Xarelto®-hoitoa saaville potilaille, joille ollaan tekemässä rytminsiirto

Comments

Transcription

Xarelto®-hoitoa saaville potilaille, joille ollaan tekemässä rytminsiirto
Finska KONVERTERING
1/3
Xarelto®-hoitoa saaville potilaille, joille
ollaan tekemässä rytminsiirto
Kun sydän kadottaa rytminsä
Sinulla on todettu eteisvärinä ja sinulle on varattu aika rytminsiirtoon, hoitoon, jonka tarkoitus on
palauttaa sydämesi luonnollinen rytmi. Rytminsiirtoa on kahta eri tyyppiä, sähköinen rytminsiirto
ja lääkkeellinen rytminsiirto. Yleisin toimenpide on sähköinen rytminsiirto. Ennen rytminsiirtoa olet
aloittanut lääkehoidon Xarelto-valmisteella.
Eteisvärinä tarkoittaa, että sydän lyö epäsäännöllisesti. Tämä tila johtuu siitä, että sähköimpulssit
sinoatriaalisesta solmukkeesta eteiseen eivät siirry oikein.
Normaaleissa tapauksissa molempien eteisten pitäisi supistua samanaikaisesti ja täyttää kammiot
verellä samaan aikaan, mutta eteisvärinässä sähköimpulsseja ilmenee useissa kohdissa eteistä, mikä
johtaa eteisten epäsäännölliseen supistumiseen. Tämä johtaa siihen, että veren virtaus kammioihin ja
sen jälkeen kehoon on tehotonta. Tämä tila voidaan mitata ja kokea heikkona sykkeenä, epäsäännöllisenä sykkeenä tai hyvin nopeana sykkeenä.
Sydämen rytmihäiriö – aivohalvauksen riski
Eteisvärinässä heikentynyt veren virtaus voi johtaa siihen, että eteiseen jää jonkin verran verta jäljelle,
ja tämä lisää hyytymän muodostumisen vaaraa. Rytminsiirto palauttaa sydämen normaalin rytmin.
Yksinkertaisin termein hoitoa voidaan kuvata purkautuneen akun ”uudelleen käynnistämiseksi”
apukäynnistyskaapeleilla. Rytminsiirto synkronisoi sydämen sähköimpulssit ja saa veren virtaamaan
normaalisti eteisen läpi.
Jos sydämessä on pieniä verihyytymiä, on olemassa vaara, että ne kulkeutuvat verenkierron myötä elimistöön, mikä voi johtaa aivohalvaukseen.
Ennen rytminsiirtoa
Aivohalvauksen riski pienenee huomattavasti, jos rytminsiirtoa edeltää vähintään kolmen viikon pituinen lääkehoito verenohennuslääkkeillä, joita kutsutaan antikoagulanteiksi. Tämän vuoksi sinulle on
annettu reseptilääkettä nimeltä Xarelto.
Xarelto on verenohennuslääke, joka alentaa veren hyytymiskykyä, mikä suojaa verihyytymien
muodostumiselta.
Jotta Xarelto-valmisteella olisi aiottu vaikutus, on erittäin tärkeää, että otat tabletin joka
päivä reseptin mukaisesti.
Miten Xarelto-valmistetta otetaan
Sinun tulee ottaa tabletti kerran päivässä. Yritä ottaa tabletti samaan aikaan joka päivä muistamisen
helpottamiseksi. On tärkeää ottaa Xarelto aterioiden yhteydessä, jotta suoja olisi paras mahdollinen.
Jos tabletti jää väliin, on olemassa vaara, että suojavaikutus on riittämätön ja että rytminsiirron yhteydessä voi ilmetä aivohalvaus.
Haluatko tekstiviestimuistutuksen joka päivä? Rekisteröi osoitteessa www.xarelto-patient.se
Huomaa, että tekstiviestipalvelu on ruotsinkielinen.
Finska KONVERTERING
2/3
Rytminsiirron jälkeen
On hyvin tärkeää, että jatkat Xarelto-valmisteen ottamista rytminsiirron jälkeen, koska
aivohalvauksen riski on suurentunut neljän ensimmäisen viikon ajan toimenpiteen jälkeen.
Hoidon kesto on yksilöllinen, ja lääkäri päättää siitä käytyään läpi sairaushistoriasi. Älä lopeta Xarelto-valmisteen ottamista neuvottelematta asiasta lääkärisi kanssa, koska veritulppien riski suurenee!
Haittavaikutukset
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.
Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä tiedotteessa.
Tablettiaikataulu tekee asioista yksinkertaisempia
Jos tabletti jää väliin, on tärkeää, että otat yhteyttä lääkäriisi ja kerrot tästä hänelle.
Jos menet rytminsiirtoon kertomatta ensin lääkärillesi, että sinulta on jäänyt tabletti väliin, aivohalvauksen riski kasvaa. Sinun ja lääkärisi on helpompaa vahvistaa, että olet ottanut kaikki tablettisi
lääkemääräyksen mukaisesti, jos teet seuraavat kaksi asiaa:
♦♦ Tee seuraavan sivun aikatauluun merkintä joka päivä, kun otat Xarelto-tabletin.
♦♦ Tuo Xarelto-kalenterin läpipainopakkaus mukanasi ja näytä, että kaikki tablettisi on otettu lääkemääräyksen mukaisesti.
Lääkärisi kertoo sinulle myös Xarelto-hoidostasi, ja sinulle annetaan potilaskortti ja kaulariipus. Jos
sinulle ei ole annettu näitä, kerro lääkärillesi tai sairaanhoitajalle.
Laita merkki aikatauluun kunkin päivän kohdalle, kun otat tabletin
Markera i schemat med kryss varje dag när du tagit tabletten
Viikko/pvm (vk pp/kk)
Maan.
Tiist.
Kesk.
Torst.
Perj.
La.
Sunn.
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Merkitse edellä olevaan aikatauluun päivämäärä, jolloin hoito alkaa, ja rytminsiirron aikataulun
mukainen päivämäärä. Tuo aikataulu ja Xarelto-kalenterin läpipainopakkaus mukanasi rytminsiirtoon.
Uusi käynti/yhteydenotto vastaanottoon sen jälkeen, kun rytminsiirto on varattu sinulle:
Återbesök/kontakt till mottagningen efter konverteringen är planerat den:
Tässä vaiheessa lääkäri kertoo sinulle jatkohoidostasi.
Finska KONVERTERING
3/3
Ennen kuin aloitat Xarelto-hoidon, lue pakkausseloste huolellisesti.
Onko sinulla kysyttävää Xareltosta? Keskustele lääkärin tai hoitajan kanssa klinikalla, jossa saat
hoitoa.
Xarelto (rivaroxaban), antitrombotiskt medel, ℞ (B01 AF01). Tabletter 15 mg, 20 mg.
Indikationer: 15 mg och 20 mg: Förebyggande av stroke och systemisk embolism hos
vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer med en eller flera riskfaktorer, såsom
hjärtsvikt, hypertoni, ålder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidigare stroke eller transitorisk
ischemisk attack (F). Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och
förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna (F). Dosering: Förebyggande av
stroke och systemisk embolism: rekommenderad dos är 20 mg en gång dagligen, vilket
också är den rekommenderade maxdosen. Behandling av DVT och LE och förebyggande
av återkommande DVT och LE: rekommenderad dos för initial behandling av akut DVT
eller LE är 15 mg två gånger dagligen under de första tre veckorna, följt av 20 mg en
gång dagligen för fortsatt behandling och förebyggande av återkommande DVT och
LE. Särskilda patientpopulationer: För patienter med måttligt (kreatininclearance
30–49 ml/min) eller svårt (kreatininclearance 15–29 ml/min) nedsatt njurfunktion gäller följande doseringsrekommendationer: Vid förebyggande av stroke och systemisk
embolism hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer är den rekommenderade
dosen 15 mg en gång dagligen. Vid behandling av DVT och LE och förebyggande av
återkommande DVT och LE: patienterna ska behandlas med 15 mg två gånger dagligen under de första tre veckorna. Därefter är den rekommenderade dosen 20 mg en
gång dagligen. En sänkning av dosen från 20 mg en gång dagligen till 15 mg en gång
dagligen bör övervägas om patientens risk för blödning bedöms överstiga risken för
återkommande DVT och LE. Patienter med förmaksflimmer som genomgår konvertering:
Behandling med Xarelto kan initieras eller fortskrida hos patienter som kan behöva konvertering. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot
något hjälpämne som anges i avsnitt 6. Aktiv, kliniskt signifikant blödning. Organskada
eller tillstånd, som anses utgöra en ökad risk för större blödning. Detta kan omfatta
pågående eller nyliga ulcerationer i magtarmkanalen, förekomst av maligna tumörer
med hög blödningsrisk, nyliga hjärn- eller ryggradsskador, nyligen genomgången hjärn-,
ryggrads- eller ögonkirurgi, nyligen genomgången intrakraniell blödning, kända eller
misstänkta esofagusvaricer, arteriovenösa missbildningar, vaskulära aneurysm eller
större intraspinala eller intracerebrala vaskulära missbildningar. Samtidig behandling
med andra antikoagulantia, t.ex. ofraktionerat heparin (UFH), lågmolekylärt heparin
(enoxaparin, dalteparin etc.), heparinderivat (fondaparinux etc.), orala antikoagulantia
(warfarin, dabigatranetexilat, apixaban etc.), förutom vid byte av behandling till eller
från rivaroxaban eller när UFH ges i doser som krävs för att hålla en central ven- eller
artärkateter öppen. Leversjukdom förknippad med koagulopati och kliniskt relevant
blödningsrisk inklusive cirrotiska patienter med Child Pugh B och C. Graviditet och
amning. Varningar och försiktighet: Xarelto ska användas med försiktighet hos
patienter med kreatininclearance 15–29 ­ml/­min. Användning av Xarelto hos patienter med kreatininclearance < 15 ­ml/­min rekommenderas inte. Hos flera undergrupper
av patienter föreligger en ökad blödningsrisk. Dessa patienter ska övervakas noga
för tecken på blödningskomplikationer efter att behandlingen inletts. För fullständig
information om varningar och försiktighet var god se ­www.­fass.­se. Förpackningar
och förmån: 15 mg: 28 tabl. (F), 42 tabl. (F), 98 tabl. (F), 100 tabl. (F). 20 mg: 28 tabl.
(F), 98 tabl. (F), 100 tabl. (F). För ytterligare information och prisuppgift var god se
­www.­fass.­se. Datum för senaste översynen av produktresumén juli 2015. Bayer AB.
Box 606. 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00.
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
L.SE.MKT.10.2015.1856
Översättningen är utförd av TransPerfect Translations AB, ett professionellt ISO 9001:2008-certifierat översättningsföretag med kompetens att översätta från svenska till
finska. Vi intygar härmed att denna översättning, enligt vår professionella kunskap, motsvarar dokumentet Patientbroschyr (konvertering) på svenska.
Bayer AB. Box 606. 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00.

Similar documents