Krav om sykepenger − midlertidig ute av inntektsgivende arbeid

Transcription

Krav om sykepenger − midlertidig ute av inntektsgivende arbeid
Nullstill
FOLKETRYGDEN
Krav om sykepenger − midlertidig
ute av inntektsgivende arbeid
Folketrygdloven paragraf 8-47
Om vilkårene for å få sykepenger etter denne
bestemmelsen ‑ se orienteringen på neste side.
1 Personlige opplysninger
Etternavn, fornavn
Fødselsnummer (11 siffer)
Boligadresse
Postnummer og poststed
2 Ditt arbeidsforhold og andre aktiviteter de siste årene
Telefonnummer
Sykmeldt fra
Arbeidsgiver/selvstendig næringsvirksomhet/skole e. l. (navn og adresse)
Fra
Til
Inntekt
Arbeidsgiver/selvstendig næringsvirksomhet/skole e. l. (navn og adresse)
Fra
Til
Inntekt
Arbeidsgiver/selvstendig næringsvirksomhet/skole e. l. (navn og adresse)
Fra
Til
Inntekt
3 Andre opplysninger
Hvorfor sluttet du hos den siste arbeidsgiveren din eller som selvstendig næringsdrivende?
Hva har du gjort i den tiden du har vært ute av arbeidslivet?
Har du forsøkt å skaffe deg nytt arbeid (f. eks. registrert deg som arbeidssøker hos NAV)?
Eventuelt fra hvilken dato
Har du avtale
om nytt arbeid?
Andre opplysninger
Navnet og adressen til eventuell ny arbeidsgiver
4 Underskrift
Sted og dato
5 Fylles ut av NAV
Kontorets begrunnede vedtak
NAV 08-47.05 Bokmål Fastsatt 09.2004 Endret 08.2012
Underskrift
ORIENTERING
Folketrygdloven § 8-47
Yrkesaktive medlemmer som midlertidig har vært ute av inntektsgivende arbeid
«Denne paragrafen gjelder for yrkesaktive medlemmer
som på sykmeldingstidspunktet midlertidig har vært
ute av inntektsgivende arbeid i mindre enn en måned,
og som
a) fremdeles er ute av inntektsgivende arbeid, eller
b) er i arbeid uten å fylle vilkåret i § 8-2 om fire ukers opptjeningstid.
Likestilt med arbeid etter første ledd er tidsrom da
med­lemmet mottar en ytelse til livsopphold etter
kapitlene 4, 8, 9 eller 14.
Likestilt med arbeid etter første ledd er også tidsrom
a) da medlemmet utfører militær- eller siviltjeneste,
b) da en sjømann i utenriksfart avspaserer opp-­
arbeidet fritid,
c) da medlemmet har lovbestemt ferie,
d) da medlemmet har lovbestemt permisjon etter arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-5 dersom ved
kommende har avtale om å gjenoppta arbeidet etter permisjonen.
Dersom et medlem mottar eller har mottatt slutt­
vederlag eller etterlønn i forbindelse med opphør av
et arbeidsforhold, utvides fristen i første ledd til seks
måneder. Ved utdanningspermisjon fra et arbeidsforhold i opptil ett år utvides fristen i første ledd til
tolv måneder dersom utdanningen må avbrytes på
grunn av sykdom.
Det er et vilkår for rett til sykepenger etter denne
para­grafen at medlemmet kan godtgjøre inntektstap,
og har et sykepengegrunnlag som minst svarer til
grunnbeløpet.
Sykepengene ytes fra 15. dag etter sykmeldings­tids­
punktet. Sykepengene utgjør 65 prosent av syke­
pengegrunnlaget. For personer som fyller vilkårene
i første ledd bokstav b, utgjør sykepengene like­vel
100 prosent av sykepengegrunnlaget. Grunn­laget
fastsettes etter den pensjonsgivende årsinntekten på
samme måte som for selvstendig næringsdrivende,
se § 8-35.
Medlemmet blir regnet som arbeidsufør tidligst fra det
tidspunktet han eller hun søkte lege (sykmeld­ings­
tidspunktet). Det kan gjøres unntak fra denne bestemmelsen dersom medlemmet har vært forhindret
fra å søke lege og det er godtgjort at han eller hun
har vært arbeidsufør fra et tidligere tidspunkt.
Denne paragrafen gjelder ikke for medlemmer som
har rett til sykepenger etter andre bestemmelser i
dette kapitlet.»
Om kravet til godtgjort inntektstap
Beregning av sykepenger
Hovedvilkåret for å få sykepenger etter paragraf
8-47 er at du kan godtgjøre at du har et inntektstap på grunn av sykdommen. Det vil si at du
skulle ha begynt i inntektsgivende arbeid igjen
dersom du ikke var blitt syk.
Dersom du har hatt en uregelmessig tilknytning
til arbeidslivet, må du kunne vise til et nærmere
bestemt inntektstap. Du kan for eksempel ha
gjort en konkret arbeidsavtale som du ikke kan
oppfylle på grunn av sykdom. I noen tilfeller er
det nok at du har registrert deg som arbeidssøker
hos NAV eller har gjort andre aktive forsøk på
å få arbeid.
Dersom du har hatt en langvarig og fast tilknytning til arbeidslivet, regner en som regel med at
du har inntektstap. Det gjelder selv om inntektstapet ikke kan påvises direkte, men dersom du
har gått ut av arbeidslivet, for eksempel på grunn
av videreutdanning eller omsorgsarbeid, har du
likevel ikke rett til sykepenger. (Du har da ikke
noe inntektstap på grunn av sykdom).
Sykepengene skal svare til din pensjons­givende
årsinntekt. Den pensjonsgivende årsinntekten
beregnes som hovedregel på grunnlag av gjennomsnittet av de pen­sjons­­poengtallene som er
fastsatt for de tre siste årene.
Skoleelever og studenter
Skoleelever og studenter som bare har hatt
feriearbeid tidligere, får ikke sykepenger etter
denne bestemmelsen. De blir ikke regnet som
yrkesaktive medlemmer. Det gjelder selv om de
kan godtgjøre et inn­tekts­tap.
NAV BETALER IKKE SYKEPENGER FOR LENGRE TID TILBAKE ENN
TRE MÅNEDER FØR DEN KALENDERMÅNED KRAVET ER MOTTATT AV NAV
NAV 08-47.05 Bokmål Fastsatt 09.2004 Endret 08.2012