Søknad om drosjeløyve i Trøndertaxi AS - Sør

Transcription

Søknad om drosjeløyve i Trøndertaxi AS - Sør
Søknad om drosjeløyve i Trøndertaxi AS
Merk:
Uriktige opplysninger, unnlatelse
av å besvare samtlige spørsmål
eller manglende attestasjon kan
medføre at søknaden ikke blir
behandlet, eller at gitt løyve kan bli
tilbakekalt.
Til
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Samferdselsavdelingen
Pb 2350 Sluppen
7004 Trondheim
Søknaden gjelder
Hoveddrosjeløyve
Reservedrosjeløyve
Reservedrosjeløyve for
stor bil (10 – 17 seter)
Opplysninger om søkeren
Navn
Personnummer
Adresse
Evt. organisasjonsnummer
Postnummer
Poststed
Telefon
Vedlegg til søknaden
Søkere som ikke har løyve fra før:
Attestert kopi av vitnemål for bestått eksamen fra en av departementet sine godkjente faglige,
teoretiske opplæringer (Taxiløyvekurset)
Attest fra arbeidsgiver(e)
Lønns- og trekkoppgaver for perioden det søkes ansiennitet for (evt lønnsslipper for inneværende år)
Attester for midlertidig avbrudd som følge av sykdom, svangerskap eller militærtjeneste
Attester som må leveres dersom søker får tilbud om hovedløyve og ved søknad om reservedrosjeløyve
(OBS! Alle attester må være originale og ikke mer enn 3 mnd. gamle):
Politiattest
Attest for skatt og merverdiverdiavgift fra Skatteetaten
Attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund (tlf 75007500)
Original garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap
OBS!! OBS!!
 For å kunne få utstedt løyve, må søker være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene med
organisasjonsnummer.
 Dersom søknaden blir innvilget, betales et behandlingsgebyr på kr 3.400,- pr. løyve.
Løyvet blir ikke utlevert før originalkvittering for betalt gebyr er forevist eller innsendt.
Sted
Dato
Søkerens underskrift
SNU OM
Opplysninger om ansiennitet/praksis:
Det er kun praksis som heltids drosjesjåfør i løyvedistriktet som gir
ansiennitet. (Legitimeres ved attester fra arbeidsgivere og lønns- og
trekkoppgaver. Midlertidig avbrudd som følge av sykdom, svangerskap
eller militærtjeneste må fremgå av bekreftede attester.)
Fra tid
Til tid
Ja
Nei
Andre opplysninger
Skal drosjeyrket være eneste yrke?
Hvis nei, hvilket annet yrke har du?
Stillingsandel?
Eventuelle tilleggsopplysninger
OBS!
 Søknader som mangler nødvendige attester eller kommer etter søknadsfristen, vil ikke bli behandlet.
 Tidligere søknader kommer ikke i betraktning. Det samme er tilfelle dersom det gis uriktige opplysninger,
unnlatelse av å besvare samtlige spørsmål i søknadsskjemaet, eller manglende/ufullstendige attestasjoner av
påberopt kjøretid. Kjøretid skal dokumenteres med attester fra arbeidsgiver samt attesterte lønns- og
trekkoppgaver. For kjøretid som er opparbeidet hos nær familie, slik som ektefelle, foreldre o.l., ber vi om at
kjøretid også dokumenteres med inntektsstatistikk signert av regnskapsfører.