O D R E D B A

Comments

Transcription

O D R E D B A
In 104/2014
Pristop In 146/2014
Pristop VL 29800/2014
O D R E D B A
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upnika UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.,
Šmartinska cesta 140, Ljubljana; PIVOVARNA LAŠKO, delniška družba, Trubarjeva ulica 028,
Laško, ki ga zastopa PETROVIČ ALEKSANDER - ODVETNIK, Ulica XIV. divizije 008, Celje,
proti dolžniku: NATALIJ, splošna gradbena dela, d.o.o., Reštanj 035, Senovo; SKENDER
KARIMANI, Delavska ulica 8, Senovo, zaradi izterjave 8.919,00 € spp, 1.645,17 € in 5.726,61 €
spp
odreja:
Dne 25.5.2016, ob 9.00 uri
I.nadstropje Okrajnega sodišča v Krškem, soba 101
drugo javno dražbo
dolžniku NATALIJ D.O.O. lastnih nepremičnin posameznega dela stavbe z ID oznako:
- 1339-315-5, v ocen.vred. 21.612,76 €, za izkl.ceno 10.806,38 €, varščina 2.161,28 €, povišek
1.000,00 €;
- 1339-315-6, v ocen.vred.14.674,20 €, za izkl.ceno 7.337,10 €, varščina 1.467,42 €, povišek
500,00 €,
oziroma v skupni ocen.vred. vseh navedenih nepremičnin v višini 36.286,96 €, za skupno
izkl.ceno 18.143,48 €, skupna varščina 3.629,70 €, skupni povišek 1.500,00 €
Tržna vrednost nepremičnin je bila ugotovljena s sklepom opr.št. In 104/2014 z dne 1.6.2015.
Nepremičnine se prodajajo kot celota, v kolikor ne bo zainteresiranega kupca za nakup celote, pa bo
prodaja nepremičnin za posamezni del stavbe posebej.
Znesek varščin posamezne parcele oziroma znesek varščine vseh parcel skupaj, se plača na račun
Okrožnega sodišča v Krškem , koda namena plačila: ADVA, namen plačila In 104/2014, BIC banka
prejemnika: BSLJSI2X, IBAN SI56 01100-6960422340, referenca SI00 3298-104-2014, in sicer se
le-ta plača najmanj 3 delovne dni pred datumom razpisane dražbe.
Šteje se, da so osebe, ki plačajo varščino, podale ponudbo, od katere ne morejo na sami dražbi
odstopiti.
Na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za nakup nepremičnin v
RS in se izkažejo s potrdilom o vplačani varščini, kot je le-to navedeno zgoraj.
Pooblaščenec pravne osebe, ki nastopa kot kupec mora predložiti izpisek iz sodnega registra
oziroma izpisek iz katerega je razvidno, da je pravna oseba registrirana in pa pooblastilo, če ni
zakoniti zastopnik pravne osebe.
V primeru, da so kupci tuji državljani, se morajo na sodišču javiti najmanj 3 dni pred dnevom
razpisane dražbe.
Na predlog, ki mora biti vložen najpozneje 8 dni pred prodajnim narokom, sodišče ponovno ugotovi
vrednost nepremičnine, če stranka s predložitvijo mnenja sodnega cenilca o tržni vrednosti
nepremičnine verjetno izkaže, da se je vrednost nepremičnine od prejšnje ugotovitve vrednosti do
dneva prodaje precej spremenila (4.odst. 178.čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ)
Predkupni upravičenci imajo prednost pred najugodnejšim ponudnikom, če takoj po končani
dražbi izjavijo, da kupujejo nepremičnino pod enakimi pogoji in če najpozneje tri delovne
dni pred dražbo položijo varščino (1.odst. 182. čl. ZIZ)
Osebe, ki bi uveljavljale po zakonu obstoječo predkupno pravico (solastniki, kmetje...) morajo
le-to na javni dražbi izkazati z ustreznimi listinami.
Kupec nepremičnine, bo pisno pozvan na plačilo kupnine, skupaj s sklepom o domiku, pri kateri se
že plačana varščina všteje v preostali del plačila kupnine.
Kupec mora položiti kupnino v roku 15 dni na račun Okrožnega sodišča v Krškem, koda namena
plačila: ADVA, namen plačila In 104/2014, BIC banka prejemnika: BSLJSI2X, IBAN SI56 011006960422340, referenca SI00 3298-104-2014.
Če kupec v določenem roku ne položi kupnine, se mu položena varščina ne vrne, sodišče pa na
predlog upnika in glede na okoliščine prodaje pozove na plačilo kupnine drugega oziroma naslednje
najboljše kupce, ki v to privolijo in dajo izjavo iz 4.odst. 189.čl.tega zakona ter jim določi rok za
položitev kupnine ali pa prodajo s sklepom razveljavi in določi novo prodajo.
Po položitvi kupnine, bo sodišče izdalo sklep o izročitvi nepremičnine kupcu in po pravnomočnosti
sklepa odredilo v zemljiški knjigi vpis lastninske pravice na kupca in izbris pravic in bremen, za
katere bo tako določeno že v sklepu o domiku.
Dražbene pogoje in listine, ki se tičejo nepremičnin , ki so predmet prodaje, smejo tisti, ki
nameravajo nastopiti kot kupec pregledati na sodišču med rednimi uradnimi urami.
Upnik sme odredbo o prodaji nepremičnin objaviti v sredstvih javnega obveščanja. Stroški objave
bremenijo upnika.
Tistemu, ki se zanima za nakup nepremičnin, sodišče na njegovo zahtevo in stroške dovoli, da si jih
ogleda. Zahtevo za dovolitev ogleda je potrebno vložiti pri tukajšnjem sodišču do dne 6.5.2016.
Sodišče bo čas in način ogleda določilo s posebno odredbo.
Okrajno sodišče v Krškem
Dne, 30.3.2016
Pripravila:
Sodniška pomočnica: Čepin Renata
Okrajna sodnica: Milena Ahačič Pirc
-2-