Der indkaldes til generalforsamling, Tirsdag den 14

Comments

Transcription

Der indkaldes til generalforsamling, Tirsdag den 14
Nørresundby Grundejerforening
Generalforsamling Torsdag den. 18.April 2013
i Nørresundby Bank, Torvet, 9400 Nørresundby
Generalforsamlingen starter kl. 18.30
( se dagsordenen på side 4 )
Når generalforsamlingen er slut får vi besøg af en
ejendomsmægler, som vil fortælle om hvordan ejendomsmarkedet pt.
er i Nørresundby, herunder også køb af andelsboliger.
Som afslutning på aftenen vil Nørresundby Bank beværte
os med lidt godt til ganen.
Vi glæder os til at se jer.
Bestyrelsen.
Tilmelding senest 16. april til:
Tage Andersen
telf. 40571351 mail: t[email protected]
Anette Valentin
telf. 40939500 mail: [email protected]
Dagsorden til generalforsamling den 18.april 2013.
1.
2.
3.
4.
Valg af dirigent
Formandens beretning
Årsregnskab til godkendelse.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er : til bestyrelsen Jens Lund
Lars Chr. Pedersen
Henrik Østergård
Rudolf Pedersen
På valg er<: suppleanter
Torben Sund
Aage Mygind
5. Valg af revisor og revisorsuppleanter
På valg er: Revisor:
Palle Hørlück Jensen
På valg er: Suppleant:
Aage Mygind.
6. Indkomne forslag
Bestyrelsen har forslag til ændring af :
Love for Nørresundby Grundejerforening.
7. Eventuelt.
Love for Nørresundby Grundejerforening.
Ændres til Vedtægter for Nørresundby Grundejerforening
§ 1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Nørresundby Grundejerforening, og dens hjemsted er
Nørresundby i Aalborg Kommune.
§ 2. Foreningens formål er:
a. At varetage grundejernes interesser i almindelighed, herunder eventuelt ved
deltagelse i større grundejersammenslutninger.
a. Ændres til: At varetage medlemmernes interesser i almindelighed,
herunder eventuelt ved deltagelse i større grundejersammenslutninger.
b. At medvirke til, at skatter og offentlige afgifter ikke pålægges grundejernes i
større omfang end rimeligt.
b. Ændres til: At medvirke til, at der ikke fra det offentlige pålægges
grundejerne større udgifter end rimeligt.
c. At yde medlemmerne retshjælp i det omfang, bestyrelsen måtte fastsætte. .
d. At forestå fælles opgaver for grundejerne.
Nyt punkt: e. At arrangere medlemsmøder med såvel fagligt som socialt
indhold.
§ 3.
Medlemmerne:
Enhver grundejer i Nørresundby sogn kan optages i foreningen.
Ændres til: Enhver boligejer, herunder ejer af etageejendomme, een-og
tofamilies ejendomme, ejerlejligheder, andelsboliger og andelslejligheder i
Nørresundby kan optages i foreningen.
§4.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen, og den udmeldte er
pligtig til at betale kontingent for det år i hvilken udmeldelsen sker.
Et medlem kan udelukkes af foreningen, når beslutning herom træffes på en
generalforsamling, ved at 2/3 af de tilstedeværende stemmer derfor,
§5.
Kontingent:
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling af
bestyrelsen.
Kontingent opkræves helårsvis.
Restance for et år bevirker slettelse af vedkommende som medlem og
genoptagelse kan først ske, når restancen er betalt.
§6.
Foreningens ledelse:
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen, eller
når 50 medlemmer skriftligt begærer det ved henvendelse til bestyrelsen med
angivelse af dagsorden.
Enhver generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel
ved bekendtgørelse i dagspressen, brevkort eller bud.
Sidste afsnit ændres til: Enhver generalforsamling indkaldes af
bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ved enten bekendtgørelse i
lokalavisen, pr .e-mail, brev eller bud.
§ 7.
På den årlige generalforsamling behandles:
2. Formandens beretning.
3. Årsregnskab til godkendelse
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
5. Valg af revisor og revisorsuppleanter.
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt.
Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, må
skriftligt tilstilles formanden senest 4 dage før generalforsamlingen.
§8.
Generalforsamlingen ledes af formanden eller en af ham udpeget dirigent.
Ændres til: Generalforsamlingen ledes af formanden eller en af denne
udpeget
dirigent.
§9.
De forelagte sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Til forandring af lovene
kræves, at beslutning herom vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Til ophævelse af foreningen fordres desuden, at mindst en fjerdedel af
foreningens medlemmer er til stede. Er dette ikke tilfældet, men vedtages
forslaget af 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling, hvor forslaget da kan vedtages med almindelig
stemmeflerhed blandt de mødte.
Afstemningerne sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen
vedtager skriftligt afstemning.
§10. Den daglige ledelse forestås af 7 medlemmer. Bestyrelsen forvalter og er
ansvarlig for foreningens midler i overensstemmelse med lovene og de af
generalforsamlingen tagne beslutninger.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for et tidsrum af 2 år, således at der skiftevis
afgår 3 og 4 medlemmer. Samtidig vælges 2 suppleanter, der i de valgtes
forfald indtræder i disses sted for resten af valgperioden.
Ændres til: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 til 7
medlemmer.
Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige ledelse i overensstemmelse med
vedtægterne og de af generalforsamlingen tagne beslutninger.
Bestyrelsens medlemmer vælges for et tidsrum på 2 år. Samtidig vælges 2
suppleanter. Træder et bestyrelsesmedlem ud af bestyrelsen i utide, træder
suppleanten ind for resten af det udtrådte bestyrelsesmedlems
valgperiode.
§ 11. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og
sekretær. Sidstnævnte fører protokol over bestyrelsens og generalforsamlingens
møder.
Bestyrelsen afholder møder så ofte formanden skønner det nødvendigt eller når
to bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Der kan tilkaldes medlemmer uden for bestyrelsens kreds til sine møder og kan
nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.
Formanden eller i hans fraværelse næstformanden leder forhandlingerne og
bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Ændres til:Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand,
kasserer og sekretær.
Bestyrelsen afholder møder så ofte formanden skønner det nødvendigt
eller når to bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Bestyrelsen kan til bestyrelsesmøder indkalde medlemmer uden for
bestyrelsen og der kan nedsættes udvalg til varetagelse af særlige opgaver.
Formanden eller i dennes fravær næstformanden leder forhandlingerne
og bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal af bestyrelsens
medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende
§ 12. Kassereren oppebærer alle foreningens indtægter og foretager alle udbetalinger,
alt efter formandens anvisning.
§ 13. Regnskab:
Regnskabsåret er kalenderåret. Der føres af kassereren et omhyggeligt
regnskab over indtægter og udgifter, som afsluttes med status, der indeholder
oplysning om, hvorledes foreningens midler er anbragt.
§ 14. Til at revidere foreningens regnskab vælges af generalforsamlingen blandt
medlemmerne uden for bestyrelsen 2 revisorer, hvis valg gælder for 2 år,
således at der skiftevis hvert år afgår en revisor.
§ 15. Årsregnskabet, dokumenteret med samtlige tilhørende bilag, forelægges for de
valgte revisorer, der senest 1.marts sender regnskabet til bestyrelsen forsynet
med de bemærkninger, hvortil revisorerne har fundet anledning.
Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
Ændres til: Årsregnskabet med samtlige tilhørende bilag forelægges for de
valgte revisorer i marts måned og regnskabet forelægges bestyrelsen på
sidste bestyrelsesmøde før den ordinær generalforsamlingen forsynet med
de bemærkninger, hvortil revisorerne har fundet anledning.
Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25.marts 1987 og den
ekstraordinære generalforsamling den 22.september 1987.
Hugo Pedersen
Herluf Dyg
Vilh. Nielsen
Tage Andersen
Rudolf Pedersen Lars. Chr. Pedersen
Ændres til: Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 25.marts. 1987,
og den ekstraordinære generalforsamning den 22.september 1987 samt den
ordinære generalforsamling den. 18.04.2013.

Similar documents