Informasjon mars 2015 - Søndre Flatåsen Borettslag

Comments

Transcription

Informasjon mars 2015 - Søndre Flatåsen Borettslag
SØNDRE FLATÅSEN BORETTSLAG
Informasjon Mars 2015
Tlf. 93419222
Mailadresse: [email protected]
Hjemmeside:
sondreflatasen.borettslag.net, eller søk via google på Søndre Flatåsen borettslag.
Sidene skal bli forsøkt oppdatert jevnlig.
Facebook:
Borettslaget har en lukket side på facebook for beboerne. Hvis du ikke er medlem søk opp
Søndre Flatåsen borettslag og legg deg til gruppen. Det legges ut noe informasjon her som
f.eks. søppelsug fullt etc. og annen kort info. Beboere kan også kommentere saker som legges
ut. Viktig informasjon kommer selvfølgelig i skriftlig form.
Mail:
[email protected]
Vi ber om at alle henvendelser om utbedringer, feil eller mangler skrives på mail. Dette for å
sikre en best mulig oppfølging. Det betyr selvfølgelig ikke at det ikke er mulighet for å ringe
og spørre om saker. Beboere som ikke bruker mail tar også kontakt via telefon.
Økonomi - Rentebindingsavtaler:
Styret har de senere år jobbet aktivt for å kutte kostnader ved drift. Dette innebærer
gjennomgang av forretningsføreravtaler via TOBB, anbud forsikringer, dugnad, en god
egeninnsats fra beboere ved beising (gjerder, boder, balkonger) og vaktmesterordninger som
er fleksible i forhold til periodisert arbeidsmengde.
Vi hadde i perioden før jul kontakt med aktuelle banker om å endre strukturen på våre lån.
Handelsbanken og Nordea hadde begge stor interesse av å ha borettslaget som lånekunde.
Etter forhandlinger som gikk over en måneds tid fikk vi til slutt et tilbud fra Nordea som vi
aksepterte. 1. oversikt under viser tidligere avtale, mens oversikt nr.2 viser den nye avtalen.
Ved dagens rentenivå gir det en besparelse på i overkant av 1.050.000-.
Disse nye avtalene, samt positive tall for budsjettåret 2014, gjør at vi nå er kommet i posisjon
til å lage en avtale om nedbetaling på lån. En slik avdragsordning vil være med på å
presentere borettslagets økonomi på en bedre måte. Det er også positivt for kjøp og salg av
leiligheter i borettslaget. Vi har hatt flere henvendelser fra meglere i forhold til våre lån og da
spesielt i forhold til om det ikke skal betales avdrag på lån. Vi har riktignok betalt avdrag på
ca. 340.000,- pr.år på lån pålydende 8.000.000,- i Handelsbanken. Dette lånet vil bli ført over
til Nordea og bli en del av vår flytende andel. Innenfor et normalt budsjettår vil vi da pr. i dag
kunne betale avdrag på lån med ca. 2.000.000,- pr. år.
Tidligere avtale med Nordea:
Ny avtale med Nordea pr. 01.01.2015
Felleskostnader pr. 01.01.2015 for de ulike leilighetstyper:
Det er individuelle kostnader på drift avhengig av størrelsen på leiligheten. Dette ble bestemt
etter en fordelingsnøkkel da borettslaget ble bygd.
Forsikring:
Tobb har sendt ut en felles anbudsrunde på forsikringer for sine borettslag. Tobb’s
hovedleverandør på forsikringer er i dag IF skadeforsikring. De har imidlertid sett at
borettslag som har kjørt egne anbudsrunder har kommet bedre ut ved å skifte leverandør.
Deriblant er vårt borettslag som kjørte en egen anbudsrunde for 3 år siden og gikk over til
Gjensidige forsikring. Den gangen en besparelse på ca. 100.000,- + utbytteordningen som
Gjensidige har. Størrelsen på utbyttet avhenger av årets skadestatistikk og borettslaget fikk
tilbakeført kr. 83.000,- for 2014.
Beboere i Søndre Flatåsen borettslag er i stor grad med på å holde forsikringspremien lav
ved å utøve godt vedlikeholde av sin egen leilighet. De siste to årene har vi hatt veldig lite
skader og utbyttet har da blitt en hyggelig bonus. Spesielt viktig å sjekke faktorer som kan
påføre bygningsmassen vannskade. Denne skadetypen er den største årsaken til høy
forsikringspremie.
Se påfølgende info om rutiner ved akutt brann – eller vannskade.
TELEFONNUMMER VED SKADE:
AKUTT BRANN- ELLER VANNSKADE – 24 timers tjeneste

RestVerdiRedning (RVR):
Melde skade til Gjensidige:
 Gjensidige skadesenter:
72 54 76 00
03100 (tast 1 – tast 2)
Rutine
 Ved akutt brann- eller vannskade, eller andre skader som har behov for omgående
håndtering, ring RVR direkte. Dette er en avdeling hos Brannvesenet som sørger for 1.
hånds skadebegrensning.

Når skaden meldes Gjensidige, vil Søndre Flatåsen borettslag sin faste takstmann komme
og besiktige skaden og sørge for en plan over skadeutbedring. I noen tilfeller, ved mindre
skader, settes en håndverker på saken direkte uten befaring fra takstmann.
Hengerleie/nøkler/fjernkontroll:
Borettslaget har en boogiehenger som kan leies for kr. 100,- pr. døgn. Henger må reserveres
dagen i forveien før kl. 16.00. Det er bestilt opp ekstra nøkler til garasje og søppelsug. De kan
kjøpes for kr 200.- Fjernkontroll til garasje kan kjøpes for kr 700.- Alle henvendelser
angående dette rettes til Anders Granlund på tlf. 97582057.
Pærer utelamper:
Borettslaget skifter pærer. Vi vil prøve å gå jevnlige runder for å sjekke, men skulle det bli
mørkt for lenge ta kontakt på borettslagets telefon, mail.
Feil med låskasse:
Ring borettslagets tlf. 93419222. Ved behov for akutt assistanse ring Låsfixer’n på tlf.
92061000.
Strømavtale:
Borettslaget har pr. i dag forvaltningskraft avtale via TOBB hos Trondheim kraft.
Dette har vist seg å være en gunstig strømavtale, men beboere står fritt til å undersøke og
velge en annen leverandør av strøm.
Søppelsug:
Søppelsuget har stort sett fungert tilfredsstillende bortsett fra en stopp i mellomjula og noen
småproblemer med følere i nedkastene. Det er også et problem at enkelte beboere samler opp
mange søppelposer i boden og kaster store mengder på en gang. Kapasiteten er ikke beregnet
ut i fra dette og har ved enkelte anledninger ført til at spesielt øvre sug er blitt fullt. Søppel i
uteboder er dessuten en kilde til mat for mus og rotter.
Det er viktig at alt som skal kastes av restavfall/plast får plass i en plastpose. Hvis søppelsuget
er ute av funksjon ber vi beboere ta med posene hjem til problemet er utbedret.
Hjelp til med å holde borettslaget rent 
Kjøring/parkering i borettslaget:
Ved kjøring i borettslaget er det viktig at bilistene holder en lav hastighet. Det er mange barn
som leker ute i tunene og spesielt nå vinters tid kan det være noe uoversiktlig. Det er en del
biler som parkerer inne i tunene. Vi minner om at det kun er lov med kortere stopp i
forbindelse med av/pålasting. Parkering over lengre tid skal være på anviste plasser. Det vil
bli satt ut fartsdumper etter at det er feiiet.
Innglassing tak:
Enkelte beboere med glassoverbygg opplever at det drypper vann på innsiden av glasstak.
Dette kan muligens skyldes en teknisk svakhet i konstruksjonen. Ved spesielle værforhold kan
snø eller regn blåse inn under tak, og vann vil da renne ned på takpapp under tak og ned i
raftkassen. Dette gjelder først og fremst x-leiligheter (leiligheter med balkong som ligger ned
mot Nedre Flatåsveg). Glasstaket ligger ikke inn under raftkassen, men begynner i underkant
av takrenne. Dragere for glasstak er imidlertid festet i underkant av raftkasse. Vann som
kommer ned langs takpapp(undertak) vil da ledes ned i raftkasse og fortsette ned langs
dragerne og det vil dryppe ned på gulv. Vi vil se på løsninger på dette problemet til våren.
Ber om at alle som har dette problemet sender en ny mail, uavhengig av tidligere
henvendelser.
Strøsand:
Strøsand finnes i kasse ved vaktmesterbod, innkjørsel til parkeringshus 2. plan.
Røyklukt via ventilasjonsanlegg:
Noen leiligheter har opplevd at det tidvis kommer inn røyklukt via ventilasjonsanlegg. Dette
kan ha sammenheng med plassering av luftinntak og røyking på enkelte balkonger. Vi vil
presisere at røyking under ventilasjonshetten på kjøkken ikke er tillatt.
Alle som har problemer i forhold til dette bes om å sende en ny mail for å sikre at vi får med
alle henvendelser.
El-biler:
Styret har brukt litt tid i forbindelse med å utrede ulike alternativer. Vi går foreløpig for en
lightversjon i påvente av hvor stor etterspørselen blir. Det monteres en strømmåler på den
enkelte kurs og forbruk belastes den enkelte bruker. Kostnadene for installasjon er minimale,
ca. 350,- kr. for hvert målepunkt. Strømmålere er bestilt og vil bli montert innen kort tid.
Garasjeanlegget vårt har foreløpig god kapasitet på strøm, jmf diskusjonene som har vært den
senere tid i enkelte botettslag.
Åtekasser:
Det har blitt satt åtekasser langs kortveggene på de fleste rekkene, samt ved garasjeanlegg.
Kostnadene ved dette var det ikke så mye å gjøre med da forskriftene fra 01.03.2015 krever at
det er en godkjent skadedyrskontrollør som behandler gift utenomhus. Borettslag i Trondheim
har gode erfaringer med Rentokil og deres oppfølging i forhold til tiltak mot skadedyr. Vi ber
fortsatt beboere sjekke loft og boder etter musespor/museskitt. Ventiler i kjellerbod bør skrues
igjen. Vi har begynt ettersyn av musband under bordkledning og vil se over og skifte ut
ventiler i enkelte rekker.
Søppelsug/containere
Trondheims eneste sugebil har havarert. Det er satt ut containere i påvente av utbedring. Plast øvre sug
er fullt, mens det er noe plass igjen i nedre.
Parkering på Prix tomt
Prix har gjort en henvendelse til styret hvor de presiserer at de ikke godtar parkering på deres
tomt ved varelevering. Biler som parkeres der må regne med å bli bøtelagt. Hvis det er
spesielle omstendigheter kan beboere gjøre en henvendelse til Prix Flatåsen.
Prospekt Nedre Flatåsveg 2
Dugnad:
Borettslaget har dugnad hver vår og høst. Det vil i den forbindelse også settes ut container. Vi
kommer nærmere tilbake til dato for vårdugnad.
Mvh
Styret 

Similar documents