Referat fra felles beboermøte 27.11.13

Comments

Transcription

Referat fra felles beboermøte 27.11.13
REFERAT FRA FELLES BEBOERMØTE 27. NOVEMBER 2013
Sted: Ansgarskolen
Til stede:
Styreleder:
Eilif Svendsen
Nestleder:
Rolf Mikael Gare (Riskestien) og Jan Vika (Musseronstien)
Styremedlem:
Silje Åsland (Morkelstien), Sindre H. Ellingsen (Kremlestien), Jarle
Stray (Kantarellstien)
Andre:
Jon-Erik Sælid, Canal Digital
Lars Ørjan Vegusdal, Sørlandet boligbyggelag, forsikring
Arne Kristiansen, Sørlandet boligbyggelag, regnskapsfører
Styreleder Eilif Svendsen innledet beboermøte med å ønske de 70 fremmøtte velkommen.
Canal Digital
Jon-Erik Sælid, Canal Digital, presenterte deretter hvilke muligheter det nye fibernettet og
den nye avtalen (varighet 3år) gir beboerne. Fibernettet er nå ferdig lagt og oppkobling starter
i uke 49. Det er Sønnico som utfører dette arbeidet. Man må inn i hver enkelt leilighet og alle
blir derfor kontaktet av Sønnico for å gjøre en avtale om passende tidspunkt. Alle beboere får
ny dekoder og trådløs router. Gammelt utstyr tar montøren med seg.
Borettslaget har inngått en Komplett Mini-pakke (som tidligere). Med denne avtalen får alle
digital-tv, bredbånd, underholdningstjenester og mulighet for bredbåndstelefoni. Dersom du
ønsker å sette deg ytterligere inn i de mulighetene det nye fibernettet gir deg gå inn på
canaldigital.no. Har du behov for hjelp kontakt kundeservice tlf. 06090.
Forsikring - innlegg v/Lars Ørjan Vegusdal, Sørlandet boligbyggelag.
Side 1
Lars Ørjan Vegusdal redegjorde for Brattbakken borettslag sin forsikring som er en total
forsikring i IF og som er skreddersydd borettslag/sameier. Det vil si at den omfatter alle
skader på bygninger, utstyr tilhørende borettslag, derunder også inventar, arbeidsulykker for
ansatte i borettslaget, barn som skader seg under lek på borettslagets lekeparker (gjelder også
barn utenfra inntil 12 år), underslag, bekjempelse av skadedyr, rettshjelp.
Rutiner når skader oppstår
Man må snarest melde fra til kontoret, utenom åpningstider til styreleder/stileder som gir
beskjed videre til Sørlandet boligbyggelag som registrerer skaden og gir beskjed til
forsikringen. Forsikringen sørger for å rekvirere de nødvendige håndverkerne som utbedrer
skaden. I de tilfeller hvor beboer har utvist uforstand og forårsaket skaden kan beboer bli
pålagt å betale egenandelen.
Tabbeforsikring – styret anbefaler beboere å tegne en tilleggsforsikring til hjemforsikringen,
nemlig tabbeforsikring. Den kan spare beboere og borettslaget for store utgifter ved skader
som skyldes egen uforstand/uvitenhet.
Våtrom – det er andelseiers ansvar å holde det tett. Dersom vannskader oppstår som skyldes
dårlig vedlikehold, dårlig utført arbeid, må beboer selv dekke dette. Forsikringen dekker
følgeskadene dette forårsaker f.eks. i etasje under.
Vannsjekken som borettslaget har annonsert skal gjennomføres i 2014. Det vil gi 10%
reduksjon i forsikringspremien. Borettslaget mottar noe støtte fra forsikringen til
gjennomføringen. Der man oppdager dårlige hovedkraner skal disse skiftes.
Vedlikehold – ansvar
Borettslaget har ansvar for bygningen og fellesarealer. Andelseier har ansvar for at leiligheten
holdes i forsvarlig stand. Dette gjelder også terrasse, egne installasjoner, varmepumper og
paraboler. Man er også pliktig å benytte fagfolk når det er et krav.
Økonomi – innlegg v/Arne Kristiansen, Sørlandet boligbyggelag, regnskapsfører.
Arne Kristiansen redegjorde for rutiner borettslaget og regnskapsfører har. Det er et godt
samarbeid med styreleder og regnskapsfører. Regnskapsfører sender ukentlige rapporter om
pengestrøm og likviditet. I tillegg utarbeides det regnskapsrapport hver måned. Borettslaget
har god likviditet og god reserve til uforutsette saker. Det er utarbeidet en god
vedlikeholdsplan og nedbetalingsplan for gjeld. Budsjettet består av mange faste poster og gir
derfor lite rom for sjonglering. Regnskapsføreren gir styret skryt for ryddig og oversiktlig
økonomi.
Diverse
Asfaltering – Kremlestien vil bli asfaltert til våren sammen med annet som gjenstår og
eventuelle utbedringer. Utgifter til asfaltering er så langt under budsjett.
Side 2
Beslag terrasser – kontroll av disse står på vedlikeholdsplan for 2014.
Tette taknedløp - dersom man ikke selv kan rense taknedløp må man gi beskjed til kontoret
som sørger for at vaktmester gjør jobben.
Vedlikehold fellesarealer – Styret har sagt opp avtale med Brabo da arbeidet ikke ble utført
tilfredsstillende. I stedet har styret ansatt vaktmesterassistent som skal utføre arbeidet på
timebasis og etter utarbeidet arbeidsplan.
Lekeplasser – i 2014 skal lekeplasser i Musseronstien oppgraderes.
Garasjeanlegg – det er ønskelig at striper for parkeringsplasser blir malt opp
Terrassehus – spyling/maling står på vedlikeholdsplan for 2014
Musseronstien – det er ønskelig med «parkering forbudt» skilt på snuplass.
Natursti fra Solvika til Hamresanden – saken er i det kommunale systemet. Orientering vil
bli gitt når noe mer konkret foreligger. Det er også sendt inn søknad om felling av trær.
Dugnad – styret oppfordrer alle som har mulighet til å delta på dugnadene.
Generalforsamling har tidligere bestemt at det ikke skal kreves penger for ikke å delta.
Snømåking i nedganger terrassehus. Beboere må selv sørge for snømåking i nedganger
mellom terrassehus. Stiledere ble oppfordret til å sende rundt skriv om dette til beboere i
terrassehus.
Riskestien – ønsker en søppelkasse nederst i stien.
Reguleringsplan Hånes senter – det skjer ingen ting av interesse for øyeblikket –
borettslaget blir informert når noe konkret foreligger.
BRANNINSTRUKS – ALLE OPPFORDRES TIL Å HENGE DENNE OPP
Side 3

Similar documents