Uravstemningshefte 2016 NHO Luftfartsoverenskomsten

Transcription

Uravstemningshefte 2016 NHO Luftfartsoverenskomsten
for
Luftfartsoverenskomsten
Nå er det din tur!
Forhandlinger ble ført mellom HK og NHO Luftfart 18., 19. og 20. mai.
Nå må du bruke din rett til å stemme over forhandlingsforslaget. Det er viktig at alle deltar.
Din stemme avgjør!
Årets resultat er i tråd med rammene industrien har lagt (frontfaget) som er retningsgivende for
alle tariffavtaleforhandlinger, enten det er i privat eller offentlig sektor.
Dette er de viktigste resultatene:
Økonomi
Det ble ikke gitt generelt tillegg.
Minstelønnssatsene pr. 1. april 2014 ble hevet med kr. 1300,- med virkning fra 1. april 2016 til:

Stillinger der formelt utdanningskrav er videregående
skole eller mindre

Stillinger der formelt utdanningskrav er fagbrev eller inntil
2-årig spesial- eller høyskoleutdanning:

kr 24 301,-
kr 27 323,-
Stillinger der formelt utdanningskrav er inntil 3-årig spesial-,
høyskole- eller universitetsutdanning:
kr 29 741,-
Matpenger ved overtidsarbeid
Matpengesatsen endres til kr 82,50.
Grunngodtgjørelse/skiftgodtgjørelse
Sats for skiftgodtgjørelse per veiet time heves med kr 4,- til kr 78,-.
Annet
ID-kort
Partene er enige om at ved rekruttering av nye arbeidstakere dekker bedriften kostnadene til IDkort og bakgrunnssjekk. Dette under forutsetning av at kandidatene oppfyller kravene for
ansettelse.
Videre er partene enige om at bedriften dekker kostnader til fornyelse av ID-kort for eksisterende
ansatte.
Forskuttering av sykepenger
HK og NHO Luftfart anbefaler de lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av
sykepenger der dette ikke gjøres. Partene anmoder bedriftene om ikke å forskjellsbehandle
arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger.
1
Lokale forhandlinger
Partene er enige om at kompetanse og erfaring/ansiennitet blir hensyntatt i de lokale
forhandlingene under justering av lokale tabeller.
Tjenestepensjon
Når det gjelder tjenestepensjon viser HK og NHO-luftfart til Rikemeklerens møtebok for
frontfaget. Her heter det at regjeringen skal avklare nærmere formen på utredningsarbeidet i
samråd med partene i arbeidslivet.
Utvalgsarbeid
Det er enighet om å nedsette 2 utvalg i perioden:
1.
Det er enighet om å nedsette ett partssammensatt utvalg med mål om å tilpasse lærling/
praksiskandidatordningen i forhold til kompetansekrav i bransjen, som kan gi ett utbytte til
bedriftene og arbeidstaker i forhold til relevant kompetanseheving. Utvalget nedsettes når
kunnskapsdepartementet har konkludert i endringene som planlegges innenfor yrkesfag.
2.
Utvalg for gjennomgang av tallgrunnlaget for lønnsstatistikken
Det nedsettes et utvalg, som i forståelse med statistikkavdelingene i NHO og LO, skal se på
tallgrunnlaget for lønnsstatistikken i perioden.
Dersom du ønsker en nærmere orientering om forhandlingsresultatet i forbindelse med
uravstemningen, ta kontakt med HKs hovedkontor.
Hele protokollen fra forhandlingene kan lastes ned fra HK nettsider: www.handelogkontor.no
Forbundets behandling og anbefaling
HKs forhandlingsutvalg anbefaler forhandlingsresultatet og oppfordrer medlemmene å stemmer JA.
Oslo, 23. mai 2016
2
Slik stemmer du

Du kan stemme på nett ved å logge deg inn på "Min side" på www.hkmedlem.no

Du kan stemme på SMS ved å sende "HK JA" eller "HK NEI" til 1930. Dette forutsetter at
HK har ditt mobilnummer registrert.

Du kan stemme på papir ved å laste ned din stemmeseddel på "Min side". De som har fått
tilsendt stemmemateriell på papir, kan benytte stemmeseddelen og svarkonvolutten de fikk.
Stemmeseddelen kan også scannes og e-postes til [email protected]
Opplever du problemer ved innlogging til "Min side", eller du ikke får stemt via SMS, kan det tyde
på at HK har feil opplysninger registrert på deg. Ta i så fall kontakt med HKs hovedkontor.
Hvis du har fått tilsendt stemmemateriell på papir er det fordi HK verken har e-postadresse eller
mobilnummer registrert på deg. Ønsker du for framtida å motta dette elektronisk, ta kontakt med
HKs hovedkontor slik at vi får registrert inn disse opplysningene.
Tidsfrister

Tirdag, 14. juni kl. 15.00: avstemning på nett stenges. Papirstemmer må være hovedkontoret
i hende innen denne tid. Fristen er absolutt. Ta høyde for tid til postgang. Informasjon om
resultatet av uravstemningen kunngjøres straks det er klart på HKs nettsider:
www.handelogkontor.no
Bruk stemmeretten!
3