Innkalling til Generalforsamling 2011

Comments

Transcription

Innkalling til Generalforsamling 2011
Innkalling til Generalforsamling 2011
Ordinær generalforsamling i Vestlandske
Boligbyggelag holdes tirsdag 7. juni 2011 kl 18.30.
Møtet avholdes i: Bergen Kongress Senter,
Håkonsgt 5, 5015 Bergen, Sal: Dragefjellet, 2. etg.
Dagsorden i følge vedtektenes punkt 4-5:
1.Konstituering
2.Årsberetning
3.Regnskap
4.Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor
5. Valg av styre
6. Valg av valgkomité
Årsberetning og regnskap for 2010 er tatt inn i
Vestbos medlemsblad Vestbo Info nr. 2/2011.
Skriftlig innkalling sendes de delegerte.
Bergen, 12. mai 2011
Kolbjørn Lygre – styreleder
Vestlandske boligbyggelag årsberetning 2010
For Vestbo ble 2010 et bra, men også
utfordrende år, med vanskelige markedsforhold knyttet til igangsetting av nye
prosjekter. Vestbo besitter en stor og god
tomtereserve. Å få prosjektene ferdigregulert er imidlertid ofte langdryge
prosesser der det også kan dukke opp
uforutsette ting som kan virke forsinkende på prosessene. Eiendomsmarkedet
for øvrig har tatt seg opp etter finanskrisen og boligprisene har vært stigende i
hele 2010. Vi forventer at etterspørselen
etter nye gode boliger i sentrale strøk tar
seg ytterligere opp i årene som kommer.
Det blir derfor viktig å få ferdigregulert
prosjektene våre, slik at vi kan komme i
gang med detaljplanlegging og salg.
De fleste økonomiske forhold som
hadde betydning for selskapet, utviklet
seg bedre enn forventet i 2010. Det lave
rentenivået har vært en viktig faktor for
at folks kjøpekraft er blitt opprettholdt.
I tillegg har arbeidsledigheten steget
mindre enn forventet. Dette har ført til
en positiv utvikling i boligmarkedet.
Aktiviteten i boligbyggelaget har generelt
vært økende med drift og aktivitet som
står i fornuftig forhold til egenkapital og
likviditet. Vi har derfor vært godt rustet
til å møte endringer i markedet.
Storbysamarbeidet med Usbl, Tobb,
Tbbl og Sbbl er viktig for Vestbo. Samarbeidet er videreført og utviklet videre i
2010, og vi har hatt god kontakt med de
4 andre boligbyggelagene i året som har
gått. Gjennom året har vi også hatt god
kontakt med de øvrige boligbyggelagene
i Bergen og Hordaland. Vi ser positivt
på et tettere samarbeid med de lokale
boligbyggelagene.
Vestbos virksomhet har også i 2010
konsentrert seg om selskapets 3 hovedforretningsområder – forvaltning av
boliger, bygging av nye boliger og
megling av boliger.
2 ÅrsBERETNING 2010
Bedriftens forhold til medlemslagene,
enkeltmedlemmer, kunder og offentlige
myndigheter, anses fortsatt som meget
godt.
I 2010 ble vaktmesterselskapet – Sameiet
Vestbo Servisesentral – omstrukturert og
er nå et heleid datterselskap til boligbyggelaget (Vestbotjenester AS). Fokuset
i årene som kommer blir å utvikle og
optimalisere tjenestetilbudet til kundene
innenfor totalkonseptet, samtidig som
selskapet kan gå i driftsmessig balanse.
Øystein Johannesen
Adm. direktør
2. TEKNISK AVDELING
2.1 Prosjekter under utbygging
2.1.1 Baldersheim hyttefelt
Prosjektet består av 22 hyttetomter og
Vestbo skal bygge ut 21 av disse. Tilretteleggingsarbeidene (vei, vann, avløp, el og
kabel-TV) ble fullført i 2009 og samtlige
tomter er planert. En hytte er solgt, og 2
visningshytter er oppført i feltet.
2.1.2 Råtoppen Huseierlag
Prosjektet er utviklet i samarbeid med
arkitektfirmaet Jacobsen Prosjekt Team
AS. Prosjektet består av 35 rekkehusboliger med et areal på ca. 125-130 m2.
I oktober 2009 fikk vi igangsettingstillatelse fra Bergen kommune for grunnarbeidene og grunnarbeidene startet umiddelbart opp. Prosjektet ble annonsert i
november 2009, og i denne forbindelse
ble vi gjort oppmerksom på at prosjektet
kunne være i konflikt (pga støy) med en
nærliggende skytebane. Av denne årsak
(støy) stoppet utbyggingen av prosjektet
opp i mars 2010. Vestbo har engasjert
Kilde Akustikk AS som har spisskompetanse på dette området, og på bakgrunn
av gjennomførte støymålinger mv. har
vi foreslått omfattende støyreduserende
tiltak på byggeplassen. På disse tiltakene
godkjente Bergen kommune prosjektet i
oktober 2010. Denne godkjenningen ble
imidlertid påklaget av Fana skytterlags
advokat og saken er (per mars 2011)
under behandling i kommunen.
2.1.3 Behind Living
Prosjektet ligger på en tomt like sørøst
for Laguneparken og har 5 eiere, (Vestbo
eier 20% av prosjektet). Prosjektet
ble vinner av en arkitektkonkurranse
som ble gjennomført i regi av Bergen
Tomteselskap i 2007 og består av 64
blokkleiligheter og 7 rekkehus. Det er
arkitektfirmaet Ulf Røstøen AS som
har utviklet prosjektet. Byggearbeidene
startet i oktober 2010, og per 14. mars
2011 var det solgt 45 blokkleiligheter og
6 rekkehus. Det er tegnet fulltegningsforsikring av prosjektet gjennom NBBL
Fulltegningsforsikring AS. Prosjektet skal
være ferdig utbygget i juni 2012.
2.2 Prosjekter under
planlegging
2.2.1 Brennhaugen Borettslag
(Gartneritomten i Fyllingsdalen)
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Stoltz Bolig AS og Vestbo. Tomten
ligger mellom Ortuvannet og Fyllings­
dalen videregående skole. Tomten er meget sentral i Fyllingsdalen med nærhet til
alle viktige funksjoner som skoler, Oasen
kjøpesenter, idrettsanlegg, kirke og parker. I tillegg er det innenfor planområdet
avsatt plass til en 4-avdelings barnehage.
Prosjektet er utviklet i samarbeid med
arkitektfirmaet ABO Plan & Arkitektur
AS, og besto opprinnelig av 187 leilig­
heter fordelt på 6 blokker. En mindre del
av området er nå solgt til Bergen kommune (blokk 1 og 2).
Kommunen skal bruke tomten til bl.a.
utbygging av et omsorgsboligprosjekt. Vi
har nå innhentet nye pristilbud på blokk
5, som inneholder 59 leiligheter. Disse er
fordelt på 16 2-roms, 25 3-roms og 18
4-roms. Arealet på leilighetene varierer
fra 61 til 93 m2. Prosjektet blir presentert
i Vestbo Info nr. 1/2011 (mars) og komplett prospekt m/priser er klart medio
april 2011.
2.2.2 Borettslaget
Hellen Panorama
Dette er vårt siste prosjekt på Lønborg,
og det har en praktfull beliggenhet.
Prosjektet er utviklet i samarbeid med
LINK Signatur og består av 40 leiligheter. Reguleringsplanen ble endelig godkjent i juni 2010, men grunnet et par
merknader fra omkringliggende naboer
ble saken oversendt til Fylkesmannen i
desember 2010 for endelig godkjenning.
På bakgrunn av kommunens godkjenning av planen, har vi startet arbeidet
med detaljprosjektering. De 40 leilighetene er fordelt på 14 4- roms, 21 3-roms
og 5 2-roms. Arealene på leilighetene
varierer fra 60 til 130 m2. Samtlige
leiligheter får garasje og store balkonger.
Vi regner med å ha klart et salgsprospekt
innen utgangen av juni 2011 og salg/
tildeling av leilighetene vil da kunne
gjennomføres i september 2011.
2.2.3 Vasshaugen/Skranevannet/
Gosen (Sandsli)
Tomten ligger på Sandsli, og vi har
engasjert ABO Plan & Arkitektur AS til
å utarbeide et forslag til bebyggelse av
tomten. Forslaget inneholdt opprinnelig
14 rekkehusboliger og 6 leiligheter. Av
forskjellige grunner var det nødvendig
å foreta en mindre reguleringsendring
av prosjektet, noe som har medført en
uforklarlig lang behandlingstid i kommunen. Komplett søknad ble innsendt
til kommunen i april 2010, og saken vil
ÅrsBERETNING 2010
3
Ny-Landås Boliglag avd A.
mest sannsynlig bli behandlet av de politiske organer i løpet av mars 2011. Ut
i fra de tilbakemeldinger vi har fått, ser
det ut som om prosjektet blir redusert til
18 boliger (12 rekkehus og 6 leiligheter).
Dersom prosjektet nå blir endelig godkjent, vil prosjektet kunne bli presentert
for salg i november/desember 2011.
2.2.4 Strømme Gård
Eiendommen ligger mellom de eksisterende boligområdene Strømmesvingen
(mot sør) og Vassteigen (mot nord), og
er en av byens flotteste tomter. I samarbeid med grunneier har vi engasjert
ABO Plan & Arkitektur AS til å ut­
arbeide en reguleringsplan for eiendommen. Reguleringsplanen ble godkjent av
Bergen kommune den 10.mars 2011, og
hele planen inneholder ca 340 nye
boliger. Den del av tomten som Vestbo
har 50% utbyggingsrett til, inneholder
(ihht illustrasjonsplanen) 244 boliger
fordelt på 27 eneboligtomter, 153
rekkehus og 64 blokkleiligheter. Det
er registrert en del kulturminner (etter
gjennom­ført arkeologisk kontrollgraving) på tomten, og noen av disse
funnene må utgraves. Dette kan påvirke
den videre fremdrift av prosjektet, men
vi håper å kunne presentere første del av
prosjektet 2. halvår 2012.
2.2.5 Vassteigen Eneboligtomter
Som en del av reguleringsplanen for
Strømme gård har vi fått utarbeidet et
forslag til bebyggelse som inneholder 21
eneboligtomter. Tomtene har svært god
beliggenhet og får adkomst via eksisterende infrastruktur i Vassteigen. Planen
4 ÅrsBERETNING 2010
er å selge tomtene tilrettelagt med vei/
vann/avløp. Vi håper å kunne presentere
prosjektet i løpet av høsten 2011.
2.2.6 Borvikstranda (Husnes)
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt
mellom Kvinnvest AS og Vestbo, og er
tegnet av Prosjekt Konsult Kvinnherad
AS. Tomten har i utgangspunktet en
glimrende beliggenhet, men det er helt
vesentlig at foranliggende skog hugges/
tynnes. Prosjektet består av 24 leiligheter
med et areal fra 80-115 m2. Boligene ble
forsøk solgt i juni 2010, men grunnet
usikkerheten vedrørende ovennevnte
skog, ble ingen boliger solgt. Videre
fremdrift av prosjektet er nå under vurdering/behandling av Kvinnvest AS og
Vestbo.
2.2.7 Knarvik Aust (Langheiane,
Lindås kommune)
Tomten er kjøpt fra Lindås Tomteselskap AS, og målsettingen er at det skal
etableres en del rimelige boliger i dette
området. Tomten har en meget god
beliggenhet og er i gangavstand fra
Knarvik senter. I samarbeid med ABO
Plan & Arkitektur AS har vi utarbeidet
en detaljreguleringsplan som inneholder
52 leiligheter. Tomten er delt i 2 utbyggingstrinn, B1 og B2. 1. byggetrinn
består av 30 leiligheter fordelt på 10
2-roms på 51 m2, 7 3-roms på 59 m2 og
14 4-roms på 81 m2. Detaljreguleringsplanen ble godkjent av Kommunestyret
den 10. mars 2011, noe som medfører
at detaljprosjektering av 1. byggetrinn
kan starte. Målet er å kunne presentere
prosjektet i løpet av oktober 2011.
2.2.8 Breivik Brygge
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt
hvor Vestbo har en eierandel på 50%.
Sotraveien utgjør hovedadkomsten med
avkjøring til Drotningsvikveien, som
fører til Breiviksdalen og kaianlegget i
Breivik. Siv.ark. Helge Christiansen AS
og Straume Rådgiving AS har utarbeidet
en reguleringsplan for området som,
etter at prosjektet er justert flere ganger,
inneholder 119 leiligheter. Leilighetene
vil få adkomst via heis, og det etableres
et felles garasjeanlegg. Det blir tilkomst
til sjø langs hele kaifronten og det
tilrettelegges for et småbåtanlegg for de
fremtidige beboere i prosjektet.
Reguleringsarbeidet startet allerede i
2004. Det har tatt uvanlig lang tid å
komme frem til et forslag, som kommunen nå (mars 2011) har godkjent. Fylkesmannen har imidlertid innsigelse til
prosjektet (for stort antall leiligheter) og
prosjektet vil derfor bli sendt til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.
Dersom ikke prosjektet blir godkjent
i sin nåværende form vil det ikke være
økonomisk forsvarlig å starte en utbygging, og tomten vil da mest sannsynlig
bli videreutviklet som en næringstomt.
2.2.9 Florvåg Utbygging AS
I samarbeid med Stoltz Bolig AS og
Haugland Eiendomsutvikling AS har
vi under utvikling et boligprosjekt på
det gamle sildemel/sildoljeanlegget på
Florvågøy. Tomten ligger ytterst mot sør
langs vestsiden av Florvågøy, med utsikt
mot Byfjorden. Opus Bergen AS har
utarbeidet reguleringsplanen som nå er
Horda Borettslag.
under behandling i Askøy kommune,
og Link Signatur AS har utarbeidet et
forslag til bebyggelse av tomten. Prosjektet inneholder ca 170 blokkleiligheter.
I forbindelse med den kommunale
behandlingen av reguleringsplanen har
det innkommet en del merknader til
planen og den vesentligste var innsigelse
fra Bergen Sjøfartsmuseum som ønsket
en arkeologisk undersøkelse av sjøbunnen som omfattes av reguleringsplanen.
Denne undersøkelsen er nå foretatt og
det ble funnet en skipsside som er mer
enn 100 år gammel. Det betyr at den
automatisk er fredet. Det pågår nå vurderinger om hvordan dette funnet skal
håndteres. Vi forventer at reguleringsplanen blir godkjent i løpet av 2011, og
videre fremdrift avventes til godkjenning
foreligger.
2.2.10 P
arken Borettslag
(Hesjaholten Borettslag)
I samarbeid med borettslaget, Forum
Arkitekter AS og Riss Landskap AS har
Vestbo fått utarbeidet en plan for et nytt
boligprosjekt, samt en fritidspark på den
sørligste del av borettslagets nåværende
eiendom. Planen for både boligene og
fritidsparken er godkjent av de kommunale myndigheter. Boligprosjektet
inneholder 24 leiligheter med ca 34
underliggende garasjeplasser. En mindre
del av tomten eies av Bergen kommune
og kjøp/overtakelse av denne tomten må
avklares før vi går videre med prosjektet.
2.2.11 Elvegata – Voss
Prosjektet er under omprosjektering og
de nåværende skisser viser 19 leilighe-
ter fordelt på 4 stk 2-roms og 15 stk
3-roms leiligheter. Det er ikke utført noe
planleggingsarbeid med dette prosjektet
i 2010.
2.2.12 Storlia (Morvik)
Tomten er regulert for utbygging av
32 terrassehus. Det er ikke utført noe
planleggingsarbeid med dette prosjektet
i 2010.
2.3 Rehabilitering Av de største oppdragene nevnes:
2.3.1 Ny-Landås Boliglag Avd. A.
Rehabilitering av tak og fasader hvor
Vestbo har ansvaret for prosjektering/
byggeledelse.
2.3.2 Ny-Landås Boliglag Avd. F.
Laget har gjennomført rehabilitering/
utvidelse av balkongene, og Vestbo har
hatt ansvaret for byggekontrollen av
arbeidene.
2.3.3 Ny-Landås Boliglag Avd. G.
Utskifting av vinduer samt utbedring av
tak hvor Vestbo har ivaretatt byggeledelsen. I tillegg er det også utført våtromskontroll i samtlige leiligheter.
2.3.4 Kr. Jansonsvei Boliglag AS
Utskifting av vinduer, nytt dørtelefonanlegg og nye postkasser. Vestbo har
ivaretatt prosjekteringsarbeidet og har
også hatt ansvaret med byggeledelsen
av arbeidene. Arbeidet ble avsluttet i
november 2010.
2.3.5 Horda Borettslag
Nye balkonger, tilleggsisolering, nye
vinduer, rehabilitering av tak mv. Vestbo
har vært engasjert som byggherreombud
og har i denne forbindelse ivaretatt lagets
interesser i forhold til arkitekt, offentlige
myndigheter, budsjettering mv. Videre
har Vestbo ivaretatt byggekontrollen
av arbeidene. Arbeidene ble i hovedsak
avsluttet desember 2010.
2.3.6 Fløenmarken Boliglag AS
Eksisterende barnehage i laget er utvidet
fra 16 til 30 barn. Vestbo har hatt ansvaret for både byggeledelse og byggekontroll av arbeidene. Byggearbeidene ble
avsluttet i november 2010.
2.3.7 Furulund Borettslag
Byggeledelse i forbindelse med tekking
av balkonger samt oppgradering av
balkongdekkene.
2.4 Bevaravtaler Det er inngått avtale om planlagt periodisk vedlikehold med 55 boligselskaper
med til sammen ca 3.500 leiligheter.
Denne tjenesten er nå utvidet til også
ivareta SHA-ansvaret (sikkerhet, helse
og arbeidsmiljø) som lagene blir påført
i forbindelse med «daglig drift» av laget,
og ved gjennomføring av vedlikehold og
rehabiliteringsarbeider.
2.5 Forsikring
Avdelingen administrerer utbedring av
forsikringsskader for de fleste av våre tilknyttete lag.
ÅrsBERETNING 2010
5
Netto utvikling medlemsmasse 2010
25
20
17070
17470
17794
2002
2003
18963
19154
19741
2004
2005
2006
20276
21040
21685
22077
15
TUSEN
10
5
0
2001
3 MEDLEMSFORHOLD
Vestbo fikk i løpet av året 1138 nye
medlemmer. Dette er samme antall
innmeldte som i 2009.
I 2010 ble det tegnet 55 juniormedlemskap, mot 78 i 2009.
Juniormedlemskap er for ungdom under
18 år. Juniormedlemskapet kan på sikt
bli verdifullt i forbindelse med innflytting i egen bolig. Vestbo skal utvikle
mange gode boligprosjekter i årene
fremover, og Vestbo-medlemskapet gir
forkjøpsrett i disse boligprosjektene.
Det er fortrinnsvis besteforeldre som gir
medlemskapet til sine barnebarn i forbindelse med barnedåp og konfirmasjon.
Antall aktive medlemmer ved utgangen
av 2010 er 22.077, mot 21.685 i 2009.
Av disse er 8.756 boende og 13.321
ikke-boende medlemmer. Dette viser
at vi har et stort antall «ikke-boende»
medlemmer.
3.1 Overføring
av medlemskap
Et medlemskap i Vestbo kan overføres
i rett opp- og nedstigende linje, samt
til søsken. I 2010 opplevde vi at mange
overførte sitt medlemskap og ansiennitet
til familiemedlemmer. Antall overføringer i 2010 var 246, mot 147 i 2009.
Dette utgjør en økning på 67 %.
Vi har hatt fokus på å informere medlemmene om denne muligheten og ikke
minst at et medlemskap kan benyttets
flere ganger, selv om det har vært benyttet til kjøp av bolig.
6 ÅrsBERETNING 2010
2007
2008
2009
2010
3.2 Medlemsfordeler
Det skal lønne seg å være medlem i
Vestbo. Medlemskapet byr på en rekke
fordeler, der forkjøpsretten er den
viktigste. Gjennom medlemskapet
opparbeides det ansiennitet ved kjøp
av bolig, fremfor andre med ingen eller
kortere ansiennitet.
3.2.1 Fordelskortet
Våren 2010 tok vi i bruk nytt medlemskort – Fordelskortet. Dette ble sendt ut
sammen med årskontingenten for 2010
og har en gyldighet på to år. Fordelskortet har ulike funksjoner, og målsettingen
er å få flest mulig til å aktivere kortet sitt.
Fordelen er at man da får tilgang til alle
rabatter og/eller bonuser som ligger i de
sentrale samarbeidsavtalene.
Vi har jobbet aktivt i forhold til «gamle»
og nye lokale samarbeidspartnere.
Målsettingen med dette arbeidet er å få
flere og bedre medlemsfordeler for medlemmene. Intensjonen er at de lokale
medlemsfordelene på sikt skal integreres
i Fordelskortet.
3.2.2 Forkjøpsrett
Gjennom Storbysamarbeidet har vi
gjennomført felles ansiennitet og forkjøpsrett for våre medlemmer. Fra og
med 1.10.2008 har man kunnet benytte
Vestbo-medlemskapet til å skaffe seg bolig i Oslo, Stavanger og Tromsø, i tillegg
til Bergen. TOBB i Trondheim kom med
i ordningen fra 1.5.2009. De boligbyggelagene vi har felles ansiennitet med,
er alle student-/høyskole byer. Dette
gjør Vestbo-medlemskapet enda mer
verdifullt.
3.2.3 Forsikring
Per 1.1.2010 ble samarbeidet med TrygVesta utvidet til også å gjelde private skadeforsikringer. Inntil da har samarbeidet
vært begrenset til å gjelde en kollektiv
innboforsikring. I løpet av høsten 2010
ble administrasjonen av den kollektive
innboforsikringen overført til Tryg. De
av våre medlemmer som har benyttet seg
av dette medlemstilbudet ble informert
om endringen. Fra og med 1.3.2010
administreres alle innmeldinger via Tryg.
Avtalen gir medlemmene tilbud om en
utvidet innboforsikring og inntil 22 %
rabatt på alle skadeforsikringer i Tryg.
3.2.4 Andre medlemsfordeler
Det er i tillegg inngått en samarbeidsavtale med Dekkmann. Avtalen gir
gunstige rabatter på hele produktspekteret hos Dekkmann ved fremvisning av
Fordelskortet.
3.2.5 Eierskifter
Vi har hatt en god vekst i antall eierskifter og meglerpakker til eksterne meglere i 2010. Det ble gjennomført 827
eier­skifter mot 691 i 2009. Dette gir en
økning på 19,7 %.
GARANTI Eiendomsmegling outsourcet oppgjørsavdelingen til Weboppgjør
A/S i 2010. I den forbindelse overtok
avdelingen arbeidet med eierskifter. Fra
og med juni har vi i tillegg til ovennevnte gjennomført 171 eierskifter på boliger
solgt gjennom GARANTI.
3.2.6 Meglerpakker
Antall meglerpakker har også økt. I 2010
ble det produsert 630 meglerpakker mot
582 i 2009. Dette gir en økning på ca
8,2 %
3.2.7 Vestbo på Facebook
Sosiale medier er på full fart inn i det
norske næringslivet. Boligbyggelagene
er intet unntak i denne sammenhengen.
I løpet av 2010 registrerte vi at en del
av våre «konkurrenter» opprettet egne
Facebook-sider, og i løpet av høsten
besluttet Vestbo å ta i bruk dette mediet.
På vår Facebook-side publiserer vi
nyheter knyttet til medlemskap,
nye bolig­prosjekter, boligsalg, gode
medlems­tilbud, arrangementer med mer.
Vi ønsker å komme i dialog med våre
medlemmer, kunder og samarbeidspartnere. Facebook gir oss en unik mulighet
til dette og vi håper at mange vil trykke
«Liker» på vår Facebook-side i tiden
fremover.
4. EIENDOMSMEGLING
GARANTI Eiendomsmegling er p.t
landets 6. største eiendomsmeglerkjede,
og omsatte i 2010 like i overkant av
4500 boliger. Vestbo har siden starten i
2000 vært medeier i kjeden og har også
representant i styret. Ved utgangen av
2010 var det 26 boligbyggelag med til
sammen 34 kontorer knyttet til
GARANTI Eiendomsmegling.
Regnskapet for GARANTI viste et
driftsresultat på MNOK 1,461 og et
årsresultat på MNOK 1,1. Overskuddet
tilføres EK som nå vises i balansen med
kr 5, 368 MNOK.
Avdelingen i Bergen har i løpet av 2010
redusert antall årsverk fra 10 til 8. Alle
medarbeiderne er i dag rene boligmeglere og alle er nå sertifisert slik at kravene
fra Finanstilsynet om dokumentert og
bestått utdanning innen 30.06.2011 er
ivaretatt. Organisasjonen har en sterk og
erfaren meglerstab.
I sommer ble det inngått samarbeidsavtale med Weboppgjør i Alvøen, som
nå foretar eiendomsoppgjørene for
GARANTI i Bergen. Dette er et større
oppgjørsselskap som foretar eiendomsoppgjør for flere meglere i Norge.
Prisene på leiligheter omsatt gjennom
GARANTI Eiendomsmegling økte med
10,1 % fra desember 2009 til desember
2010. Dette gir en økning på 21,6 % de
to siste årene. Manglende igangsetting
av nye boliger i hele markedet kombinert med merkbar konjungturendring
i norsk økonomi gir sterk etterspørsel
etter bolig i sentrale strøk. Totalt omsatt
volum i Bergen gikk derimot noe ned i
2010. Bergenskontoret solgte 366 brukte
boliger og 52 nye boliger. I Kvinnherad
ble det omsatt 26 brukte boliger. Med
disse tallene gikk andreplassen, blant de
34 kontorene, til GARANTI Bergen.
ringer er positive effekter av dette, som vi
gleder oss til å dra veksler på i 2011.
Den sterke prisveksten i 2009 fortsatte
i 2010. Markedet på slutten av 2009
vitnet om flere budgivere og kortere omsetningstider. Dette resulterte i stigende
priser og da særlig i borettslag hvor GARANTI har sitt hjemmemarked. Året ble
godt for avdelingen som bidro til Vestbos
positive resultat for året. GARANTI
er nå godt rigget for neste år som også
forventes å bli et godt år. Prisene ser ut
til fortsatt å stige, og med god kostnadskontroll og flere gode tiltak fra kjeden,
ser vi svært positivt på 2011.
5. FORVALTNINGS­
AVDELINGEN
Vestbo hadde ved utgangen av 2010
forretningsførsel for tilknyttede boliger
organisert i 130 borettslag og boligaksjeselskaper, totalt 7.775 boliger. Vestbo har
boliger under forvaltning i til sammen 7
kommuner. Foruten Bergen kommune
(med 6.872 boliger), er de øvrige kommunene – Askøy (65 boliger) Lindås (38
boliger), Meland (12 boliger), Fjell (33
boliger), Vaksdal (20 boliger) og Kvinnherad (360 boliger).
Avtalen mellom Vestbo og Eiendoms­
finans ble i sommer terminert med
umiddelbar virkning av Vestbo.
Tilknyttede boliger etter hustype – antall
boliger:
Boliger i småhus
2.291
Boliger i blokk
5.484
Til sammen 7.775
I løpet av 2010 har kjeden arbeidet med
å få alle kontorene inn i felles data­
system som nå er gjennomført. Enklere
malutvikling, rapportering og oppgrade-
I tillegg forvalter Vestbo ca. 4.100
boliger i 136 frittstående boligselskaper.
Forretningsførselen for disse lagene ble
lagt over i boligbyggelaget i 2009. Vestbo
ÅrsBERETNING 2010
7
Eiendomsforvaltning AS er etter dette
et rent eiendomsselskap. Samlet sett forvalter Vestbo over 11.800 boliger i 266
boligselskaper ved utgangen av 2010.
5.1 M
edlemsblad
og Vestbo Nytt
5.1.1.Vestbo Info
«Vestbo Info» – som er boligbyggelagets
medlemstidsskrift – kom i 2010 ut med
4 nummer. Hovedtema i Vestbo-Info har
vært bomiljøstoff fra lagene og aktuelt
stoff fra Vestbo. I 2010 var sidean­tallet
per nummer i gjennomsnitt 56, det
samme som i 2009. Medlemsbladet har
et opplag på ca. 22.000.
5.1.2 Vestbo Nytt
Administrasjonen sender også ut
informasjonsskriftet «Vestbo Nytt» til
styremedlemmene og varamedlemmene
i borettslagene og til boligselskapene
under vår forvaltning. Her tas opp ulik
informasjon knyttet til borettslag- og
boligselskapsdrift som angår økonomi,
juridiske spørsmål, pålegg fra offentlige myndigheter etc. «Vestbo Nytt» ble
utgitt i 11 nummer i 2010.
5.2 K
urs og opplæring
for tillitsvalgte
I 2010 ble det gjennomført i alt 12 kurs
som ledd i opplæring og informasjon
for tillitsvalgte i boligselskaper. Totalt
har 283 personer deltatt på ulike kurs.
Kursene er gjennomført som kveldskurs
med unntak av Vestboseminaret som ble
avholdt på Solstrand Hotel & Bad.
8 ÅrsBERETNING 2010
Tema for kursene har blant annet vært
innføringskurs for nye styremedlemmer,
praktisk styrearbeid, gjennomføring av
generalforsamling, økonomi i boligselskaper og styrelederrollen. Tema for
Vestboseminaret var denne gang blant
annet regler om dyrehold, bruksoverlating og brudd på bopliktene, og praktisk
styrearbeid. Det ble også arrangert fire
delseminarer med tema som radon i
grunnen, HMS – internkontroll på
web, arbeidsgiveransvar i borettslag og
bo­miljø – hvordan bekjempe hærverk
og bygge gode bomiljøer. Seminaret ble
avsluttet med et underholdene foredrag av Karin Fevaag Larsen – «Endelig
mandag».
5.3 Bomiljø
5.3.1 Juletrefest
Tradisjonen tro ble det i januar arrangert
juletrefest i Grieghallen for våre små og
store medlemmer. Over 400 personer
deltok på arrangementet. Trond Jensen
og Tommy Sulen stod for underholdningen som sjørøvere, og Fortunens Musik�korps stod for musikken.
5.3.2 Turer
I april ble det arrangert tur for Vestbomedlemmer til Akvariet i Bergen.
Over 500 personer deltok på arrangementet. I juni ble det arrangert familiedag på Langegården. Oppslutningen
om arrangementet var som vanlig veldig
bra. Dette er et gratis arrangement for
medlemmer hvor det blant annet er ridning for barn, saueklipping, trylleshow
og is til barna.
5.3.3 Konkurranse
I samarbeid med Hageselskapet hadde
vi en uhøytidelig utomhuskonkurranse
blant Vestbos boliglag. Konkurransen
ble gjennomført i august og vinnerne
ble Lynghaug Borettslag for blokklagene
og Øvre Morvik Huseierlag for rekke­
husene.
5.3.4 Annet
For eldre medlemmer i serviceboliger
ble det arrangert busstur til Vestnorsk
Utvandringssenter på Radøy med ca 40
deltakere.
I november ble Vestbos fotballcup arrangert for 9 år på rad. Vestbos fotballcup er en forballturnering for barn og
unge i våre boligselskaper. Turneringen
avholdes i Framohallen i Fyllingsdalen. I
2010 hadde vi med i overkant av 20 lag.
Barkaleitet Borettslag vant i gruppe 0102, Mannsverk Boliglag vant i gruppe
99-00 og Vestbo vant i gruppe 97-98.
Alle deltakerne fikk t-skjorte og medalje.
Vinnerlagene fikk badebilletter til Vannkanten, samt besøk på Peppes Pizza.
Vestbos miljøtilskudd bevilget i 2010
tilskudd til 12 boligselskaper. Miljøtilskuddet skal være et bidrag som stimulerer bolig- og miljøtiltak og forbedringer
i bomiljøet. Det ble også gitt draktstøtte
til 20 idrettslag.
Vestbos bomiljøpris kan tildeles en eller
flere personer som har gjort en ekstraordinær innsats for bomiljøet. Bomiljøprisen ble i 2010 ble gitt til bomiljøutvalget
i Lynghaug borettslag.
6. DATTERSELSKAP
6.1 Vestbotjenester AS
Vestbotjenester AS ble stiftet i 1991. I
2010 hadde selskapet en omsetning på
ca kr. 4,8 millioner. Selskapets formål er
å tilby konsulent-, håndverks- og servicetjenester til enkeltmedlemmer og datterlag. Vestbotjenester AS er et datterselskap
av boligbyggelaget. Fra og med 1.1.2011
vil selskapet også overta virksomheten til
Sameiet Vestbo Servicesentral.
6.2 AS Strandgaten 196
AS Strandgaten 196 er et eiendomsselskap som eier bygget i Strandgaten 196.
Vestbo eier 66,7%. Boligbyggelagets
administrasjon har kontorer i byggets 6. og 7. etasje. I tillegg disponerer
GARANTI Eiendomsmegling deler av
underetasjen. Øvrige del av bygget leies
ut til Hordaland Fylkeskommune
v/Bergen Tekniske Fagskole.
Hordaland Fylkeskommune er med­
aksjonær i selskapet (33,3%).
6.3 Landåstorget AS
Landåstorget AS er et heleiet datterselskap av Vestbo. Selskapets eiendommer
består av et lokalt kjøpesenter,
LANDÅSTORGET, som i tillegg til
ulike butikker også huser bibliotek,
frisør, tannlege, lege, og fysioterapeut.
6.4 Lønborgtomt AS
Lønborgtomt AS er et tomte-selskap og
eies 100% av Vestbo. Selskapets aktiviteter er knyttet til utbyggingen i Lønborgområdet.
6.5 Kristoffer Jansonsvei 55-71 AS
Kristoffer Jansonsvei 55-71 AS ble stiftet
i 1995 med formål å erverve, utvikle og
leie ut eiendommer. Selskapet eier eiendommene Kristoffer Jansonsvei 55-71
AS, som består av 98 leiligheter på ca
32 m2. Selskapet leier ut boliger til
ungdom som er i etableringsfasen med
maksimum botid på 5 år.
6.6 Konsul Børsgate 14 AS
Konsul Børsgate 14 AS ble stiftet i 2003.
Selskapet driver utleie av 47 leiligheter
på Møhlenpris i Bergen. Av disse, er 15
leiligheter utleid til Bergen Kommune.
Selskapet er 100% eiet av Vestlandske
Boligbyggelag.
Vestbo hadde ett fond i meldingsåret:
6.7 Vestbo Skadefond
Vestbo Skadefond er etablert gjennom
økonomiske avsetninger fra borettslag
som er etablert av boligbyggelaget fra
1971. Fondet kan utdele renteavkastning
til stønadsberettigede borettslag innenfor
skadefondets statutter. Fondet foretok
ingen utbetalinger i 2010.
7. REGNSKAP
Vestbo fikk i 2010 et overskudd i
morselskapet på kr 12.070.820,- mot
kr 8.272.122,- i 2009. Styret foreslår at
årsoverskuddet disponeres som følger:
Avsettes til annen egenkapital – kr.
12.070.820,-.
Styret anser regnskapet med tilhørende
noter og kontantstrømoppstilling for å gi
et rettvisende bilde av selskapets resultat
og stilling ved årsskiftet. Hovedårsaken
til økningen i resultat fra kr 8,3 millioner til kr 12,1 millioner er gevinst ved
salg av leiligheter i tidligere prosjekter.
Etter et underskudd fra prosjekter i 2009
på kr 0,2 millioner, ble resultatet for
2010 et overskudd på kr 2,8 millioner.
Kontingentinntektene er økt med kr
1,1 millioner som følge av økning av
kontingenten fra kr 200,- til kr 250,-.
Inntekter i forbindelse med boligsalg er
redusert fra 22,6 millioner til kr 22,3 millioner. Selskapet har hatt en reduksjon i
andre driftskostnader på kr 1,0 millioner.
Dette skyldes i hovedsak reduksjon av
markedsføringsutgifter i forbindelse med
eiendomsmegling. Rentenivået har i 2010
vært på samme nivå som i 2009. Netto
renteinntekter har dermed gått ned fra kr
12,4 millioner til kr 12,1 millioner.
Det er noe usikkerhet knyttet til prosjektene. Spesielt vil vi vise til usikkerhet knyttet til Råtoppen Huseierlag,
nærmere beskrevet under utbygging.
Styret mener selskapets avsetninger skal
være tilstrekkelige i forhold til denne
usikkerheten.
Totalkapitalen var ved utgangen av året
på kr 404,9 millioner mot kr 409,0
millioner året før. Egenkapitalandelen pr
31.12.2010 var 50,1% mot 46,6% per
31.12.2009. Styret anser egenkapital­
andelen som god.
Selskapet har en likviditetsbeholdning
pr 31.12.2010 på kr 169,6 millioner
mot kr 173,2 millioner pr 31.12.2009.
Likviditetsbeholdningen anses som godt
tilpasset selskapets behov.
For konsernet ga 2010 et overskudd på kr
9.391.864,- mot kr 7.795.980,- i 2009.
Regnskapet er basert på forutsetningen
om fortsatt drift, og styret bekrefter at
denne er tilstede.
8. EDB
I løpet av beretningsåret har det vært
foretatt betydelige tilpasninger og oppdateringer av selskapets EDB-utstyr. I
tillegg blir det kontinuerlig gjennomført
opplæring og videreutvikling av selskapets EDB-rutiner.
Vestbo skiftet EDB-system til Hårfagre
1.4.2008. Hårfagre er et IT-system som
er utviklet spesielt for boligbyggelag. Det
er også inngått en driftsavtale vedrørende
det nye systemet med Boligbyggelagets
Datakompetanse (BBLD) om drift av
Hårfagre og tilhørende systemer.
9. PERSONALE
Boligbyggelaget hadde ved årets utgang
45 ansatte mot 48 på samme tidspunkt
i 2009. Totalt antall årsverk i 2010 var
43,5 mot 46,1 i 2009.
I 2010 gikk sykefraværet opp fra 2,85 %
i 2009 til 4,41 %.
Det har ikke vært skader/ulykker i
selskapet i løpet av året. Arbeidsmiljøet
i bedriften anses å være godt. Styret har
ikke kunnet registrere at bedriften driver
virksomhet som i nevneverdig grad forurenser det ytre miljø.
Styret benytter anledningen til å takke
organisasjonens medarbeidere for god og
helhjertet innsats i 2010.
9.1 Likestillingsarbeidet
Vestbo tilstreber å ha kjønnsmessig
ÅrsBERETNING 2010
9
balanse ved nyansettelser og blant de
tillitsvalgte i bedriften.
I meldingsåret var sammensetningen av
de tillitsvalgte som følger:
Styret 3 kvinner og 4 menn.
Valgkomitsen 1 kvinne og 2 menn.
Av selskapets 45 ansatte er 28 kvinner og
17 menn.
Bedriftens leder- og mellomledergruppe
består av 8 personer – 3 kvinner og 5
menn.
10. UTSIKTENE FOR 2011
Ved inngangen til 2010 og utover i 1.
kvartal, var det stor usikkerhet i verdens­
økonomien. Den norske økonomien
klarte seg imidlertid bra gjennom finans­
krisen og det lave rentenivået har nok
vært en stor medvirkning til dette. I 2011
er renten fortsatt lav, men bebudes å øke
i løpet av året. Slik vi ser det er markedet
fortsatt ikke stabilt nok til å tåle en stor
renteøkning. Med økte kostnader på bygging av boliger, samt generell prisøkning,
vil en fortsatt lav rente være forutsetning
for å opprettholde folks kjøpekraft og et
mer stabilt boligmarked.
På grunn av lav nyboligbygging de senere
år, er det viktig at det bygges flere boliger
i nærmeste fremtid. Vestbo har mange
boliger på planleggingsstadiet og har en
betydelig utfordring i forhold til offentlige myndigheters arbeid i forbindelse
med reguleringsplaner og godkjenninger
av byggeprosjekter. Vi forventer likevel at
Vestbo vil kunne legge ut nye spennende
prosjekter til våre medlemmer i løpet av
2011.
Året 2011 vil trolig også stå i samarbeidets tegn. Vi i Norske Boligbyggelag må
samarbeide tettere og bedre både lokalt,
regionalt og nasjonalt. Vi må fortsette
prosessen med å rendyrke våre kjerneområder og vi må kunne tilby god spisskompetanse innen disse felt. Rehabiliteringstiltak er et av de felt vi tror vil være
et vekstområde en tid fremover.
Selv om mye er usikkert, synes det å være
en positiv utvikling og vi tror at dette vil
forsterkes utover i 2011.
Bergen, den 22. mars 2011
Kolbjørn Lygre
Styreleder
Per Fredrik Jordan
Nestleder
Anders Johnsen
Styremedlem
Linda Færestrand
Styremedlem
Oddrun Elisabeth Samdal
Styremedlem
Sissel Urdal
Styremedlem
Geir Svenningsson
Styremedlem
10 ÅrsBERETNING 2010
Øystein Johannesen
Adm.direktør
Resultatregnskap
2009
Vestbo
Note
2010
2009
Driftsinntekter
4 950 977
Kontingenter
4 950 977
3 867 101
3 867 101
2010
Note
Konsern
5 234 666
5 552 581
Prosjektinntekter
10 747 899
9 742 245
13 745 280
14 748 329
Forretningsførsel
13 612 793
12 700 560
22 569 364
22 266 764
Provisjoner boligsalg
22 266 764
22 569 364
93 802 378
20 802 425
20 802 425
93 802 378
2Salg av boligprosjekter
2
0
0
Leieinntekt
9 746 634
10 285 842
7 403 767
8 008 934
Andre driftsinntekter
8 008 934
7 403 767
146 622 556
76 330 010
Sum driftsinntekter
90 136 426
160 371 257
2
18 032 059
94 043 620
Varekostnad
1 159 267
820 038
36 631 393
35 541 109
Driftskostnader
94 043 620
Prosjektkostnader
0
32 817 571
18 032 059
2
0
33 329 914
8
Lønnskostnad
8
892 265
3
Avskrivning
888 057
3
1 315 244
1 322 817
20 841 435
19 893 725
Annen driftskostnad
26 064 674
25 904 717
148 590 683
72 147 963
Sum driftskostnader
83 202 637
157 632 301
(1 968 127)
4 182 047
Driftsresultat
6 933 789
2 738 956
151 529
1 185 108
10 504 760
12 346 536
Finansinntekter og finanskostnader
4 607 416
Inntekt på investering i tilknyttet selskap
12 307 905
4 000 000
10 538 482
9
1 500 000
2 984 901
500 000
12 430 420
12 121 018
10 462 293
2 190 171
8 272 122
9
0
745 000
9
3 574 138
4 675 208
Netto finansinntekt
7 082 151
8 111 436
16 303 065Ordinært overskudd før skatt
14 015 940
10 850 392
10
4 624 076
3 054 412
1
9 391 864
7 795 980
1 917 464
9
Annen renteinntekt
4 232 245
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler
Annen rentekostnad
Skattekostnad
10Skattekostnad på ordinært resultat
12 070 820
Årets overskudd
Overført til annen egenkapital
8 272 122
12 070 820
8 272 122
12 070 820Sum overføringer
1
ÅrsBERETNING 2010
11
Balanse pr. 31. desember
2009
Morselskap
2010
Note
Konsern
Note
2010
2009
10
1 723 939
1 876 482
Varige driftsmidler
2 032 752
2 032 752
3
Tomter, bygninger og annen fast eiend. 3
52 877 714
53 152 905
532 205
425 764
3
3
795 558
981 177
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel
1 881 166
1 723 939
10
Maskiner og anlegg
Driftsløsøre, inventar, verktøy,
2 275 437
2 423 680
kontomaskiner ol.
3
2 446 422
2 313 262
4 840 394
4 882 196Sum varige driftsmidler
56 119 694
56 447 344
0
0
9 612 594
12 693 882
3
Finansielle anleggsmidler
534 301
534 301
5
Investeringer i datterselskap
8 190 500
8 190 500
5
Investeringer i tilknyttet selskap
46 002
5
46 002
53 302
52 302
45 950 934
49 850 142
6
Obligasjoner og andre fordringer
Investering i aksjer og andeler
6
52 975 142
48 575 934
5 760 491
5 584 241
7
Overfinansiert pensjonsforpliktelse
7
5 584 241
5 760 491
60 482 228
64 205 186Sum finansielle anleggsmidler
68 225 279
67 082 609
67 203 788
70 811 321Sum anleggsmidler
126 068 912
125 406 435
105 321 687
114 075 016
Omløpsmidler
105 643 853
96 890 525
2,4
Prosjekter
2,4
Fordringer
857 883
989 764
Kundefordringer
2 044 627
1 392 490
2 701 813
4 242 469
Andre fordringer
5 006 947
5 922 047
59 392 858
62 397 458
6
55 205 752
51 401 008
62 952 554
67 629 691Sum fordringer
6
Tilgode hos datterlag
62 257 326
58 715 545
173 167 679
169 570 103
11
Bankinnskudd, kontanter og lignende 11
170 622 355
175 129 103
341 764 086
334 090 319Sum omløpsmidler
338 201 368
347 919 664
408 967 874
12 ÅrsBERETNING 2010
404 901 640Sum eiendeler
464 270 280
473 326 099
Balanse pr. 31. desember
2009
Morselskap
2010
Note
Note
Konsern
2010
2009
Egenkapital
Innskutt egenkapital
7 270 583
7 832 583
1Selskapskapital
1
7 832 583
7 270 583
Opptjent egenkapital
183 127 255
195 198 073
Annen egenkapital
1
216 561 553
207 169 689
190 397 838
203 030 656Sum egenkapital
224 394 136
214 440 272
1
Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
0
0
4
41 294 416
42 188 077
Kortsiktig gjeld
42 727 591
Gjeld til kredittinstitusjoner
2 852 651
1 842 273
Leverandørgjeld
4 096 121
3 188 298
4 554 419
5 065 335Skyldige offentlige avgifter
5 544 354
4 955 226
145 748 496
650 732
22 036 147
218 570 036
26 141 000
4
4
26 141 000
42 727 591
134 921 094
4,6
Gjeld til datterlag
4,6
125 551 020
137 241 395
4 438 007
10
Betalbar skatt
10
4 834 522
1 518 756
Annen kortsiktig gjeld
32 414 713
24 526 346
201 870 984Sum kortsiktig gjeld
29 463 275
198 581 730
214 157 612
218 570 036
201 870 984Sum gjeld
239 876 146
256 345 689
408 967 874
404 901 640Sum egenkapital og gjeld
464 270 282
470 785 961
31. desember 2010
22. mars 2011
Kolbjørn Lygre
Styreleder
Per Fredrik Jordan
Nestleder
Anders Johnsen
Styremedlem
Linda Færestrand
Styremedlem
Oddrun Elisabeth Samdal
Styremedlem
Sissel Urdal
Styremedlem
Geir Svenningsson
Styremedlem
Øystein Johannesen
Adm.direktør
ÅrsBERETNING 2010
13
Vestbo konsern og Vestlandske boligbyggelag AL
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
Periodens betalte skatt
Ordinære avskrivninger
Endring i prosjekter
Endring i leverandørgjeld
Resultat v/bruk av egenkapital- og bruttometode
Vestbo
Konsern
2010
2009
2010
2009
16 303 065
10 462 293
14 015 940
10 850 392
-281 450
-5 642 573
-1 215 390
-6 986 700
892 265
888 057
1 315 244
1 322 817
8 753 328
6 824 332
8 753 329
-1 306 831
-1 010 378
-11 003 124
907 823
-12 269 759
0
0
-151 529
-1 185 108
176 250
-554 256
176 250
-554 256
-13 832 002
25 522 680
-15 495 119
21 568 470
6 259 211
-20 473 677
5 492 758
-19 184 102
17 260 289
6 023 732
Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger
i pensjonsordn.
Endring i mellomværende med datterlag
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
13 799 306-7 745 077
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
0
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak
Tapsført på andre investeringer Utbetalinger vedrørende andre investeringer
Innbetalinger vedrørende andre investeringer
0
0
-934 067
-643 630
-987 594
-670 966
0
-4 225 000
-1 000
-4 225 000
0
1 500 000
500 000
2 505
-4 399 208
-886 101
-4 399 208
-1 641 101
0
0
4 000 000
1 611 943
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-4 833 275-5 754 731-1 387 802-3 422 619
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
Endring av kortsiktig gjeld
Innbetalinger ved opptak av langsiktig gjeld
Inn-/utbetalinger av egenkapital
0
-893 661
-874 232
42 727 591
-16 586 591
42 727 591
0
0
0
562 000
505 150
43 232 741-16 918 252
42 358 509
-16 586 591
562 000
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter-16 024 591
505 150
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter-3 597 577
Kontanter og kontantekvivalenter 01.01
173 167 679
43 501 742-4 506 748
129 665 936
175 129 103
31 190 813
143 938 290
Kontanter og kontantekvivalenter 31.12
14 ÅrsBERETNING 2010
169 570 103
173 167 679
170 622 355
175 129 103
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk
Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet består av morselskapet og datterselskaper
hvor morselskapet direkte eller indirekte har bestemmende
innflytelse. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede
prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner,
fordringer og gjeld elimineres.
Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig (men ikke bestemmende) innflytelse, over den finansielle
og operasjonelle styringen (normalt ved eierandel mellom
20% og 50%). Konsernregnskapet inkluderer konsernets
andel avresultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter
egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse
oppnås og inntil slik innflytelse opphører. Når konsernets
tapsandel overstiger investeringen i et tilknyttet selskap, reduseres konsernets balanseførte verdi til null og ytterligere tap
regnskapsføres ikke med mindre konsernet har en forpliktelse
til å dekke dette tapet.
Datterselskap / tilknyttet selskap
i selskapsregnskapet
Datterselskaper og tilknyttede selskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til
anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrining har vært
nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når
verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivinger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke
lenger er til stede. Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger
fra datterselskap er inntektsført i året etter at det er avsatt i
givers regnskap. Overstiger utbyttet/konsernbidraget andel av
opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer
den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og
utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til
morselskapet.
Inntektsføring
Meglerhonorar og forretningsførerhonorar inntektsføres når
tjenesten er levert. Prosjektene behandles regnskapsmessig
etter metoden for løpende avregning uten fortjeneste. Andre
inntekter inntektsføres når varen leveres eller tjenesten ytes.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år. Øvrige poster er klassifisert som
anleggsmiddel / langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til
laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men
nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke ventes å
være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets
levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som
overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger
eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i
takt med driftsmidlet.
Pensjoner
Selskapet har to ulike pensjonsordninger; En ytelsesbasert og
en innskuddsbasert. Ved regnskapsføring av den ytelsesbaserte
pensjonsordningen er lineær opptjeningsprofil og forventet
sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid.
Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10%
av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene
(korridor). Den innskuddsbaserte pensjonsordningen regnskapsføres ved at pensjonspremien kostnadsføres løpende.
Selskapet har i tillegg AFP ordning for de ansatte. Det foretas
avsetning for forpliktelsen knyttet til løpende pensjoner og
estimert underdekning for dagens ansatte.
Skatt
Morselskapet er et boligbyggelag som tidligere år har betalt
skatt etter egne regler for boligbyggelag. Fra og med 2005
må også morselskapet følge vanlige regler for inntektsskatt
for selskaper. I tillegg betaler morselskapet formueskatt til
staten. Konsernet forøvrig beskattes etter ordinære regler for
aksjeselskaper. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.
Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige
og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til
fremføringved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og
skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller
kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto
utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at
denne kan utnyttes.
Kontantstrøm
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte
metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter
kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.
ÅrsBERETNING 2010
15
Noter til regnskapen for 2010
Note 1 Egenkapital
Endring av egenkapital i år 2010Medlems-kapital
Annen EK
Sum
Egenkapital pr 01.01 2010
7 270 583
183 127 255
190 397 838
Årets resultat (-avsetn.til utbytte)
0
12 070 818
12 070 818
Innskutt medlemskapital i året
562 000
0
562 000
Egenkapital pr 31.12 2010
7 832 583
195 198 073
203 030 656
Vestlandske Boligbyggelag konsern
Endring av egenkapital i år 2010Medlems-kapital
Annen EK
Sum EK
Egenkapital pr 01.01 2010
7 270 583
207 169 689
214 440 272
Årets resultat
0
9 391 864
9 391 864
Innskutt medlemskapital i året
562 000
0
562 000
Egenkapital pr 31.12 2010
7 832 583
216 561 553
224 394 136
Note 2 Prosjekter
Vestbo
Konsern
2010
2009
2010
2009
Usolgte boliger
30 658 000
48 690 059
30 658 000
48 690 059
Prosjekter under utførelse
26 632 421
21 710 705
26 632 421
21 710 705
Prosjekter under planlegging
39 600 103
35 243 089
48 031 265
43 674 252
Beholdning prosjekter i arbeid
96 890 524
105 643 853
105 321 686
114 075 016
Posten prosjekter under utførelse består av utført ikke fakturert produksjon.
Vestbo
Konsern
2010
2009
2010
2009
Inntektsført på prosjekter 20 802 425
93 802 378
20 802 425
93 802 378
Kostnader knyttet til opptjent inntekt
18 032 059
94 043 620
18 032 059
94 043 620
Netto resultatført på prosjekter
2 770 366-241 242
2 770 366-241 242
Prosjektene behandles regnskapsmessig etter metoden for løpende avregning uten fortjeneste.
Forventet tap på prosjekter kostnadsføres når dette anses som sannsynlig utfall, mens gevinstinntektsføres når prosjektet er
avsluttet.
For 2010 er det netto resultatført et overskudd på kr 2.770.366,- på prosjekter i morselskapet, og kr 2.770.366,- i konsernet.
Selskapet har per 31/12-2010 to igangværende prosjekt med totalt 54 boenheter hvorav 3 var solgt pr 31/12-2012.
Byggearbeidene på disse er midlertidig stanset i påvente av offentlige godkjenninger og salg.
Selskapet har 14 ferdigstilte usolgte boliger pr 31/12-2010. Av disse er 13 utleid.
16 ÅrsBERETNING 2010
Note 3 Varige driftsmidler
Varige driftsmidler
Anskaffelseskost pr 1/1-10
Maskiner og Driftsløsøre, Tomter, bygn., anlegg
inventar, etc
1 838 913
13 622 157
Totalt
fast eiendom
2 032 752
17 493 822
Årets tilgang
0
934 067
934 067
Årets avgang
0
0
0
Anskaffelseskost 31/12-10
1 838 913
14 556 224
2 032 752
18 427 889
Akkumulerte avskrivinger 1 413 149
12 132 544
0
13 545 693
425 764
2 423 680
2 032 752
4 882 196
785 824
0
892 265
Bokført verdi pr. 31.12.10
Årets avskrivinger
106 441
Vestlandske Boligbyggelag konsern
Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 1/1-10
4 305 837
13 780 849
55 549 352
73 636 038
Årets tilgang
43 068
944 526
0
987 594
Årets avgang
0
0
0
0
Anskaffelseskost 31/12-10
4 348 905
14 725 375
55 549 352
74 623 632
Akkumulerte avskrivinger 3 553 347
12 278 953
2 671 638
18 503 938
795 558
2 446 422
52 877 714
56 119 694
Bokført verdi pr. 31.12.10
Årets avskrivinger
228 687
811 366
275 191
1 315 244
Både morselskapet og konsernet benytter saldoavskrivninger for alle varige driftsmidler. A
vskrivingssatser er satt til:
Maskiner og anlegg
Driftsløsøre, inventar, etc
Tomter, bygninger, fast eiendom
Note 4 20%
20 -30%
0-4%
Langsiktige fordringer og gjeld Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år
Vestbo
Konsern
2010
2009
2010
2009
Gjeld til kredittinstitusjoner
0
0
36 826 111
37 719 772
Sum
0
0
36 826 111
37 719 772
Langsiktig gjeld sikret ved pant
Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
Gjeld til datterlag, jfr note 6
0
0
41 294 416
42 188 077
26 141 000
42 727 591
26 141 000
42 727 591
122 518 764
134 930 007
122 518 763
134 930 007
Pantsatte eiendeler:
Tomter, byggninger og annen fast eiendom
0
0
49 712 399
49 749 871
Sum
0
0
49 712 399
49 749 871
Garantier:
Garantiansvar prosjekter
13 947 027
10 042 280
13 947 027
10 042 280
Sum
13 947 027
10 042 280
13 947 027
10 042 280
ÅrsBERETNING 2010
17
Vestlandske Boligbyggelag har seks usolgte boliger i Solhammaren Brl. I dette prosjektet har selskapet garantert for felleskostnadene inntil leilighetene er solgt og borettslaget innmeldt i Boligsamvirkets fond mot husleietap. Samlet fellesgjeld i de seks leilighetene er kr 12.050.000,-. og er inkludert i kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner. Vestlandske Boligbyggelag har åtte usolgte boliger i
Senterparken Brl. I dette prosjektet har selskapet garantert for felleskostnadene inntil leilighetene er solgt og borettslaget innmeldt
i Boligsamvirkets fond mot husleietap. Samlet fellesgjeld i de åtte leilighetene er kr 14.091.000,-, og er inkludert i kortsiktig gjeld
til kredittinstitusjoner. DNB Nor har stilt bankgaranti for mellomværende med lagene på kr 80.000.000,-. Til sikkerhet for dette har
banken pantesikkerhet i byggningsmassen til datterselskapet Kristoffer Jansonsvei 55-71 AS.
Note 5 Datterselskaper og tilknyttet selskap
Aksjer i datterselskap
Forretnings- Eierandel
Egenkapital Resultat for pr 31.12.10
2010
Verdi i
kontor
balansen
AS Landåstorget
Bergen
100%
4 875 294
26 470
50 000
Vestbo Eiendomsforvaltning AS
Bergen
100%
2 929 832
-215 847
100 000
Lønborgtomt AS
Bergen
100%
2 879 568
-36 700
25 001
Vestbotjenester AS
Bergen
100%
1 552 266
-221 496
50 000
Konsul Børsgate 14 AS
Bergen
100%
6 616 064
733 329
159 300
Kristoffer Jansonsvei AS
Bergen
100%
5 207 853
411 903
150 000
Aksjer i datterselskaper
24 060 877
697 659
534 301
Aksjer i tilknyttet selskap
Brennhaugen Focus AS
Bergen
50%
1 190 331
2 199 833
3 050 000
Lyderhornsveien 40 utbygging AS
Bergen
50%
1 527 758
168 872
50 000
Haukeland Parkering AS
Bergen
50%
66 307
-75 786
250 000
Florvåg Utbygging AS
Bergen
50%
-5 860 673
-1 496 230
505 500
Breivik Brygge AS
Bergen
50%
-483 951
-106 607
50 000
Borvika AS
Bergen
40%
1 790 793
-172 000
2 600 000
Behind Living As
Bergen
20%
-3 255 397
-200 000
1 600 000
Oslo
25%
100 000
0
25 000
Bergen
67%
5 519 213
-168 596
60 000
4 535 485-1 104 952
8 190 500
Storbybolig AS
AS Strandgaten 196
Aksjer i tilknyttet selskap
På grunn av forhold knyttet til leiekontraktene er reell eierandel i AS Strandgaten 196 kun 33,5 %. Selskapene regnskapsføres etter
kostmetoden. I konsernet regnskapsføres Strandgt. 196 AS etter egenkapitalmetoden. Eierandel er lik stemmeandel. Aksjer i tilknyttet selskap Bokført EK på – Konsern
Merverdi Bokført verdiResultat for kjøpstidspunk
ved kjøp
01.01.
Brennhaugen Focus AS
50 000
3 000 000
1 909 674
Lyderhornsveien 40 utbygging AS
50 000
0
4 749 519
Haukeland Parkering AS
250 000
0
Florvåg Utbygging AS
500 000
50 000
813 982
2010
Andre Bokført verdi
endringer
31.12.
1 099 917
3 009 591
-4 000 000
763 869
71 045
-37 893
33 152
0
-1 976 192
-735 095
-2 711 287
0
-188 762
-53 304
-242 066
1 786 018
2 571 135
-40 000
2 531 135
-453 095
2 053 095
1 442 015
-40 000
1 402 015
Storbybolig AS
25 000
0
25 000
0
25 000
AS Strandgaten 196
60 000
0
1 904 278
-56 446
1 847 832
1 345 887
6 839 113
10 507 712
151 529-4 000 000
6 659 241
Breivik Brygge AS
Borvika AS
Behind Living As
Aksjer i tilknyttet selskap
14 350
Florvåg Utbygging AS og Breivik Brygge AS viser netto negativ andel, og er klassifisert under gjeld i balansen.
18 ÅrsBERETNING 2010
Note 6 Fordringer og gjeld på konsernselskaper og tilknyttet selskap
Datterselskaper
Tilknyttet selskap
Fordringer
2010
2009
2010
2009
Obligasjoner og andre fordringer
0
0
37 139 524
36 427 234
Tilgode hos datterlag
6 825 318
7 777 949
5 595 169
213 902
Sum
6 825 318
7 777 949
42 734 693
36 641 136
49 610 583
51 187 106
Resterende sum Tilgode hos datterlag er kortsiktige
lån til boligselskaper under forvaltning
49 976 972
51 401 007
Gjeld
Gjeld til datterlag
9 370 074
8 507 101
3 032 257
2 311 388
Sum
9 370 074
8 507 101
3 032 257
2 311 388
Resterende sum Gjeld til datterlag er kortsiktig
gjeld til boligselskaper under forvaltning
Note 7 122 518 764
134 930 007
122 518 763
134 930 007
Pensjoner
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning. Selskapets pensjonsordninger oppfyller kravene i loven.
Selskapet har to kollektive pensjonsordninger. En kollektiv ytelsesbasert tjenestepensjonsordning som omfatter 36 personer, hvorav
9 pensjonister. I tillegg har selskapet en innskuddsbasert kollektiv tjenestepensjonsordning som i 2010 omfattet 19 personer. Premien er kostnadsført med kr 546.277,- for 2010. AFP-ordningen omfatter 46 personer, hvorav 2 pensjonister. Kollektiv tjenestepensjon
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Vestbo
Konsern
2010
2009
2010
2009
1 095 126
954 623
1 095 126
954 623
1 258 786
1 138 439
1 258 786
1 138 439
-1 359 478
-1 341 865
-1 359 478
-1 341 865
2 053 532
1 261 325
2 053 532
1 261 325
145 924
164 320
145 924
164 320
-406 528
-380 666
-406 528
-380 666
160 790
254 304
160 790
254 304
2 948 152
2 050 480
2 948 152
2 050 480
Opptjente pensjonsforpliktelser pr 31.12
45 197 449
30 939 285
45 197 449
30 939 285
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12
26 866 639
25 341 176
26 866 639
25 341 176
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
27 112 106
13 582 129
27 112 106
13 582 129
Arbeidsgiveravgift
-2 584 644
-789 333
-2 584 644
-789 333
6 196 652
7 194 687
6 196 651
7 194 687
Avkastning på pensjonsmidler
Netto estimatavvik
Administrasjonsomkostninger
Innbetalt fra ansatte
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonskostnad
Overfinansiert kollektiv pensjonsforpliktelse
AFP
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Planendring
386 234
193 213
386 234
193 213
9 582
69 314
9 582
69 314
-1 720 415
-1 720 415
Netto estimatavvik
502 814
86 194
502 814
86 194
Arbeidsgiveravgift
55 810
37 016
55 810
37 016
-765 975
385 737
-765 975
385 737
Netto pensjonskostnad
ÅrsBERETNING 2010
19
Vestbo
Opptjente pensjonsforpliktelser pr 31.12
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
Arbeidsgiveravgift
Kollektiv pensjonsforpliktelse AFP
NETTO OVERFINANSIERT
Konsern
2010
2009
2010
2009
617 327
1 776 033
617 327
1 776 033
0
0
0
0
91 959
592 258
91 959
592 258
-87 043
-250 421
-87 043
-250 421
-612 411
-1 434 196
-612 411
-1 434 196
5 584 241
5 760 491
5 584 241
5 760 491
31.12.10
31.12.2009
Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente
3,20%
4,40%
Forventet avkastning på fondsmidler
4,60%
5,60%
Lønnsregulering
4,00%
4,25%
Pensjonsregulering
3,75%
4,00%
G-regulering
3,75%
4,00%
Turnover
0,00%
10,00%
50,00%
50,00%
Uttakstilbøyelighet AFP
Note 8 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.
Lønnskostnader Lønninger
Vestbo
Konsern
2010
2009
2010
2009
24 969 447
24 215 588
27 633 573
26 414 200
Arbeidsgiveravgift
3 869 610
3 869 836
4 284 906
4 211 388
Pensjonskostnader
2 392 072
2 685 957
2 527 520
2 847 209
Andre ytelser
2 098 785
2 046 190
2 185 394
2 068 312
33 329 914
32 817 571
36 631 393
35 541 109
45,0
46,1
51,0
52,1
Sum
Antall årsverk
Selskapet har ytt personallån med betingelser i henhold til skattereglene på tilsammen kr 469.098,-.
Ytelser til ledende personer
Lønn
Daglig leder
Styret
1 019 701
Styrehonorar
304 200
Annen godtgjørelse
159 693
115 109
Pensjonskostnader
51 968
Administrerende direktør har en årslønn på kr 1.020.090,-.
I tillegg er administrerende direktør med i bedriftens kollektive pensjonsordning (innskuddsordningen).
Revisor VestboKonsern
Revisjon
95 100
164 600
Skattemessig bistand
12 400
40 750
Annen bistand
Sum
20 ÅrsBERETNING 2010
32 200
123 200
139 700
328 550
Note 9 Poster som er slått sammen i regnskapet
Vestbo
Finansinntekter
Renteinntekt fra foretak i samme konsern
Annen renteinntekt
Sum annen renteinntekt
2010
2009
313 751
155 089
10 224 731
12 152 816
10 538 482
12 307 905
127 039
112 735
1 790 425
2 872 166
1 917 464
2 984 901
Finanskostnader
Rentekostnad til foretak i samme konsern
Annen rentekostnad
Sum annen rentekostnad
Note 10 Betalbar skatt
Vestbo
2009
2010
3 659 834
0
4 056 349
868 024
157 227
1 689 012
152 543
1 685 279
-362 989
-149 573
-362 989
-149 623
778 173
650 732
778 173
650 732
Årets totale skattekostnad på ordinært resultat 4 232 245
2 190 171
4 624 076
3 054 412
14 015 940
10 850 392
-1 421 386
Årets skattekostnad fremkommer slik:
Betalbar skatt på årets resultat
Endring utsatt skattefordel
Differanse forrige år
Formuesskatt til staten
2010
Konsern
2009
Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:
Resultat før skattekostnad
16 303 066
10 462 294
Permanente forskjeller
-3 967 096
-4 430 108
-381 710
1 296 391
1 296 391
Underskudd forrige år avregnet mot formueskatt forrige år
Endring i midlertidige forskjeller
-561 525
-6 032 186
-443 659
-6 328 920
Grunnlag betalbar skatt
13 070 836
0
14 486 962
3 100 086
Betalbar skatt på årets resultat
3 659 834
0
4 056 349
868 024
Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:
Betalbar skatt på årets resultat Betalbar formuesskatt
Sum betalbar skatt
3 659 834
0
4 056 349
868 024
778 173
650 732
778 173
650 732
4 438 007
650 732
4 834 522
1 518 756
Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt:
Anleggsmidler
-2 699 195
-2 190 136
-2 699 195
-2 162 391
Overfinansiert pensjonsforpliktelse
6 084 241
5 760 491
6 084 241
5 760 491
Omløpsmidler
4 905 057
2 633 864
4 905 057
2 622 848
-14 447 027
-11 626 277
-14 447 027
-11 626 277
-1 296 391
-1 296 391
Gjeld
Underskudd til fremføring
Sum midlertidige forskjeller
Utsatt skatt / (skattefordel)
-6 156 924
-6 718 449
-6 156 924
-6 701 720
-1 723 939
-1 881 166
-1 723 939
-1 876 482
Utsatt skattefordel ikke balanseført i datterselskap: 94 261.
Total skattefordel i konsernet: 1 818 200.
Note 11 Bundne bankinnskudd
Selskapet har bundne bankinnskudd på kr 2.684.054,-. Konsernet har bundne bankinnskudd på kr 2.684.054,-.
ÅrsBERETNING 2010
21
22
ÅrsBErETNING 2010
ÅrsBErETNING 2010
23
Vestbo skadefond
Resultatregnskap
Noter
2010
2009
Renter av bankinnskudd
0
0
Andre renteinntekter/kostnader
40 055
46 477
Sum inntekter
40 055
46 477
2
6 438
6 250
Diverse driftskostnader
0
0
Inntekter
Kostnader
Revisjon
Tilskudd til borettslag
0
0
Sum kostnader
6 438
6 250
Resultat før skattekostnad
33 617
40 227
Skattekostnad 18 029
19 862
Årsresultat
15 588
20 365
Bankinnskudd
0
0
Andel fellesbeholdning
2 979 955
2 966 299
Sum eiendeler
2 979 955
2 966 299
Bundet kapital pr 1/1
1 118 650
1 118 650
Tilskudd fra lag
25 500
25 500
1 144 150
1 144 150
1 726 809
1 706 444
Balanse
Eiendeler
Gjeld og egenkapital
Sum bundet kapital pr 31/12
Fri kapital pr 1/1
Tilkudd fra Vestbo
0
0
Årets over/underskudd
15 588
20 365
Sum fri kapital 31/12
1 742 397
1 726 809
Sum egenkapital
2 886 547
2 870 959
Betalbar skatt ikke utlignet
18 408
20 340
Leverandørgjeld
0
0
Annen kortsiktig gjeld
75 000
75 000
Sum kortsiktig gjeld
93 408
95 340
Sum gjeld og egenkapital
2 979 955
2 966 299
24 ÅrsBERETNING 2010
Forslag til honorar for
Vestbos tillitsvalgte 2010/2011
Honorarene til de tillitsvalgte i Vestbo har de seneste år vært justert i overensstemmelse med den generelle lønnsutviklingen i Norge.
Det har også vært undersøkt med jevne mellomrom hva tilsvarende honorarer har utgjort i en del boligbyggelag som det anses
naturlig å sammenligne seg med.
I overensstemmelse med denne praksis er honoraret justert i henhold dette, samtidig som det er tatt hensyn til at styreansvaret er
blitt noe skjerpet.
Styret har i møte den 15. mars godkjent forslag til honorarsatser for Vestbos tillitsvalgte for perioden 2010/2011:
Styret:
Leder
Nestleder
Styremedlemmer
Møtende varamedlemmer til styret
Ikke møtende varamedlemmer
2009/2010
2010/2011
kr. 70.000,-
kr. 42.000,-
kr. 30.000,-
kr. 18.500,-
kr. 7.500,-
kr. 75.000,-
kr. 45.000,kr. 32.000,kr. 20.000,kr. 10.000,-
I tillegg til ovennevnte honorar betales møtegodtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer med kr. 1.150.-/møte.
Valgkomiteen:
Leder
Medlem kr. 1.850,-/møte
kr. 1.250,-/møte
kr. 2.000,kr. 1.300,-
Representanter oppnevnt som styremedlem i datterlag – fast godtgjørelse kr 1.150,-.
I lag hvor det ikke utbetales styrehonorar til den oppnevnte, betales kr. 1.150,-/møte i godtgjørelse.
ÅrsBERETNING 2010
25
Oversikt styremedlemmer 2010/2011
Styret
Navn/verv
Valgt
Valgt første gang
Boende/ikke boende
Kolbjørn Lygre – styreleder
Valgt for 2 år 2010
på valg 2012
1995 – som styremedlem
2007 styreleder
Boende /styreleder
Fyllingsdalen Brl
Per Fredrik Jordan – nestleder
2009
på valg i 2011
1996 – 2003 valgkomiteen
2003 – 2007 varamedlem til
styret
2007 styremedlem
Ikke-boende
Åsane
Oddrun Samdal – styremedlem
2010
på valg 2012
2007 - varamedlem
Boende Brl Hans Haugesgt 39,
Bergen
Linda Færestrand – styremedlem
2009
på valg 2011
1996 Valgkomiteen
2000 – vara styret
2003 styremedlem
Ikke boende (Mathopen)
Anders Johnsen – styremedlem
Valgt som styremedlem
på fritt grunnlag i 2010
På valg i 2012
2007 varamedlem
Ikke-boende
Geir Svenningsson – styremedlem
2010
på valg 2012
1998 varamedlem
2001 styremedlem
Ansattes representant
Sissel Urdal – styremedlem
2009
på valg 2011
2009 styremedlem
Ansattes representant
Berit Bachen Dahle – 1. varamedlem
2010
på valg 2011
2010 varamedlem
Ikke-boende
Tom Beev Hansen – 2. varamedlem
2010
på valg 2011
2010 varamedlem
Boende / styremedl
Hamrelien Brl
Tone Lilletvedt – varamedlem
2010
på valg 2011
2007 varamedlem
Ansattes representant
På valg i 2011:
Ikke-boende medlemmer: Styremedlem Per Fredrik Jordan og
styremedlem Linda Færestrand samt varamedlem Berit Bachen Dahle.
Boende medlemmer: Varamedlem Tom Beev Hansen.
Innstilling fra valgkomiteen til Vestbos generalforsamling 7.6.2011:
Valgkomiteen har innstilt Per Fredrik Jordan gjenvalgt som styremedlem for 2 år.
Som styremedlem fra ikkeboende innstilles tidligere varamedlem Berit Bachen Dahle for 2 år.
Som varamedlem fra boende medlemmer innstilles Tom Beev Hansen gjenvalgt.
Som ny varamedlem fra ikke-boende medlemmer innstilles Tore Fyllingen.
Varamedlemmenes valgperiode er 1 år.
26 ÅrsBERETNING 2010
Presentasjon styrekandidater som er på valg 2011
Per Fredrik Jordan (56) er innstilt
gjenvalgt som styremedlem fra gruppen
ikke-boende medlemmer. Per Jordan har
over 30 års erfaring som finansrådgiver
i bank. I tillegg har han mangeårig erfaring fra ulike styreverv. Han ble første
gang innvalgt som varamedlem til styret
i 2003 og har vært valgt som nestleder
i styret i de tre sist periodene. Er bosatt
i Åsane
Berit Bachen Dahle (62) er innstilt
valgt som styremedlem fra gruppen
ikke-boende medlemmer. Berit Bachen
Dahle har vært varamedlem i styret
siden 2010. Bachen Dahle har arbeidet
som politioverbetjent og har hatt tillitsverv i Vestbo som medlem av representantskapet, medlemsutvalget og Vestbos
valgkomité. Er bosatt i Ytrebygda.
Tore Fyllingen (56) er innstilt som
nytt varamedlem til styret fra gruppen
ikke-boende medlemmer. Tore Fyllingen
er siviløkonom og statsautorisert revisor.
Han har god kjennskap til Vestbos
organisasjon. Fyllingen har vært partner
i Ernst & Young i en årrekke, men er nå
selvstendig næringsdrivende. Er bosatt i
Fyllingsdalen.
Tom Beev Hansen (42) er innstilt gjenvalgt som varamedlem til styret fra de
boende medlemmene. Tom B. Hansen
er ansatt i forsvaret hvor hans ansvarsfelt er blant annet er virksomhetsstyring,
økonomisk analyse og budsjett samt
fagansvar for personal og økonomifunksjoner. Tom B. Hansen har flere års
erfaring som styreleder og styremedlem i
Hamrelien Borettslag i Fyllingsdalen.
Innstilling til ny valgkomité 2011/2012:
Valgkomiteens medlemmer velges hvert år. Flertallet av medlemmene med varamedlem velges blant de medlemmene som
ikke er tildelt bolig gjennom laget.
Geirmund Nyheim – medlem, ikke-boende representant
Kjell-Tore Aarnæs – varamedlem, boende representant
Valgkomiteens medlemmer innstilles gjenvalgt.
Valgkomiteen har bestått av:
Kjell Trengereid – leder, boende representant
Inger Flotve – medlem, ikke-boende representant
Valgkomiteen, Bergen, 23. mars 2011
ÅrsBERETNING 2010
27
Vestlandske Boligbyggelag
Postboks 1947 Nordnes, 5817 Bergen • Besøksadresse: Strandgaten 196
Telefon: 55 30 96 00 • Telefaks: 55 31 88 66 • www.vestbo.no
Ekspedisjonstid: Vinter: 08.00 – 16.00 • Sommer: 08.00 – 15.00 • Torsdag 08.00 – 18.00