
‫שנצבר בקרן הגידור נותר בקרן עד אשר מתקיימת העסקה החזויה בגינה בוצעה עסקת הגידור‪ .‬אם העסקה החזויה‬
‫אינה צפויה עוד להתרחש‪ ,‬הרווח או ההפסד שנצבר בקרן הגידור יסווג מחדש לרווח והפסד באותו מועד‪.‬‬
‫ב ‪10 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים‬
‫באלפי דולר‬
‫באור ‪ - 4‬דיווח מגזרי‬
‫בהמשך לאמור בבאור ‪ 28‬בדוחות השנתיים‪ ,‬החל מתום שנת ‪ 2015‬לקבוצה ארבעה מגזרים ברי דיווח‪ ,‬אשר מהווים‬
‫יחידות עסקיות אסטרטגיות שלה‪.‬‬
‫מספרי ההשוואה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום ‪ 31.3.2015‬הוצגו מחדש על מנת לשקף את השינוי‬
‫במגזרי הפעילות‪.‬‬
‫יתר הפעילויות העסקיות של הקבוצה‪ ,‬אשר אינן מקיימות אף אחד מהספים הכמותיים‪ ,‬מוצגות החל מתום שנת‬
‫‪ 2015‬יחד תחת מגזר "אחרים"‪.‬‬
‫תוצאות המגזרים מדווחות למקבל ההחלטות התפעולי הראשי על בסיס ה‪ EBITDA -‬החשבונאי )‪ - EBITDA‬רווח‬
‫גולמי בניכוי הוצאות מכירה‪ ,‬שיווק והנהלה ובתוספת פחת והפחתות(‪ ,‬ובמגזר הדלקים בלבד גם על בסיס‬
‫ה‪ EBITDA -‬המנוטרל‪.1‬‬
‫הוצאות‪/‬הכנסות אחרות שאינן מוקצות למגזרים ואינן נכללות ב ‪ ,EBITDA‬נסקרות ע"י מקבל ההחלטות התפעולי‬
‫הראשי‪ ,‬במאוחד בלבד‪.‬‬
‫‪ EBITDA 1‬חשבונאי בנטרול ההשפעות הבאות‪) :‬א( שיטת רישום הנגזרים לפי תקני ‪) ;IFRS‬ב( הפרשי עיתוי קניה ומכירה של המלאי‬
‫הבלתי מוגן; ו – )ג( התאמת ערך המלאי המוגן לשווי שוק‪.‬‬
‫ב ‪11 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים‬
‫באלפי דולר‬
‫באור ‪ - 4‬דיווח מגזרי ‪ -‬המשך‬
‫דלקים‬
‫הכנסות מחיצוניים‬
‫הכנסות ממכירות בין המגזרים‬
‫‪641,960‬‬
‫‪125,162‬‬
‫הכנסות המגזר‬
‫‪767,122‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪ EBITDA‬חשבונאי‬
‫‪38,358‬‬
‫פחת והפחתות‬
‫)‪(19,074‬‬
‫פולימרים –‬
‫כאו"ל‬
‫‪140,436‬‬
‫‪2,093‬‬
‫‪142,529‬‬
‫ארומטים‬
‫פולימרים –‬
‫דוקור‬
‫סה"כ מגזרים ברי‬
‫דיווח‬
‫אחרים‬
‫לתקופה של ‪ 3‬חודשים שהסתיימה ביום ‪) 31.3.2016‬בלתי מבוקר(‬
‫‪11,421‬‬
‫‪913,630‬‬
‫‪46,271‬‬
‫‪84,963‬‬
‫‪66‬‬
‫‪134,560‬‬
‫‪7,305‬‬
‫‪-‬‬‫‪92,268‬‬
‫‪46,271‬‬
‫‪1,048,190‬‬
‫‪11,487‬‬
‫התאמות למאוחד‬
‫מאוחד‬
‫‪-‬‬‫)‪(134,626‬‬
‫‪925,051‬‬
‫‪--‬‬
‫)‪(134,626‬‬
‫‪925,051‬‬
‫‪50,055‬‬
‫‪4,807‬‬
‫‪7,008‬‬
‫‪100,228‬‬
‫‪2,752‬‬
‫)‪(6,594‬‬
‫‪96,386‬‬
‫)‪(7,719‬‬
‫)‪(1,250‬‬
‫)‪(1,066‬‬
‫)‪(29,109‬‬
‫)‪(279‬‬
‫‪--‬‬
‫)‪(29,388‬‬
‫‪ EBITDA‬חשבונאי בניכוי פחת והפחתות‬
‫הפחתת עודף עלות שנוצר ברכישת חברות מאוחדות‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪66,998‬‬
‫)‪(2,668‬‬
‫‪64,330‬‬
‫הוצאות מימון‪ ,‬נטו‬
‫)‪(36,015‬‬
‫חלק הקבוצה בהפסדי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי‬
‫המאזני‪ ,‬נטו ממס‬
‫רווח לפני מיסים על הכנסה‬
‫)‪(217‬‬
‫‪28,098‬‬
‫)‪ EBITDA (1‬מנוטרל במגזר הדלקים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום ‪ 65,153 – 31.3.2016‬אלפי דולר‪.‬‬
‫ב ‪12 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים‬
‫באלפי דולר‬
‫באור ‪ - 4‬דיווח מגזרי ‪ -‬המשך‬
‫דלקים‬
‫פולימרים –‬
‫כאו"ל )*(‬
‫ארומטים‬
‫לתקופה של ‪ 3‬חודשים שהסתיימה ביום ‪) 31.3.2015‬בלתי מבוקר(‬
‫‪57,700‬‬
‫‪-‬‬‫‪12,480‬‬
‫‪104,104‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪60‬‬
‫‪7,727‬‬
‫הכנסות מחיצוניים‬
‫הכנסות ממכירות בין המגזרים‬
‫‪1,094,470‬‬
‫‪146,234‬‬
‫הכנסות המגזר‬
‫‪1,240,704‬‬
‫‪165,007‬‬
‫‪111,831‬‬
‫‪44,792‬‬
‫‪4,873‬‬
‫‪447‬‬
‫)‪(7,801‬‬
‫)‪(1,715‬‬
‫)‪(249‬‬
‫‪ EBITDA‬חשבונאי‬
‫‪103,485‬‬
‫פחת והפחתות‬
‫)‪(18,658‬‬
‫סחר‬
‫שמנים ושעוות‬
‫‪163,068‬‬
‫‪1,939‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫פולימרים‪-‬‬
‫דוקור )*(‬
‫התאמות למאוחד‬
‫מאוחד‬
‫‪-‬‬‫)‪(155,960‬‬
‫‪1,431,822‬‬
‫‪--‬‬
‫‪12,540‬‬
‫‪--‬‬
‫‪57,700‬‬
‫)‪(155,960‬‬
‫‪1,431,822‬‬
‫‪4,502‬‬
‫‪791‬‬
‫)‪(1,639‬‬
‫‪157,251‬‬
‫‪--‬‬
‫)‪(945‬‬
‫‪--‬‬
‫‪29,368‬‬
‫‪ EBITDA‬חשבונאי בניכוי פחת והפחתות‬
‫‪127,883‬‬
‫הוצאות פרישה מוקדמת‬
‫הפחתת עודף עלות שנוצר ברכישת חברות מאוחדות‬
‫רווח תפעולי‬
‫)‪(2,416‬‬
‫)‪(2,747‬‬
‫‪122,720‬‬
‫הוצאות מימון‪ ,‬נטו‬
‫)‪(35,253‬‬
‫חלק הקבוצה ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי‬
‫המאזני‪ ,‬נטו ממס‬
‫‪171‬‬
‫רווח לפני מיסים על הכנסה‬
‫‪87,638‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)*(‬
‫‪ EBITDA‬מנוטרל במגזר הדלקים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום ‪ 159,648 – 31.3.2015‬אלפי דולר‪.‬‬
‫הוצג מחדש‪.‬‬
‫ב ‪13 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים‬
‫באלפי דולר‬
‫באור ‪ - 4‬דיווח מגזרי ‪ -‬המשך‬
‫דלקים‬
‫פולימרים –‬
‫כאו"ל‬
‫ארומטים‬
‫פולימרים –‬
‫דוקור‬
‫סה"כ מגזרים ברי‬
‫דיווח‬
‫התאמות למאוחד‬
‫אחרים‬
‫מאוחד‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪) 31.12.2015‬מבוקר(‬
‫‪52,824‬‬
‫‪5,438,149‬‬
‫‪232,974‬‬
‫‪314‬‬
‫‪623,245‬‬
‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(623,559‬‬
‫‪5,490,973‬‬
‫‪--‬‬
‫הכנסות המגזר‬
‫‪4,737,269‬‬
‫‪658,648‬‬
‫‪432,503‬‬
‫‪232,974‬‬
‫‪6,061,394‬‬
‫‪53,138‬‬
‫)‪(623,559‬‬
‫‪5,490,973‬‬
‫‪ EBITDA‬חשבונאי‬
‫‪(1)326,358‬‬
‫‪187,262‬‬
‫‪14,635‬‬
‫‪18,915‬‬
‫‪547,170‬‬
‫‪14,664‬‬
‫‪97‬‬
‫‪561,931‬‬
‫)‪(31,190‬‬
‫)‪(6,957‬‬
‫)‪(4,282‬‬
‫)‪(123,938‬‬
‫)‪(1,127‬‬
‫‪--‬‬
‫)‪(125,065‬‬
‫הכנסות מחיצוניים‬
‫הכנסות ממכירות בין המגזרים‬
‫‪4,157,321‬‬
‫‪579,948‬‬
‫‪649,877‬‬
‫‪8,771‬‬
‫‪397,977‬‬
‫‪34,526‬‬
‫פחת והפחתות‬
‫)‪(81,509‬‬
‫‪ EBITDA‬חשבונאי בניכוי פחת והפחתות‬
‫הכנסות אחרות‬
‫הפסד מירידת ערך נכסים‬
‫הוצאות פרישה מוקדמת‬
‫הפחתת עודף עלות שנוצר ברכישת חברות מאוחדות‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪436,866‬‬
‫‪2,298‬‬
‫)‪(8,500‬‬
‫)‪(15,392‬‬
‫)‪(10,990‬‬
‫‪404,282‬‬
‫הוצאות מימון‪ ,‬נטו‬
‫)‪(140,390‬‬
‫חלק הקבוצה ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי‬
‫המאזני‪ ,‬נטו ממס‬
‫רווח לפני מיסים על הכנסה‬
‫‪507‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪264,399‬‬
‫‪ EBITDA‬מנוטרל במגזר הדלקים לשנת ‪ 441,452 – 2015‬אלפי דולר‪.‬‬
‫ב ‪14 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים‬
‫באלפי דולר‬
‫באור ‪ - 5‬התחייבויות תלויות‪ ,‬התקשרויות‪ ,‬ערבויות ושעבודים‬
‫א‪.‬‬
‫התחייבויות תלויות‬
‫בהמשך לאמור בבאור ‪20‬ב' בדוחות השנתיים ופרט לאמור להלן‪ ,‬לא חלו שינויים מהותיים בתקופת‬
‫‪.1‬‬
‫הדוח ולאחריה בתביעות‪ ,‬התחייבויות תלויות אחרות והליכים מנהליים ואחרים בנושא איכות‬
‫סביבה של קבוצת בזן‪:‬‬
‫בהמשך לאמור בבאור ‪31‬א' לדוחות השנתיים‪ ,‬קיבלה כאו"ל ביום ‪ ,28.3.2016‬צו מינהלי‬
‫א‪.‬‬
‫בעקבות השימוע והיא מקיימת מגעים עם המשרד להגנת הסביבה בנוגע אליו‪ .‬להערכת‬
‫החברה‪ ,‬ההוראות הנוגעות לפליטות לא מוקדיות אשר תחולנה על כאו"ל בהקשר זה בסיום‬
‫התהליך‪ ,‬תאפשרנה לכאו"ל להמשיך ולפעול באופן סדיר ותחייבנה אותה להשקיע השקעות‬
‫מהותיות לכאו"ל המתפרסות לאורך זמן‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בהמשך לאמור בבאורים ‪20‬ב'‪ 2‬ו‪31-‬ב' לדוחות השנתיים‪ ,‬ביום ‪ 19.4.2016‬הומצא לחברה‬
‫ערעור שהוגש על פסק הדין הדוחה את הבקשה להכיר בתביעה ייצוגית‪ .‬להערכת החברה‬
‫בהתבסס על הערכת יועציה המשפטיים‪ ,‬הסיכויים‪ ,‬שהערעור יתקבל נמוכים מן הסיכויים‬
‫שהוא יידחה‪ .‬בכוונת החברה להגיש ערעור שכנגד‪.‬‬
‫לחברה כיסוי ביטוחי לחבותה על פי תביעה זו‪.‬‬
‫כמפורט בבאור ‪20‬ב'‪ 4‬בדוחות השנתיים‪ ,‬מתקיימים כנגד קבוצת בזן הליכים משפטיים‪ ,‬מנהליים‬
‫ואחרים‪ ,‬בנושא איכות הסביבה‪ .‬להערכת הנהלת החברה‪ ,‬המבוססת על חוות דעת יועציה‬
‫המשפטיים והיועצים המשפטיים של החברות הבנות‪ ,‬לא ניתן להעריך בשלב זה את השפעת האמור‬
‫לעיל‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬על הדוחות הכספיים ליום ‪ 31.3.2016‬ולפיכך לא נכללו כל הפרשות בנדון בדוחות‬
‫הכספיים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫התקשרויות‬
‫בהמשך לאמור בבאור ‪20‬ג' בדוחות השנתיים‪ ,‬לא חלו שינויים מהותיים בהתקשרויות הקבוצה בתקופת‬
‫הדוח ולאחריה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ערבויות ושעבודים‬
‫בהמשך לאמור בבאור ‪20‬א' בדוחות השנתיים‪ ,‬לא חלו שינויים מהותיים בערבויות ושעבודים של הקבוצה‬
‫בתקופת הדוח ולאחריה למעט שינויים במהלך העסקים הרגיל בהיקף מכתבי אשראי דוקומנטריים‬
‫פתוחים לזמן קצר לספקים‪.‬‬
‫באור ‪ – 6‬אמות מידה פיננסיות‬
‫א‪.‬‬
‫החברה‬
‫בהמשך לאמור בבאור ‪13‬ג'‪ 1‬בדוחות השנתיים‪ ,‬להלן אמות המידה הפיננסיות החלות כלפי התאגידים‬
‫הבנקאיים ומחזיקי אגרות החוב הפרטיות ליום ‪:31.3.2016‬‬
‫יחס‪/‬סכום‬
‫נדרש‬
‫הון עצמי מנוטרל מאוחד )במליוני דולר(‬
‫הון עצמי מנוטרל מאוחד מסך מאזן מאוחד‬
‫)חוב נטו ‪ +‬נכיונות של חייבים( במאוחד מחולק בממוצע‬
‫‪ EBITDA‬מנוטרל מאוחד שנתי‬
‫יחס כיסוי קרן וריבית במאוחד‬
‫מזומנים על בסיס סולו )במליוני דולר(‬
‫נדרש‬
‫<‬
‫‪750‬‬
‫<‬
‫‪20.5%‬‬
‫יחס‪/‬סכום‬
‫בפועל‬
‫‪1,286.6‬‬
‫‪40.2 %‬‬
‫>‬
‫‪2.6‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪1.1‬‬
‫<‬
‫‪296.7‬‬
‫‪75‬‬
‫<‬
‫בנוסף‪ ,‬כמפורט בבאור ‪14‬ג' לדוחות השנתיים‪ ,‬חלות על החברה אמות מידה פיננסיות מתוקף שטרי‬
‫הנאמנות של אגרות חוב )סדרות ד'‪-‬ז'(‪ .‬הגדרות ואופן חישוב אמות המידה בהתייחס לאגרות החוב )סדרות‬
‫ד'‪-‬ז'( זהות או דומות להגדרות ואופן חישוב אמות המידה של הבנקים המממנים כאמור לעיל‪ .‬בהתחשב‬
‫באמות המידה החלות על החברה מול הבנקים המממנים ובאמות המידה שנקבעו בשטרי הנאמנות של‬
‫סדרות אגרות החוב )ד'‪-‬ז'(‪ ,‬להערכת החברה אין זה סביר כי תפר את אמות המידה מול מחזיקי אגרות‬
‫החוב מבלי להפר את אמות המידה מול הבנקים המממנים‪.‬‬
‫נכון ליום ‪ 31.3.2016‬עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות בגין ההלוואות ואגרות החוב‪.‬‬
‫ב ‪15 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים‬
‫באלפי דולר‬
‫באור ‪ – 6‬אמות מידה פיננסיות‬
‫א‪.‬‬
‫החברה ‪ -‬המשך‬
‫בהמשך לאמור בבאור ‪14‬ג' בדוחות השנתיים‪ ,‬בהתייחס לאגרות חוב )סדרה ז'( בלבד של החברה‪ ,‬להלן‬
‫אמות המידה הפיננסיות החלות על כאו"ל ליום ‪:31.3.2016‬‬
‫נדרש‬
‫הון עצמי )במליוני דולר(‬
‫סך החוב הפיננסי סולו )במליוני דולר(‬
‫יחס כיסוי קרן וריבית במאוחד‬
‫ב‪.‬‬
‫<‬
‫>‬
‫<‬
‫יחס‪/‬סכום‬
‫נדרש‬
‫‪200‬‬
‫‪550‬‬
‫‪1‬‬
‫יחס‪/‬סכום‬
‫בפועל‬
‫‪439.3‬‬
‫‪253.2‬‬
‫‪2.28‬‬
‫כאו"ל‬
‫בהמשך לאמור בבאור ‪13‬ד'‪ 1‬בדוחות השנתיים‪ ,‬להלן אמות המידה הפיננסיות‪ ,‬כהגדרתן בבאור כאמור‪,‬‬
‫החלות כלפי התאגידים הבנקאיים ליום ‪:31.3.2016‬‬
‫נדרש‬
‫הון עצמי מוחשי מאוחד )במליוני דולר(‬
‫שיעור הון עצמי מוחשי מסך מאזן נטו מאוחד‬
‫נכסים שוטפים להתחייבויות שוטפות במאוחד‬
‫סך חוב פיננסי )סולו( )במליוני דולר(‬
‫יחס כיסוי קרן וריבית מאוחד‬
‫מזומנים במאוחד )במליוני דולר(‬
‫<‬
‫<‬
‫<‬
‫>‬
‫<‬
‫<‬
‫יחס‪/‬סכום‬
‫נדרש‬
‫‪220‬‬
‫‪24%‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪500‬‬
‫‪1.05‬‬
‫‪10‬‬
‫יחס‪/‬סכום‬
‫בפועל‬
‫‪431.5‬‬
‫‪49.5%‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪294.2‬‬
‫‪2.28‬‬
‫‪18.9‬‬
‫נכון ליום ‪ 31.3.2016‬כאו"ל עומדת באמות המידה הפיננסיות שנקבעו‪ ,‬לרבות בגין אגרות חוב סדרה ז' של‬
‫החברה כמפורט בסעיף א' לעיל‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫גדיב‬
‫בהמשך לאמור בבאור ‪13‬ה'‪ 1‬בדוחות השנתיים‪ ,‬להלן אמות המידה הפיננסיות‪ ,‬כהגדרתן בבאור כאמור‪,‬‬
‫החלות על גדיב ליום ‪:31.3.2016‬‬
‫נדרש‬
‫‪‬‬
‫<‬
‫<‬
‫חוב פיננסי נטו ל‪ EBITDA -‬ממוצעת‬
‫שיעור הון עצמי מסך המאזן‬
‫הון עצמי )במליוני דולר(‬
‫נכון ליום ‪ 31.3.2016‬גדיב עומדת באמות המידה הפיננסיות שנקבעו‪.‬‬
‫ב ‪16 -‬‬
‫יחס‪/‬סכום‬
‫נדרש‬
‫‪4.5‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪100‬‬
‫יחס‪/‬סכום‬
‫בפועל‬
‫‪2.8‬‬
‫‪55%‬‬
‫‪121‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים‬
‫באלפי דולר‬
‫באור ‪ - 7‬מכשירים פיננסיים – שווי הוגן‬
‫א‪.‬‬
‫שווי הוגן מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבד‬
‫הערך בספרים של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים‪,‬‬
‫לקוחות‪ ,‬חייבים אחרים ויתרות חובה‪ ,‬נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר‪ ,‬הלוואות ויתרות‬
‫חובה לזמן ארוך‪ ,‬פיקדונות‪ ,‬נגזרים פיננסיים‪ ,‬משיכת יתר מתאגידים בנקאיים‪ ,‬הלוואות ואשראי לזמן‬
‫קצר‪ ,‬ספקים‪ ,‬זכאים אחרים ויתרות זכות‪ ,‬התחייבות בגין חכירה מימונית ואגרות חוב סחירות )למעט‬
‫סדרות ד'‪-‬ו'(‪ ,‬תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם‪.‬‬
‫השווי ההוגן של יתר ההתחייבויות הפיננסיות והערכים בספרים המוצגים בדוח על המצב הכספי‪ ,‬הינם‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫ליום ‪31.3.2016‬‬
‫שווי הוגן‬
‫הערך‬
‫רמה ‪1‬‬
‫בספרים‬
‫התחייבויות פיננסיות‪:‬‬
‫אגרות חוב פרטיות )‪(3‬‬
‫אגרות חוב סחירות סדרה ו' )‪(3) ,(1‬‬
‫אגרות חוב סחירות סדרות ד'‪-‬ה' )‪(4) ,(1‬‬
‫הלוואות מתאגידים בנקאיים )‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫‪14,280‬‬
‫‪237,035‬‬
‫‪319,056‬‬
‫‪655,636‬‬
‫‪1,226,007‬‬
‫‪15,130‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪672,555‬‬
‫‪687,685‬‬
‫שווי הוגן נקבע עפ"י מחיר מצוטט בבורסה ליום ‪.31.3.2016‬‬
‫הערך בספרים מוצג בניכוי עלויות גיוס ההלוואות‪.‬‬
‫הערך בספרים של אגרות החוב הפרטיות ושל סדרה ו' מוצג בעלות מופחתת‪.‬‬
‫הערך בספרים של אגרות החוב סדרות ד' וה' מוצג לאחר יישום חשבונאות גידור שווי הוגן‪.‬‬
‫הערך‬
‫בספרים‬
‫התחייבויות פיננסיות‪:‬‬
‫אגרות חוב פרטיות )‪(3‬‬
‫אגרות חוב סחירות סדרה ד' )‪(4) ,(1‬‬
‫הלוואות מתאגידים בנקאיים )‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫‪-‬‬‫‪256,184‬‬
‫‪344,189‬‬
‫‪-‬‬‫‪600,373‬‬
‫שווי הוגן‬
‫רמה ‪2‬‬
‫‪17,827‬‬
‫‪170,458‬‬
‫‪789,138‬‬
‫‪977,423‬‬
‫ליום ‪31.3.2015‬‬
‫שווי הוגן‬
‫רמה ‪1‬‬
‫‪-‬‬‫‪179,852‬‬
‫‪-‬‬‫‪179,852‬‬
‫שווי הוגן נקבע עפ"י מחיר מצוטט בבורסה ליום ‪.31.3.2015‬‬
‫הערך בספרים מוצג בניכוי עלויות גיוס ההלוואות‪.‬‬
‫הערך בספרים של אגרות החוב הפרטיות מוצג בעלות מופחתת‪.‬‬
‫הערך בספרים של אגרות החוב סדרה ד' מוצג לאחר יישום חשבונאות גידור שווי הוגן‪.‬‬
‫ב ‪17 -‬‬
‫שווי הוגן‬
‫רמה ‪2‬‬
‫‪19,176‬‬
‫‪-‬‬‫‪784,079‬‬
‫‪803,255‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים‬
‫באלפי דולר‬
‫באור ‪ - 7‬מכשירים פיננסיים – שווי הוגן ‪ -‬המשך‬
‫א‪.‬‬
‫שווי הוגן מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבד – המשך‬
‫הערך‬
‫בספרים‬
‫התחייבויות פיננסיות‪:‬‬
‫אגרות חוב פרטיות )‪(3‬‬
‫אגרות חוב סחירות סדרה ו' )‪(3) ,(1‬‬
‫אגרות חוב סחירות סדרות ד'‪-‬ה' )‪(4) ,(1‬‬
‫הלוואות מתאגידים בנקאיים )‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫‪15,009‬‬
‫‪237,060‬‬
‫‪300,936‬‬
‫‪653,655‬‬
‫‪1,206,660‬‬
‫ליום ‪31.12.2015‬‬
‫שווי הוגן‬
‫רמה ‪1‬‬
‫‪-‬‬‫‪241,725‬‬
‫‪324,428‬‬
‫‪-‬‬‫‪566,153‬‬
‫שווי הוגן‬
‫רמה ‪2‬‬
‫‪15,873‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪672,422‬‬
‫‪688,295‬‬
‫שווי הוגן נקבע עפ"י מחיר מצוטט בבורסה ליום ‪.31.12.2015‬‬
‫הערך בספרים מוצג בניכוי עלויות גיוס ההלוואות‪.‬‬
‫הערך בספרים של אגרות החוב הפרטיות ושל סדרה ו' מוצג בעלות מופחתת‪.‬‬
‫הערך בספרים של אגרות החוב סדרות ד' וה' מוצג לאחר יישום חשבונאות גידור שווי הוגן‪.‬‬
‫לפרטים בדבר אופן קביעת השווי ההוגן של ההתחייבויות הפיננסיות האמורות‪ ,‬ראה באור ‪ 4‬לדוחות‬
‫השנתיים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫היררכיית שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן‬
‫הטבלה להלן מציגה ניתוח של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן‪ ,‬על בסיס עיתי‪ ,‬תוך שימוש‬
‫בשיטת הערכה בהתאם לרמות השווי ההוגן בהיררכיה‪ .‬הרמות השונות הוגדרו כדלקמן‪:‬‬
‫רמה ‪ – 1‬מחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל למכשירים זהים‪.‬‬
‫רמה ‪ – 2‬נתונים נצפים‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬שאינם נכללים ברמה ‪ 1‬לעיל‪.‬‬
‫רמה ‪ – 3‬נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים‪.‬‬
‫לפרטים בדבר אופן מדידת השווי ההוגן ראה באור ‪ 4‬לדוחות השנתיים‪.‬‬
‫ב ‪18 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים‬
‫באלפי דולר‬
‫באור ‪ - 7‬מכשירים פיננסיים – שווי הוגן‪ -‬המשך‬
‫ב‪ .‬היררכיית שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן – המשך‬
‫ליום ‪31.3.2016‬‬
‫רמה ‪3‬‬
‫רמה ‪2‬‬
‫רמה ‪1‬‬
‫נכסים פיננסיים‬
‫נגזרים המשמשים לגידור חשבונאי‬
‫‪-‬‬‫‪7,816‬‬
‫‪-‬‬‫חוזי החלפת קרן וריבית‬
‫נגזרים שאינם משמשים לגידור חשבונאי‬
‫‪-‬‬‫‪11,554‬‬
‫‪-‬‬‫חוזי החלפת קרן וריבית‬
‫‪1,475‬‬
‫‪-‬‬‫‪369‬‬
‫נגזרים בגין מלאי‬
‫נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר‬
‫מניות סחירות‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪55‬‬
‫‪1,475‬‬
‫‪19,370‬‬
‫‪424‬‬
‫התחייבויות פיננסיות‬
‫שאינן נגזרים‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪445,538‬‬
‫אגרות חוב סחירות סדרות א'‪ ,‬ז'‬
‫נגזרים המשמשים לגידור חשבונאי‬
‫חוזי החלפת קרן וריבית‬
‫נגזרים בגין מלאי‬
‫נגזרים שאינם משמשים לגידור חשבונאי‬
‫חוזי החלפת קרן וריבית‬
‫נגזרים בגין מלאי‬
‫חוזי אקדמה‬
‫חוזי החלפת ריבית‬
‫התחייבויות פיננסיות‬
‫שאינן נגזרים‬
‫אגרות חוב סחירות סדרות א'‪ ,‬ב'‬
‫נגזרים המשמשים לגידור‬
‫חוזי החלפת קרן וריבית‬
‫נגזרים שאינם משמשים לגידור‬
‫חוזי החלפת קרן וריבית‬
‫נגזר בגין עמלה מיוחדת לבנקים המממנים‬
‫נגזרים בגין מלאי‬
‫חוזי אקדמה‬
‫חוזי החלפת ריבית‬
‫‪7,816‬‬
‫‪11,554‬‬
‫‪1,844‬‬
‫‪55‬‬
‫‪21,269‬‬
‫‪445,538‬‬
‫‪-‬‬‫‪2,715‬‬
‫‪2,519‬‬
‫‪--‬‬
‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪2,519‬‬
‫‪2,715‬‬
‫‪-‬‬‫‪5,680‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪453,933‬‬
‫‪19,162‬‬
‫‪4,890‬‬
‫‪6,431‬‬
‫‪691‬‬
‫‪33,693‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪19,162‬‬
‫‪10,570‬‬
‫‪6,431‬‬
‫‪691‬‬
‫‪487,626‬‬
‫ליום ‪31.3.2015‬‬
‫רמה ‪3‬‬
‫רמה ‪2‬‬
‫רמה ‪1‬‬
‫נכסים פיננסיים‬
‫נגזרים שאינם משמשים לגידור‬
‫חוזי החלפת קרן וריבית‬
‫חוזי החלפת ריבית‬
‫נגזרים בגין מלאי‬
‫חוזי אקדמה‬
‫נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר‬
‫מניות סחירות‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪1,844‬‬
‫‪--‬‬
‫‪16,639‬‬
‫‪125‬‬
‫‪-‬‬‫‪3,980‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪1,791‬‬
‫‪--‬‬
‫‪16,639‬‬
‫‪125‬‬
‫‪3,635‬‬
‫‪3,980‬‬
‫‪325‬‬
‫‪2,169‬‬
‫‪-‬‬‫‪20,744‬‬
‫‪-‬‬‫‪1,791‬‬
‫‪325‬‬
‫‪24,704‬‬
‫‪565,113‬‬
‫‪--‬‬
‫‪--‬‬
‫‪565,113‬‬
‫‪--‬‬
‫‪13,476‬‬
‫‪--‬‬
‫‪13,476‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪2,039‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪567,152‬‬
‫‪41,914‬‬
‫‪11,357‬‬
‫‪14,520‬‬
‫‪69‬‬
‫‪4,108‬‬
‫‪85,444‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪41,914‬‬
‫‪11,357‬‬
‫‪16,559‬‬
‫‪69‬‬
‫‪4,108‬‬
‫‪652,596‬‬
‫ב ‪19 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים‬
‫באלפי דולר‬
‫באור ‪ - 7‬מכשירים פיננסיים – שווי הוגן‪ -‬המשך‬
‫ב‪.‬‬
‫היררכיית שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן – המשך‬
‫ליום ‪31.12.2015‬‬
‫רמה ‪1‬‬
‫רמה ‪2‬‬
‫נכסים פיננסיים‬
‫נגזרים המשמשים לגידור חשבונאי‬
‫חוזי החלפת קרן וריבית‬
‫נגזרים שאינם משמשים לגידור חשבונאי‬
‫חוזי החלפת קרן וריבית‬
‫חוזי החלפת ריבית‬
‫חוזי אקדמה‬
‫נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר‬
‫מניות סחירות‬
‫התחייבויות פיננסיות‬
‫שאינן נגזרים‬
‫אגרות חוב סחירות סדרות א'‪ ,‬ז'‬
‫נגזרים המשמשים לגידור חשבונאי‬
‫חוזי החלפת קרן וריבית‬
‫נגזרים שאינם משמשים לגידור חשבונאי‬
‫חוזי החלפת קרן וריבית‬
‫נגזרים בגין מלאי‬
‫חוזי החלפת ריבית‬
‫סה"כ‬
‫‪--‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫‪--‬‬
‫‪8,864‬‬
‫‪187‬‬
‫‪1,495‬‬
‫‪8,864‬‬
‫‪187‬‬
‫‪1,495‬‬
‫‪86‬‬
‫‪86‬‬
‫‪-‬‬‫‪10,569‬‬
‫‪86‬‬
‫‪10,655‬‬
‫‪464,330‬‬
‫‪--‬‬
‫‪464,330‬‬
‫‪--‬‬
‫‪12,111‬‬
‫‪12,111‬‬
‫‪-‬‬‫‪10,195‬‬
‫‪-‬‬‫‪474,525‬‬
‫‪32,530‬‬
‫‪5,892‬‬
‫‪1,171‬‬
‫‪51,704‬‬
‫‪32,530‬‬
‫‪16,087‬‬
‫‪1,171‬‬
‫‪526,229‬‬
‫באור ‪ - 8‬אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה‬
‫א‪.‬‬
‫שינוי בשיעור מס החברות‬
‫ביום ‪ 4.1.2016‬אישרה מליאת הכנסת את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' ‪ ,(216‬התשע"ו‪ ,2016-‬אשר‬
‫קבע‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הפחתת שיעור מס החברות‪ ,‬מיום ‪ 1‬בינואר ‪ 2016‬ואילך בשיעור של ‪ 1.5%‬כך שיעמוד על‬
‫‪.25%‬‬
‫יתרות המיסים הנדחים ליום ‪ 31.3.2016‬חושבו בהתאם לשיעורי המס החדשים כפי שנקבע בחוק לתיקון‬
‫פקודת מס הכנסה‪ ,‬לפי שיעור המס הצפוי לחול במועד ההיפוך‪ .‬השפעת השינוי האמור ליום ‪,1.1.2016‬‬
‫שנזקפה בתקופת הדוח‪ ,‬מתבטאת בקיטון ביתרות נכסי המיסים הנדחים נטו בסך של כ‪ 3.5-‬מליוני דולר‪,‬‬
‫כנגד הוצאות מיסים נדחים בסך של כ‪ 3.5-‬מליוני דולר‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ביום ‪ 4.5.2016‬אישרה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה )לאחר אישור ועדת התגמול‬
‫ואישור הדירקטוריון(‪ ,‬מענק שנתי בסך של ‪ 750‬אלפי ש"ח למר דיויד פדרמן‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בגין‬
‫כהונתו כיו"ר דירקטוריון כאו"ל בשנת ‪ ,2015‬ומענק בסך של ‪ 600‬אלפי ש"ח למר אהרון )אריק( יערי‪ ,‬מנכ"ל‬
‫החברה לשעבר‪ ,‬החברה שיקפה הוצאות כאמור בדוחותהכספיים השנתיים ליום ‪..31.12.2015‬‬
‫ג‪.‬‬
‫אופציות שהוענקו בתקופת הדוח‪:‬‬
‫ביום ‪ 22.3.2016‬אישר דירקטוריון החברה‪) ,‬לאחר החלטת ועדת התגמול של החברה( הקצאה של‬
‫‪ 3,700,000‬כתבי אופציה עבור נושא משרה בחברה‪ .‬לפרטים בדבר תנאי האופציות ואופן מדידת שוויין‬
‫ההוגן ראה באור ‪21‬ב'‪ 3‬לדוחות השנתיים‪ .‬השווי ההוגן של ההטבה האמורה למועד ההענקה הסתכם‬
‫בכ‪ 0.5 -‬מליון ש"ח‪.‬‬
‫‪...‬‬
‫ב ‪20 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים‬
‫באלפי דולר‬
‫באור ‪ - 8‬אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה – המשך‬
‫ד‪.‬‬
‫בהמשך לאמור בבאור ‪ 6‬לדוחות השנתיים בדבר התקשרויות החברה וכאו"ל בהסכמי ניכיון לקוחות‪ ,‬ליום‬
‫‪ 31.3.2016‬גרעו החברה וכאו"ל סך של כ‪ 94-‬מיליון דולר ו‪ 41-‬מיליון דולר‪ ,‬בהתאמה‪ ,‬מחובות לקוחותיהן‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬בהמשך לאמור בבאור ‪ 6‬לדוחות השנתיים‪ ,‬בתקופת הדוח התקשרה גדיב בהסכם עם תאגיד בנקאי‬
‫נוסף למכירה בלתי חוזרת )‪ (non-recourse‬של חובות לקוחות מסוימים‪ ,‬המבוטחים על ידה בביטוח‬
‫אשראי‪ ,‬בהיקף מירבי של ‪ 20‬מליון דולר‪ ,‬באופן שליום הדוח לגדיב הסכמים למכירת חובות לקוחות‬
‫במסגרת הסכמי ניכיון בהיקף מצטבר מירבי של כ‪ 40 -‬מיליון דולר‪ .‬ליום ‪ 31.3.2016‬גרעה גדיב חובות‬
‫לקוחות )מתוקף הסכמים אלו והסכמים קודמים( בסך של כ‪ 32-‬מליון דולר‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫בהמשך לאמור בבאור ‪14‬א')‪ (4‬לדוחות השנתיים‪ ,‬ברבעון הראשון של ‪ 2016‬התקשרה החברה בעסקאות‬
‫‪ SWAP‬בהיקף של ‪ 38‬מיליון דולר לצורך צמצום חשיפות מטבע וריבית בגין הרחבת אגרות חוב )סדרה ה'(‬
‫מחודש דצמבר ‪ ,2015‬ובחרה ליישם בגין ההרחבה האמורה כללי חשבונאות גידור שווי הוגן‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הנפקת אגרות חוב באמצעות הרחבה של סדרות ה' ו‪-‬ו'‪:‬‬
‫ביום ‪ 21.4.2016‬בוצעה הנפקה באמצעות הרחבה של ‪ 225,005‬אלפי ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬אגרות חוב סדרה ה'‬
‫ו‪ 293,774 -‬אלפי ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬אגרות חוב סדרה ו' )הצמודה לדולר(‪ .‬תמורת ההנפקה‪ ,‬בניכוי עלויות גיוס‪,‬‬
‫הסתכמה בסך של כ‪ 144 -‬מליון דולר‪ .‬בגין הרחבת סדרה ה' כאמור‪ ,‬בכוונת החברה להתקשר בעסקאות‬
‫‪ SWAP‬להחלפת קרן וריבית לצורך צמצום חשיפות מטבע וריבית‪ ,‬וליישם כללי חשבונאות גידור שווי הוגן‪,‬‬
‫כמפורט בבאור ‪14‬ב' לדוחות השנתיים‪.‬‬
‫לפרטים בדבר אגרות החוב סדרות ה' ו‪-‬ו' ובדבר דירוג אגרות החוב של החברה ראה באור ‪14‬ב' לדוחות‬
‫השנתיים‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫בהמשך לאמור בבאור ‪18‬א'‪ 3‬לדוחות השנתיים בדבר מענק כספי המבוסס על מחיר מניית החברה שאושר‬
‫לעובדים‪ ,‬לאחר תקופת הדוח הגיעו חברות הקבוצה להסכמה עם נציגויות העובדים על ביטול המענק‪.‬‬
‫ההשפעה הכספית בגין ביטול המענק‪ ,‬שתיזקף ברבעון השני של ‪ ,2016‬איננה מהותית‪.‬‬
‫ב ‪21 -‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫תמצית מידע כספי ביניים נפרד‬
‫ליום ‪ 31‬במרץ ‪2016‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫‪.‬‬
‫סומך חייקין‬
‫רחוב נחום חת ‪7‬‬
‫תא דואר ‪15142‬‬
‫חיפה ‪3190500‬‬
‫‪04 861 4800‬‬
‫לכבוד‬
‫בעלי המניות של בתי זיקוק לנפט בע"מ‬
‫א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה ‪38‬ד לתקנות‬
‫ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(‪ ,‬התש"ל ‪1970 -‬‬
‫מבוא‬
‫סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה ‪38‬ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(‪,‬‬
‫התש"ל ‪ 1970 -‬של בתי זיקוק לנפט בע"מ )להלן –החברה(‪ ,‬ליום ‪ 31‬במרס ‪ 2016‬ולתקופה של שלושה חודשים‬
‫שהסתיימה באותו תאריך‪ .‬המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה‪.‬‬
‫אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו‪.‬‬
‫לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר סך ההשקעות‬
‫בהן הסתכם לסך של כ‪ 15,711 -‬אלפי דולר ליום ‪ 31‬במרס ‪ 2016‬ואשר הרווח מחברות מוחזקות אלה הסתכם‬
‫לסך של כ‪ 6,399 -‬אלפי דולר לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך‪ .‬הדוחות הכספיים של אותן‬
‫חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו‪ ,‬ככל שהיא מתייחסת לדוחות‬
‫הכספיים בגין אותן חברות‪ ,‬מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים‪.‬‬
‫היקף הסקירה‬
‫ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה ‪ 1‬של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות‬
‫ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות"‪ .‬סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת‬
‫מבירורים‪ ,‬בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים‪ ,‬ומיישום של נוהלי סקירה אנליטיים‬
‫ואחרים‪ .‬סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת‬
‫מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים‬
‫להיות מזוהים בביקורת‪ .‬בהתאם לכך‪ ,‬אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת‪.‬‬
‫מסקנה‬
‫בהתבסס על סקירתנו‪ ,‬ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים‪ ,‬לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור‬
‫שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬בהתאם להוראות תקנה ‪38‬ד' לתקנות‬
‫ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(‪ ,‬התש"ל – ‪.1970‬‬
‫מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל‪ ,‬אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור ‪ 3‬למידע הכספי הנפרד )לרבות בדרך‬
‫של הפניה לאמור בביאור ‪ 5‬למידע הכספי הנפרד לשנת ‪ 2015‬ולאמור בביאור ‪ 20‬בדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫של החברה לשנת ‪ (2015‬בדבר הליכים משפטיים‪ ,‬תלויות אחרות וחוקים ותקנות הנוגעים לאיכות הסביבה‪.‬‬
‫להערכת הנהלת החברה‪ ,‬המתבססת על חוות דעת יועציה המשפטיים‪ ,‬לא ניתן להעריך בשלב זה את השפעת‬
‫האמור לעיל על תוצאות הפעילות והמצב הכספי‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬ולפיכך‪ ,‬לא נכללו כל הפרשות בנדון בדוחות‬
‫הכספיים‪.‬‬
‫סומך חייקין‬
‫רואי חשבון‬
‫חיפה‪ 18 ,‬במאי ‪2016‬‬
‫סומך חייקין‪ ,‬שותפות ישראלית וחברה ברשת ‪ KPMG‬ש ל פ י ר מ ו ת ע צ מ א י ו ת ה מ א ו ג ד ו ת‬
‫ב ‪ K P M G International Cooperative ("KPMG International") -‬ישות שוויצרית‪.‬‬
‫ג‪1-‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים הנפרד‬
‫באלפי דולר‬
‫ליום‬
‫‪31.3.2015 31.3.2016‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫נכסים שוטפים‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫פקדונות‬
‫לקוחות‬
‫חייבים אחרים ויתרות חובה‬
‫חלויות הלוואה לכאו"ל‬
‫נגזרים פיננסיים‬
‫מלאי‬
‫סה"כ נכסים שוטפים‬
‫‪229,166‬‬
‫‪52,018‬‬
‫‪270,119‬‬
‫‪47,532‬‬
‫‪33,622‬‬
‫‪3,401‬‬
‫‪271,255‬‬
‫‪907,113‬‬
‫‪166,763‬‬
‫‪11,144‬‬
‫‪351,147‬‬
‫‪48,667‬‬
‫‪-‬‬‫‪9,761‬‬
‫‪414,864‬‬
‫‪1,002,346‬‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫)מבוקר(‬
‫‪254,415‬‬
‫‪20,373‬‬
‫‪231,396‬‬
‫‪(*) 37,525‬‬
‫‪(*) 32,747‬‬
‫‪3,252‬‬
‫‪349,605‬‬
‫‪929,313‬‬
‫נכסים שאינם שוטפים‬
‫השקעות בגין חברות מוחזקות‪ ,‬נטו‬
‫השקעות בנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר‬
‫הלוואה לחברת פנסיה מוקדמת חיפה בע"מ‬
‫הלוואה לכאו"ל‪ ,‬נטו‬
‫הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך‬
‫נגזרים פיננסיים‬
‫נכסי מיסים נדחים‪ ,‬נטו‬
‫רכוש קבוע‪ ,‬נטו‬
‫נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות‪ ,‬נטו‬
‫סה"כ נכסים שאינם שוטפים‬
‫‪754,032‬‬
‫‪55‬‬
‫‪50,838‬‬
‫‪107,386‬‬
‫‪15,836‬‬
‫‪14,889‬‬
‫‪44,175‬‬
‫‪1,241,247‬‬
‫‪10,049‬‬
‫‪2,238,507‬‬
‫‪667,230‬‬
‫‪325‬‬
‫‪52,404‬‬
‫‪-‬‬‫‪59,021‬‬
‫‪8,910‬‬
‫‪47,266‬‬
‫‪1,235,543‬‬
‫‪8,958‬‬
‫‪2,079,657‬‬
‫‪765,480‬‬
‫‪38‬‬
‫‪52,077‬‬
‫‪(*)138,957‬‬
‫‪(*) 45,252‬‬
‫‪6,706‬‬
‫‪39,939‬‬
‫‪1,246,927‬‬
‫‪10,062‬‬
‫‪2,305,438‬‬
‫סה"כ נכסים‬
‫‪3,145,620‬‬
‫‪3,082,003‬‬
‫‪3,234,751‬‬
‫)*(‬
‫סווג מחדש‪ .‬ראה גם באור ‪14‬א'‪ 2‬לדוחות השנתיים המאוחדים‪.‬‬
‫עובדיה עלי‬
‫יו"ר הדירקטוריון‬
‫אבנר מימון‬
‫מנהל כללי‬
‫ישראל לדרברג‬
‫סמנכ"ל כספים וכלכלה‬
‫תאריך אישור המידע הכספי ביניים הנפרד‪ :‬י' אייר‪ ,‬תשע"ו‪.18.5.2016 ,‬‬
‫המידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי ביניים הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו‬
‫ג‪2-‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים הנפרד‬
‫באלפי דולר‬
‫ליום‬
‫‪31.3.2015 31.3.2016‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫)מבוקר(‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫הלוואות ואשראי‬
‫ספקים‬
‫זכאים אחרים ויתרות זכות‬
‫נגזרים פיננסיים‪ ,‬נטו‬
‫הפרשות‬
‫סה"כ התחייבויות שוטפות‬
‫‪288,651‬‬
‫‪435,629‬‬
‫‪105,758‬‬
‫‪16,641‬‬
‫‪28,268‬‬
‫‪874,947‬‬
‫‪322,346‬‬
‫‪883,720‬‬
‫‪81,334‬‬
‫‪38,250‬‬
‫‪17,579‬‬
‫‪1,343,229‬‬
‫‪256,010‬‬
‫‪515,574‬‬
‫‪111,719‬‬
‫‪17,773‬‬
‫‪24,563‬‬
‫‪925,639‬‬
‫התחייבויות שאינן שוטפות‬
‫התחייבויות לתאגידים בנקאיים‬
‫אגרות חוב‪ ,‬נטו‬
‫התחייבויות אחרות לזמן ארוך‬
‫נגזרים פיננסיים‪ ,‬נטו‬
‫הטבות לעובדים‪ ,‬נטו‬
‫סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות‬
‫‪414,061‬‬
‫‪877,707‬‬
‫‪25,156‬‬
‫‪18,309‬‬
‫‪31,555‬‬
‫‪1,366,788‬‬
‫‪482,921‬‬
‫‪459,039‬‬
‫‪8,591‬‬
‫‪41,327‬‬
‫‪36,951‬‬
‫‪1,028,829‬‬
‫‪412,104‬‬
‫‪935,558‬‬
‫‪23,971‬‬
‫‪33,483‬‬
‫‪30,408‬‬
‫‪1,435,524‬‬
‫סה"כ התחייבויות‬
‫‪2,241,735‬‬
‫‪2,372,058‬‬
‫‪2,361,163‬‬
‫הון‬
‫הון מניות‬
‫פרמיה על מניות‬
‫קרנות הון‬
‫יתרת עודפים )הפסדים(‬
‫סה"כ הון‬
‫‪805,282‬‬
‫‪31,962‬‬
‫‪37,542‬‬
‫‪29,099‬‬
‫‪903,885‬‬
‫‪805,282‬‬
‫‪31,962‬‬
‫‪35,681‬‬
‫)‪(162,980‬‬
‫‪709,945‬‬
‫‪805,282‬‬
‫‪31,962‬‬
‫‪35,373‬‬
‫‪971‬‬
‫‪873,588‬‬
‫סה"כ התחייבויות והון‬
‫‪3,145,620‬‬
‫‪3,082,003‬‬
‫‪3,234,751‬‬
‫המידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי ביניים הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו‬
‫ג‪3-‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫תמצית נתונים על הרווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים הנפרד‬
‫באלפי דולר‬
‫לתקופה של‬
‫‪ 3‬חודשים‬
‫שהסתיימה ביום‬
‫‪31.3.2015 31.3.2016‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫)מבוקר(‬
‫הכנסות‬
‫‪767,122‬‬
‫‪1,240,704‬‬
‫‪4,737,269‬‬
‫עלות המכירות‬
‫‪730,325‬‬
‫‪1,139,419‬‬
‫‪4,429,919‬‬
‫רווח גולמי‬
‫הוצאות מכירה ושיווק‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הכנסות אחרות‬
‫הכנסות )הוצאות( פרישה מוקדמת‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪36,797‬‬
‫)‪(7,766‬‬
‫)‪(9,697‬‬
‫‪-‬‬‫‪1,501‬‬
‫‪20,835‬‬
‫‪101,285‬‬
‫)‪(9,123‬‬
‫)‪(7,340‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(2,016‬‬
‫‪82,806‬‬
‫‪307,350‬‬
‫)‪(33,443‬‬
‫)‪(28,480‬‬
‫‪1,312‬‬
‫)‪(13,849‬‬
‫‪232,890‬‬
‫הכנסות מימון‬
‫הוצאות מימון‬
‫הוצאות מימון‪ ,‬נטו‬
‫חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות‪ ,‬נטו ממס‬
‫רווח לפני מיסים על הכנסה‬
‫הטבת מס )מיסים על הכנסה(‬
‫רווח נקי לתקופה‬
‫‪21,218‬‬
‫)‪(51,030‬‬
‫)‪(29,812‬‬
‫‪32,109‬‬
‫‪23,132‬‬
‫‪4,996‬‬
‫‪28,128‬‬
‫‪16,574‬‬
‫)‪(37,872‬‬
‫)‪(21,298‬‬
‫‪17,639‬‬
‫‪79,147‬‬
‫)‪(10,075‬‬
‫‪69,072‬‬
‫‪6,550‬‬
‫)‪(111,362‬‬
‫)‪(104,812‬‬
‫‪112,389‬‬
‫‪240,467‬‬
‫)‪(15,823‬‬
‫‪224,644‬‬
‫פריטי רווח )הפסד( כולל אחר שלאחר שהוכרו לראשונה ברווח‬
‫הכולל הועברו או יועברו לרווח והפסד‬
‫רווח )הפסד( כולל אחר בגין חברות מוחזקות‪ ,‬נטו ממס‬
‫שינוי בעלויות גידור שווי הוגן‪ ,‬נטו ממס‬
‫רווח כולל אחר לתקופה שיועבר לרווח והפסד‪ ,‬נטו ממס‬
‫פריטי רווח )הפסד( כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד‬
‫)‪(574‬‬
‫‪1,464‬‬
‫‪890‬‬
‫‪4,416‬‬
‫‪1,127‬‬
‫‪5,543‬‬
‫‪3,603‬‬
‫‪3,353‬‬
‫‪6,956‬‬
‫מדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת‪ ,‬נטו ממס‬
‫שינוי נטו בשווי הוגן של אגרות חוב שיועדו בשווי הוגן דרך רווח‬
‫והפסד‪ ,‬המיוחס לשינוי בסיכון האשראי‪ ,‬נטו ממס‬
‫הפסד כולל אחר בגין חברות מוחזקות‪ ,‬נטו ממס‬
‫שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל‬
‫אחר‪ ,‬נטו ממס‬
‫רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה שלא יועבר לרווח והפסד‪ ,‬נטו ממס‬
‫‪--‬‬
‫)‪(3,514‬‬
‫‪2,512‬‬
‫‪704‬‬
‫‪--‬‬
‫)‪(9,718‬‬
‫)‪(5,692‬‬
‫)‪(13,697‬‬
‫)‪(2,020‬‬
‫‪14‬‬
‫‪718‬‬
‫‪3‬‬
‫)‪(18,921‬‬
‫)‪(239‬‬
‫)‪(13,444‬‬
‫רווח כולל לתקופה‬
‫‪29,736‬‬
‫‪55,694‬‬
‫‪218,156‬‬
‫המידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי ביניים הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו‬
‫ג‪4-‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫תמצית נתונים על תזרימי המזומנים ביניים הנפרדים‬
‫באלפי דולר‬
‫לתקופה של‬
‫‪ 3‬חודשים‬
‫שהסתיימה ביום‬
‫‪31.3.2015 31.3.2016‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת‬
‫רווח לתקופה‬
‫התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים לפעילות‬
‫שוטפת‪:‬‬
‫הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרים מזומנים‬
‫)נספח א' – סעיף א'(‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫)מבוקר(‬
‫‪28,128‬‬
‫‪69,072‬‬
‫‪224,644‬‬
‫‪4,716‬‬
‫‪32,844‬‬
‫‪35,595‬‬
‫‪104,667‬‬
‫‪84,355‬‬
‫‪308,999‬‬
‫שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות‬
‫)נספח א' – סעיף ב'(‬
‫מס הכנסה שהתקבל )ששולם(‪ ,‬נטו‬
‫מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות השקעה‬
‫ריבית שהתקבלה‬
‫ירידה )עליה( בפקדונות‪ ,‬נטו‬
‫דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות‬
‫החזר הלוואות לזמן ארוך מאחרים‪ ,‬נטו‬
‫החזר הלוואה מכאו"ל בגין החלפת אג"ח כאו"ל )*(‬
‫החזר הלוואה מהחברה לפנסיה מוקדמת חיפה בע"מ‬
‫רכישת רכוש קבוע‬
‫תמורה ממימוש רכוש קבוע‬
‫רכישת נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות‬
‫מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה‬
‫תזרימי מזומנים לפעילות מימון‬
‫אשראי לזמן קצר‪ ,‬נטו‬
‫קבלת פקדונות מלקוחות ומאחרים‪ ,‬נטו‬
‫ריבית ששולמה‬
‫עסקאות בנגזרים‪ ,‬נטו‬
‫עליה )ירידה( במזומנים מפעילות מימון עם חברות מוחזקות‪ ,‬נטו‬
‫קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך‬
‫פרעון הלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך‬
‫פרעון אגרות חוב‬
‫הנפקת אגרות חוב‪ ,‬נטו‬
‫מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון‬
‫)‪(38,205‬‬
‫)‪(178‬‬
‫)‪(5,539‬‬
‫)‪(135,333‬‬
‫‪1,482‬‬
‫)‪(29,184‬‬
‫)‪(258,412‬‬
‫‪933‬‬
‫‪51,520‬‬
‫‪6,394‬‬
‫)‪(18,824‬‬
‫‪43,179‬‬
‫‪22‬‬
‫‪32,880‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(13,496‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(251‬‬
‫‪49,904‬‬
‫‪157‬‬
‫‪8,055‬‬
‫‪856‬‬
‫‪78‬‬
‫‪-‬‬‫‪-‬‬‫)‪(7,205‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(71‬‬
‫‪1,870‬‬
‫‪10,666‬‬
‫‪16,797‬‬
‫‪883‬‬
‫‪124‬‬
‫‪-‬‬‫‪1,119‬‬
‫)‪(76,934‬‬
‫‪844‬‬
‫)‪(1,860‬‬
‫)‪(48,361‬‬
‫)‪(3,844‬‬
‫‪2,373‬‬
‫)‪(15,788‬‬
‫)‪(376‬‬
‫)‪(25,385‬‬
‫‪25,000‬‬
‫)‪(18,313‬‬
‫)‪(34,754‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(71,087‬‬
‫)‪(88‬‬
‫‪2,611‬‬
‫)‪(17,199‬‬
‫)‪(458‬‬
‫)‪(1,638‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(21,021‬‬
‫)‪(1,127‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(38,920‬‬
‫)‪(13‬‬
‫‪4,204‬‬
‫)‪(108,083‬‬
‫)‪(15,410‬‬
‫‪16,534‬‬
‫‪-‬‬‫)‪(139,080‬‬
‫)‪(110,721‬‬
‫‪370,645‬‬
‫‪18,076‬‬
‫גידול )קיטון( נטו במזומנים ושווי מזומנים‬
‫השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים‬
‫מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה‬
‫מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה‬
‫)‪(26,722‬‬
‫‪1,473‬‬
‫‪254,415‬‬
‫‪229,166‬‬
‫)‪(66,234‬‬
‫)‪(293‬‬
‫‪233,290‬‬
‫‪166,763‬‬
‫‪21,235‬‬
‫)‪(110‬‬
‫‪233,290‬‬
‫‪254,415‬‬
‫)*(‬
‫ראה גם באור ‪14‬א'‪ 2‬לדוחות השנתיים המאוחדים‪.‬‬
‫המידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי ביניים הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו‬
‫ג‪5-‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫תמצית נתונים על תזרימי המזומנים ביניים הנפרדים )המשך(‬
‫באלפי דולר‬
‫נספח א' – התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת‬
‫לתקופה של‬
‫‪ 3‬חודשים‬
‫שהסתיימה ביום‬
‫‪31.3.2015 31.3.2016‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫א‪ .‬הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים‬
‫פחת והפחתות‬
‫רווח ממימוש רכוש קבוע‬
‫הוצאות מימון‪ ,‬נטו‬
‫שינויים נטו בשווי הוגן של נגזרים‬
‫שינויים בשווי הוגן של הלוואה לחברת פנסיה מוקדמת חיפה‬
‫בע"מ‬
‫חלק ברווחי חברות מוחזקות‪ ,‬נטו ורווח מאובדן השפעה‬
‫מהותית‬
‫הפסד )רווח( מפקדונות ושינוי בפקדונות הגנות מלאי‪ ,‬נטו‬
‫עסקאות תשלום מבוסס מניות‬
‫הוצאות )הכנסות( מיסים על הכנסה‬
‫ב‪.‬‬
‫שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות‬
‫ירידה )עליה( בלקוחות‬
‫עליה בחייבים אחרים ויתרות חובה‬
‫ירידה )עליה( במלאי‬
‫ירידה בספקים‬
‫עליה )ירידה( בזכאים אחרים‪ ,‬יתרות זכות והפרשות‬
‫עליה )ירידה( בהטבות לעובדים‪ ,‬נטו‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
‫‪31.12.2015‬‬
‫)מבוקר(‬
‫‪19,099‬‬
‫‪-‬‬‫‪20,301‬‬
‫)‪(1,688‬‬
‫‪18,683‬‬
‫‪-‬‬‫‪23,116‬‬
‫‪5,403‬‬
‫‪81,606‬‬
‫)‪(805‬‬
‫‪106,821‬‬
‫‪3,232‬‬
‫)‪(2,446‬‬
‫‪390‬‬
‫‪229‬‬
‫)‪(32,109‬‬
‫‪6,190‬‬
‫‪365‬‬
‫)‪(4,996‬‬
‫‪4,716‬‬
‫)‪(17,639‬‬
‫)‪(4,481‬‬
‫‪48‬‬
‫‪10,075‬‬
‫‪35,595‬‬
‫)‪(112,652‬‬
‫)‪(10,723‬‬
‫‪824‬‬
‫‪15,823‬‬
‫‪84,355‬‬
‫)‪(38,723‬‬
‫)‪(4,820‬‬
‫‪78,350‬‬
‫)‪(75,516‬‬
‫‪1,375‬‬
‫‪1,129‬‬
‫)‪(38,205‬‬
‫‪76,800‬‬
‫)‪(15,410‬‬
‫)‪(34,640‬‬
‫)‪(148,555‬‬
‫)‪(12,144‬‬
‫)‪(1,384‬‬
‫)‪(135,333‬‬
‫‪196,551‬‬
‫)‪(15,357‬‬
‫‪30,619‬‬
‫)‪(509,122‬‬
‫‪27,301‬‬
‫‪11,596‬‬
‫)‪(258,412‬‬
‫המידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי ביניים הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו‬
‫ג‪6-‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫מידע נוסף לתמצית מידע כספי ביניים נפרד‬
‫באלפי דולר‬
‫מידע נוסף‬
‫‪.1‬‬
‫כללי‬
‫א‪.‬‬
‫תמצית המידע הכספי נפרד ביניים של החברה ערוך בהתאם להוראות תקנה ‪38‬ד'‬
‫והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(‪ ,‬התש"ל – ‪1970‬‬
‫בעניין תמצית המידע הכספי הנפרד ביניים של התאגיד‪ .‬יש לקרוא אותו ביחד עם המידע‬
‫הכספי הנפרד ליום ‪) 31.12.2015‬להלן‪" :‬הדוחות השנתיים"(‪ ,‬וביחד עם תמצית הדוחות‬
‫הכספיים ביניים מאוחדים ליום ‪) 31.3.2016‬להלן‪" :‬הדוחות המאוחדים"(‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הגדרות‪:‬‬
‫החברה – בתי זקוק לנפט בע"מ‪.‬‬
‫חברות מוחזקות – חברות מאוחדות וחברות שהשקעת החברה בהן כלולה בדוחות‬
‫הכספיים על בסיס השווי המאזני‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה בתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים‬
‫המדיניות החשבונאית בתמצית מידע כספי נפרד ביניים זה‪ ,‬הינה בהתאם לכללי המדיניות‬
‫החשבונאית אשר פורטו בבאור ‪ 2‬בדוחות השנתיים ובבאור ‪ 3‬בדוחות המאוחדים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫התחייבויות תלויות‪ ,‬התקשרויות‪ ,‬ערבויות ושיעבודים‬
‫לפרטים ראה באור ‪ 5‬בדוחות המאוחדים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫אמות מידה פיננסיות‬
‫לפרטים ראה באור ‪ 6‬בדוחות המאוחדים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה‬
‫א‪.‬‬
‫ביום ‪ 22.3.2016‬הכריזו דירקטוריון גדיב ודירקטוריון שב"ח על חלוקת דיבידנד לחברה‬
‫בסך של כ‪ 32-‬מליון דולר וכ‪ 10-‬מליון דולר‪ ,‬בהתאמה‪ ,‬אשר התקבל ביום ‪.23.3.2016‬‬
‫ב‪.‬‬
‫לפרטים נוספים ראה באור ‪ 8‬בדוחות המאוחדים‪.‬‬
‫ג‪7-‬‬
‫בתי זיקוק לנפט בע"מ‬
‫דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי‬
‫ועל הגילוי לפי תקנה ‪38‬ג)א(‪:‬‬
‫ההנהלה‪ ,‬בפיקוח ועדת מאזן וביקורת והדירקטוריון של בתי זיקוק לנפט בע"מ )להלן –‬
‫התאגיד(‪ ,‬אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל‬
‫הגילוי בתאגיד‪.‬‬
‫לעניין זה‪ ,‬חברי ההנהלה הם‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫אבנר מימון – מנהל כללי‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ישראל לדרברג – סמנכ"ל כספים וכלכלה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫יתר חברי הנהלת בזן במועד הדוח‪:‬‬
‫יריב גרץ – סמנכ"ל יחידה עסקית דלקים‪.‬‬
‫אסף אלמגור – סמנכ"ל יחידה עסקית פוליאולפינים‪.‬‬
‫צחי בן משה – סמנכ"ל יחידה עסקית ארומטיים‪ ,‬שמנים ושעוות‪.‬‬
‫שלומי בסון – סמנכ"ל משאבי אנוש‪ ,‬בטיחות‪ ,‬איכות סביבה וביטחון‪.‬‬
‫לימור פשר‪-‬כהן‪ ,‬סמנכ"ל תכנון משולב וסחר‪.‬‬
‫מיכל מינצר – היועצת המשפטית‪.‬‬
‫ירון נמרוד – סמנכ"ל טכנולוגיות ופרויקטים‪.‬‬
‫מארק חנא – סמנכ"ל שיווק ומכירות‪.‬‬
‫בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד‪ ,‬אשר‬
‫תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם‪ ,‬או‬
‫בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים‪ ,‬בפיקוח דירקטוריון התאגיד‪ ,‬אשר נועדו‬
‫לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם‬
‫להוראות הדין‪ ,‬ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות‬
‫הדין נאסף‪ ,‬מעובד‪ ,‬מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין‪.‬‬
‫הבקרה הפנימית כוללת‪ ,‬בין השאר‪ ,‬בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש‬
‫לגלותו כאמור‪ ,‬נצבר ומועבר להנהלת התאגיד‪ ,‬לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר‬
‫ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים‪ ,‬וזאת כדי לאפשר‬
‫קבלת החלטות במועד המתאים‪ ,‬בהתייחס לדרישת הגילוי‪.‬‬
‫בשל המגבלות המבניות שלה‪ ,‬בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק‬
‫ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה‪.‬‬
‫בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף‬
‫לדוח התקופתי לתקופה שנסתיימה ביום ‪) 31.12.2015‬להלן – הדוח השנתי בדבר הבקרה‬
‫הפנימית האחרון(‪ ,‬העריכו ההנהלה‪ ,‬בפיקוח וועדת מאזן וביקורת והדירקטוריון את הבקרה‬
‫הפנימית בתאגיד; בהתבסס על הערכה זו‪ ,‬הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כי‬
‫הבקרה הפנימית כאמור‪ ,‬ליום ‪ 31.12.2015‬היא אפקטיבית‪.‬‬
‫עד למועד הדוח‪ ,‬לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי‬
‫לשנות את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית‪ ,‬כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי‬
‫בדבר הבקרה הפנימית האחרון;‬
‫למועד הדוח‪ ,‬בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר‬
‫הבקרה הפנימית האחרון‪ ,‬ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור‬
‫לעיל‪ ,‬הבקרה הפנימית היא אפקטיבית;‬
‫ד‪1-‬‬
‫בתי זיקוק לנפט בע"מ‬
‫הצהרות מנהלים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הצהרת מנהל כללי לפי תקנה ‪38‬ג)ד()‪:(1‬‬
‫אני‪ ,‬אבנר מימון מצהיר כי‪:‬‬
‫‪(1‬‬
‫בחנתי את הדוח הרבעוני של בתי זיקוק לנפט בע"מ )להלן – התאגיד( לרבעון‬
‫הראשון של שנת ‪) 2016‬להלן – "הדוחות"(‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫לפי ידיעתי‪ ,‬הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר‬
‫בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם‪ ,‬לאור הנסיבות‬
‫שבהן נכללו אותם מצגים‪ ,‬לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות‪.‬‬
‫‪(3‬‬
‫לפי ידיעתי‪ ,‬הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן‬
‫נאות‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬את המצב הכספי‪ ,‬תוצאות הפעולות ותזרימי‬
‫המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות‪.‬‬
‫‪(4‬‬
‫גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד‪ ,‬לדירקטוריון התאגיד ולוועדת מאזן‬
‫וביקורת של דירקטוריון התאגיד‪ ,‬בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי‬
‫הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי‪:‬‬
‫‪(5‬‬
‫)א(‬
‫את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או‬
‫בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים‬
‫באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף‪ ,‬לעבד‪ ,‬לסכם או‬
‫לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי‬
‫והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין‪ .‬וכן –‬
‫)ב(‬
‫כל תרמית‪ ,‬בין מהותית ובין שאינה מהותית‪ ,‬שבה מעורב המנהל הכללי‬
‫או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד‬
‫משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי‪.‬‬
‫אני‪ ,‬לבד או יחד עם אחרים בתאגיד‪:‬‬
‫)א(‬
‫קבעתי בקרות ונהלים‪ ,‬או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים‬
‫תחת פיקוחי‪ ,‬המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד‪,‬‬
‫לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות‬
‫כספיים שנתיים(‪ ,‬התש"ע‪ ,2010-‬מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד‬
‫ובחברות המאוחדות‪ ,‬בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות‪ .‬וכן –‬
‫)ב (‬
‫קבעתי בקרות ונהלים‪ ,‬או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים‬
‫תחת פיקוחי‪ ,‬המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח‬
‫הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין‪ ,‬לרבות בהתאם‬
‫לכללי חשבונאות מקובלים‪.‬‬
‫)ג( לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד‬
‫הדוח התקופתי האחרון לבין מועד דוח זה‪ ,‬אשר יש בו כדי לשנות את‬
‫מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על‬
‫הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד‪.‬‬
‫אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר‪ ,‬על פי כל דין‪.‬‬
‫‪18.5.2016‬‬
‫אבנר מימון‪,‬‬
‫מנכ"ל‬
‫ד‪2-‬‬
‫בתי זיקוק לנפט בע"מ‬
‫ב‪.‬‬
‫הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה ‪38‬ג)ד()‪:(2‬‬
‫אני‪ ,‬ישראל לדרברג מצהיר כי‪:‬‬
‫‪(1‬‬
‫בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות‬
‫לתקופת הביניים של בתי זיקוק לנפט בע"מ )להלן – התאגיד( לרבעון הראשון‬
‫של שנת ‪) 2016‬להלן – "הדוחות" או "הדוחות לתקופת הביניים"(;‬
‫‪(2‬‬
‫לפי ידיעתי‪ ,‬הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת‬
‫הביניים אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של‬
‫עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם‪ ,‬לאור הנסיבות שבהן נכללו‬
‫אותם מצגים‪ ,‬לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות‪.‬‬
‫‪(3‬‬
‫לפי ידיעתי‪ ,‬הדוחות הכספיים ביניים והמידע כספי האחר הכלול בדוחות‬
‫לתקופת הביניים משקפים באופן נאות‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬את המצב‬
‫הכספי‪ ,‬תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות‬
‫שאליהם מתייחסים הדוחות‪.‬‬
‫‪(4‬‬
‫גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד‪ ,‬לדירקטוריון התאגיד ולוועדת מאזן‬
‫וביקורת של דירקטוריון התאגיד‪ ,‬בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי‬
‫הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי‪:‬‬
‫‪(5‬‬
‫)א(‬
‫את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או‬
‫בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא‬
‫מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות‬
‫לתקופת הביניים‪ ,‬העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של‬
‫התאגיד לאסוף‪ ,‬לעבד‪ ,‬לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו‬
‫להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם‬
‫להוראות הדין; וכן –‬
‫)ב(‬
‫כל תרמית‪ ,‬בין מהותית ובין שאינה מהותית‪ ,‬שבה מעורב המנהל הכללי‬
‫או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד‬
‫משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי‪.‬‬
‫אני‪ ,‬לבד או יחד עם אחרים בתאגיד‪:‬‬
‫)א(‬
‫קבעתי בקרות ונהלים‪ ,‬או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים‬
‫תחת פיקוחי‪ ,‬המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד‪,‬‬
‫לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות‬
‫כספיים שנתיים(‪ ,‬התש"ע‪ ,2010-‬ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים‬
‫ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות‪ ,‬מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד‬
‫ובחברות המאוחדות‪ ,‬בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן –‬
‫)ב(‬
‫קבעתי בקרות ונהלים‪ ,‬או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים‬
‫תחת פיקוחי‪ ,‬המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח‬
‫הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין‪ ,‬לרבות בהתאם‬
‫לכללי חשבונאות מקובלים‪.‬‬
‫)ג( לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד‬
‫הדוח התקופתי האחרון לבין מועד דוח זה‪ ,‬המתייחס לדוחות הכספיים‬
‫ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים‪ ,‬אשר יש בו‬
‫כדי לשנות להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע‬
‫לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד‪.‬‬
‫אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר‪ ,‬על פי כל דין‪.‬‬
‫‪18.5.2016‬‬
‫ישראל לדרברג‪,‬‬
‫סמנכ"ל כספים וכלכלה‬
‫ד‪3-‬‬