Uravstemningshefte 2016 NHO Standardoverenskomsten

Comments

Transcription

Uravstemningshefte 2016 NHO Standardoverenskomsten
for
Standardoverenskomsten
Nå er det din tur!
Forhandlingene mellom HK og NHO vedrørende Standardoverenskomsten ble gjennomført 2. og
3. mai. Resultatet er i tråd med frontfaget, og er et fundament for lønnsdannelse på området. Nå
er det viktig at de tillitsvalgte krever lokale forhandlinger. Det er de ansatte som skaper verdiene i
den enkelte bedrift og det er gjennom de lokale forhandlingene at de kan få sin rettmessige del av
verdiskapningen, slik bestemmelsen om lokale lønnsforhandlinger i Standardoverenskomsten legger
opp til.
Nå må du bruke din rett til å stemme over resultatet. Det er viktig at alle deltar.
Din stemme avgjør!
Dette er de viktigste resultatene:
Økonomi


Lønnsgruppe 4 reguleres med kroner 5,80 per time.
Overenskomstens øvrige lønnssatser reguleres med 3 prosent.
Garantilønnssatser per 1. april 2016
Lønnsgruppe
1
2
2.1
3
Stillingens innhold og krav til kompetanse
Arbeidsoppgavene er rutinepreget og styrt av klare
regler.
Arbeidsoppgavene er stort sett gitt gjennom
opptrukne rammer, egne vurderinger forekommer.
Kunnskapskrav:
- Inntil treårig videregående skole
Arbeidsoppgavene og kompetansekrav som gruppe
2, og der medarbeideren har relevant fagbrev for
stillingen.
Arbeidsoppgavene er i noen grad gitt gjennom
fastlagte retningslinjer/etablert praksis, selvstendige
vurderinger er nødvendige.
Ansiennitet:
0 år
Under 18 år:
21.062,Over 18 år:
24.551,-
Ansiennitet:
1 år
Ansiennitet:
4 år
-
-
26.293,-
27.348,-
29.447,-
27.589,-
28.642,-
30.742,-
27.788,-
28.865,-
31.225,-
29.083,-
30.160,-
32.520,-
29.416,-
30.445,-
32.910,-
Kunnskapskrav:
- Yrkesrelevant fagbrev
- Inntil to års spesial-/høyskole-/universitetsutdanning
3.1
4
Arbeidsoppgavene og kompetansekrav som gruppe
3, og der medarbeideren har relevant fagbrev for
stillingen.
Arbeidsoppgavene har utgangspunkt i gitte mål og
resultater, selvstendige vurderinger og
problemløsninger er nødvendige.
Kunnskapskrav:
- Inntil tre års høyskole-/universitetsutdanning
1
§ 12 Overtidsarbeid
12.5
Matpengesatsen økes til kr 82,50.
Idrettsbilaget
Bilaget prolongeres for perioden 2016-2018, men inngår også som en del av utvalgsarbeid 1.
Utvalgsarbeid
Utvalgsarbeid i perioden. Det er enighet om å nedsette 2 utvalg for kommende periode:
1.
Utvalg for gjennomgang av forslag til endringer i Standardoverenskomsten
Det nedsettes et utvalg som skal komme med forslag til revidering av
standardoverenskomsten, slik at lokal medbestemmelse sikres, samtidig som større
tilgjengelighet og fleksibilitet ivaretas. Arbeidsgruppen skal blant annet se nærmere på:



Tilgjengelighet for brukerne inkludert språklige forbedringer.
Lokalt samarbeid og handlefrihet.
Modernisering.
Det oppnevnes 3 personer fra hver av partene og bedriftene vil være representert i
arbeidet. Arbeidsgruppen starter sitt arbeid senest 1. september 2016 og presenterer sine
anbefalinger innen 1. november 2017.
2.
Utvalg for gjennomgang av tallgrunnlaget for lønnsstatistikken
Det nedsettes et utvalg, som i forståelse med statistikkavdelingene i NHO og LO, skal se
på tallgrunnlaget for lønnsstatistikken i perioden.
Dersom du ønsker en nærmere orientering om forhandlingsresultatet i forbindelse med
uravstemningen, ta kontakt med ditt regionskontor.
Hele protokollen fra forhandlingene kan lastes ned fra HK nettsider: www.handelogkontor.no
Forbundets behandling og anbefaling
HKs forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemmer JA til forslaget.
Oslo, 9. mai 2016
2
Slik stemmer du

Du kan stemme på nett ved å logge deg inn på "Min side" på www.hkmedlem.no

Du kan stemme på SMS ved å sende "HK JA" eller "HK NEI" til 1930. Dette forutsetter at
HK har ditt mobilnummer registrert.

Du kan stemme på papir ved å laste ned din stemmeseddel på "Min side". De som har fått
tilsendt stemmemateriell på papir, kan benytte stemmeseddelen og svarkonvolutten de fikk.
Stemmeseddelen kan også scannes og e-postes til [email protected]
Opplever du problemer ved innlogging til "Min side", eller du ikke får stemt via SMS, kan det tyde
på at HK har feil opplysninger registrert på deg. Ta i så fall kontakt med ditt regionkontor.
Hvis du har fått tilsendt stemmemateriell på papir er det fordi HK verken har e-postadresse eller
mobilnummer registrert på deg. Ønsker du for framtida å motta dette elektronisk, ta kontakt med
ditt regionkontor slik at vi får registrert inn disse opplysningene.
Tidsfrister

Fredag, 3. juni kl. 15.00: avstemning på nett stenges. Papirstemmer må være hovedkontoret i
hende innen denne tid. Fristen er absolutt. Ta høyde for tid til postgang. Informasjon om
resultatet av uravstemningen kunngjøres straks det er klart på HKs nettsider:
www.handelogkontor.no
Bruk stemmeretten!
3