handlingsplanen for Forenede Service

Comments

Transcription

handlingsplanen for Forenede Service
Møde Odense kommune d. 25.05.16
• Dagsorden
- Drøftelse af Kontrolenhedens kontrol i forhold til Odense
kommunes arbejdsklausul
- Drøftelse af Redegørelsen fra Forenede Service
- FS ønsker at redegøre for de 4 medarbejders
arbejdsforhold hos Forenede Service.
- Genopretningsplanen
- Evt.
1
Drøftelse af redegørelse fra Forenede Service A/S
•
•
•
•
•
•
Vi står inde for redegørelsen og dens konklusioner, og har igangsat en ændret procedure, jf. genopretningsplanen
Såfremt medarbejderen selv har valgt at flytte arbejdstiden, og uden at informere arbejdsgiver herom, bliver
forholdet påtalt skriftligt over for medarbejderen med krav om, at de udmeldte arbejdstider bliver overholdt. I disse
situationer har medarbejderen ikke krav på tillæg jf. Serviceoverenskomsten.
På følgende arbejdspladser er der for lønperioden 15.01.-14.02.2016 udbetalt aften- nat- eller SH-tillæg, hvis
medarbejderen har været ansat til det, og ikke haft mulighed for at nå deres område indenfor tidsrummet 05.0018.00
Lysningen
Blangstedgård børnehus
Børnehuset Bjørnemosen, Fregatten
Børnehuset Luna, Kosmos
CSV, Rismarksvej 80
Den blå planet
Enghaveskolen
Tryllefløjten
Alarmlogs er ikke et entydigt billede på faktisk arbejdstid, jf. redegørelse
Vi har siden 01.08.2014 ikke haft overenskomstmæssige sager med 3F vedrørende opmåling på en arbejdsplads
under samarbejdet med Odense kommune
I referat fra møde med kommunen d. 23.06.15 orienterede Forenede Service om, at SKAT, Politi og
Arbejdstilsynet havde været på nogle af vores arbejdspladser, uden at der i den forbindelse havde været
konstateret problemer
2
UDGÅET
3
Genopretningsplan, ansættelseskontrakter
• Alle ansættelseskontrakter er blevet
gennemgået med henblik på at følgende forhold
er klart defineret:
• Mødetidsrum
• Timer pr. uge/dag
• Stillingtagen til arbejde på flere arbejdspladser
4
Genopretningsplan, manglende løn
• 2 personer får sammen med lønnen for maj måned
udbetalt eventuelt manglende tillæg for forskudt tid for
perioden 01.08.14-15.04.16. Dokumentation for dette
tilsendes kommunen d. 01.06.16. ( i alt ca. kr. 900,00 for
perioden 01.12.15-14.02.16)
• Inden 01.07.2016 vil vi have gennemgået lønudbetaling
for samtlige måneder siden 01.08.2014, og efterbetale
tillæg for forskudt tid, såfremt nogle medarbejdere har
haft flere arbejdspladser, der skulle rengøres i samme
tidsrum. Efterbetalingen udføres naturligvis kun, hvis de
ikke har fået tillægget.
• Opgørelse og dokumentation for udbetaling vil blive
fremsendt til Odense kommune senest d. 10.07.16
5
Genopretningsplan, fremtidig
lønregistrering
• Løn for perioden 15.04.-14.05.16
- Alle medarbejdere bliver kontaktet med henblik på deres
arbejdstid, således eventuelle manglende tillæg bliver
opgjort og betalt.
- Medarbejderne skriver under på dette.
• Løn for perioden 15.05.-14.06.16 og fremover
- Medarbejdernes registrering af arbejdstid bliver
sammenholdt med deres ansættelsesvilkår.
6
Genopretningsplan, fremtidig
lønregistrering
• Tillæg for forskudt tid bliver udbetalt, hvis institutionen
eller Forenede Service har bedt medarbejderen om at
møde på et andet tidspunkt
• Tillæg for forskudt tid bliver udbetalt, hvis Forenede
Service på enkelte dage har tilladt medarbejderen at
møde på et andet tidspunkt.
• Tillæg udbetales ikke, såfremt medarbejderen selv har
valgt at udføre rengøringen på et andet tidspunkt end det
aftalte. I dette tilfælde, vil Forenede Service i umiddelbar
forlængelse af, at det konstateres, sende en påtale til
medarbejderen om, at de skal møde til den aftalte tid.
Ved gentagelsestilfælde vil det få ansættelsesmæssige
konsekvenser for medarbejderen.
7
Genopretningsplan, fremtidig
lønregistrering
• Såfremt en medarbejder befinder sig mere end 15
minutter på arbejdspladsen end den aftalte arbejdstid, vil
vi kontakte dem og spørge ind til årsagen.
• De 15 minutter dækker tiden fra man logger ind og er klar
til arbejde, tiden fra man er færdig til man logger ud samt
mindre pauser.
• Skyldes det at medarbejderen ikke kan nå området vil de
få løn for den tid de har været på arbejde, men samtidig
vil vores leder gennemføre en geninstruktion, for at
hjælpe medarbejderen til at nå området på den aftalte tid.
8
Genopretningsplan, fremtidig
lønregistrering
• Viser det sig, at medarbejderen efterfølgende ikke arbejder i
arbejdstakt 130 eller følger lederens anvisninger på, hvorledes
arbejdet skal udføres, kan det medføre ansættelsesmæssige
konsekvenser for medarbejderen. Viser det sig, at medarbejderen
faktuelt ikke kan nå opgaven på den afsatte tid, vil tiden bliver
opnormeret, og ny ansættelsesaftale udarbejdes.
• Såfremt medarbejderen generelt har været på pladsen mere eller
mindre end 10 minutter fra den aftalte tid, vil vores leder påtale
forholdet mundtligt, og udføre en grundig kontrol for at sikre sig, at
rengøringen er tilfredsstillende, og som minimum i
overensstemmelse med det aftalte kvalitetsniveau.
• Ved sådanne overskridelser, overtid/undertid, vil Forenede Service
orienterer Odense kommune herom og årsagen hertil.
9
Genopretningsplan, ledelsesmæssige tiltag
I maj/juni måned deltager flere af vores øvrige ledere i en
intensiv kontrol, hvor fokus er:
• Registrering af arbejdstid er udfyldt
• Kvaliteten er tilfredsstillende
Dette vil også være en del af de nuværende lederes
arbejde fremadrettet, hvor fokus tidligere bl.a. har været på
kvalitet.
Ved afvigelser kontaktes vores driftschef i Odense, der
herefter vil gennemføre de nødvendige handlinger, jf.
ovenfor.
10
UDGÅET
11
UDGÅET
12
Genopretningsplan, fremtidige udfordringer
• Hvorledes skal Forenede Service forholde sig, hvis en
institutionsleder anmoder vores medarbejder om at møde
på et andet tidspunkt, og medarbejderen indvilliger i
dette, uden at Forenede Service bliver informeret.
• Hvorledes skal Forenede Service forholde sig, såfremt
der ikke er gjort klar til rengøring, hvilket kan medføre, at
medarbejderen bruger ekstra tid, eller kvaliteten ikke
lever op til den aftalte standard.
13