børnenes akademi - Aalborg Kommune

Comments

Transcription

børnenes akademi - Aalborg Kommune
Anmodning til Aalborg Kommune
Leverandørens navn er:
Børnenes Akademi
Strubjerg 163. 9400 Nørresundby
Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er:
Jane Dons
Lindholmsvej 99. 9400 Nørresundby
[email protected]
Miranda Pearly G R C Kumar
Strubjerg 304,2. 9400 Nørresundby
[email protected]
Asser Heidemann Jensen
Strubjerg 304,2. 9400 Nørresundby
Lisbeth Nielsen
Kronprinsens Alle 4. 9400 Nørresundby.
[email protected]
1
PERSPEKTIVPLAN
DAGTILBUD BØRNENES AKADEMI
Børnenes Akademi er en privat vuggestue og børnehave, (aldersintegreret
institution) der modtager børn i alderen 1-6 år, fordelt på tre grupper.
12 Vuggestuebørn 1-2 år og 26 børnehavebørn 3-6 år. Børnenes akademi
bliver oprettet som en privat institution, beliggende på adressen Strubjerg
163, 9400 Nørresundby.
Vi samarbejder med andre private institutioner, som Bitte Bæk og den
Musikalske Børnehave, begge beliggende i Aalborg, i forbindelse med
lukkedage og pædagogiske aktiviteter, forældrearrangementer m.m. I øvrigt
vil der på ledelsesplan være samarbejde med 6 andre private institutioner.
Børnenes Akademi, overtager lejemålet Strubjerg 163, efter Aalborg
kommunes opsigelse.
Institutionens åbningstider er:
Mandag-torsdag 06.30-16.45 og fredag 06.30-16.30.
Perspektivplanen (Lovpligtig)
Forældrebestyrelsen har lavet udkast til perspektivplanen, som er
institutionens interne styringsredskab.
Den indeholder målsætninger, læreplan, aktiviteter og handleplaner.
Målsætning
Børnenes Akademis kendetegn er, at vi vil styrke det gode børneliv, hvor vi vil
arbejde i et udviklende og omsorgsfuldt miljø for både børn og voksne.
Overordnet pædagogisk praksis er Relations Pædagogik, som vi mener, er
grundstenen for at nå i mål med inklusionens principper.
Det er gennem relationer, at barnet skaber konkrete erfaringer om sig selv,
om andre og om verden
På grundlag af relationer udvikler barnet sit private menings univers, sin
identitet, sin evne til socialitet, og empati samt sine handlemønstre.
Trivsel kræver gode relationelle forhold
Et barns udvikling er afhængig af de voksnes måde at indgå i og fastholde
relationer. Det betyder, at det er kvaliteten af relationerne der skabes mellem
barnet og den voksne, der er afgørende for om de relationelle forhold er
udviklingsstøttende eller hæmmende. Mødes barnet anerkendende og
2
påskønnende motiveres det bedst til nytænkning og udvikling.
Udviklingsstøttende relationer mellem barn og voksen
For at relationer mellem barn og voksen skal fungere udviklingsstøttende for
barnet, er det vigtigt, at den voksne tager det overordnede ansvar, men at
begge opfattes som ligeværdige i deres forhold.
Det er en forudsætning for barnets trivsel og positive udvikling, at den voksne
i relationerne til barnet:
Er lydhør, nærværende, medlevende og har positive forventninger til barnet
Har et anerkendende menneskesyn
Undgår skældud
Leder barnet og viser positive alternativer
Uddyber og i tale sætter fællesoplevelser
Taler med barnet om de ting barnet er optaget af
Kan justere sig i forhold til barnet og følge dets udspil
Giver mening til barnets oplevelse af omverden, ved at beskrive og forklare.
Barnet skærmes ikke imod socialt liv, men inddrages i fællesskabet, via
vejledt deltagelse og guidet erfaringsdannelse.
Pædagogerne tager ansvar for at børnene lærer at lege. (læringsorientering i
arbejdet)
Pædagogikken er også ressourceorienteret, uden usynliggørelse af
vanskeligheder.
Vi har en positiv tilgang til mennesket, hvor vi har fokus på anerkendende
relationer og venskaber. Vi er opmærksomme på barnets ressourcer,
kompetencer og særlige behov. Vi vil styrke fællesskabet og vægter sundhed
(psykisk og fysisk) herunder krop og bevægelse og oplevelser i naturen.
Dagligdagen er præget af trygge rammer og aktiviteter i mindre grupper,
samt et højt engagement og fagligt niveau.
3
Hvad mener vi ”fællesskab” betyder for os i Børnenes Akademi
Barnet får opfyldt et basalt behov
Barnet føler sig som en del af en gruppe
Barnet får mulighed for relationer.
Barnet lærer at indgå i sociale spilleregler
Barnet får forståelse for hinandens forskelligheder.
Barnet får respekt for hinanden.
Barnet udvikler ansvarsfølelse overfor fællesskabet.
Barnet udvikler venskaber.
Barnet lærer at drage omsorg.
Barnet udvikler en almen dannelse for alle i fællesskabet.
Barnet udvikler empati.
Definition af fællesskab
At barnet indgår, som en del af en gruppe, i forpligtende relationer mellem
barn/voksne. Derigennem lærer barnet at udvikle empati, respekt, ansvar
og medansvar, og forståelse for forskelligheder. Barnet lærer at drage
omsorg, for sig selv og andre. Det at være en del af et fællesskab, er med til
at skabe rammerne for at danne relationer og venskaber.
Hvad er Sociale kompetencer og hvordan vil vi arbejde med det
For at opnå sociale kompetencer skal barnet øve sig i at indgå i samspil og
have relationer til andre både børn og voksne. Barnet skal lære at lege, løse
konflikter, mærke fællesskab og hvad barnet kan betyde for andre og sig selv
i fællesskabet.
Mål
De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver
mulighed for, at børnene udvikler handlekompetencer i forhold til:
4
At, møde mennesker, anerkendende og respektfuldt.
At udvikle kompetencer til at indgå i og bidrage til forpligtende fællesskaber.
At, udvikle kompetencer til at etablere, indgå i og vedligeholde venskaber.
Sammenhæng
Vi har fokus på at barnet oplever sig som en del af et fællesskab, og
derigennem udvikler, sine sociale kompetencer.
Pædagogisk kvalitet
Der skal arbejdes indenfor rammerne af Aalborg kommunes politikker og
målsætninger på området, børne- og ungepolitikken.
Overordnede mål i Børnenes Akademi
1. At børnene i den, pædagogiske institution er i kontinuerlig udvikling i
forhold til deres alder og kompetencer med henblik på at udvikle deres almene
dannelse, relationelle kompetencer, viden og kunnen.
2. At det pædagogiske dagtilbud har udviklet en evalueringskultur, der bygger
på systematik og videndeling, med henblik på at udvikle den pædagogiske
praksis.
3. At der er sammenhæng mellem den pædagogiske praksis og læring.
Viden om evidens er én ud af en række former for viden, som pædagogens
praksis kan informeres af, men ikke fuldkommen baseres på.
Arbejdet med evidens i det pædagogiske felt behøver dermed ikke
nødvendigvis at betyde, at man antager at der findes én sandhed, der kan
være foreskrivende for hele den pædagogiske praksis inden for bestemte
områder.
Men begrebet kan rumme en idé om, at der er noget viden der er bedre
underbygget end andet, og som man kan arbejde med som et udgangspunkt i
forskellige professionelle sammenhænge. Med dette udgangspunkt vil vi
fordybe os i hvilke typer af viden og hvordan viden fungerer, er på spil,
formes og omformes i praksis. For os vil det være vigtigt at have:
Viden om børn og forældre i vores pædagogiske institution.
At der er pædagogerfaring hvor reflekterende kundskaber, færdigheder og
fremgangsmåder deles.
Viden om rammeforhold: Økonomi, love og beslutninger.
Viden om det pædagogiske tilbuds organisation og kultur.
Viden om tilgængelige ressourcer: Materialer, teknisk viden, personale etc.
Ovenstående illustrerer de vidensformer, der er tilgængelige lige nu for den
enkelte pædagog og gruppen af pædagoger, og som kan påvirke praksis.
Det er viden om de konkrete børn og deres forældre. Det er pædagogens
5
erfaringer, individuelle som kollektive. Det er dernæst pædagogens viden om
rammeforhold og viden om organisation og kultur. Det er viden om de
tilgængelige ressourcer. Endelig er det viden om evidens.
4. At det pædagogiske arbejde udføres af veluddannede medarbejdere, der
besidder og kontinuerligt udvikler på deres relationelle, pædagogiske og
didaktiske kompetencer, samt evnen til at lede læringsprocesser.
5. At det pædagogiske institution, i samarbejde med forældrebestyrelsen har
udviklet en strategi for, hvordan Børnenes Akademi arbejder med
forældreinddragelse som en metode til at understøtte det enkelte barns
læring og udvikling.
Dagtilbudsloven stiller krav om, at alle dagtilbud, offentlige såvel som
private, skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i
aldersgruppen 0-2 år og aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart.
En læreplan, der giver rum for leg, læring og udvikling og som tager højde for
børnegruppens sammensætning.
Læreplanen skal beskrive dagtilbuddets mål for børns læring inden for
følgende seks temaer:
Alsidige personlige udvikling.
De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver
mulighed for, at børnene udvikler handlekompetencer i forhold til:
En positiv selvforståelse med selvværd og selvtillid.
Viden, fantasi og kreativitet, initiativ. Kompetence til at forstå og håndtere
følelser. Robusthed til at modstå forandringer.
Sociale kompetencer.
De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver
mulighed for, at børnene udvikler handlekompetencer i forhold til:
At de møder andre mennesker, anerkendende og respektfuldt. At udvikle
kompetencer til at indgå i og bidrage til forpligtende fællesskaber.
At udvikler kompetencer til at etablere, indgå i og vedligeholde venskaber.
Sproglig udvikling.
De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver
mulighed for, at børnene udvikler handlekompetencer i forhold til:
At udvikle sprog og skriftsprog gennem nærværende kommunikative
voksne. At, udvikle sprog gennem leg og samvær.
At have lyst til og mod på at bruge sproget og skriftsproget kreativt og
Eksperimenterende, i dialogen og kontakten med omverdenen.
6
Krop og bevægelse
De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver
mulighed for, at børnene udvikler handlekompetencer i forhold til:
At udvikler glæde ved at eksperimentere med og bruge kroppen.
At, videreudvikle motoriske færdigheder i leg og tilrettelagte aktiviteter.
At, have fokus på fysiske sundhed, hygiejne og bevægelse.
Natur og naturfænomener
De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver
mulighed for, at børnene udvikler handlekompetencer i forhold til:
At udvikler glæde ved at færdes i, udforske, sanse og lege i naturen.
At, være nysgerrige på og få læring om livs forhold i naturen.
At, opnå selvtillid og koncentrationsevne. At, udvikle respekt for naturen.
Kulturelle udtryksformer og værdier
De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver
mulighed for, at børnene udvikler handlekompetencer i forhold til:
At børnene eksperimenterer med, øver sig i og afprøver sig selv i forhold
til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer, såsom musik, drama og
kreative, processer.
At udvikle respekt og forståelse for forskelligheder, levevis og
familieformer.
Børnemiljø
Det er et krav i dagtilbudsloven, at børn i dagtilbud skal have et fysisk,
psykisk og æstetisk børnemiljø, der fremmer deres trivsel, sundhed, læring og
udvikling.
Børnemiljøarbejdet skal ses som en del af og integreres i det pædagogiske
arbejde, hvor det er relevant.
Vurderes i et børneperspektiv med hensyntagen til børnenes alder og
modenhed. Vi guider og bekræfter børnenes handlinger, er anerkendende og
skubber på, i nærmeste udviklingszone.(NUZO)
Støtteforanstaltninger
Hvis der er børn med særlige behov, jf. dagtilbudslovens § 4, kan der ansøges
om støtte hertil.
I Børnenes Akademi, skal vi arbejde med sprogstimulering af børnene ud fra
deres behov. Der skal gennemføres en sprogvurdering af alle børn omkring 3
år, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver
formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.
Institutionen skal arbejde med sprogstimulering med tosprogede børn.
7
Kost
Vi udbyder en kostpolitik som udelukkende er biodynamisk.
Det vil sige, varieret dyrkning uden rovdrift på dyr, jord og miljø, kvalitet i
stedet for kvantitet, mangfoldighed i stedet for monokultur, stor vægt på
dyrevelfærd, ingen brug af væksthormoner, pleje af jordens frugtbarhed med
husdyrgødning og kompost, ingen brug af kemiske plante- og insektgifte,
ingen brug af kunstgødning, uden genmanipulation (GMO), ikke tilsat sukker,
(saccharose) og salt.
Da vi overtager lejemålet efter en allerede eksisterende institution, vil de
bygningsmæssige forhold være godkendte.
Vi vil leve op til alle bestemmelserne i godkendelseskriterierne bl.a. at
institutionen skal leve op til bestemmelserne i Dagtilbudsloven om oprettelse
af en forældreflertalsbestyrelse.
Vedtægterne er vedlagt som bilag.
8

Similar documents