Innhold - Fylkesmannen.no

Comments

Transcription

Innhold - Fylkesmannen.no
EnvirAS
SØKNADOM MIDLERTIDIG
TILLATELSE
TILMOTTAKOGMELLOMLAGRING
AVLETTFORURENSEDE
MASSER
Innhold
1.
Sammendragav søknaden.........................
...................................................
..................................
2
2.
Informasjonom virksomheten....................
...................................................
.................................
2
3.
Søknadensomfangmed begrunnelser.................................................................
...........................
4
3.1.
Søknadensomfang.............................
...................................................
..................................
4
3.2.
Begrunnelsefor søknad.......................
...................................................
.................................
4
4.
Beskrivelseav virksomheten....................
...................................................
....................................
4
5.
Avviklingog oppryddingetter virksomhet..........................................................
............................
5
6.
Vedlegg........................................
...................................................
.................................................
5
Side1 of 5
EnvirAS
1. Sammendragav søknaden
EnvirASsøkerom midlertidig tillatelse til å mott a, lagreog skipeut lett forurensedemasseri
Breivikdalen55. Tomtener tidligere uregulert og har vært benyttet til tankanleggfor bunkerstil
skipstrafikk,med er nå regulert til bolig med planlagt oppstart av entreprisei 2017.19 berørte
naboerer varsletom søknad.Miljø aspektanalyseog risikovurderinger foretatt, og nødvendigetiltak
og prosedyrerer etablert for å eliminererisikoenfor forurensing.
2. Informasjonom virksomheten
Bedrift
Navn
Gateadresse
Org.nr:
Antall ansatte
Dagligleder
Telefon
e-post
Anleggdet søkesfor
Adresse
Gårds- og bruksnummer
Normal drift for anlegget
Eierav eiendommen
Kontaktperson
Navn
Telefon
e-post
Lokalaviser
BergensTidende
BA
EnvirAS
Bildøybakken105, 5360Kolltveit
916 973 985
5
Arne OveSekkingstad
91 74 99 57
[email protected]
Breivikdalen55, 5179 Godvik
137/5, 19, 28
1950 timer per år
VestboAS
Inge Bildøy
97 55 30 41
[email protected]
Anleggeter lokalisertpå et kaiområdesom tidligere har vært benyttet som tankanleggfor Fina.
Eiendommenvar opprinneliguregulert, men er nå regulert til bolig i arealplanid 18460000.
Utbyggingvil tidligst starte i 2017,og eier ønsker å leie ut eiendommentil vårt formål.
Naboer og aktuelle høringsparter
(liste over berørte eiendommer
fra reguleringsplan)
Gårds- og bruksnummer GNR
137/2
Kommentar
Varslet
137/3
137/5
137/7
Naust/garasje
137/9
Varslet
137/11
Varslet
137/19
137/28
137/31
Vestbo AS. Breivik Brygge
Vestbo AS. Breivik Brygge
Ikke berørt. Andre siden av
høyden
Varslet
Eier
Wenche Johansen,
Breivikdalen 54
Vestbo AS. Breivik Brygge
Per Olav Solberg,
Breiviksdalen 22
Vårin Albrigtsen/Haldun
Intepe,
Breiviksdalen 52
Geir Kårbø/Lene Westrheim,
Breiviksdalen 50
Vestbo AS. Breivik Brygge
Vestbo AS. Breivik Brygge
Side2 of 5
EnvirAS
137/85
137/120
137/123
137/128
137/139
Ikke berørt. Andre siden av
høyden
Ikke berørt. Andre siden av
høyden
Ikke bebygget
Varslet
137/211
Ikke berørt. Andre
høyden
Ikke berørt. Andre
høyden
Ikke berørt. Andre
høyden
Nedlagt butikk
Ikke berørt. Andre
høyden
Varslet
137/222
Varslet
137/223
Varslet
137/241
137/245
137/246
Vei
Vei
På anlegget. Ubebodd adm
bygg.
Ikke berørt. Andre siden av
høyden
Ikke berørt. Andre siden av
høyden
Varslet
137/157
137/172
137/184
137/195
137/247
137/259
137/260
137/262
137/263
siden av
siden av
siden av
siden av
137/274
Ikke bebygget
Ikke berørt. Andre siden av
høyden
Ikke bebygget
Ikke berørt. Andre siden av
høyden
Varslet
137/397
Varslet
137/398
137/502
137/509
137/510
137/530
137/614
Ikke berørt. Langt fra vei
Naust
Vei
Vei
Naust
Vei
137/268
137/273
Terje Johannes Edvardsen,
Breiviksdalen 44
Steinar Yndestad,
Breiviksdalen 45
Marit Langenes
Danielsen/Njål Danielsen,
Breiviksdalen 46
Bjarne Markowiak,
Breiviksdalen 19
Daniel Madsen,
Breiviksdalen 18
Aleksander Dimitri Langeset
Olsbø Rye,
Breiviksdalen 40
Borettslag, Breiviksdalen 17:
1 Marianne Nordbø
2 Stian Bru
3 Astri Elisabeth Mehn
4 Kate Marit Nordvik Fagerlid
5 Torill Waagen
6 Natalia Bolyunova
7 Silje Blindheim
8 Rosemary C.
Atherton/Annette Simonsen
Side3 of 5
EnvirAS
3. Søknadens
omfangmed begrunnelser
3.1.Søknadensomfang
2
Tema
Mottak lett forurensedemasser
tilstandsklasse1-4 iht. Statens
forurensningstilsynTA2553-2009.
Avfallstoffnr.1603
Tidsrom
3
4
5
6
7
Maksimumlagringstid
Maksimumkvantumpå lager
Leveringsmåtemottak
Leveringsmåteutskipning
Leveringsstedfor masser
8
Driftstid
1
Det søkesom
Mottak av inntil 15 000 tonn per år
Oppstartjuni 2016,drift til og med senestmai
2017
1 uke utendørs.6 månederinnendørs
2500 tonn
Med lastebil.I snitt 7-8 biler per dag.
Med skip lastet ved kai
HedegaardMiljø AS,Falstervej7, 5800Nyborg,
Danmark
Mottak vil normalt finne sted innenfor normal
arbeidstid.Unntaksvisvil det kunneforekomme
mottak på ettermiddagkveld.Lastingav båt vil
utføres innenfor en periodepå 24 timer etter
båtensankomst.Anslagsvis5 skipslasterover et
år.
3.2.Begrunnelsefor søknad
EnvirASer i en oppstartsfaseog har behovfor en midlertidig lokasjonfor mottak, lagringog
utskipningav lett forurensedemasser.Vi har en permanent lokasjonsom er egnet, men denneblir
ikke tilgjengeligfør på et seneretidspunkt.Breivikdalen55 liggerpå et tidligere uregulert område,
som har vært benyttet til tankanleggfor leveringav bunkerstil skipstrafikken.Områdeter eid av
VestboASog er nå regulert til bolig. I reguleringsplanener det avdekketat VestboASmå fjerne ca.
12 000 tonn av sterkt forurensedemasseri grunn, før oppstart. Vår virksomhetvil såledesikke kunne
forverre forholdenei grunn på tomten. I tillegg vil virksomhetenkun væremidlertidig inntil VestoAS
er klar til å starte utbyggingeller til vi er klar for oppstart på permanentlokasjon.Eiendommener
inngjerdet og med låsbarport.
Vår løsningmed utskipningav massenetil Danmarkinnebæreret rimeligeretilbud til markedet
sammenlignetmed våre konkurrenter.Dette oppnåsved at massenenyttiggjøresistedenfor
deponeresog kan såledesseespå som et bedre samfunns- og miljømessigalternativ.
4. Beskrivelseav virksomheten
Lett forurensedemasserer ikke klassifisertsom farlig avfall. Sidengrunn alleredeer klassifisertt il å
inneholdesterkt forurensedemasser,er det såledesingenrisiko for ytterligere forurensingav grunn.
Mottatte masserhvor analyserikke er klar, vil lagres utendørspå betongdekkemed sokkelrundt,
med presenningunder og over. Maks lagringstidfor dissevil være3 dager.Analysertemasservil
lagresinnendørsi bygningmed betongdekkeog betongsokkel.Gulvog sokkelvil i tillegg være dekket
av presenning.Presenningvil hindre avsigtil eksisterendeoljeutskiller.
Lett forurensedemasseravgirnormalt ikke lukt. Lukt vil vanligvisindikere at masseneer sterkt
forurensedeog analyservil i så fall bli foretatt. Lett vanningav massenevil bli utført for å hindre
støvdannelseunder mottak, lagringog lasting.
Side4 of 5
EnvirAS
Det er totalt 19 boenheterlangsveien ned til anlegget som er vurdert som berørt av virksomheten.
Mottak av masservil skjemed lastebil,anslagsvis7-8 biler per dag.Dette i all hovedsakinnenfor
normal arbeidstid.Bileneblir veid ved ankomst.Mottaksområdetliggerca. 200 meter innenfor
porten inn til anlegget,hvor massenevil bli tømt og omplassertav hjullaster.Hjullastervil i tillegg
transporteremassentil kai ca. 100 meter innenfor porten, ved lastingav båt. Det vil i den totale
driftsperiodenværeanslagsvis5 skipsanløp,hvert enkelt med en varighetpå maks24 timer. Det er
såledesikke vurdert at støy fra anleggetvil være til nevneverdigsjenansefor boenhetenelangs
veien.Anleggeter sikret med gjerdeog låsbarport slik at uvedkommendehindresadgang.
Nabovarseler levert til alle 19 boenheter.
Ved lastingav båt, vil masseneplasserespå betongkai. Det vil bli laget betongsokkelrundt dette
området og presenningvil bli lagt ut på underlagetog over sokkel.Båtenevil væreutstyrt med
selvlasterog det vil bli plassertpresenningfra kai til båt under lasting.Dette er vurdert som
tilstrekkeligfor å hindre avrenningtil grunn og sjø.
Eventuelleforurensningerutenfor sikkerhetsbarrierene som beskrevetovenfor vil beståav avrenning
av vann.For å stoppe slik eventuellavrenninghar Envirtorv (Kallakabsorbent)og mose(Biomatrix)
til absorberingav denne.Brukt torv og mosevil bli tilbakeført til avfallsmasser.Forurensingav tørre
masserpå området vil bli samletopp og tilbakeført til avfallsmasser.
Måleprogramfor eventuellforurensingvil være visuell kontroll av presenningog områderundt, hver
ettermiddag.Dette er vurdert som tilstrekkeligfor dennetype avfall.
Envirhar etablert internkontroll med avviksbehandl
ing. Det er utført Miljø og energiaspektanalyse
for området samerisikovurderingav virksomhetenpå anlegget.Nødvendigetiltak avdekketi disseer
inkludert i følgendeprosedyrer/instrukserutarbeidet for for virksomheten:Sikkerferdsel på
anlegget,Prosedyrefor mottakskontroll,mottak og lagringav massersamt Prosedyrefor lastingav
båt. Varslingsrutinerved uhell/ulykkesamt beredskapsplanved utslipp ytre miljø er inkludert i disse
prosedyrene.
5. Avviklingog oppryddingetter virksomhet
Ved oppstart av enterprisefor boligutbyggingav tomten, vil alle spor av virksomhetenbli fjernet av
utbygger.Dette inkluderereventuelleutilsiktedeforurensningertil grunn, da utbyggerer pålagtå
fjerne ca.12 000 tonn sterkt forurensedemasseri grunn.
6. Vedlegg
Vedleggnr.
1
2
3
4
Tittel
Kart, anleggetsbeliggenhet
2016 Miljø og energiaspekter
2016 RisikovurderingBreivikBrygge
Eksempelnabovarsel
Side5 of 5

Similar documents