Egenmeldt sykdom og egenerklæring

Transcription

Egenmeldt sykdom og egenerklæring
Dok.id.:
1.2.2.2.5.7.1
Dok.type:
Egenmeldt sykdom og egenerklæring
Informasjon
Utgave:
Skrevet av:
Gjelder fra:
Godkjent av:
Sidenr:
0.00
VB/TH
16.11.2012
<ikke styrt>
1 av 2
Egenmeldt sykdom og egenerklæring
Med egenmelding ved egen sykdom menes at arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om
arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. Beskjed om
eget fravær skal meldes i henhold til virksomhetens rutiner. Arbeidstaker skal skriftlig
dokumentere egenmeldt fravær første arbeidsdag ved å benytte skjemaet ”egenerklæring”
Bestemmelser for bruk av egenmeldt sykdom fremkommer i folketrygdlovens paragraf § 8-23
til § 8-27. Retten til lønn under sykdom bortfaller dersom fraværet ikke blir tilfredsstiller
dokumentert., jf folketrygdloven § 8-7.
En arbeidsgiverperiode er 16 kalenderdager, jf ftrl § 8- 19.
Bestemmelser for bruk av egenmelding og egenerklæring ved sykdom
Retten til å benytte egenmelding
 Retten til å benytte egenmelding ved egen sykdom får arbeidstaker etter å ha vært
ansatt i 2 måneder.
 Ved gjenansettelse innen 2 uker regnes tidligere arbeidsforhold med, jf ftrl § 8-24 1
ledd.
 Dersom et arbeidsforhold blir avbrutt i mer enn 2 uker kan egenmelding først benyttes
når arbeidstaker først har vært i arbeid i minst 2 måneder, med mindre fraværet
skyldes:
o Svangerskapspermisjon
o Omsorgspermisjon
o Fødselspermisjon
o Foreldrepermisjon
o Barn- eller barnepassers sykdom
o Pleie av pårørende.
o Militær- eller siviltjeneste
o Bedriftspermittering
I tilfeller nevnt over kan arbeidstaker benytte egenmelding etter 4 uker etter
gjeninntredelse, ftrl § 8-24.
Begrensninger i retten til å benytte egenmelding:
 Egenmelding kan ikke benyttes ved sykdom i ferien.
 Egenmelding kan ikke benyttes i perioden med gradert sykemelding. Ved
kortidsfravær i perioden med gradert sykemelding kan arbeidsgiver og arbeidstaker bli
enige om at arbeidstaker arbeider til annen tid en det som er avtalt i den aktuelle
perioden. Dersom dette ikke er mulig må arbeidstaker få utvidet sykemelding.
Egenmeldt sykdom og egenerklæring
Dok.id.: 1.2.2.2.5.7.1
Side : 2 av 2
 Dersom en arbeidstaker har fått innvilget sykemelding for enkeltstående
behandlingsdager, kan egen sykdom dokumenteres med egenerklæring dersom
arbeidstaker har vært på arbeid minst en dag etter en behandlingsdag, og man er
innenfor arbeidsgiverperioden.
 Egenmelding i etterkant av sykemelding:
o Når arbeidstaker har hatt sykemelding utover arbeidsgiverperioden, kan
egenmelding ikke benyttes før det har gått en ny arbeidsgiverperiode.
o Når arbeidstaker har hatt sykemelding som er kortere enn arbeidsgiverperioden,
kan egenmelding benyttes når arbeidstaker har vært på arbeid en dag, men kun
for det antall fraværsdager som gjenstår innenfor den totale
arbeidsgiverperioden.
Antall dager arbeidstaker kan benytte egenmelding:
Arbeidstaker kan benytte egenmelding og erklæring for egen sykdom inntil 24 kalenderdager i
løpet av en 12 måneders periode. Det er ingen begrensninger i antall ganger retten kan
benyttes.
Innen en arbeidsgiverperiode kan arbeidstaker benytte inntil 8 egenmeldingsdager.
o Egenmelding kan benyttes i inntil 8 sammenhengende kalenderdager i en
arbeidsgiverperiode.
Eller
o Egenmelding kan benyttes som 8 enkelt dager innen en arbeidsgiverperiode.
Benyttes egenmelding både dagen før og dagen etter arbeidsfrie dager, regnes
de arbeidsfrie dagene med når en beregner antall benyttede egenmeldingsdager
Arbeidstaker må arbeide sammenhengende i 16 kalenderdager etter siste egenmeldingsdag før
arbeidstaker på nytt kan benytte egenmelding og egenerklæring.
Bruk av egenmelding kan innskrenkes
Dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom, kan
arbeidsgiver inndra retten til å benytte egenmelding og egenerklæring. Arbeidstaker skal motta
varsel om at retten fratas slik at arbeidstaker kan uttale seg. Slik inndragning skal revurderes
etter 6 måneder. (Ftrl § 8 -27)
Link til egenerklæringsskjema:
http://ansatte.tromsfylke.no/dokumentarkiv/Egenerklaeringv20000.pdf
Kryssreferanser
Eksterne referanser
Troms fylkeskommune