Her er LørenNytt for august 2012

Comments

Transcription

Her er LørenNytt for august 2012
LørenNytt
August 2012
Informasjon for Løren Borettslag
Ny layout
Her kommer sesongens første LørenNytt i litt forfrisket drakt. Styret mottar gjerne innspill til innhold i
LørenNytt.
Vedlikehold
Vi står nå foran en hektisk høst der forberedelsene til vedlikeholdsprosjektet med tak og fasader kommer i gang
for alvor. Som kjent ble det på ekstraordinær generalforsamling vedtatt at alle tak skal utbedres, samt at fasadene skal behovsprøves. Vedtaket som ble gjort vil du finne i vedlagte protokoll.
Steinar Kvistad fra Bygghuset AS, som er vår prosjektleder, har vært på befaring nå på seinsommeren for å
vurdere hvor mange av fasadene som må rehabiliteres. Den foreløpige konklusjonen er at det ikke er nødvendig å gå drastisk til verks med kledningen på stuesiden. Det står dårligere til med kjøkkensiden, og spesielt i de
fire rekkene som ligger nord-sør; Spireaveien 7, Liljeveien 25, Liljeveien 18, Ribstonveien 25 og Ribstonveien
27.
Fargeangivelsene på de fargene som finnes i borettslaget har gått ut. Styret vil finne fram til nye fargekoder,
som de enkelte rekkene kan velge mellom i forbindelse med maling av husene. Det blir opp til rekkene å velge
farge innenfor de alternativene Styret presenterer. Vi ber derfor alle om å tenke igjennom hvilken farge dere
ønsker, og gjerne snakke med de andre på rekka den nærmeste tiden. Det ligger i kortene at fargene ikke
kommer til å skille seg nevneverdig fra dagens.
Trafikksituasjonen
i Borettslaget
Parkering er et stadig tilbakevendende tema i borettslaget vårt. I forbindelse med utbyggingene i Spireaveien
har parkeringssituasjonen vært ekstra ille. Trafikksjefen har vært på inspeksjon i Spireaveien, etter henvendelse
fra Styret om kaotiske forhold for parkering og framkommelighet. Vi håper dette kan bidra til å forebedre situasjonen med skilting etc.
Styret har også fått opplyst at Spireaveien/Økern Torgvei er høyt oppe på kommunens prioriteringsliste for asfaltering, uten at det er fastsatt noe tidspunkt for dette. Videre er lokalveinettet som var planlagt etter at Ring 3
var lagt i tunnel, overført fra prosjektet og til kommunen. Denne delen er meldt inn til Oslopakke 3, men dette
gjør at det er høyst usikkert om, og eventuelt når, Spireaveien stenges ved barnehagen og åpnes mot det som i
dag er Ring 3. Statens vegvesen skal sørge for fortau og to filer i hver retning, hvorav en blir kollektivfelt. Gangbroa blir sannsynligvis også stående.
Parkering og
trafikk i
borettslaget
Som følge av innspill på beboermøter og henvendelse til Styret har styret gjort følgende vedtak:
"Andelseierne står fritt til å disponere garasjen og en biloppstillingsplass foran egen garasje."
Vi minner ellers om husordensreglenes i forhold til trafikk og parkering, og at brudd på husordensreglene er
brudd på leiebetingelsene:
a. Kjøretøyet skal ikke parkeres på lekeplasser eller slik at de sjenerer kjøring til eller fra garasjer eller
hus. Det er ikke tillatt å parkere på tilkjørselsveiene annet enn for av/pålessing, enkel rengjøring etc.
b. Om vinteren skal kjøretøyer parkeres slik at snørydding ikke kompliseres eller hindres.
c. Det skal kjøres i gangfart (5 km/t) på tilførselsveiene til leilighetene.
d. Parkering for beboere er ikke tillatt på gjesteparkering (oppmerkede plasser).
Styret vurderer gå til anskaffelse av skilt med fartsgrense, fartsdemper og/el bom for begrense trafikk og fart.
Ansvarsfordeling
Dugnad
Når det gjelder ansvarsfordeling mellom borettslaget og andelseier gjelder følgende regler: Generelt sett er
indre vedlikehold som for eksempel rør- og elektrisk anlegg andelseiers ansvar, men rør som er bygd inn i
bærende konstruksjoner borettslagets ansvar. Ta kontakt med styret dersom du er i tvil eller har spørsmål i
forhold til ansvarsforhold.
Sett av perioden 25.—28. oktober til dugnad, nærmere informasjon senere. I tillegg til ordinær dugnad planlegger styret å arrangere en oppgaveliste som felleposjekt på lørdag 27. oktober. Har du forslag til oppgaver som
bør utføres på dugnad for fellesskapet så meld fra til styret, fortrinnsvis pr e-post.
Hageavfall
Styret arbeider med en fellesordning for kompost/fjerning av hageavfall etter av komposthaugene under høyspentmasten ble avviklet. Inntil en nyordning er på plass ber vi beboerne selv besørge fjerning av hageavfall.
Vi legger opp til at det på Dugnaden våren 2013 blir snekret noen gressdepoter som kan plasseres forskjellige
steder borettslaget.
Spirea Park
Styret har vært i kontakt med Øie, som står for utbyggingen av Spirea park vedrørende støy fra byggeplassen.
Det foreligger en dispensasjon til å lage støy inntil 75 desibel i kortere perioder og etter kl 07.00. Grensen for
tillatt støy er normalt 65 desibel. Du kan lese mer om prosjektet på utbyggers nettsider:
www.spireapark.no og www.jm.no/boliger/finn-din-bolig/oslo/oslo/okern/spirea-park/
Radonmåling
Annen bygging
og mindre
prosjekter
Husordensreglene
I 2008 ble det gjort radonmålinger i borettslaget. 8 av boenhetene hadde da verdier på grensen for å iverksette
tiltak. Statens Strålevern anbefaler at tiltak igangsettes ved radonnivåer over 100 Bq/m³ mot tidligere 200. Det
anbefales å ta Radonmålinger ca hvert 5 år og spesielt når det har vært utført sprengningsarbeider. Styret har
derfor vedtatt å utføre nye målinger i alle enhetene i borettslaget.
Styret trenger informasjon om hvor mange oppholdsrom (soverom og stuer, ikke boder og gang) hver enhet
har kjelleren. Send oss en e-post innen 1. oktober til [email protected] med antall rom. Skriv
”RADON” og adressen din i emnefeltet. (Tips: Gjør det med en gang så du ikke glemmer det ).
Styret vil ta kontakt med andelseiere som har utbygde enheter hvor Borettslaget ikke har overtatt vedlikeholdet
om hvordan vi skal forholde oss i forbindelse med radonmålingene.
Mange går sikkert med store og små planer om forskjellige prosjekter inne og ute. Husk at for mange prosjekter krever husordensreglene at man skal søke Styret før man setter i gang: Terrasse, skillevegger, utvendig
radio- og TV-antenne, markiser, uteboder, dukkehus, større kjellervinduer osv.
Etter en rekke vedtektsendringer de senere årene, uten at husordensreglene er endret tilsvarende, har det på
enkelte punkter oppstått motsigelser. Det er bare Generalforsamlingen som kan endre husordensreglene, og
Styret kommer derfor til å legge fram forslag til endringer på neste ordinære Generalforsamling, med mindre det
byr seg en anledning før, som harmoniserer husordensreglene med vedtektene. Enn så lenge setter Styret vedtektene foran husordensreglene i de tilfellene de to motsier hverandre.
Styret ber også om at Borettslagets beboere avslutter lek og ballspill på basketballbanen innen kl. 22.00.
Nytt i
borettslaget
Utbygging i Ribstonveien 25 A
Marianne Berget og Jens Norby har fått godkjent søknad om utbygging på stuesiden i Ribstonveien 25 A og er
godt i gang med arbeidet. Vi ønsker dem lykke til videre med prosjektet.
Velkommen
Thomas Pettersen og Marita Vollestad har kjøpt og flyttet inn i Spireaveien 7 B med familien. Vi håper dere
trives og har funnet dere godt til rette i Borettslaget vårt.
Petter Skjeldsbæk og Linn Mari Nystrøm Skjeldsbæk har kjøpt andelen i Liljeveien 18 D og tok over enheten i
starten av juli. Vi ønsker dere velkommen og håper dere vil trives.
Spireaveien 9
Det har vært noen problemer i forhold til at beboere i Spireaveien 9 (”gulblokka”) har flyttet på og benyttet vårt
borettslag sine hagemøbler ved lekeplassen. Det har også vært en del sjenerende klessvask til tørk og campingvognbeboer som har tatt seg i overkant mye til rette. Styret har vært i kontakt med bestyrer i Spireaveien 9
og disse forholdene har bedret seg.
@borettslaget
Webadressen til borettslaget er www.loren-borettslag.no. Her finner du våre husordensregler, vedtekter osv. Vi
har opplevd noen driftsproblemer på grunn av sykdom hos tjenesteleverandøren. Funksjonen for å sende epost til Styret direkte fra hjemmesiden er lagt ned på grunn av dette. Styrets e-post fungerer imidlertid som før
dersom man sender fra vanlige e-postklienter som MS Outlook, Hotmail, Gmail osv.
Vi har også opprettet en egen side på Facebook, www.facebook.com/LorenBorettslag, som alle beboere kan
benytte til å utveksle informasjon. Siden vil være et supplement og vil ikke erstatte andre informasjonskanaler,
men noe informasjon vil kunne nå deg tidligere her. Foreløpig legger vi ikke opp til noe strengt regime på siden,
men vil begrense tilgangen dersom siden blir misbrukt.
Dersom du ønsker å motta LørenNytt elektronisk (i tillegg til å få den levert i postkassen) kan du sende en mail
om dette til [email protected] Vi tar også gjerne i mot innspill til stoff i LørenNytt.
Styret
Løren Borettslag
[email protected]
www.loren-borettslag.no

Similar documents