PERSONALHÅNDBOK 2014

Transcription

PERSONALHÅNDBOK 2014
PERSONALHÅNDBOK
2014
Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100
Personalhåndbok for Vest Bemanning AS
Ansettelsesforhold
Arbeidsavtale
Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver
og som er ansvarlig for utbetaling av lønn og feriepenger, samt at skatte- og trygdetrekk blir foretatt
etter gjeldende regler i Arbeidsmiljøloven, Ferieloven og Folketrygdloven.
Midlertidig arbeid
For arbeidsforholdet gjelder en avtalt arbeidsperiode i henhold til underskrevet
oppdragsbekreftelse. I arbeidsperioden er den gjensidige oppsigelsestiden 14 dager de første 6
måneder regnet fra oppsigelsesdato og 1 kalendermånedstimeliste oppsigelse for oppdrag med
varighet lengere enn 6 måneder. Dersom arbeidstaker er fraværende fra arbeidet i arbeidsperioden
og dette ikke skyldes forhold på arbeidsgivers side, vil arbeidsgiver forlenge arbeidsperioden
tilsvarende lengden på fraværet.
Tilbud om oppdrag og oppdragets varighet
Det står deg fritt å akseptere et oppdrag som du får tilbud om. Takker du ja, forplikter du deg til å
jobbe hos kunden i den tiden som er avtalt, så sant du ikke blir syk eller må være borte fra arbeid av
andre gyldige grunner. Oppdragets varighet kan vare fra noen timer til flere måneder. Når oppdraget
er avsluttet, opphører arbeidsforholdet og vårt arbeidsansvar. Neste gang du er i oppdrag for oss
trer avtalen i kraft igjen.
Taushetsplikt
Som arbeidstager i Vest Bemanning AS har du taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder både
arbeidsgivers, og nåværende og tidligere oppdragsgiveres, forretningsmessige og driftsmessige
forhold. Denne taushetsplikten skal overholdes både mens arbeidsforholdet består, og etter at
arbeidsforholdet hos Vest Bemanning AS er avsluttet. Brudd på taushetsplikt kan medføre
avskjedigelse.
Oppfølging
I løpet av de første dagene du er ute i oppdrag vil vi ta kontakt med deg for å høre hvordan arbeidet
går og hvordan du trives. Vi holder fortløpende kontakt både med deg og kunden under oppdragets
varighet. Hvis det skulle oppstå konkrete spørsmål eller problemstillinger må du ta kontakt med din
konsulent hos Vest Bemanning AS. Husk, det er vi som er din arbeidsgiver og ikke oppdragsgiveren.
Endringer i oppdrag
Dersom kunden gir deg beskjed om at ditt oppdrag blir kortere eller lengre enn opprinnelig avtalt, ta
kontakt med din konsulent så raskt som mulig. Normalt vil du få all slik informasjon via Vest
Bemanning AS. Det kan også hende at kunden tilbyr deg fast stilling. Da er det viktig at du raskt tar
kontakt med oss for behandling av saken.
Gi beskjed
Det er viktig at du gir oss og oppdragsgiver beskjed hvis du er forhindret i å komme på jobb, –
uansett årsak. Skulle det oppstå problemer av noe slag på arbeidsplassen, kontakt din konsulent i
Vest Bemanning AS. Ikke ta opp spørsmål om arbeidsbetingelser, oppgaver eller andre forhold hos
oppdragsgiver på egen hånd. For at vi skal kunne holde kontakt med deg, er det viktig at du gir oss
beskjed om endring av adresse, telefonnummer og evt. e-post.
Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100
Lønn
Lønn
Som ansatt i Vest Bemanning AS er det vi som betaler din lønn, samt står ansvarlig for innbetaling av
skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Utregning av din lønn baseres på inngått avtale om timelønn
ganger antall utførte arbeidstimer pr. oppdrag. Det totale timeantall for beregning av lønn hentes fra
innsendte timelister som i forkant skal være godkjent og attestert av oppdrags-giver. Timelisten
leveres elektronisk på www.vestbemanning.no senest den 15. og siste arbeidsdag i hver måned.
Dersom det blir utbetalt feil i lønn, feriepenger eller andre ytelser og utgiftsdekninger, kan
Arbeidsgiver foreta nødvendig justering neste lønnsutbetaling, jfr. arbeidsmiljølovens § 14 -15.
Lønn utbetales den 07. i måneden etter.
Skattekort
Husk å levere skattekort snarest, og senest 1. arbeidsdag. Er ikke skattekort levert, vil vi trekke 50
prosent skatt av bruttolønn.
Timelister
Timelisten danner grunnlag for beregning av din lønn og vår faktura til kunden. Det er derfor viktig
at den er korrekt utfylt. Timelister skal leveres fortløpende via nettsiden www.vestbemanning.no.
Dette av hensyn til våre kunder som blir fakturert etter innleverte timelister. Timelistene må fylles ut
ved slutten av hver uke for å dokumentere de timene du har arbeidet og senest den 15. og siste
arbeidsdag i hver måned.
Kontroller at timelisten har påført:
• Kundes navn (bedriften du jobber i) avdeling og adresse
• Navn på kontaktperson hos Vest Bemanning
• Ditt navn (både for- og etternavn)
• Lønnsperiode fra dato til dato og arbeidstid
• Riktig antall timer og overtid
• Sykefravær skal vises på timelisten. Skriv ”syk” i kommentarfeltet de dagene det gjelder. Har du
krav på sykelønn for hele eller deler av perioden, må du levere egenmelding eller sykemelding.
Sykemelding skal leveres 1. dag man er sykmeldt.
Ordinær arbeidstid
Arbeidstid er i henhold til arbeidsavtale og oppdragsbekreftelse. Du må alltid følge den arbeidstid
som er avtalt på oppdragsbekreftelsen. Det betales lønn kun for det antall timer du er i jobb.
Arbeidstiden følger ellers bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Ordinær arbeidstid skal normalt ikke
overstige 7,5 timer pr dag eller 37,5 timer pr uke dersom ikke annet er avtalt. Vanligvis vil det si at
du er tilstede i 8 timer og tar en halvtimes lunsjpause.
Overtid
Du får overtidsgodtgjørelse i henhold til bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Overtid skal alltid
avtales med oppdragsgiver. Overtid skal ikke føres på timelisten som normaltid. Alt utover ordinær
arbeidstid skal føres i kolonnen for overtid. For å være berettiget til overtidstillegg må du ha
arbeidet 40 timer gjeldende uke eller 9 timer pr arbeidsdag inklusiv spisepause hos samme
oppdragsgiver.
Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100
Tillegget er 50 % for de første 5 overtidstimer pr dag (inkl. spisepause) og deretter 100 %. Det er
uansett 100 % tillegg etter klokken 21 på hverdager, dersom ikke annet er avtalt. På lørdager er
overtidstillegget 100 % hvis bedriften normalt har stengt på lørdager. På søndager og helligdager er
det alltid 100 % dersom ikke annet er avtalt.
I oppdrag hvor andre overtidsregler gjelder, f. eks ved turnusarbeid, prosjekter, flexitid eller
skiftarbeid, vil overtid bli avtalt og tilpasset i hvert enkelt tilfelle i samsvar med oppdragsgiver.
Deltidsansatte må jobbe full arbeidsdag eller arbeidsuke for å få overtidsgodtgjørelse. Arbeid ut over
avtalt arbeidstid, men innenfor normal arbeidstid er mertid og godtgjøres med vanlig timelønn.
Bevegelige helligdager
Du kan få lønn for offentlige høytidsdager og bevegelige helligdager som faller på en dag du normalt
skulle vært i arbeid etter følgende regler:
Offentlige høytidsdager: 1. og 17. mai
For å ha rett til disse to dagene må du være i sammenhengende arbeid for oss i en periode på minst
30 dager, og du må være i arbeid siste arbeidsdag før og første arbeidsdag etter den aktuelle dagen.
(Jfr. Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager § 3.) Lønnen betales ut etterskuddsvis.
Bevegelige helligdager: 1. nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kristi
himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. og 2. juledag.
For å motta lønn disse dagene må du ha arbeidet for Vest Bemanning AS i minst 750 timer de siste
12 månedene. Også her må du være i oppdrag dagen før og dagen etter helligdagen. Det utbetales
lønn for den tid du normalt skulle vært i arbeid. Har bedriften forkortet arbeidstid eller stengt
enkelte dager i forbindelse med høytids/helligdager, betales det lønn kun for utførte timer.
Fravær i tilknytning til høytids-/helligdag:
Fravær grunnet sykdom eller forhåndsavtalt ferie i tilknytning til høytids-/helligdag fratar deg retten
til kompensasjon for disse dagene.
Ferie og fravær
Ferie
Du står fritt til å ta så mange og så lange ferier mellom oppdrag som du måtte ønske, men ferie
under oppdrag må avtales på forhånd.
Feriepenger
Feriepenger sparer du opp i året før ferien tas ut. Retten til feriepenger er avhengig av om du har
vært i arbeid hos Vest Bemanning AS i opptjeningsåret (året før ferieåret). Feriepenger utgjør 10,2
prosent av lønn i opptjeningsåret. Er du i oppdrag i en bedrift som har høyere feriepengesats, så er
det denne feriepengesatsen som benyttes i det aktuelle oppdraget. Feriepengesatsen kan variere fra
oppdrag til oppdrag. Feriepenger utbetales normalt i juni.
Slutter du i Vest Bemanning AS har du krav på feriepenger for inneværende år sammen med siste
ordinære lønnsutbetaling i henhold til Ferielovens kapittel III, § 11 tredje ledd. Denne
feriepengeutbetalingen er skattepliktig.
Fødselspermisjon
Lov om Folketrygd bestemmer at kvinner som er i arbeid minst seks av de siste 10 måneder før en
fødsel, har krav på fødselspenger. Fødselspenger betales fra Trygdekontoret – som kan gi deg flere
opplysninger om dette.
Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100
Velferdspermisjon
Vest Bemanning AS gir inntil 1 dag fri med lønn, etter avtale med din konsulent ved:
•
Dødsfall/begravelse i nærmeste familie (Med nærmeste familie menes barn, ektefelle,
registrert samboer, søsken, foreldre og besteforeldre)
•
Inngåelse av ekteskap, partnerskap
•
Barns fødsel
Svangerskapskontroll
Det gis fri med lønn ved svangerskapskontroll når slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne
sted utenfor arbeidstiden.
Sykdom
Arbeidsgiverperioden starter første hele fraværsdag som skyldes arbeidsuførhet, jfr. Folketrygdloven
§ 8-19 andre ledd. Dette gjelder uavhengig av om sykefraværet er dokumentert med egenmelding
eller legeerklæring. I praksis betyr dette at dersom du blir syk på jobb og går hjem, vil du i henhold
til folketrygdlovens bestemmelser ikke ha rett til sykepenger for resten av dagen.
Hvis du må være borte fra arbeidet fordi du er syk, er det meget viktig at du gir beskjed pr. telefon til
Vest Bemanning AS og oppdragsgiver før arbeidsdagens start første arbeidsdag og deretter hver dag
du er syk uten sykemelding. For at kunden ikke skal bli skadelidende, er det viktig at du så snart som
mulig gir oss beskjed om at du er syk og hvor lenge du antar at sykdommen vil vare.
Du er ikke berettiget til sykepenger før du har jobbet sammenhengende i 4 uker hos Vest
Bemanning AS, eventuelle fravær blir lagt til 4 ukers perioden, jfr. Folketrygdloven § 8-18. Ved
beregning av sykepenger, er det din gjennomsnittlige inntekt i Vest Bemanning AS de fire siste
ukene før du ble syk, som legges til grunn. Sykepenger utover arbeidsgiverperioden, som er 16
dager, betales av Trygdekontoret. Sykepenger beregnes ut ifra gjennomsnittlig arbeidsinntekt pr uke
i de siste 4 ukene før sykefraværet, begrenset oppad til 6G.
Går det mer enn 2 uker mellom oppdrag (bortsett fra avtalt avvikling av ferie på inntil 3 uker) må du
opparbeide nye 4 uker (ved sykmelding fra lege) og 2 måneder (ved egenmelding) for å få rett til
lønn under sykdom.
Sykmelding
Blir du syk etter dine første 4 uker, men før du har arbeidet hos Vest Bemanning AS i to måneder,
må du levere sykmelding fra lege for å være berettiget til lønn under sykefraværet (Jfr.
Folketrygdloven § 8-18)
Sykepenger ytes tidligst fra og med den dag du har gitt melding til Vest Bemanning AS om
arbeidsuførheten. Retten til sykepenger faller bort dersom det skal betales sykepenger på grunnlag
av legeerklæring (Jfr. Folketrygdloven § 8-7), og legeerklæringen ikke er sendt til Vest Bemanning AS
innen 14 dager etter at Vest Bemanning AS kan kreve slik erklæring.
Sykepenger ytes bare for dager som det skulle ha vært utbetalt lønn for.
Sykemeldingsblanketten er i fire eksemplarer:
Del 1A:
Den første delen sender legen til trygdekontoret.
Del 1B:
Den andre delen kan du selv beholde.
Del 1C:
Den tredje delen skal du sende til Vest Bemanning AS samme dag som du mottar den.
Del 1D:
Den fjerde delen skal du også gi til Vest Bemanning AS etter at du selv har fylt ut pkt. 8
og underskrevet nederst. Arbeidsgiveren skal også skrive under, og så sende den til trygdekontoret.
Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100
Ved sykefravær som varer ut over 16 dager, skal kun del 1C sendes til Vest Bemanning AS, mens del
1D da sendes til ditt Trygdekontor.
Egenmelding
Jfr. Folketrygdloven § 8-24, har du rett til å benytte egenmelding ved sykdom dersom du har vært i
oppdrag for Vest Bemanning AS i 2-to sammenhengende måneder før fraværet. Egenmeldingen skal
fylles ut og returneres Vest Bemanning AS sammen med første timeliste etter sykefraværet. Retten
til lønn i forbindelse med sykefraværet faller bort dersom du ikke har gitt Vest Bemanning AS
melding ved første fraværsdag, og/eller unnlater å levere egenmelding sammen med tilhørende
timeliste.
Du kan benytte egenmelding for sykefravær på inntil tre kalenderdager i løpet av en 16 dagers
periode, regnet fra og med første fraværsdag. Egenmelding kan ikke benyttes mer enn inntil 4-fire
ganger i løpet av en 12 måneders periode totalt, uansett antall arbeidsgivere. Sykefravær som varer
mer enn tre dager må dokumenteres med sykmelding fra lege.
Mangler du egenmeldingsskjema finner du det på nettsiden www.vestbemanning.no. Skjemaet
sender du til din kontaktperson hos Vest Bemanning AS på mail. Går det mer enn 2 uker mellom
oppdragene (bortsett fra lovbestemt ferie og regelmessig turnus) må du opparbeide nye 4 uker
(sykelønn) og 2 måneder (egenmelding) for å få rett til lønn under sykdom. Også egenmelding for
barns sykdom kan benyttes for inntil 3 fraværsdager om gangen.
Barns- eller barnepassers sykdom
For å få lønn fra Vest Bemanning AS under barns eller barnepassers sykdom, må du ha vært i
oppdrag i minst 4 uker. Du må fremlegge legeerklæring eller egenmelding; meldeplikten er den
samme som ved egen sykdom.
Egenmelding/sykmelding gjelder til og med det året barnet fyller 12 år. Aldersgrensen høynes til 18
år for barn som lider av en kronisk sykdom eller funksjonshemming. Arbeidstaker med omsorg for
ett eller to barn har rett til sykelønn for inntil 10 dager hvert kalenderår, 20 dager for enslige
forsørgere. Har du ansvar for tre eller flere barn økes retten til fravær med sykelønn til 15 dager, 30
dager for enslige forsørgere. (Jfr. Folketrygdloven § 9)
Dersom du må gå hjem fra arbeidet på grunn av barns- eller barnepassers sykdom likestilles deler av
dag med en hel stønadsdag, og du vil i henhold til folketrygdlovens bestemmelser ha rett til
sykepenger for resten av dagen. En arbeidstaker som er borte fra arbeidet pga. nødvendig tilsyn med
sykt barn, kan være borte inntil 3 fraværsdager uten erklæring fra lege. Fra og med 4. fraværsdag må
du fremlegge erklæring fra lege som dokumenterer barnets sykdom. Antall dager pr år gjelder
sammenlagt, uansett antall oppdragsgivere du måtte ha i perioden.
Ulykker
Alle ansatte i Vest Bemanning AS er tilsluttet Yrkesskadeforsikring. Yrkesskadeforsikringen omfatter
yrkesskade eller yrkessykdom forårsaket under oppdrag (i arbeid) på arbeidsstedet, i arbeidstiden.
Alle yrkesskader må meldes til Vest Bemanning AS. Yrkesskader rapporteres på eget RTV-skjema
som skal finnes på alle arbeidsplasser.
Dersom du slutter
Ønsker du å slutte må du ta kontakt med oss snarest. Er du i oppdrag, gjelder den gjensidige
oppsigelsestiden som er avtalt i din ansettelseskontrakt.
Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100