Uravstemningshefte 2016 SAMFO Landsoverenskomsten

Transcription

Uravstemningshefte 2016 SAMFO Landsoverenskomsten
for
Landsoverenskomsten
Nå er det din tur!
Forhandlinger ble ført mellom HK og SAMFO den 19. og 20. april. Det ble brudd, og meklingen ble
gjennomført i tidsrommet 13 og 14. mai.
Nå må du bruke din rett til å stemme over meklingsforslaget. Det er viktig at alle deltar.
Din stemme avgjør!

Ved et JA-resultat vil oppgjøret bli godkjent og etterbetaling vil skje fra 1. april 2016.

Ved et NEI-resultat, forkastes forslaget og streik kan iverksettes 4 dager etter fristen for
uravstemningen.
Årets resultat er i tråd med rammene industrien har lagt (frontfaget) som er retningsgivende for
alle tariffavtaleforhandlinger, enten det er i privat eller offentlig sektor.
Dette er de viktigste resultatene:
Økonomi
Det gis et generelt tillegg fra 1. april på kr 1,- per time og minstelønnssatsene reguleres
tilsvarende.
Minstelønnssatsen på trinn 6 heves med ytterligere kr 1,- per time, samlet kr 2,- per time.
Vi minner om at trinn 6 også ble forhøyet 1. februar med kr 3,88 per time (garanti-tillegget)
Nye minstelønnsskala fra 01.04.2016 blir som følger:
Ungdom under 16 år
Ungdom under 18 år
Lønnstrinn 1
Lønnstrinn 2
Lønnstrinn 3 (25 år)
Lønnstrinn 4
Lønnstrinn 5
Lønnstrinn 6
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
18.347,18.834,25.030,25.168,25.506,26.089,27.023,30.918,-
Bilag 3 A Lønnsbestemmelser for faglærte
Minstelønnssatser for faglærte med relevant fagbrev
Pr. måned
1. året som faglært:
2. året som faglært:
kr 30.918,kr 32.462,-
til enhver tid trinn 6
til enhver tid kr 1 544,- pr. måned over trinn 6
(kr 9,50 pr. time)
Faglærte etter § 3-5 med minst 5 års godskrevet praksis fra før, lønnes etter satsen for 2. år som
faglært.
For arbeidstakere som er faglærte og som har ansvarstillegg i henhold til § 7.8, skal tillegget for
faglært (kr 9,50 pr, time) gis uavkortet.
1
Personlige tillegg som er gitt med begrunnelse i ervervet realkompetanse kan av arbeidsgiver
revurderes når arbeidstaker får tillegget for faglært.
Lønn som faglært fra 3-årig skole Pr. måned
1. år som faglært:
trinn 2
2. år som faglært:
trinn 6
3. år som faglært:
kr 1 544,- pr. måned over trinn 6
(kr 9,50 pr. time)
kr 25.168,kr 30.918,kr 32.462,-
Merknad til avsnittet som begynner med "Personlige tillegg som er gitt ..…." i Bilag 3 A.
Det anbefales at arbeidsgiver og arbeidstaker avklarer status på eventuelle personlige tillegg, begrunnet i
ervervet realkompetanse, før prosessen med å fremstille seg for fagprøve starter.
Lønnsutviklingsgarantien
Garantilønnsordningen videreføres uendret, hvilket betyr at det også i framtiden vil bli foretatt
satsjusteringer 1. februar både i 2017 og 2018.
Bilag 7 Stillingsvurdert lønnssystem
Satsene i det stillingsvurderte lønnssystemet reguleres tilsvarende trinn 1-5, som ovenstående.
Satsene fra trinn 6 - 21 reguleres med kr 325,- per måned.
Forskuttering av lønn under sykdom
For arbeidstakere med rett til sykepenger etter folketrygdloven forskutterer arbeidsgiver nå
sykepenger utover arbeidsgiverperioden så snart som mulig og senest innen 1. november 2016.
Selv om resultatet gir forskuttering av lønn under sykdom, gir det ikke full opptjening av feriepenger og dermed heller ikke likebehandling av ansatte. Dette er lagt til de lokale lønnsforhandlingene der det skal forhandles om full lønn under sykdom. Det er bakgrunn for at to i
forhandlingsdelegasjonen ikke anbefaler forslaget.
I tillegg nedsettes et partssammensatt utvalg som skal kartlegge om det foreligger kjønnsmessige
forskjeller mellom kvinner og menns rett til sykepenger og feriepenger i COOP innen 1. januar
2017. Dersom det avdekkes slike skjevheter skal utvalget foreslå tiltak som motvirker dette.
Mer å hente lokalt
Partene er enige om at det i utgangspunktet bør være lønnsforskjell mellom lønnstrinn 6 og
ansatte med henholdsvis 10 og 15 år ansettelse i bedriften.
Kompetanse og bedriftsutvikling
Denne paragrafen er nå styrket. Her heter det nå at bedriftens kompetansebehov skal omfatte
samtlige arbeidstakergrupper. Denne kartleggingen kan inngå som en del av en årlig utviklings- og
veiledningssamtale. Bedriftene og de ansatte bør bli enige om konkrete mål for opplæring.
Etter avtale kan bedriften nå også helt eller delvis dekke utgifter til annen relevant utdanning.
Partene erkjenner også at nye fleksible opplæringsformer gir bedriftene og de ansatte flere veier
fram til nødvendig kompetanse.
2
Pensjon
Når det gjelder pensjon utredet HK og SAMFO ulike pensjonsspørsmål i tariffperioden 2014-2016.
Det vises til Riksmeklerens møtebok for frontfaget. Her heter det at regjeringen skal avklare
nærmere formen på utredningsarbeidet i samråd med partene i arbeidslivet. HK og SAMFO er
enige om at de skal følge dette arbeidet og ha dialog om ulike pensjonsspørsmål i tariffperioden.
Velferdspermisjoner
I bilaget for korte velferdspermisjoner er definisjonen for nærmeste familie under begravelser
utvidet til å gjelde også medforeldre og stebarn.
HK og SAMFO ble også enige om å reforhandle Bensinoverenskomsten etter at forhandlingene om
Bensinstasjonsoverenskomsten mellom HK og Virke er gjennomført.
Utvalgsarbeid i perioden
Utvalg 1 - Strukturutvalget skal blant annet vurdere og komme med forslag til forbedringer i
dagens avtaler når det gjelder brukervennlighet, muligheter for å finne lokale løsninger og behov
for modernisering og utvikling av avtalene.
Utvalg 2 - Kompetanseutvalget får som mandat å videreutvikle § 17 Om kompetanse, fag og
yrkesopplæring. Utvalgets skal legge frem forslag til å samle alle eksisterende bestemmelser om
lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater som i dag finnes i overenskomsten. De skal
gjennomgå dagens læreplan og kompetansemål i Salg- og servicefaget og se dette opp mot
kompetansebehovene i SAMFOs medlemsbedrifter.
Utvalg 3 – Lønnsutvikling
Utvalget skal se på lønnsutviklingen i SAMFO. Systemet for innhenting av lønnsopplysninger i SSB
ble endret i 2015. Hvis lønnsgarantien ikke treffer i henhold til partenes intensjoner, kan
utregningsmetoden endres ved neste garantijustering.
Utvalg 4 – Forskjellsbehandling om rett til sykepenger
Utvalget skal kartlegge om det foreligger kjønnsmessige forskjeller mellom kvinner og menns rett
til sykepenger og feriepenger etter de forskjellige overenskomstene i SAMFO. De skal videre
kartlegge konkurransemessige konsekvenser knyttet til en eventuell endring av sykebestemmelsen
i § 10.
Partene er enige om å se på bilaget "Ran, ransforsøk og vold" når de nye forskriftene foreligger for
å vurdere om bilaget er i samsvar med forskriftene.
Dersom du ønsker en nærmere orientering om meklingsresultatet i forbindelse med
uravstemningen, ta kontakt med ditt regionskontor.
Hele protokollen fra meklingen kan lastes ned fra HK nettsider: www.handelogkontor.no
3
Forbundets behandling og anbefaling
HKs forhandlingsutvalg anbefaler meklingsresultatet mot 2 stemmer og oppfordrer medlemmene å
stemme JA.
Oslo, 23. mai 2016
Slik stemmer du

Du kan stemme på nett ved å logge deg inn på "Min side" på www.hkmedlem.no

Du kan stemme på SMS ved å sende "HK JA" eller "HK NEI" til 1930. Dette forutsetter at
HK har ditt mobilnummer registrert.

Du kan stemme på papir ved å laste ned din stemmeseddel på "Min side". De som har fått
tilsendt stemmemateriell på papir, kan benytte stemmeseddelen og svarkonvolutten de fikk.
Stemmeseddelen kan også scannes og e-postes til [email protected]
Opplever du problemer ved innlogging til "Min side", eller du ikke får stemt via SMS, kan det tyde
på at HK har feil opplysninger registrert på deg. Ta i så fall kontakt med ditt regionkontor.
Hvis du har fått tilsendt stemmemateriell på papir er det fordi HK verken har e-postadresse eller
mobilnummer registrert på deg. Ønsker du for framtida å motta dette elektronisk, ta kontakt med
ditt regionkontor slik at vi får registrert inn disse opplysningene.
Tidsfrister

Fredag, 10. juni kl. 15.00: avstemning på nett stenges. Papirstemmer må være hovedkontoret
i hende innen denne tid. Fristen er absolutt. Ta høyde for tid til postgang. Informasjon om
resultatet av uravstemningen kunngjøres straks det er klart på HKs nettsider:
www.handelogkontor.no
Bruk stemmeretten!
4