תרגיל מסכם

Comments

Transcription

תרגיל מסכם
‫תרגיל מסכם‬
‫תרגיל ‪153‬‬
‫‪ )1‬תלמיד = ל‪-‬מ‪-‬ד‪ ,‬ג ָּלה = ג‪-‬ל‪-‬י‪/‬ה ‪ ,‬פתרוֹן = פ‪-‬ת‪-‬ר ‪ ,‬חידָּ ה = ח‪-‬ו‪-‬ד‬
‫‪ָ )2‬אמ ָּרה = א‪-‬מ‪-‬ר ‪ ,‬דמיוֹן = ד‪-‬מ‪-‬י‪/‬ה ‪ ,‬מפ ָּתח = פ‪-‬ת‪-‬ח‬
‫‪ )3‬תשּובָּ ה = ש‪-‬ו‪-‬ב ‪ ,‬שאלָּה ש‪-‬א‪-‬ל ‪ ,‬גָּר = ג‪-‬ו‪-‬ר‬
‫‪ )4‬אוֹצר = א‪-‬צ‪-‬ר ‪ ,‬מתבוֹנן = ב‪-‬י‪-‬נ‬
‫‪ )5‬נוֹת ָּרה = י‪-‬ת‪-‬ר ‪ ,‬שפּוץ = ש‪-‬פ‪-‬צ ‪ ,‬מּוסָּ ְך = ס‪-‬כ‪-‬כ‬
‫‪ )6‬צּוָּה = צ‪-‬ו‪-‬י‪/‬ה ‪ ,‬להפקיד = פ‪-‬ק‪-‬ד ‪ ,‬צּוָָּאה = צ‪-‬ו‪-‬י‪/‬ה ‪ ,‬ר ָּשם = ר‪-‬ש‪-‬מ ‪ ,‬ירּו ָּשה = י‪-‬ר‪-‬ש‬
‫‪ )7‬צוֹעֲדים = צ‪-‬ע‪-‬ד ‪ ,‬מדּודים = מ‪-‬ד‪-‬ד ‪ ,‬מח ָּשבים = ח‪-‬ש‪-‬ב‬
‫‪ )8‬הפסק = פ‪-‬ס‪-‬ק ‪ ,‬להָּ ציק = צ‪-‬ו‪-‬ק ‪ ,‬נוֹלָּדוֹת = י‪-‬ל‪-‬ד‬
‫‪ )9‬חָּ ל = ח‪-‬ו‪-‬ל ‪ ,‬שנּוי = ש‪-‬נ‪-‬י‪/‬ה ‪ ,‬הוֹ ָּרָאה = י‪-‬ר‪-‬י‪/‬ה‬
‫‪ )11‬דכּוי = ד‪-‬כ‪-‬א ‪ ,‬הסתים = ס‪-‬י‪-‬מ‬
‫‪ )11‬תבנית = ב‪-‬נ‪-‬י‪/‬ה‪ ,‬אֲ פיָּ ה = א‪-‬פ‪-‬י‪/‬ה‪ ,‬מדיח = ד‪-‬ו‪-‬ח‬
‫‪ )12‬נוֹצרּו = י‪-‬צ‪-‬ר ‪ ,‬שנּוי = ש‪-‬נ‪-‬י‪/‬ה‬
‫‪ )13‬מעז = ע‪-‬ז‪-‬ז ‪ ,‬לספר = ס‪-‬פ‪-‬ר ‪ ,‬הסתוֹבב = ס‪-‬ב‪-‬ב ‪ ,‬השגָּחָּ ה = ש‪-‬ג‪-‬ח‬
‫‪ )14‬עָּ רכנּו = ע‪-‬ר‪-‬כ ‪ ,‬מסבָּ ה = ס‪-‬ב‪-‬ב ‪ ,‬תחלת = ח‪-‬ל‪-‬ל‬
‫‪ )15‬מָּ נוֹף = נ‪-‬ו‪-‬פ ‪ ,‬משמש = ש‪-‬מ‪-‬ש ‪ ,‬הֲ ָּרמת = ר‪-‬ו‪-‬מ ‪ ,‬מ ָּשא = נ‪-‬ש‪-‬א ‪ָּ ,‬כבד = כ‪-‬ב‪-‬ד‬
‫‪ )16‬פָּ רשתי = פ‪-‬ר‪-‬ש ‪ ,‬משנָּה = ש‪-‬נ‪-‬י‪/‬ה ‪ ,‬מו ָֹּרא = י‪-‬ר‪-‬א‬
‫‪ )17‬משימָּ ה = ש‪-‬י‪-‬מ ‪ ,‬מצליחים = צ‪-‬ל‪-‬ח ‪ ,‬לתפקד = ת‪-‬פ‪-‬ק‪-‬ד‬
‫‪ָּ )18‬תלּוי = ת‪-‬ל‪-‬י‪/‬ה ‪ ,‬תצלּום = צ‪-‬ל‪-‬מ ‪ ,‬דָּ הּוי = ד‪-‬ה‪-‬י‪/‬ה‬
‫ירה = ד‪-‬י‪-‬ר‬
‫‪ )19‬הלוָָּאה = ל‪-‬ו‪-‬י‪/‬ה ‪ ,‬ד ָּ‬
‫‪ )21‬יַאלתר = א‪-‬ל‪-‬ת‪-‬ר ‪ ,‬נגי ָּנה = נ‪-‬ג‪-‬נ‬
‫‪ )21‬ממָּ אן = מ‪-‬א‪-‬נ ‪( ,‬מסָּ רב= ס‪-‬ר‪-‬ב) ‪ ,‬להאֲ מין = א‪-‬מ‪-‬נ ‪ ,‬יעָּ לם = ע‪-‬ל‪-‬מ‬
‫‪ )22‬הגענּו = נ‪-‬ג‪-‬ע ‪ ,‬תצפית = צ‪-‬פ‪-‬י‪/‬ה ‪ ,‬צָּ פינּו = צ‪-‬פ‪-‬י‪/‬ה ‪ ,‬שקיעָּ ה = ש‪-‬ק‪-‬ע ‪ ,‬מרהיבָּ ה = ר‪-‬ה‪-‬ב‬
‫‪ )23‬עדים = ע‪-‬ו‪-‬ד ‪ ,‬מק ֶרה = ק‪-‬ר‪-‬י‪/‬ה ‪ ,‬העידּו = ע‪-‬ו‪-‬ד ‪ ,‬מש ָּט ָּרה = ש‪-‬ט‪-‬ר‬
‫‪ )24‬מגֹחֶ כֶת = ג‪-‬ח‪-‬כ ‪ ,‬דוֹחֶ ה = ד‪-‬ח‪-‬י‪/‬ה ‪ ,‬מציע = י‪-‬צ‪-‬ע ‪ ,‬תציע = י‪-‬צ‪-‬ע ‪ ,‬הצָּ עָּ ה = י‪-‬צ‪-‬ע‬
‫נבוֹנָּה = ב‪-‬י‪-‬נ‬
‫‪ )25‬נֶערכּו = ע‪-‬ר‪-‬כ ‪ ,‬נֶעדר = ע‪-‬ד‪-‬ר ‪ ,‬הוֹדָּ עָּ ה = י‪-‬ד‪-‬ע ‪ ,‬נמס ָּרה = מ‪-‬ס‪-‬ר‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫תרגיל ‪154‬‬
‫‪.1‬‬
‫ָּשטוֹת ‪ -‬מָּ שוֹט‬
‫משתטָּ ה ‪ -‬שטּות‬
‫מוֹשיט ‪ -‬הו ָֹּשטָּ ה‬
‫נשרטתי ‪ -‬שריטָּ ה‬
‫‪.2‬‬
‫(‪ָּ )1‬רצּו = שורש‪ :‬ר‪-‬צ‪-‬י‪/‬ה‬
‫מילים מאותו השורש‪ :‬רצּוי ‪ ,‬מרצוֹת ‪ ,‬תרצֶ ינָּה ‪ ,‬רוֹצֶ ה‬
‫(‪ )2‬שימוש כשם‪ :‬השתמשתי במריצה להעברת העציצים ממקום למקום‪.‬‬
‫שימוש כפועל‪ :‬המדריכה מריצה את המתאמנים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫(‪ )1‬ב‪-‬ו‪-‬ס‬
‫(‪ )2‬הּובסָּ ה = הּופעל ָּתביס = הפעיל‬
‫(‪ )3‬הֲ בָּ סָּ ה‬
‫א‪.‬‬
‫שני הפעלים דומים זה לזה בבניין‪ ,‬בגוף ובזמן‪ ,‬ושונים בשורש ‪ /‬בגזרה‪.‬‬
‫‪.I‬‬
‫יכוֹנן = שורש‪ :‬כ‪-‬ו‪-‬נ‪ ,‬בניין‪ :‬פיעל‪ ,‬גוף‪ :‬נסתר (הוא)‪ ,‬זמן‪ :‬עתיד‬
‫‪ .II‬יכונן = שורש‪ :‬כ‪-‬ו‪-‬נ‪-‬נ‪ ,‬בניין‪ :‬פיעל‪ ,‬גוף‪ :‬נסתר (הוא)‪ ,‬זמן ‪:‬עתיד‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ )1‬יכוֹנן‬
‫(‪ )2‬מכינים ‪ָ ,‬אכין‬
‫‪.5‬‬
‫א‪.‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)4‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫אוֹשש = בניין פיעל‬
‫קל (עבר נסתר‪ָּ :‬כסַ ס‪ ,‬חָּ ַשש‪ ,‬חָּ פַ ף)‬
‫משמעות הבניין של כל ארבעת הפעלים היא פעילה‪ ,‬ולכן יש להעתיק את הפועל אושש‬
‫שהוא מבניין פיעל ולצרף אליו את אחד משלושת הפעלים הנותרים שהם מבניין קל‪.‬‬
‫ד‪ .‬אֶ כסֹס‬
‫(‪ )1‬נטֹל = נ' תחילית של זמן (עתיד)‪ ,‬ושל גוף (אנחנו) ‪ ,‬נטשּו = נ' פה"פ (נ‪-‬ט‪-‬ש)‬
‫(‪ )2‬העתק את אחד משלושת הפעלים שבבניין קל (כ ֹוסֵ ס‪ ,‬ח ֹו ֵשש‪ ,‬ח ֹופֵ ף)‬
‫ההבדל בניתוח‪:‬‬
‫‪.I‬‬
‫מעֲלים = שורש‪ :‬ע‪-‬ל‪-‬מ‪ ,‬בניין‪ :‬הפעיל‪ ,‬זמן‪ :‬הווה‪ ,‬גוף‪ :‬נסתר (הוא)‬
‫‪ .II‬מעֲלים = שורש‪ :‬ע‪-‬ל‪-‬י‪/‬ה‪ ,‬בניין‪ :‬הפעיל‪ ,‬זמן‪ :‬הווה‪ ,‬גוף‪ :‬נסתר (הוא)‬
‫ההבדל במשמעות‪ .I :‬להחביא‪ ,‬להסתיר‬
‫‪ .II‬להרים‪ ,‬להעביר למקום גבוה‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫‪.7‬‬
‫א‪.‬‬
‫עּודה = ע‪-‬ו‪-‬ד‬
‫(‪ )1‬תסרט = ת‪-‬ס‪-‬ר‪-‬ט ‪ ,‬ת ָּ‬
‫(‪ )2‬תסרט = שורש ראשוני (מקורי)‪ :‬ס‪-‬ר‪-‬ט‪ .‬השם עצם‪ַ :‬ת ְסריט‪ ,‬שורש תנייני‪ :‬ת‪-‬ס‪-‬ר‪-‬ט‬
‫(‪ )3‬כן‪.‬‬
‫דרך היווצרות השורש‪ :‬שורש ראשוני (מקורי)‪ :‬ע‪-‬ו‪-‬ד‪ .‬שם עצם‪ְ :‬תעּו ָּדה > שורש תנייני‪:‬‬
‫ת‪-‬ע‪-‬ד‪ .‬מילים משורש זה‪ :‬תעֵ ד‪ ,‬תעּוד‪ ,‬לְ תַ עֵ ד‪ְ ,‬מתֹעָּ ד‬
‫‪.8‬‬
‫ב‪.‬‬
‫המילים ששורשן תנייני‪ :‬המחיזּו ‪ ,‬ממסג ֶֶרת‬
‫הסבר‪:‬‬
‫המחיזּו ‪ -‬שורש ראשוני (מקורי)‪ :‬ח‪-‬ז‪-‬י‪/‬ה‪ .‬שם עצם‪ :‬מַ חֲ זֶ ה > שורש תנייני‪ :‬מ‪-‬ח‪-‬ז‬
‫ממסג ֶֶרת ‪ -‬שורש ראשוני (מקורי)‪ :‬ס‪-‬ג‪-‬ר‪ .‬שם עצם‪ :‬מ ְס ֶג ֶרת > שורש תנייני‪ :‬מ‪-‬ס‪-‬ג‪-‬ר‬
‫א‪.‬‬
‫(‪ )1‬המירּו ‪ ,‬הּומרּו = משמעות‪ :‬להחליף‬
‫(‪ )2‬המרּו = לערוך התערבות ‪ ,‬המרּו = לא שמעו בקולו‪ ,‬התמרדו ‪ ,‬המרּו = לגרום לסבל‬
‫‪.9‬‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ )1‬המרּו = האות ה' משתמש כפה"פ (עבר נסתר‪ :‬המֵ ר)‬
‫(‪ )2‬משתמש כתחילית (המירּו = מ‪-‬ו‪-‬ר‪ ,‬המרּו = מ‪-‬ר‪-‬י‪/‬ה‪ ,‬הּומרּו = מ‪-‬ו‪-‬ר‪ ,‬המרּו = מ‪-‬ר‪-‬ר)‬
‫ג‪.‬‬
‫(‪ )1‬פיעל‬
‫(‪ )2‬המרּו‬
‫(‪ָּ )1‬תרצּו (עבר נסתר‪ֵ :‬ת ֵרץ) > ה‪-‬ת' היא פה"פ‬
‫ָּתריצּו (עבר נסתר‪ :‬הֵ ריץ) > ה‪-‬ת' היא תחילית‬
‫(‪ָּ )2‬תרצּו את הסיבה ‪ -‬לתת הסבר‬
‫ָּתריצּו את השחקנים ‪ -‬לגרום למישהו לרוץ ממקום למקום‬
‫‪ .10‬א‪.‬‬
‫שני הפעלים דומים זה לזה בבניין‪ ,‬בזמן ובגוף‪ ,‬אך שונים בגזרה‬
‫‪.I‬‬
‫מּובָּ ן = שורש‪ :‬ב‪-‬י‪-‬נ‪ ,‬בניין‪ :‬הופעל‪ ,‬זמן‪ :‬הווה‪ ,‬גוף‪ :‬נסתר (הוא)‬
‫‪ .II‬מּודָּ ע = שורש‪ :‬י‪-‬ד‪-‬ע‪ ,‬בניין‪ :‬הופעל‪ ,‬זמן‪ :‬הווה‪ ,‬גוף‪ :‬נסתר (הוא)‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ )1‬הָּ עלּו‬
‫(‪ )2‬חָּ ש‬
‫‪ )1( .11‬מתעלים = בניין התפעל‬
‫(‪ )2‬הפעיל‬
‫‪ .12‬א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לא‪ .I .‬לדור במקום כלשהו‬
‫‪ .II‬לעורר סקרנות ‪.III‬‬
‫לעורר רגישות בבלוטות הריר‬
‫כן‪ .‬ג ָָּּרה = קל‪ ,‬גֹרתָּ ה = פועל‪ ,‬גרּו = פיעל‬
‫כן‪ .‬גזרת נל"י‪/‬ה‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫‪ .13‬א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ .14‬א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ .15‬א‪.‬‬
‫התחוֹל ָּלה = ח‪-‬ו‪-‬ל‪ ,‬התפעל ‪,‬‬
‫ידה = ע‪-‬ו‪-‬ד‪ ,‬הפעיל‬
‫הע ָּ‬
‫(‪ )1‬כן‪( .‬עו"י)‬
‫(‪ )2‬להתמוֹגג‪ ,‬הֲ סָּ טָּ ה‬
‫(‪ )1‬תכוֹפף = בניין פועל‪ ,‬משמעות הבניין‪ :‬סביל‬
‫(‪ )2‬הבניין המשותף‪ :‬פיעל‪ ,‬משמעות הבניין‪ :‬פעיל‬
‫(‪ )1‬אֶ תכוֹפף‬
‫(‪ )2‬מכוֹפף‬
‫‪ -‬סֵ רּוב פְ קּו ָּדה (שלמים)‬
‫ב‪.‬‬
‫ְתפ ָּלה זַ כָּ ה‬
‫ג‪.‬‬
‫עֵ ד ְמדינָּה‬
‫ד‪.‬‬
‫ְתפ ָּלה ‪ְ /‬תפלַת ‪ ,‬הֲ ָּגנָּה = גזרת ע"ע‬
‫ְנעי ָּלה ‪ ,‬שַ חֲ רית = גזרת השלמים‬
‫מנְחָּ ה ‪ ,‬עֵ ד = גזרת עו"י‬
‫הַ ַדחַ ת = גזרת חפ"נ‬
‫מֻּ ְמחֶ ה = גזרת נל"י‪/‬ה‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫תרגיל ‪155‬‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫נלי"‪/‬ה‪ :‬הָּ מוֹן‪ ,‬חזָּ יוֹן‪ָּ ,‬רזוֹן‬
‫עו"י‪ :‬נָּבוְֹך‪ ,‬מָּ נוֹף‪ ,‬מָּ קוֹם‬
‫‪)2‬‬
‫עו"י‪ְ :‬מבּוכָּה‪ ,‬מָּ עוֹף‪ ,‬מָּ אוֹר‬
‫נפו"י‪ :‬מו ֶֹרשֶ ת‪ ,‬מֵ יטָּ ב‪ ,‬מוֹפָּ ע‬
‫‪)3‬‬
‫שלמים‪ְ :‬מריטָּ ה‪ְ ,‬משיכָּה‪ְ ,‬מעילָּה‬
‫עו"י‪ְ :‬מריבָּ ה‪ְ ,‬מליצָּ ה‪ְ ,‬מריצָּ ה‬
‫‪)4‬‬
‫חפ"יצ‪ :‬מַ צֶ גֶת‪ ,‬הַ צָּ עָּ ה‪ ,‬הַ זָּ עָּ ה‬
‫חפ"נ‪ :‬מַ סָּ ע‪ ,‬הֶ ֵתר‪ ,‬מַ שָּ ב‪ ,‬מַ טָּ לָּה‪,‬‬
‫‪)5‬‬
‫נל"א‪ :‬דכּוי‪ְ ,‬מלַאי‪ְ ,‬רפּוָאה‬
‫נל"י‪/‬ה‪ :‬טָּ עּות‪ ,‬נ ָּקיוֹן‪ ,‬מ ְקשָּ ה‬
‫עו"י‪ :‬הֲ ָּכנָּה‪ְ ,‬מנּוסָּ ה‪ ,‬הֲ פָּ ָּקה‬
‫‪)1‬‬
‫מוֹשֵ ל = שלמים‪ ,‬השאר‪ :‬נפו"י‬
‫‪)2‬‬
‫הֲ פָּ ָּרה = ע"ע‪ ,‬השאר עו"י‬
‫‪)3‬‬
‫מָּ מוֹן = שלמים‪ ,‬השאר נל"י‪/‬ה‬
‫‪)4‬‬
‫מלּוי = נל"א‪ ,‬השאר נל"י‪/‬ה‬
‫‪)5‬‬
‫הַ ְקצָּ ָאה = נל"י‪/‬ה‪ ,‬השאר נל"א‬
‫‪)1‬‬
‫מחילָּה‪,‬‬
‫הכ ָּרעָּ ה‬
‫‪)2‬‬
‫תנּועָּ ה‪,‬‬
‫מָּ כוֹן‪ ,‬הֲ בָּ נָּה‬
‫‪)3‬‬
‫נל"י‪/‬ה‬
‫ב‪.‬‬
‫ָּשלוֹם‬
‫ג‪.‬‬
‫תוֹעֶ לֶת‬
‫ד‪.‬‬
‫לּוּוי‬
‫ה‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫הזדקרּות‪ ,‬מר ָּדף ‪ /‬פכפּוְך‬
‫התבוֹננּות ‪ ,‬משימָּ ה‬
‫‪)3‬‬
‫הֶ כר‪,‬‬
‫מפָּ ץ ‪ /‬מגֶבֶ ת‬
‫‪)4‬‬
‫תוֹבָּ לָּה‬
‫‪)5‬‬
‫מרמָּ ה ‪ ,‬השתּוּות‬
‫‪)2‬‬
‫הַ צָּ לָּה‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫ו‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫סּורה = גזרת השלמים (מ‪-‬ס‪-‬ר)‬
‫מ ָּ‬
‫‪)2‬‬
‫עו"י (ב‪-‬ו‪-‬כ‪ ,‬נ‪-‬ו‪-‬ח‪ ,‬נ‪-‬ו‪-‬ס‪ ,‬ח‪-‬ו‪-‬ג)‬
‫תרגיל ‪156‬‬
‫‪ .1‬הַ בְ ָּרָאה = גזרת נל"א‪ ,‬השאר נל"י‪/‬ה‬
‫‪ .2‬ה ְת ַק ְדשּות = גזרת שלמים‪ ,‬השאר עו"י‬
‫‪ .3‬הוֹבָּ לָּה = גזרת נפו"י‪ ,‬השאר נל"י‪/‬ה‬
‫‪ .4‬ה ְתרו ְֹממּות = גזרת עו"י‪ ,‬השאר שלמים‬
‫‪ .5‬כְ פיָּה = גזרת נל"י‪/‬ה‪ ,‬השאר שלמים‬
‫‪ .6‬הַ ְסוָּ ָאה = גזרת נל"י‪/‬ה‪ ,‬השאר נל"א‬
‫יקה = גזרת עו"י‪ ,‬השאר נל"א‬
‫‪ְ .7‬מצ ָּ‬
‫‪ .8‬הַ ְק ָּרָאה = גזרת נל"א‪ ,‬השאר נל"י‪/‬ה‬
‫‪ .9‬הַ ְרצָּ ָאה = גזרת נל"י‪/‬ה‪ ,‬השאר עו"י‬
‫‪ .11‬חטּוי = גזרת נל"א‪ ,‬השאר נל"י‪/‬ה‬
‫‪ .11‬הַ ְרזָּ יָּה = גזרת נל"י‪/‬ה‪ ,‬השאר שלמים‬
‫‪ .12‬המּור = גזרת שלמים‪ ,‬השאר נפו"י‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫תרגיל ‪ - 157‬הכנסת שורשים לתבניות‬
‫כְ ניסָּ ה‬
‫ה ָּכנְסּות‬
‫ירה‬
‫ְקש ָּ‬
‫ה ָּק ְשרּות‬
‫ידה‬
‫פְ ק ָּ‬
‫הפָּ ְקדּות‬
‫הַ פְ ָּק ָּדה‬
‫ְרשימָּ ה‬
‫הֵ ָּר ְשמּות‬
‫[צירה בה'‬
‫במקום חיריק‬
‫בשל השפעת‬
‫גרונית (תשלום‬
‫דגש)]‬
‫הַ ְרשָּ מָּ ה‬
‫ְרכיבָּ ה‬
‫ה ָּדבְ רּות‬
‫גְ דילָּה‬
‫יקה‬
‫ְספ ָּ‬
‫ְרגיעָּ ה‬
‫הֵ ָּרגְ עּות (ראה‬
‫הסבר במילה‬
‫הרשמות)‬
‫נְהיגָּה‬
‫ְמשי ָּכה‬
‫הַ כְ נָּסָּ ה‬
‫הֶ ְקשֵ ר‬
‫הַ ְרכָּבָּ ה‬
‫הֶ ְרכֵב‬
‫הַ ְדפָּ סָּ ה‬
‫הֶ ְדפֵ ס‬
‫כנּוס‬
‫ה ְת ַכ ְנסּות‬
‫קשּור‬
‫ה ְת ַק ְשרּות‬
‫פקּוד‬
‫ה ְתפַ ְקדּות‬
‫רשּום‬
‫ה ְת ַר ְשמּות‬
‫הַ ְדבָּ ָּרה‬
‫דבּור‬
‫הַ גְ ָּדלָּה‬
‫גדּול‬
‫הַ ְת ָּקנָּה‬
‫הֶ ְת ֵקן‬
‫תקּון‬
‫הַ ְספָּ ָּקה‬
‫הֶ ְספֵ ק‬
‫ספּוק‬
‫ה ְס ַתפְ קּות‬
‫הַ ְרגָּעָּ ה‬
‫ה ְת ַרגְ עּות‬
‫הַ נְהָּ גָּה‬
‫ה ְתנַהֲ גּות (אין‬
‫דגש ב‪-‬ה' והאות‬
‫ה' מנוקדת בחטף‬
‫פתח‪ .‬שינויים‬
‫אלה כתוצאה‬
‫מעיצור גרוני)‬
‫המָּ ְשכּות‬
‫ה ְתמַ ְשכּות‬
‫הֶ ְמשֵ ְך‬
‫ְשמיעָּ ה‬
‫הַ ְשמָּ עָּ ה‬
‫שמּועַ‬
‫ידה‬
‫עֲמ ָּ‬
‫הַ עֲמָּ ָּדה‬
‫(חטף פתח‬
‫באות ע'‬
‫במקום‬
‫שווא –‬
‫השפעת‬
‫עיצור‬
‫גרוני))‬
‫עמּוד‬
‫פְ רישָּ ה‬
‫הַ פְ ָּרשָּ ה‬
‫הֶ פְ ֵרש‬
‫פֵ רּוש (צירה‬
‫במקום חיריק‬
‫באות פ' כתוצאה‬
‫מהשפעת העיצור‬
‫הגרוני ר')‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫ה ְש ַת ְמעּות‬
‫ה ְתפָּ ְרשּות (אין‬
‫דגש תבניתי ב‪-‬ר‪.‬‬
‫האות פ' מנוקדת‬
‫בקמץ –תוצאה‬
‫של עיצור גרוני)‬
‫הַ ְר ָּגלָּה‬
‫ְרגילָּה‬
‫הֶ ְרגֵל‬
‫ירה‬
‫ְספ ָּ‬
‫ה ָּדבְ קּות‬
‫הַ ְדבָּ ָּקה‬
‫יקה‬
‫פְ ר ָּ‬
‫הַ ְתָאמָּ ה‬
‫הֶ ְתאֵ ם‬
‫חֲ שיבָּ ה‬
‫ְקדימָּ ה‬
‫ב‪.‬‬
‫הַ ְק ָּדמָּ ה‬
‫הֶ ְק ֵדם‬
‫רגּול‬
‫ה ְת ַרגְ לּות‬
‫ספּור‬
‫ה ְס ַתפְ רּות‬
‫דבּוק‬
‫ה ַדבְ קּות‬
‫פֵ רּוק (ראה‬
‫הסבר במילה‬
‫פרוש)‬
‫ה ְתפָּ ְרקּות (ראה‬
‫הסבר במילה‬
‫התפרשות)‬
‫ֵתאּום (ראה‬
‫הסבר במילה‬
‫פרוש)‬
‫חשּוב‬
‫ה ְתחַ ְשבּות‬
‫צדּוק‬
‫ה ְצטַ ְדקּות‬
‫קדּום‬
‫ה ְת ַק ְדמּות‬
‫ההבדל במשמעות בין השמות מכל אחד מחמשת השורשים‪:‬‬
‫נ‪-‬ה‪-‬ג >‬
‫נְהיגָּה‪ :‬הפעולה של מי שנוהג ברכב‬
‫הַ נְהָּ גָּה‪ :‬מנהיגות‪ ,‬עמידה בראש‬
‫ה ְתנַהֲ גּות‪ :‬הצורה בה משהו פועל בצורה מסוימת‬
‫ש‪-‬מ‪-‬ע > ְשמיעָּ ה‪ :‬היכולת לשמוע‪ ,‬לקלוט קולות‬
‫הַ ְשמָּ עָּ ה‪ :‬להשמיע לאחרים את הדברים‬
‫שמּועַ ‪ :‬הליך משפטי בו ניתנת לחשוד הזדמנות להשמיע את טענותיו בטרם יוחלט על‬
‫הגשת כתב אישום נגדו‪( .‬שימוע פסק דין = קריאה בקול של פסק הדין)‬
‫ה ְש ַת ְמעּות‪ :‬השלכה‪ ,‬מה שמשתמע ממשהו‬
‫ד‪-‬ב‪-‬ר > ה ָּדבְ רּות‪ :‬לקיין שיחה בעניין מסוים בין שני צדדים או יותר‪.‬‬
‫הַ ְדבָּ ָּרה‪ :‬חיסול והשמדה של דברים מזיקים כגון חרקים‪.‬‬
‫דבּור‪ :‬הוצאת מילים מהפה‬
‫ירה‪ :‬הפעולה שעושה משיהו כאשר הוא מונה ‪ /‬סופר ‪ /‬קובע כמות של דבר מסוים‪.‬‬
‫ס‪-‬פ‪-‬ר > ְספ ָּ‬
‫ספּור‪ :‬עלילה ‪ /‬מקרה ‪ /‬פרשה המועלית על הכתב‬
‫ה ְס ַתפְ רּות‪ :‬עשיי תספורת‬
‫ח‪-‬ש‪-‬ב > חֲ שיבָּ ה‪ :‬העלאת רעיונות ‪ /‬מחשבות בראש‬
‫חשּוב‪ :‬שימוש בפעולות חשבון כדי להגיע לתוצאה מסוימת‬
‫ה ְתחַ ְשבּות‪ :‬להביא בחשבון דבר מה לפני קבלת החלטה‪( .‬למשל דיברנו בשקט מתוך‬
‫התחשבות בתינוק הישן‪).‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫ג‪.‬‬
‫(‪ )1‬אזּון = קטּול‪ ,‬התאזנּות = ה ְת ַק ְטלּות‪ ,‬האֲ ָּזנָּה = הַ ְקטָּ לָּה‪ ,‬שאלָּה = ְקטֵ לָּה‬
‫השָאלָּה = הַ ְקטָּ לָּה‪ ,‬הזדקנּות = ה ְת ַק ְטלּות‪ ,‬נר ָּגנּות = נ ְק ָּטלּות‪ ,‬רגּול = קטּול‬
‫התרגלּות = ה ְת ַק ְטלּות‪ ,‬רגילָּה = ְקטילָּה‪ ,‬העֲתָּ ָּקה = הַ ְקטָּ לָּה‪ ,‬הֶ עתק = הֶ ְקטֵ ל‬
‫חֲ ז ָָּּרה = ְקטָּ לָּה‪ ,‬חזּור = קטּול‪ ,‬הֶ חזר = הֶ ְקטֵ ל‪ ,‬הח ָּז ָּרה =הַ ְקטָּ לָּה‪ ,‬התחזקּות = ה ְת ַק ְטלּות‬
‫החז ָָּּקה = הַ ְקטָּ לָּה‪ ,‬חזּוק = קטּול‬
‫(‪)1 )2‬‬
‫‪)2‬‬
‫שאלָּה = אמירה המופנית כלפי מישהו כדי לקבל תשובה‬
‫השָאלָּה = נתינת דבר מה למישהו לשימוש לזמן מוגבל כדי שיחזיר אותו בתום הזמן‪.‬‬
‫בסוף השיעור שאלתי את המורה שאלה‪.‬‬
‫קיבלתי את הספר בהשאלה כדי לתרגל איתו לקראת הבחינה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪ )2‬חֲ ר ָּדה = משקל ְקטֵ לָּה‪ ,‬פסילָּה = משקל ְקטילָּה‬
‫ה‪.‬‬
‫‪ )4‬הבָּ דלּות = משקל ה ָּק ְטלּות‪ ,‬נב ָּדלּות = משקל נ ְקטָּ לּות‬
‫תרגיל ‪158‬‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ )3‬המילים הפ ָּלגָּה הו ָֹּר ָּדה שוות משקל‪ ,‬אך שונות בגזרה‪( .‬המשקל של שתי המילים הוא‬
‫הַ ְקטָּ לָּה‪ .‬הגזרה של הפ ָּלגָּה = שלמים‪ ,‬הגזרה של הו ָֹּר ָּדה = נפו"י)‬
‫ב‪.‬‬
‫ֲש ָּרה הֶ קז שוות משקל‪.‬‬
‫‪ )2‬המילים הע ָּ‬
‫ֲש ָּרה = הַ ְקטָּ לָּה‪ ,‬המשקל של הֶ קז = הֶ ְקטֵ ל)‬
‫(המשקל של הע ָּ‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ )4‬המילים הֶ ָאצָּ ה ה ָּשנּות שוות משקל ושוות גזרה‪.‬‬
‫(המשקל של הֶ ָאצָּ ה = הַ ְקטָּ לָּה והגזרה היא עו"י‪ ,‬המשקל של ה ָּשנּות הוא ה ָּק ְטלּות‪,‬‬
‫והגזרה היא נל"י‪/‬ה)‬
‫ד‪.‬‬
‫‪ )1‬המילים עֲשיָּ ה שגיָאה שוות גזרה‪( .‬הגזרה היא ְקטילָּה)‬
‫ה‪.‬‬
‫‪ )3‬המילים התאוֹששּות השתוֹללּות שוות גזרה‪.‬‬
‫(המילים מגזרת ע"ע‪ .‬התאוֹששּות‪ :‬א‪-‬ש‪-‬ש‪ ,‬השתוֹללּות‪ :‬ש‪-‬ל‪-‬ל)‬
‫‪.2‬‬
‫הטָּ ְמאּות = ה ָּק ְטלּות‪ ,‬ה ְתנ ְַדבּות = ה ְת ַק ְטלּות‪ ,‬הטַ לְ ְטלּות = ה ְת ַק ְטלּות‪ְ ,‬נפילָּה = ְקטילָּה‪,‬‬
‫הַ ְטמָּ נָּה = הַ ְקטָּ לָּה‪ ,‬עֵ רּוי = קטּול‪ ,‬הַ ְרעָּ לָּה = הַ ְקטָּ לָּה‪ ,‬הֶ ֵקש = הֶ ְקטֵ ל‪ ,‬עסּוי = קטּול‬
‫נ ְרגָּזּות = נ ְקטָּ לּות‪ ,‬חיּוג = קטּול‪ ,‬לינָּה = ְקטילָּה‪ ,‬הַ סָּ חָּ ה = הַ ְקטָּ לָּה‪ ,‬הו ָֹּר ָּשה = הַ ְק ָּטלָּה‪,‬‬
‫ידה = ְקטילָּה‪ ,‬הֲ לָּצָּ ה = הַ ְקטָּ לָּה‬
‫הַ בְ ָּרָאה = הַ ְקטָּ לָּה‪ ,‬הַ צָּ תָּ ה = הַ ְקטָּ לָּה‪ ,‬נדּוי = קטּול‪ ,‬צֵ ָּ‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫תרגיל ‪ - 159‬הכנסת שורש למשקלים נוספים‬
‫ז‪.‬‬
‫משקלים המציינים בעל מקצוע‬
‫ם ָּםם‬
‫ָּםםים‬
‫םם ָּםן ‪/‬‬
‫םם ָּםן‬
‫ַקטָּ ל‬
‫ָּקטיל‬
‫ַק ְט ָּלן ‪/‬‬
‫ַק ְט ָּלן‬
‫חַ יָּט‬
‫פָּ קיד‬
‫ַר ְק ָּדן‬
‫ַרצָּ ף‬
‫נָּשיא‬
‫סַ ְד ָּרן‬
‫בַ ָּלש‬
‫נָּגיד‬
‫ַקבְ ָּלן‬
‫נַּוָּ ט‬
‫מָּ שיחַ‬
‫ַר ְצעָּ ן‬
‫ח‪ .‬משקלים המציינים מקומות‬
‫מם ָּם ָּםה‬
‫מם ָּםם‬
‫מ ְקטָּ ל‬
‫מ ְקטָּ ָּלה‬
‫מגְ ָּרש‬
‫מפְ ָּק ָּדה‬
‫מגְ ָּדל‬
‫מ ְסעָּ ָּדה‬
‫מאֲ הָּ ל‬
‫מ ְשטָּ ָּרה‬
‫מ ְדבָּ ר‬
‫מ ְחלָּבָּ ה‬
‫ט‪ .‬משקלים המציינים מכשיר ‪ /‬כלי‬
‫מ םםם‬
‫מםם ָּםה‬
‫מם ֶם ֶםת ‪/‬‬
‫מם ֶם ֶםת‬
‫מ ְקטֵ ל‬
‫מ ְקטֵ ָּלה‬
‫מ ְקטֶ ֶלת ‪/‬‬
‫מ ְקטֶ ֶלת‬
‫מבְ ֵרג‬
‫מגְ ֵרפָּ ה‬
‫מ ְדפֶ סֶ ת‬
‫מ ְסמֵ ר‬
‫מ ְק ֵדחָּ ה‬
‫מ ְחצֶ ֶלת‬
‫מ ְחבֵ ט‬
‫מגְ לֵשָּ ה‬
‫מבְ ֶרשֶ ת‬
‫מ ְדחֵ ס‬
‫מ ְמטֵ ָּרה‬
‫מ ְסג ֶֶרת‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫י‪.‬‬
‫משקלים המציינים תכונה‬
‫ָּםםים‬
‫ם םי ם‬
‫םם ָּםן ‪/‬‬
‫םם ָּםן‬
‫ָּקטיל‬
‫ַקטיל‬
‫ַק ְט ָּלן ‪/‬‬
‫ַק ְט ָּלן‬
‫בָּ היר‬
‫שַ ליט‬
‫בַ יְ שָּ ן‬
‫ָּדליק‬
‫אַ ביר‬
‫ַכעֲסָּ ן‬
‫שָּ ביר‬
‫אַ מיץ‬
‫סַ ְק ָּרן‬
‫כָּביס‬
‫צַ דיק‬
‫פַ ְח ָּדן‬
‫יא‪ .‬משקלים המציינים מחלות‬
‫ם ֶם ֶםת‬
‫ם ָּםםוֹן‬
‫ַקטֶ ֶלת‬
‫קטָּ לוֹן‬
‫אַ ֶדמֶ ת‪,‬‬
‫אֲ ַד ְמ ֶדמֶ ת‬
‫דכָּאוֹן‬
‫צַ הֶ בֶ ת‬
‫שגָּעוֹן‬
‫שַ פַ עַ ת‬
‫שגָּרוֹן‬
‫צָּ ֶרבֶ ת‬
‫כמָּ שוֹן‬
‫יב‪ .‬משקלים המציינים קבוצות ‪ /‬אוספים‬
‫ם ֶם ֶםת‬
‫ַקטֶ ֶלת‬
‫ז‪.‬‬
‫משקלים המציינים מצב‬
‫ָּם ָּםם‬
‫טַ יֶסֶ ת‬
‫ם ָּםםוֹן‬
‫סַ י ֶֶרת‬
‫ָּקטָּ ל‬
‫קטָּ לוֹן‬
‫צַ נ ֶֶרת‬
‫ָּרעָּ ב‬
‫ר ָּקבוֹן‬
‫ַדפְ ֶדפֶ ת‬
‫שָּ בָּ ץ‬
‫בטָּ חוֹן‬
‫שָּ ָּרב‬
‫ֵתָאבוֹן‬
‫צָּ מָּ א‬
‫הֵ ָּריוֹן‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫תרגיל ‪160‬‬
‫שורש‬
‫משמעות‬
‫משקל‬
‫‪.1‬‬
‫צ‪-‬ד‪-‬ק‬
‫ַקטיל‬
‫תכונה‬
‫‪.2‬‬
‫צ‪-‬ע‪-‬פ‬
‫ָּקטיל‬
‫מכשיר‬
‫‪.3‬‬
‫כ‪-‬ב‪-‬י‪/‬ה‬
‫(קטַ אי)‬
‫ַקטָּ ל ַ‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪.4‬‬
‫ד‪-‬ב‪-‬ר‬
‫מ ְקטָּ ל‬
‫מקום‬
‫‪.5‬‬
‫ח‪-‬ז‪-‬ר‬
‫ַקטֶ לֶת‬
‫מחלה‬
‫‪.6‬‬
‫ב‪-‬ז‪-‬י‪/‬ה‬
‫קטָּ לוֹן‬
‫מצב‬
‫‪.7‬‬
‫ח‪-‬כ‪-‬מ‬
‫ָּקטָּ ל‬
‫תכונה‬
‫‪.8‬‬
‫כ‪-‬ב‪-‬ס‬
‫מ ְקטָּ לָּה‬
‫מקום‬
‫‪.9‬‬
‫א‪-‬מ‪-‬צ‬
‫ַקטיל‬
‫תכונה‬
‫‪.11‬‬
‫א‪-‬ס‪-‬פ‬
‫ַק ְטלָּן‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪ .11‬ק‪-‬ל‪-‬ד‬
‫מ ְקטֶ לֶת‬
‫מכשיר‬
‫‪ .12‬ט‪-‬ב‪-‬ע‬
‫מ ְקטָּ לָּה‬
‫מקום‬
‫‪ .13‬ק‪-‬ס‪-‬מ‬
‫קוֹטֵ ל‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪ .14‬ז‪-‬מ‪-‬ר‬
‫מַ ְקטֵ לָּה‬
‫מכשיר‬
‫‪ .15‬י‪-‬ש‪-‬ב‬
‫מ ְקטָּ לָּה‬
‫מקום‬
‫‪ .16‬ג‪-‬ל‪-‬ש‬
‫ַק ְטלָּן‬
‫מכשיר‬
‫‪ .17‬ק‪-‬ד‪-‬ש‬
‫מ ְקטָּ ל‬
‫מקום‬
‫‪ .18‬ש‪-‬ו‪-‬י‪/‬ה‬
‫ק ְטלוֹן‬
‫שם מופשט‬
‫‪ .19‬ח‪-‬ב‪-‬ב‬
‫ָּקטיל‬
‫תכונה‬
‫‪.21‬‬
‫ר‪-‬ג‪-‬ל‬
‫ְמ ַקטֵ ל‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪.21‬‬
‫ר‪-‬ג‪-‬ז‬
‫ַק ְטלָּן‬
‫תכונה‬
‫‪ .22‬פ‪-‬ו‪-‬ק‬
‫מַ ְקטיל‬
‫מקצוע‬
‫‪.23‬‬
‫ש‪-‬ע‪-‬ל‬
‫ַקטֶ לֶת‬
‫מחלות‬
‫‪.24‬‬
‫ק‪-‬ט‪-‬ר‬
‫מ ְקטֶ לֶת‬
‫מכשיר‬
‫‪.25‬‬
‫ר‪-‬ח‪-‬ק‬
‫ָּקטוֹל‬
‫תכונה‬
‫‪.26‬‬
‫ש‪-‬ט‪-‬ח‬
‫מ ְקטָּ ל‬
‫מקום‬
‫‪.27‬‬
‫א‪-‬פ‪-‬י‪/‬ה‬
‫קוֹטֵ ל‬
‫בעל מקצוע‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫שורש‬
‫משמעות‬
‫משקל‬
‫ַקטֶ לֶת‬
‫מכשיר‬
‫מ ְקטָּ לָּה‬
‫מקום‬
‫‪.31‬‬
‫ק‪-‬ו‪-‬מ‬
‫מ ְקטָּ ל‬
‫מקום‬
‫‪.31‬‬
‫ק‪-‬ל‪-‬י‪/‬ה‬
‫מַ ְקטֵ ל‬
‫מכשיר‬
‫‪ .32‬פ‪-‬ר‪-‬צ‬
‫מ ְקטָּ ל‬
‫מקום‬
‫‪ .33‬ח‪-‬ר‪-‬ט‬
‫מַ ְקטֵ לָּה‬
‫מכשיר‬
‫‪ .34‬פ‪-‬ח‪-‬ד‬
‫ַק ְטלָּן‬
‫תכונה‬
‫‪.35‬‬
‫ד‪-‬ש‪-‬א‬
‫מ ְקטָּ לָּה‬
‫מקום‬
‫‪.36‬‬
‫צ‪-‬ר‪-‬פ‬
‫ַת ְקטֵ ל‬
‫אוספים‬
‫ק‪-‬ל‪-‬ט‬
‫‪.28‬‬
‫‪ .29‬ע‪-‬ב‪-‬ר‬
‫תרגיל ‪161‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫מחלות‬
‫מכשיר‬
‫‪.3‬‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪.4‬‬
‫מקום‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫מש ָּקל = מכשיר‪ ,‬השאר מקום‬
‫שח ָּקן = שחקן‪ ,‬השאר תכונה‬
‫‪.3‬‬
‫מגל ָּשה = מכשיר ‪ /‬כלי‪ ,‬השאר מקום‬
‫‪.4‬‬
‫מבנֶה = מקום‪ ,‬השאר כלי ‪ /‬מכשיר‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫ָאביב = עונות השנה‪ ,‬השאר תכונה‬
‫שמָּ מוֹן = מצב‪ ,‬השאר מחלות‬
‫דב ָּרן = תכונה‪ ,‬השאר בעל מקצוע‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫תרגיל ‪162‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫ת ְקתּוק‪,‬‬
‫‪.2‬‬
‫מנְזָּ ר‪,‬‬
‫‪.3‬‬
‫בַ ָּקשָּ ה‪,‬‬
‫‪.4‬‬
‫הַ ְשחָּ תָּ ה‪,‬‬
‫‪.5‬‬
‫מַ בְ ֵרגָּה‪,‬‬
‫‪.6‬‬
‫מו ֵֹקש‪,‬‬
‫מַ בְ ֵרג‬
‫‪.7‬‬
‫שגָּעוֹן‪,‬‬
‫נ ָּקיוֹן‬
‫‪.8‬‬
‫הו ָֹּדָאה‪,‬‬
‫‪.9‬‬
‫מּותָּ ר‪,‬‬
‫‪ .10‬הַ גְ ָּליָּה‪,‬‬
‫ב‪.‬‬
‫קפּול‬
‫מָּ לוֹן‬
‫כַלְ כָּ לָּה‬
‫הו ָֹּר ָּדה‬
‫מוֹעֵ צָּ ה‬
‫הַ ְחלָּטָּ ה‬
‫מֻּ ְשמָּ ד‬
‫הַ ְרצָּ ָאה‬
‫(‪ )1‬נקודת דמיון אחת בין שני השמות‪ :‬מחֲ צית – תחֲ זית‪ :‬שוות גזרה (הגזרה היא נל"י‪/‬ה =‬
‫מחֲ צית‪ :‬ח‪-‬צ‪-‬י‪/‬ה‪ ,‬תחֲ זית‪ :‬ח‪-‬ז‪-‬י‪/‬ה)‪.‬‬
‫נקודת דמיון אחת בין שני השמות‪ :‬מחסוֹם – מסוֹע‪ :‬שוות משקל (המשקל הוא מ ְקטוֹל =‬
‫מחסוֹם‪ :‬ח‪-‬ס‪-‬מ‪ ,‬מסוֹע‪ :‬נ‪-‬ס‪-‬ע > ה‪-‬מ' היא תחילית של המשקל‪ ,‬ה‪-‬ו' היא תוכית)‪.‬‬
‫(‪ )2‬נקודת שוני אחת בין שני השמות‪ :‬מחֲ צית – תחֲ זית‪ :‬שונות במשקל (מחֲ צית = מ ְקטית‬
‫תחֲ זית = ת ְקטית)‪.‬‬
‫נקודת שוני אחת בין שני השמות‪ :‬מחסוֹם – מסוֹע‪ :‬שונות בגזרה (מחסוֹם = שלמים‬
‫מסוֹע = חפ"נ)‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫(ת ְקטית‪ ,‬המשקל של שאר המילים הוא ַת ְקטיל)‬
‫תגלית יוצא דופן מבחינת המשקל ַ‬
‫טיפ‪ :‬הוצא שורש מכל מילה‪ .‬שלוש מבין ארבע המילים שייכות לגזרת השלמים‪ ,‬כלומר האות ת'‬
‫היא תחילית של המשקל והאות י' היא תוכית של המשקל (ת ְקטיל)‪ ,‬ואילו המילה היוצאת דופן‬
‫שייכת לגזרת נל"י‪/‬ה‪ ,‬כלומר האות ת' הראשונה היא תחילית (כמו בשלוש המילים האחרות)‪ ,‬אך‬
‫האות י' היא לה"פ של השורש ג‪-‬ל‪-‬י‪/‬ה‪ ,‬ולכן המשקל הוא שונה)‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫תרגיל ‪163‬‬
‫שם‬
‫שורש‬
‫גזרה‬
‫משקל‬
‫צלְ צּול‬
‫צ‪-‬ל‪-‬צ‪-‬ל‬
‫שלמים (שורש מרובע)‬
‫קטּול‬
‫ְצליבָּ ה‬
‫צ‪-‬ל‪-‬ב‬
‫שלמים‬
‫ְקטילָּה‬
‫מַ טָּ ף‬
‫נ‪-‬ט‪-‬פ‬
‫חפ"נ‬
‫מַ ְקטָּ ל (מַ נְטָּ ף)‬
‫מַ אֲ זָּ ן‬
‫א‪-‬ז‪-‬נ‬
‫שלמים‬
‫מַ ְקטָּ ל‬
‫מ ֹול ֶֶדת‬
‫י‪-‬ל‪-‬ד‬
‫נפו"י‬
‫מַ ְקטֶ לֶת (מַ וְ ל ֶֶדת)‬
‫תוֹצֶ ֶרת‬
‫י‪-‬צ‪-‬ר‬
‫נפו"י‬
‫(תוְ צֶ ֶרת)‬
‫ַת ְקטֶ לֶת ַ‬
‫מ ְסמָּ ְך‬
‫ס‪-‬מ‪-‬כ‬
‫שלמים‬
‫מ ְקטָּ ל‬
‫חַ זָּ ן‬
‫ח‪-‬ז‪-‬נ‬
‫שלמים‬
‫ַקטָּ ל‬
‫מַ צֶ ֶקת‬
‫י‪-‬צ‪-‬ק‬
‫חפי"צ‬
‫מַ ְקטֶ לֶת (מַ יְ צֶ ֶקת)‬
‫נ ָּקיוֹן‬
‫נ‪-‬ק‪-‬י‪/‬ה‬
‫נל"י‪/‬ה‬
‫קטָּ לוֹן‬
‫מ ְתלֶה‬
‫ת‪-‬ל‪-‬י‪/‬ה‬
‫נל"י‪/‬ה‬
‫מ ְקטָּ ל (לפי משמעות‬
‫המשקל‪ :‬כלי ‪ /‬מכשיר)‬
‫בָּ ציר‬
‫ב‪-‬צ‪-‬ר‬
‫שלמים‬
‫ָּקטיל‬
‫מכְ פֶ לֶת‬
‫כ‪-‬פ‪-‬ל‬
‫שלמים‬
‫מ ְקטֶ לֶת‬
‫ַת ְקציב‬
‫ק‪-‬צ‪-‬ב‬
‫שלמים‬
‫ַת ְקטיל‬
‫מֵ יזָּ ם‬
‫י‪-‬ז‪-‬מ‬
‫נפו"י‬
‫מַ ְקטָּ ל (מַ יְ זָּ ם)‬
‫מו ָֹּשב‬
‫י‪-‬ש‪-‬ב‬
‫נפו"י‬
‫מַ ְקטָּ ל (מַ וְ ָּשב)‬
‫בּורה‬
‫ַת ְח ָּ‬
‫ח‪-‬ב‪-‬ר‬
‫שלמים‬
‫ַת ְקטּולָּה‬
‫תינוֹק‬
‫י‪-‬נ‪-‬ק‬
‫נפו"י‬
‫ת ְקטוֹל (תוְ נוֹק)‬
‫ַקצֶ ֶרת‬
‫ק‪-‬צ‪-‬ר‬
‫שלמים‬
‫ַקטֶ לֶת‬
‫ש ְמחָּ ה‬
‫ש‪-‬מ‪-‬ח‬
‫שלמים‬
‫ק ְטלָּה‬
‫ַת ְרמית‬
‫ר‪-‬מ‪-‬י‪/‬ה‬
‫נל"י‪/‬ה‬
‫ַת ְקטית‬
‫מ ְטפַ חַ ת‬
‫ט‪-‬פ‪-‬ח‬
‫שלמים‬
‫מ ְקטֶ לֶת (פתח במקום‬
‫סגול בשל השפעת‬
‫העיצור הגרוני ח'‪).‬‬
‫מַ ְשחֵ זָּ ה‬
‫ש‪-‬ח‪-‬ז‬
‫שלמים‬
‫מַ ְקטֵ לָּה‬
‫מּוסָּ ף‬
‫י‪-‬ס‪-‬פ‬
‫נפו"י‬
‫מֻּ ְקטָּ ל (מֻּ וְ סָּ ף)‬
‫ְסטיָּה‬
‫ס‪-‬ט‪-‬י‪/‬ה‬
‫נל"י‪/‬ה‬
‫ְקטלָּה‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫שם‬
‫שורש‬
‫גזרה‬
‫משקל‬
‫מּוכָּח‬
‫י‪-‬כ‪-‬ח‬
‫נפו"י‬
‫מֻּ ְקטָּ ל (מֻּ וְ כָּ ח)‬
‫ַתבְ רּוָאה‬
‫ב‪-‬ר‪-‬א‬
‫נל"א‬
‫ַת ְקטּולָּה‬
‫תוֹצָּ ָאה‬
‫י‪-‬צ‪-‬א‬
‫נפו"י‪+‬נל"א‬
‫(תוְ צָּ ָאה)‬
‫ַת ְקטָּ לָּה ַ‬
‫מוֹצָּ א‬
‫י‪-‬צ‪-‬א‬
‫נפו"י‪+‬נל"א‬
‫מַ ְקטָּ ל (מַ וְ צָּ א)‬
‫מ ְרעֶ ה‬
‫ר‪-‬ע‪-‬י‪/‬ה‬
‫נל"י‪/‬ה‬
‫מ ְקטָּ ל (משמעות של מקום)‬
‫מגְ בַ עַ ת‬
‫ג‪-‬ב‪-‬ע‬
‫שלמים‬
‫מ ְקטֶ לֶת (פתח במקום סגול‬
‫בשל השפעת העיצור הגרוני ע')‬
‫נבּוי‬
‫נ‪-‬ב‪-‬א‬
‫נל"א‬
‫קטּול (כמו טפּול)‬
‫טָּ ֶר ֶשת‬
‫ט‪-‬ר‪-‬ש‬
‫שלמים‬
‫ַקטֶ לֶת (ר' עיצור גרוני לכן אין‬
‫דגש‪ ,‬ויש קמץ ב‪-‬ט' כפיצוי‬
‫(תשלום דגש)‬
‫ְתשּובָּ ה‬
‫ש‪-‬ו‪-‬ב‬
‫עו"י‬
‫ְתקּולָּה‬
‫מ ְצפֶ ה‬
‫צ‪-‬פ‪-‬י‪/‬ה‬
‫נל"י‪/‬ה‬
‫מ ְקטָּ ל (משמעות של מקום)‬
‫פצּוי‬
‫פ‪-‬צ‪-‬י‪/‬ה‬
‫נל"י‪/‬ה‬
‫קטּול (כמו ספּור)‬
‫תוֹפָּ עָּ ה‬
‫י‪-‬פ‪-‬ע‬
‫נפו"י‬
‫(תוְ פָּ עָּ ה)‬
‫ַת ְקטָּ לָּה ַ‬
‫צּודה‬
‫ְמ ָּ‬
‫צ‪-‬ו‪-‬ד‬
‫עו"י‬
‫ְמקּולָּה‬
‫בְ ָּדיָּה‬
‫ב‪-‬ד‪-‬י‪/‬ה‬
‫נל"י‪/‬ה‬
‫ְקטָּ לָּה‬
‫מָּ ע ֹוף‬
‫ע‪-‬ו‪-‬פ‬
‫עו"י‬
‫מָּ קוֹל (מ' תחילית ‪ +‬עו")‬
‫מ ְש ֶתה‬
‫ש‪-‬ת‪-‬י‪/‬ה‬
‫נל"י‪/‬ה‬
‫מ ְקטָּ ל (משמעות של מקום)‬
‫הַ ְצבָּ עָּ ה‬
‫צ‪-‬ב‪-‬ע‬
‫שלמים‬
‫הַ ְקטָּ לָּה‬
‫מֵ יטָּ ב‬
‫י‪-‬ט‪-‬ב‬
‫נפו"י‬
‫מ ְקטָּ ל (מַ וְ טָּ ב)‬
‫ְמחּוגָּה‬
‫ח‪-‬ו‪-‬ג‬
‫עו"י‬
‫ְמקּולָּה (מ' תחילית ‪ +‬עו"י ‪ +‬ה')‬
‫אֲ כיפָּ ה‬
‫א‪-‬כ‪-‬פ‬
‫שלמים‬
‫ְקטילָּה‬
‫ה ְש ָּתאּות‬
‫ש‪-‬א‪-‬י‪/‬ה‬
‫נל"י‪/‬ה‬
‫ה ְת ַקטלּות‬
‫מָּ כוֹן‬
‫כ‪-‬ו‪-‬נ‬
‫עו"י‬
‫מ ְקטָּ ל (משמעות של מקום)‬
‫ְמשימָּ ה‬
‫ש‪-‬י‪-‬מ‬
‫עו"י‬
‫ְמקילָּה (מ' תחילית ‪ +‬עו"י‪+‬ה)‬
‫ַש ְת ָּקן‬
‫ש‪-‬ת‪-‬ק‬
‫שלמים‬
‫ַק ְטלָּן‬
‫הַ ָּקזָּ ה‬
‫נ‪-‬ק‪-‬ז‬
‫חפ"נ‬
‫הַ ְקטָּ לָּה (הַ נ ְָּקזָּ ה)‬
‫ַתבְ שיל‬
‫ב‪-‬ש‪-‬ל‬
‫שלמים‬
‫ַת ְקטיל‬
‫מַ סָּ ע‬
‫נ‪-‬ס‪-‬ע‬
‫חפ"נ‬
‫מַ ְקטָּ ל (מַ ְנ ָּסע)‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫שם‬
‫שורש‬
‫גזרה‬
‫משקל‬
‫מַ כוֹש‬
‫נ‪-‬כ‪-‬ש‬
‫חפ"נ‬
‫(מנְכוֹש)‬
‫מַ ְקטוֹל ַ‬
‫ְמחצָּ ה‬
‫ח‪-‬צ‪-‬צ‬
‫ע"ע‬
‫ְמקלָּה (מ תחילית ‪ +‬ע"ע‪ +‬ה)‬
‫מַ ְחבֶ ֶרת‬
‫ח‪-‬ב‪-‬ר‬
‫שלמים‬
‫מַ ְקטֶ לֶת‬
‫הֲ ַגנָּה‬
‫ג‪-‬נ‪-‬נ‬
‫ע"ע‬
‫הֲ ָּקלָּה (ה‪+‬ע"ע‪+‬ה)‬
‫מוֹפָּ ע‬
‫י‪-‬פ‪-‬ע‬
‫נפו"י‬
‫מַ ְקטָּ ל (מַ וְ פָּ ע)‬
‫מ ְד ָּרכָּה‬
‫ד‪-‬ר‪-‬כ‬
‫שלמים‬
‫מ ְקטָּ לָּה‬
‫ְתאּוצָּ ה‬
‫א‪-‬ו‪-‬צ‬
‫עו"י‬
‫ְתקּולָּה (ת' תחילית‪+‬ע"ו‪+‬ה)‬
‫מ ְשמֶ ֶרת‬
‫ש‪-‬מ‪-‬ר‬
‫שלמים‬
‫מ ְקטֶ לֶת‬
‫מו ֶֹר ֶשת‬
‫י‪-‬ר‪-‬ש‬
‫נפו"י‬
‫מַ ְקטֶ לֶת (מַ וְ ֶר ֶשת)‬
‫ַת ְמריץ‬
‫מ‪-‬ר‪-‬צ‬
‫שלמים‬
‫ַת ְקטיל‬
‫פצּוי‬
‫פ‪-‬צ‪-‬י‪/‬ה‬
‫נל"י‪/‬ה‬
‫קטּול (כמו למּוד)‬
‫הַ ְש ָּקיָּה‬
‫ש‪-‬ק‪-‬י‪/‬ה‬
‫נל"י‪/‬ה‬
‫הַ ְקטָּ לָּה‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫תרגיל ‪164‬‬
‫‪.1‬‬
‫יקה‬
‫בד ָּ‬
‫‪.2‬‬
‫מט ָּרד‬
‫‪.3‬‬
‫מקדחָּ ה‬
‫‪.4‬‬
‫(‪ )1‬מצוָּה‬
‫(‪ )2‬מלּונָּה‬
‫(‪ )3‬חָּ סּות‬
‫‪.5‬‬
‫(‪ְ )1‬מעיכָּה‬
‫ישה‬
‫(‪ )2‬ג ָּ‬
‫‪.6‬‬
‫(‪ )1‬מזכיר‬
‫(‪ )2‬הָּ גּות‬
‫(‪ )3‬משפָּ חָּ ה‬
‫תרגיל ‪165‬‬
‫א‪.‬‬
‫(‪ )1‬לא נכון‪ .‬מ ָּתנָּה = משקל מַ ְקטָּ לָּה (מַ נ ְָּתנָּה) ‪ ,‬הלוָָּאה = משקל הַ ְקטָּ לָּה‬
‫(‪ )2‬כן‪ .‬בניין קל‪ .‬אוֹמר = עבר נסתר‪ָ :‬אמַ ר ‪ ,‬אֶ תן = עבר נסתר‪ :‬נ ַָּתן‬
‫(‪ )3‬כן‪ .‬גזרת נל"י‪/‬ה‪ .‬השורש משותף לשתי המילים‪ :‬ל‪-‬ו‪-‬י‪/‬ה‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫שמיטָּ ה = ְקטילָּה‪ ,‬הֶ תר = הֶ ְקטֵ ל (הֶ נ ְֵתר)‬
‫‪.2‬‬
‫א‪ .‬אין רשות לעשות ‪ /‬להציג ‪ /‬לבקר וכו‪.....‬‬
‫ב‪ .‬כלואות בבית כלא‬
‫‪.3‬‬
‫לקנוֹת = ק‪-‬נ‪-‬י‪/‬ה‪ ,‬קל ‪ ,‬לעֲשוֹת = ע‪-‬ש‪-‬י‪/‬ה‪ ,‬קל‬
‫‪.4‬‬
‫(‪ )1‬מ ָּתר = נ‪-‬ת‪-‬ר‪ ,‬הופעל‪ ,‬נשתלּו = ש‪-‬ת‪-‬ל‪ ,‬נפעל‬
‫(‪ )3‬סביל‬
‫‪.5‬‬
‫הקבוצה השניה צדקה‪ .‬השורש הוא א‪-‬פ‪-‬ש‪-‬ר והוא שורש גזור שם מהמילה אפשר‪.‬‬
‫לדוגמה פעלים שניתן ליצור מהשורש‪ :‬אפְ שֵ ר‪ְ ,‬מַאפְ ֶש ֶרת‪ ,‬ה ְתַאפְ ֵשר‬
‫ג‪.‬‬
‫(‪ )1‬לא‪ָּ .‬שכח = בניין קל ‪ ,‬ברְך = בניין פיעל‬
‫(‪ )2‬לא‪ .‬מאֲ כָּל = מ ְקטָּ ל ‪ ,‬מש ֶקה = מַ ְקטֶ ה (בגזרת השלמים מַ ְק ָּטל)‬
‫(‪ )3‬כן‪ .‬כולם גזרת נל"י‪/‬ה (ש‪-‬ק‪-‬י‪/‬ה‪ ,‬ע‪-‬נ‪-‬י‪/‬ה‪ ,‬ע‪-‬ש‪-‬י‪/‬ה)‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫תרגיל ‪166‬‬
‫דרך תצורה של השם (התהליך‬
‫ליצירת השם)‬
‫מסקנה‬
‫שורש‪ :‬א‪-‬ת‪-‬ר ‪ +‬משקל‪ :‬קטּול‬
‫בסיס‪ :‬איתור ‪ +‬צורן סופי‪ :‬םית‬
‫גזירה מסורגת = שורש ‪ +‬משקל‬
‫גזירה קווית = בסיס ‪ +‬צורן סופי‬
‫בסיס‪ :‬תרגיל ‪ +‬צורן סופי‪ :‬םוֹן‬
‫שורש‪ :‬ר‪-‬ג‪-‬ל ‪ +‬משקל‪ַ :‬ת ְקטיל‬
‫גזירה קווית = בסיס ‪ +‬צורן סופי‬
‫גזירה מסורגת = שורש ‪ +‬משקל‬
‫שורש‪ :‬ש‪-‬פ‪-‬ט ‪ +‬משקל‪ :‬מ ְקטָּ ל‬
‫גזירה מסורגת = שורש ‪ +‬משקל‬
‫בסיס‪ :‬משפט ‪ +‬צורן סופי‪ :‬םָּ ן‬
‫גזירה קווית = בסיס ‪ +‬צורן סופי‬
‫בסיס‪ :‬מדינה ‪ +‬צורן סופי‪ :‬םַ אי‬
‫שורש‪ :‬ד‪-‬י‪-‬נ ‪ +‬משקל‪ :‬מ ְקטָּ ל‬
‫גזירה קווית = בסיס ‪ +‬צורן סופי‬
‫גזירה מסורגת = שורש ‪ +‬משקל‬
‫שורש‪ :‬ה‪-‬ל‪-‬כ ‪ +‬משקל‪ְ :‬קטילָּה‬
‫בסיס‪ :‬הליכה ‪ +‬צורן סופי םוֹן‬
‫גזירה מסורגת = שורש ‪ +‬משקל‬
‫גזירה קווית = בסיס ‪ +‬צורן סופי‬
‫שורש‪ :‬נ‪-‬ע‪-‬ל ‪ +‬משקל‪ :‬מַ ְקטּול‬
‫גזירה מסורגת = שורש ‪ +‬משקל‬
‫בסיס‪ :‬מנעול ‪ +‬צורן סופי‪ :‬םָּ ן‬
‫גזירה קווית = בסיס ‪ +‬צורן סופי‬
‫שורש‪ :‬ע‪-‬ו‪-‬ד ‪ +‬משקל‪ֵ :‬קל‬
‫בסיס‪ :‬עֵ ד ‪ +‬צורן סופי םּות‬
‫גזירה מסורגת = שורש ‪ +‬משקל‬
‫גזירה קווית = בסיס ‪ +‬צורן סופי‬
‫בסיס‪ :‬שיחה ‪ +‬צורן סופי םוֹן‬
‫שורש‪ :‬ש‪-‬י‪-‬ח ‪ +‬משקל‪ :‬קילָּה‬
‫גזירה קווית = בסיס ‪ +‬צורן סופי‬
‫גזירה מסורגת = שורש ‪ +‬משקל‬
‫בסיס‪ :‬מסעדה ‪ +‬צורן סופי םָּ ן‬
‫שורש‪ :‬ס‪-‬ע‪-‬ד ‪ +‬משקל‪ :‬מ ְקטָּ לָּה‬
‫גזירה קווית = בסיס ‪ +‬צורן סופי‬
‫גזירה מסורגת = שורש ‪ +‬משקל‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫תרגיל ‪167‬‬
‫(‪ )1‬זוגות שדרך תצורתם זהה‪:‬‬
‫זוג ‪:1‬‬
‫נפָּ חיָּ ה ‪ -‬פרד ָּסן = בסיס וצורן סופי‬
‫זוג ‪:3‬‬
‫מחשב ‪ -‬מעֲלית = שורש ומשקל‬
‫זוג ‪:6‬‬
‫צוֹללָּן ‪ -‬שחמָּ טאי = בסיס וצורן סופי‬
‫זוג ‪:8‬‬
‫פר ָּשן ‪ -‬חיָּ ט = שורש ומשקל‬
‫זוג ‪:11‬‬
‫דוֹבר ‪ -‬מנהיג = שורש ומשקל‬
‫זוג ‪:11‬‬
‫מקלוֹן ‪ -‬שנָּתוֹן = בסיס וצורן סופי‬
‫זוג ‪:14‬‬
‫כתיבָּ ה ‪ -‬הבָּ עָּ ה = שורש ומשקל‬
‫זוג ‪:15‬‬
‫זהירּות ‪ -‬הרפת ָּקן = בסיס וצורן סופי‬
‫זוג ‪:18‬‬
‫יזָּמּות ‪ -‬קעֲרית = בסיס וצורן סופי‬
‫(‪ )2‬זוג ‪:2‬‬
‫מצלמָּ ה = שורש ומשקל ‪ ,‬צלמָּ ניָּ ה = בסיס וצורן סופי‬
‫זוג ‪:4‬‬
‫ָּנבוֹן = שורש ומשקל ‪ ,‬ניבוֹן = בסיס וצורן סופי‬
‫זוג ‪:5‬‬
‫חֶ סכוֹני = בסיס וצורן סופי ‪ ,‬ח ָּסכוֹן = שורש ומשקל‬
‫זוג ‪:7‬‬
‫הס ָּר ָּטה = שורש ומשקל ‪ ,‬סרטוֹן = בסיס וצורן סופי‬
‫זוג ‪:9‬‬
‫דבּורית = בסיס וצורן סופי ‪ ,‬דבּור = שורש ומשקל‬
‫זוג ‪:12‬‬
‫מנוֹפאי = בסיס וצורן סופי ‪ ,‬מוֹכס = שורש ומשקל‬
‫זוג ‪:13‬‬
‫נצָּ חוֹן = שורש ומשקל ‪ ,‬עָּ ריצּות = בסיס וצורן סופי‬
‫זוג ‪:16‬‬
‫מדעָּ ן = בסיס וצורן סופי ‪ ,‬ספָּ ן = שורש ומשקל‬
‫זוג ‪:17‬‬
‫מּודעוֹת = בסיס וצורן סופי‬
‫ָּ‬
‫מו ָֹּדעָּ ה = שורש ומשקל ‪,‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫תרגיל ‪168‬‬
‫‪.1‬‬
‫(‪ )1‬שאלָּה = שורש ומשקל‬
‫שאלוֹן = בסיס וצורן סופי‬
‫(‪ )2‬שאלָּה‬
‫‪.2‬‬
‫(‪ )1‬שלמּות = בסיס וצורן סופי‬
‫השתלמּות = שורש ומשקל‬
‫(‪ )2‬שלמּות‬
‫‪.3‬‬
‫(‪ )1‬פ ָּרטיּות = בסיס וצורן סופי‬
‫פריטָּ ה = שורש ומשקל‬
‫(‪ )2‬פ ָּרטיּות‬
‫‪.4‬‬
‫(‪ )1‬השתלחּות = שורש ומשקל‬
‫שליחּות = בסיס וצורן סופי‬
‫(‪ )2‬שליחּות‬
‫‪.5‬‬
‫(‪ )1‬השתתפּות = שורש ומשקל‬
‫ש ָּתפּות = בסיס וצורן סופי‬
‫(‪ )2‬ש ָּתפּות‬
‫‪.6‬‬
‫(‪ )1‬הרכָּבָּ ה = שורש ומשקל‬
‫מר ָּכבּות = בסיס וצורן סופי‬
‫(‪ )2‬הרכָּבָּ ה‬
‫‪.7‬‬
‫(‪ )1‬זכָּ אּות = בסיס וצורן סופי‬
‫זכאי = שורש ומשקל‬
‫(‪ )2‬זכאי ‪,‬‬
‫זכָּ אּות‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫תרגיל ‪169‬‬
‫שמות הגזורים לפי‬
‫שורש ומשקל‬
‫סבלָּן‬
‫פצָּ צָּ ה‬
‫עדּוד‬
‫ראיָּ ה‬
‫אּורה‬
‫ת ָּ‬
‫וסּות‬
‫ָּש ָּרת‬
‫ָּקריא‬
‫מקלחת‬
‫התפָּ רצּות‬
‫תעֲלּול‬
‫חֲ ציָּ ה‬
‫פ ָּרעוֹן‬
‫שמות הגזורים לפי בסיס וצורן סופי‬
‫בסיס עברי‬
‫וסיומת עברית‬
‫בסיס לועזי‬
‫וסיומת עברית‬
‫בסיס לועזי‬
‫וסיומת לועזית‬
‫בסיס עברי‬
‫וסיומת לועזית‬
‫סבלָּנּות‬
‫סוֹכנּות‬
‫שיטָּ תי‬
‫מנהָּ לָּן‬
‫חקלאי‬
‫מחשבוֹן‬
‫מוֹנית‬
‫טֶ לֶפוֹנאי‬
‫עשביָּ ה‬
‫סידָּ ן‬
‫יעילּות‬
‫צבָּ אי‬
‫אֲ וָּזיָּ ה‬
‫כפית‬
‫דֶ קו ָֹּרטוֹר‬
‫כימאי‬
‫בנקאי‬
‫פיסיקאי‬
‫קוֹנדיטוֹריָּה‬
‫סָּ נגוֹריָּה‬
‫צֶ 'לָּן‬
‫אוֹפוֹזיציוֹנֶר‬
‫מיליוֹנֶר‬
‫אוֹפטוֹמֶ טריסט‬
‫יטריסט‬
‫ג ָּ‬
‫ַאסטרוֹלוֹג‬
‫טרקטוֹריסט‬
‫פלמחניק‬
‫מוֹשבניק‬
‫מּוסכניק‬
‫קיבּוצניק‬
‫מילּואימניק‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫תרגיל ‪170‬‬
‫א‪.‬‬
‫משמעויות‪:‬‬
‫הקטנה‪ :‬ילדוֹן‪ ,‬עכבָּ רוֹן‪ ,‬ספלוֹן‪ ,‬שדוֹן‪ ,‬בקבּוקוֹן‪ַ ,‬ארנָּבוֹן‪ַ ,‬ארנָּקוֹן‬
‫מכשיר‪ :‬סביבוֹן‪ ,‬הֲ ליכוֹן‪ָּ ,‬שעוֹן‪ ,‬שפָּ תוֹן‬
‫אוסף‪ַ :‬אלפוֹן‪ ,‬ת ָּקנוֹן‪ ,‬מחירוֹן ‪ ,‬חידוֹן‬
‫ב‪.‬‬
‫מילה חדשה‬
‫פצעון‬
‫משמעות צורן‬
‫הקטנה‬
‫‪.1‬‬
‫גופיה‬
‫חלק לבוש‬
‫‪.2‬‬
‫כוסית‬
‫הקטנה‬
‫‪.3‬‬
‫צינורית‬
‫הקטנה‬
‫‪.4‬‬
‫ימאי‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪.5‬‬
‫תעריפון‬
‫אוסף ‪ /‬קבוצה‬
‫‪.6‬‬
‫סבלות‬
‫תכונה‬
‫‪.7‬‬
‫אווירון‬
‫מכשיר ‪ /‬כלי‬
‫‪.8‬‬
‫ציונות‬
‫שם מופשט‬
‫‪.9‬‬
‫קולני‬
‫שם תואר ‪ /‬בעל תכונה‬
‫‪ .11‬דגלן‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪ .11‬במאי‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪ .12‬גורלי‬
‫שם תואר‬
‫‪ .13‬מורכבות‬
‫שם מופשט‬
‫‪ .14‬רוקחות‬
‫מקצוע‬
‫‪ .15‬פרדסן‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪ .16‬כימאי‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪ .17‬תסריטאי‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪ .18‬אכזרי‬
‫שם תואר‬
‫‪ְ .19‬תקּופוֹן‬
‫כתב עת‬
‫‪ .21‬כמות‬
‫שם מופשט‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫מילה חדשה‬
‫משמעות צורן‬
‫‪ .21‬משפטן‬
‫בעל מקצוע‬
‫‪ .22‬תחביבן‬
‫תכונה‬
‫‪ .23‬עורפי‬
‫שם תואר‬
‫‪ .24‬חללית‬
‫כלי תחבורה‬
‫‪ .25‬צמיגיה‬
‫מקום‬
‫‪ .26‬בגרות‬
‫תכונה‬
‫‪ .27‬מצחיקן‬
‫תכונה‬
‫תרגיל ‪171‬‬
‫א‪. 1 .‬‬
‫עָּ לוֹן ‪ -‬משמעות הצורן הסופי‪ :‬כתב עת‪ ,‬השאר אוסף ‪ /‬קבוצה‬
‫‪.2‬‬
‫חוֹבְ בָּ ן ‪ -‬משמעות הצורן הסופי‪ :‬בעל תכונה‪ ,‬השאר בעל מקצוע‬
‫‪.3‬‬
‫ַת ְחתוֹן ‪ -‬משמעות הצורן הסופי‪ :‬סדר‪ ,‬השאר הקטנה‬
‫‪.4‬‬
‫גְ מישּות ‪ -‬משמעות הצורן הסופי‪ :‬תכונה‪ ,‬השאר שם מופשט‬
‫‪.5‬‬
‫פָּ עוֹטוֹן ‪ -‬משמעות הצורן הסופי‪ :‬מקום‪ ,‬השאר הקטנה‬
‫‪.6‬‬
‫ידנית ‪ -‬משמעות הצורן הסופי‪ :‬מכשיר‪ ,‬השאר כלי תחבורה‬
‫צֵ ָּ‬
‫‪.7‬‬
‫ַנגָּרּות ‪ -‬משמעות הצורן הסופי‪ :‬מקצוע‪ ,‬השאר שם מופשט‬
‫‪.8‬‬
‫ְמכָּלית ‪ -‬משמעות הצורן הסופי‪ :‬כלי תחבורה‪ ,‬השאר הקטנה‬
‫‪.9‬‬
‫תו ְֹקפָּ ן ‪ -‬משמעות הצורן הסופי‪ :‬תכונה‪ ,‬השאר בעל מקצוע‬
‫‪.10‬‬
‫קֻּ פַ אי ‪ -‬משמעות הצורן הסופי‪ :‬מקצוע‪ ,‬השאר מקום‬
‫‪.11‬‬
‫עַ ְצבָּ ני ‪ -‬משמעות הצורן הסופי‪ :‬תכונה‪ ,‬השאר שם תואר‬
‫‪.12‬‬
‫ידן ‪ -‬משמעות הצורן הסופי‪ :‬תכונה‪ ,‬השאר בעל מקצוע‬
‫מַ פְ ס ָּ‬
‫‪.13‬‬
‫עַ נְוְ תָּ ן ‪ -‬משמעות הצורן הסופי‪ :‬בעל מקצוע‪ ,‬השאר הקטנה‬
‫‪.14‬‬
‫מַ ְחסָּ נית ‪ -‬משמעות הצורן הסופי‪ :‬מכשיר‪ ,‬השאר כלי תחבורה‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫(‪ )1‬יוצא דופן מבחינת המשמעות של הצורן הסופי‪ :‬מטריָּ ה (מכשיר ‪ /‬כלי‪ ,‬השאר מקום)‬
‫(‪ )2‬מאפיה ‪ /‬מסגריה ‪ /‬מעדניה וכו'‪....‬‬
‫‪.2‬‬
‫(‪ )1‬יוצא דופן מבחינת המשמעות של הצורן הסופי‪ :‬ילדּות (שם מופשט‪ ,‬השאר בעל מקצוע)‬
‫(‪ )2‬חואי ‪ /‬חקלאי ‪ /‬רפתן ‪ /‬תחזוקן וכו'‪....‬‬
‫‪.3‬‬
‫יקן (תכונה‪ ,‬השאר בעל מקצוע)‬
‫(‪ )1‬יוצא דופן מבחינת המשמעות של הצורן הסופי‪ :‬מצח ָּ‬
‫(‪ )2‬שחמטאי ‪ /‬פזמונאי ‪ /‬חצוצרן ‪ /‬ספרן וכו'‪.....‬‬
‫‪.4‬‬
‫(‪ )1‬יוצא דופן מבחינת המשמעות של הצורן הסופי‪ :‬לבָּ נוֹני (מוצא‪ ,‬השאר שם תואר)‬
‫(‪ )2‬גלותי ‪ /‬המוני ‪ /‬מקורי ‪ /‬צפוני ‪ /‬ראשוני וכו' ‪......‬‬
‫‪.5‬‬
‫(‪ )1‬יוצא דופן מבחינת המשמעות של הצורן הסופי‪ :‬חוֹלמָּ ן (תכונה‪ ,‬השאר בעל מקצוע)‬
‫(‪ )2‬יבואן ‪ /‬כרטיסן ‪ /‬טלפונאי ‪ /‬מזנונאי וכו' ‪......‬‬
‫‪.6‬‬
‫(‪ )1‬יוצא דופן מבחינת המשמעות של הצורן הסופי‪ :‬שַאפ ָּתנּות (תכונה‪ ,‬השאר הקטנה)‬
‫(‪ )2‬אבטיחון ‪ /‬ספלון ‪ /‬עכברון ‪ /‬ארונית ‪ /‬משורית וכו'‪....‬‬
‫תרגיל ‪172‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫א‪.‬‬
‫מפתָּ ה = מ' פה"פ (עבר נסתר‪ :‬מפָּ ה‪ ,‬שורש‪ :‬מ‪-‬פ‪-‬י‪/‬ה)‬
‫מיפָּ ה = מ' תחילית (עבר נסתר‪ :‬יפָּ ה‪ ,‬שורש‪ :‬י‪-‬פ‪-‬י‪/‬ה)‬
‫ב‪.‬‬
‫שורש‪ :‬מ‪-‬פ‪-‬י‪/‬ה‪ .‬שורש זה הוא גזור שם מהמילה מַ פָּ ה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫(‪ )1‬מפית‬
‫(‪ )2‬הקטנה‬
‫א‪.‬‬
‫שורש ומשקל‪ :‬מציָּ ן ‪ ,‬משָאב ‪ ,‬שפּור ‪ ,‬למּוד ‪ ,‬רכּוז‬
‫הפחָּ תת (הַ פְ חָּ תָּ ה‪ .‬הפחתת היא צורת נסמך‪ , ).‬השמָּ נָּה‬
‫מניעת (מניעה‪ .‬מניעת היא צורת נסמך) ‪ ,‬פקּוח‬
‫בסיס וצורן סופי‪ :‬מּודָּ עּות ‪ ,‬אנוֹשּות ‪ ,‬זמינּות ‪ ,‬איכּות‬
‫ב‪.‬‬
‫שנּוע‪ :‬הוספת האות ש' לפני אותיות‪ .‬השורש המקורי‪ :‬נ‪-‬ו‪-‬ע‬
‫מחזּור‪ :‬שורש ראשוני‪ :‬ח‪-‬ז‪-‬ר‪ .‬מילה מהשורש‪ :‬מַ ְחז ֹור > שורש תנייני‪ :‬מ‪-‬ח‪-‬ז‪-‬ר‬
‫ג‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫מב ֶק ֶרת ‪ ,‬מנ ֶט ֶרת ‪ ,‬מפקחת = בניין פועל (שים זיהוי‪ :‬קובוץ בפה"פ)‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ )1‬בריאּות = בסיס וצורן סופי‬
‫(‪ )2‬שורש ומשקל‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫‪.3‬‬
‫א‪.‬‬
‫לְ מַ לֵא = נל"א‬
‫לפְ נוֹת = נל"י‪/‬ה‬
‫לְ ה ְתיַעֵ ץ = נפו"י נוטה על דרך השלמים‪( .‬הערה‪ :‬בבניינים הכבדים‪ :‬פיעל‪ ,‬פועל והתפעל הנטייה‬
‫היא על דרך השלמים‪).‬‬
‫לְ בַ צֵ עַ = שלמים‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ )1‬מתחזָּקים = ת‪-‬ח‪-‬ז‪-‬ק‪ ,‬פועל‬
‫(‪ )2‬השורש הראשוני של השורש ת‪-‬ח‪-‬ז‪-‬ק היה ח‪-‬ז‪-‬ק‪ .‬והמילה מהקטע בעלת השורש הראשוני‬
‫זּוקה‪.‬‬
‫(המקורי) היא תח ָּ‬
‫ג‪.‬‬
‫(‪ )1‬שתיָּ ה‬
‫(‪ )1 )2‬בריאּות ‪ ,‬שג ָּרתי ‪ ,‬ביתי‬
‫‪)2‬‬
‫ד‪.‬‬
‫שורש ומשקל (מת ָּקן)‬
‫(‪ )1‬נקודת שוני אחת בין שתי הצורות‪ :‬הגזרה (נקּוי = נל"י‪/‬ה‪ ,‬חטּוי = נל"א)‬
‫(‪ )1 )2‬חטּוי ‪ -‬המילים זהות בגזרה (נל"א)‬
‫‪ )2‬הפעלים דומים בזמן ובגוף‬
‫מעוֹדֶ דֶ ת [גזרה‪ :‬עו"י‪ ,‬בניין‪ :‬פיעל‪ ,‬זמן‪ :‬הווה‪ ,‬גוף‪ :‬נסתרת (היא)]‬
‫ירה [גזרה‪ :‬שלמים‪ ,‬בניין‪ :‬הפעיל‪ ,‬זמן‪ :‬הווה‪ ,‬גוף‪ :‬נסתרת (היא)]‬
‫מגב ָּ‬
‫תרגיל ‪173‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)4‬‬
‫(‪)4‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)2‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫תרגיל ‪174‬‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בעל מקצוע‬
‫בסיס וצורן סופי‪ָ :‬אצָּ ן‪ ,‬מנוֹפאי‪ָּ ,‬תכניתָּ ן‪ ,‬פרסּומאי‪ ,‬בנאי‬
‫שורש ומשקל‪ :‬מתַאגרף‪ ,‬צפָּ ר‪ ,‬סוֹהר‪ ,‬מַארגן‪ ,‬ממחֶ ה‪ ,‬כו ֶֹרה‪,‬‬
‫‪.2‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מקומות‬
‫צרכָּניָּ ה = בסיס וצורן סופי‪ .‬דרך התצורה של שאר המילים היא שורש ומשקל‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫א‪.‬‬
‫מזכירּות (דרך התצורה היא בסיס וצורן סופי‪ .‬דרך התצורה של שאר המילים היא שורש‬
‫ומשקל‪).‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הזָּכרּות = שורש‪ :‬ז‪-‬כ‪-‬ר ‪ +‬משקל ה ָּק ְטלּות (שם פעולה בבניין נפעל)‬
‫מזכָּר = שורש‪ :‬ז‪-‬כ‪-‬ר ‪ +‬משקל מ ְקטָּ ל‬
‫ז ָּכרוֹן = שורש‪ :‬ז‪-‬כ‪-‬ר ‪ +‬משקל קטָּ ל ֹון‬
‫הזכ ָָּּרה = שורש‪ :‬ז‪-‬כ‪-‬ר ‪ +‬משקל הַ ְקטָּ ָּלה (שם פעולה בבניין הפעיל)‬
‫מזכיר = שורש‪ :‬ז‪-‬כ‪-‬ר ‪ +‬משקל מַ ְקטיל‬
‫א‪.‬‬
‫ד ָּרמָּ ה (דרך התצורה היא שורש ומשקל‪ .‬דרך התצורה של שאר המילים היא בסיס וצורן סופי‪).‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ַאדריכָּלּות = בסיס‪ :‬אדריכל ‪ +‬צורן סופי‪ :‬םּות‬
‫תלישּות = בסיס‪ :‬תלוש ‪ +‬צורן סופי‪ :‬םּות‬
‫‪.4‬‬
‫אֲ רוֹנית = בסיס‪ :‬ארון ‪ +‬צורן סופי‪ :‬םית‬
‫סימָּ ניָּ ה = בסיס‪ :‬סימן ‪ +‬צורן סופי‪ :‬ם ָּיה‬
‫נזילּות = בסיס‪ :‬נזיל ‪ +‬צורן סופי‪ :‬םּות‬
‫‪.5‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שירוֹן‬
‫מָּ כוֹן (שורש‪ :‬כ‪-‬ו‪-‬נ)‬
‫‪.6‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מכוֹנָּאּות‬
‫משחָּ ה (שורש‪ :‬מ‪-‬ש‪-‬ח)‬
‫‪.7‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תחתית‬
‫תלּות (שורש‪ :‬ת‪-‬ל‪-‬י‪/‬ה)‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫רק ָּדן‪,‬‬
‫דוֹבר‪ ,‬בד ָּרן‬
‫תרגיל ‪175‬‬
‫‪ .1‬צורן גזירה‬
‫‪.2‬‬
‫צורן נטייה (לציון רבים)‬
‫‪ .3‬צורן גזירה‬
‫‪ .4‬צורן גזירה‬
‫‪ .5‬צורן גזירה‬
‫‪ .6‬צורן גזירה‬
‫‪.7‬‬
‫צורן נטייה (לציון שייכות)‬
‫‪ .8‬צורן גזירה‬
‫‪ .9‬צורן גזירה‬
‫‪ .11‬צורן גזירה‬
‫‪ .11‬צורן גזירה‬
‫‪ .12‬צורן נטייה (לציון רבים)‬
‫‪ .13‬צורן גזירה‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫תרגיל ‪176‬‬
‫‪ .1‬מוֹריהֶ ם = המורים שלהם > הצורן הסופי לציון שייכות‪ .‬תפקיד הצורן הסופי‪ :‬צורן נטייה‪.‬‬
‫‪ .2‬מקדֶ ֶשת = את מקודשת > הצורן הסופי לציון הגוף‪ .‬תפקיד הצורן הסופי‪ :‬צורן נטייה‪.‬‬
‫‪ .3‬פתאוֹמי = פתאום ‪ +‬צורן סופי םי > נוצרה מילה חדשה‪ .‬תפקיד הצורן הסופי הוא צורן גזירה‪.‬‬
‫‪ .4‬התקדמ ֶתם = אתם התקדמתם > הצורן הסופי לציון הגוף‪ .‬תפקיד הצורן הסופי‪ :‬צורן נטייה‪.‬‬
‫‪ .5‬התקדמּותָּ ם = ההתקדמות שלהם > הצורן הסופי לציון שייכות‪ .‬תפקיד הצורן הסופי‪ :‬צורן נטייה‪.‬‬
‫‪ .6‬תרנגוֹלוֹתיהֶ ן = התרנגולת שלהן > הצורן הסופי לציון שייכות‪ .‬תפקיד הצורן הסופי‪ :‬צורן נטייה‪.‬‬
‫חּושתנּו = התחושות שלנו > הצורן הסופי לציון שייכות‪ .‬תפקיד הצורן הסופי‪ :‬צורן נטייה‪.‬‬
‫‪ .7‬ת ָּ‬
‫‪ .8‬תשלפי = את תשלפי > הצורן הסופי לציון הגוף‪ .‬תפקיד הצורן הסופי‪ :‬צורן נטייה‪.‬‬
‫‪ .9‬מפרסֶ מֶ ת = את מפורסמת > הצורן הסופי לציון הגוף‪ .‬תפקיד הצורן הסופי‪ :‬צורן נטייה‪.‬‬
‫‪ .11‬חֲ צוֹצ ָּרן = חצוצרה ‪ +‬צורן סופי ָּםן > נוצרה מילה חדשה‪ .‬תפקיד הצורן הסופי הוא צורן גזירה‪.‬‬
‫‪ .11‬פקיד מֶ משלתי = ממשלה ‪ +‬צורן סופי םי > נוצרה מילה חדשה‪ .‬תפקיד הצורן הסופי הוא צורן‬
‫גזירה‪.‬‬
‫‪ .12‬מֶ מ ָּשלוֹת = הצורן הסופי לציון הריבוי‪ .‬תפקיד הצורן הסופי‪ :‬צורן נטייה‪.‬‬
‫‪ .13‬תפקידָּ ּה = התפקיד שלה > הצורן הסופי לציון שייכות‪ .‬תפקיד הצורן הסופי‪ :‬צורן נטייה‪.‬‬
‫‪ .14‬תיקיָּ ה = תיק ‪ +‬צורן סופי םיָּה > נוצרה מילה חדשה‪ .‬תפקיד הצורן הסופי הוא צורן גזירה‪.‬‬
‫‪ .15‬רוֹקחּות = רוקח ‪ +‬צורן סופי םּות > נוצרה מילה חדשה‪ .‬תפקיד הצורן הסופי הוא צורן גזירה‪.‬‬
‫‪ .16‬הנדסאי = הנדסה ‪ +‬צורן סופי םַ אי > נוצרה מילה חדשה‪ .‬תפקיד הצורן הסופי הוא צורן גזירה‪.‬‬
‫‪ .17‬הכ ָָּּרה = שורש (נ‪-‬כ‪-‬ר) ‪ +‬משקל (הַ ְקטָּ לָּה) > נוצרה מילה חדשה‪ .‬תפקיד הצורן הסופי הוא צורן‬
‫גזירה‪.‬‬
‫‪ .18‬הכר ֶתם = אתם הכרתם > הצורן הסופי לציון הגוף‪ .‬תפקיד הצורן הסופי‪ :‬צורן נטייה‪.‬‬
‫‪ .19‬הכ ָָּּרתָּ ם = ההכרה שלהם > הצורן הסופי לציון שייכות‪ .‬תפקיד הצורן הסופי‪ :‬צורן נטייה‪.‬‬
‫‪ .21‬מבל ֶגנֶת = את מבלגנת > הצורן הסופי לציון הגוף‪ .‬תפקיד הצורן הסופי‪ :‬צורן נטייה‪.‬‬
‫‪ .21‬תעֲשיָּ תי= תעשיה ‪ +‬צורן סופי םי > נוצרה מילה חדשה‪ .‬תפקיד הצורן הסופי הוא צורן גזירה‪.‬‬
‫‪ .22‬שעוֹנים = הצורן הסופי לציון הריבוי‪ .‬תפקיד הצורן הסופי‪ :‬צורן נטייה‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫הסבר‪ :‬הצורן הסופי במילה שעון הוא צורן גזירה (שעה ‪ +‬צורן סופי םוֹן)‪ .‬המילה שעון היא מילה‬
‫חדשה‪ ,‬ואילו המילה שעונים היא הריבוי של המילה שעון ולכן הצורן הסופי הוא צורן נטייה‪.‬‬
‫‪ .23‬סכָּריוֹת = הצורן הסופי לציון הריבוי‪ .‬תפקיד הצורן הסופי‪ :‬צורן נטייה‪.‬‬
‫‪ .24‬סכָּריָּ ה = סוכר ‪ +‬צורן סופי םיָּה > נוצרה מילה חדשה‪ .‬תפקיד הצורן הסופי הוא צורן גזירה‪.‬‬
‫תרגיל ‪177‬‬
‫‪.1‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫צורן גזירה‬
‫צורן נטייה‬
‫‪.2‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫צורן נטייה‬
‫צורן גזירה‬
‫‪.3‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫צורן גזירה‬
‫צורן נטייה‬
‫‪.4‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫צורן גזירה‬
‫צורן נטייה‬
‫‪.5‬‬
‫‪-‬‬
‫צורן נטייה‬
‫‪-‬‬
‫צורן גזירה‬
‫‪.6‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫צורן גזירה‬
‫צורן נטייה‬
‫‪.7‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫צורן נטייה‬
‫צורן גזירה‬
‫‪.8‬‬
‫‪-‬‬
‫צורן גזירה‬
‫‪-‬‬
‫צורן נטייה‬
‫‬‫‪-‬‬
‫צורן גזירה‬
‫צורן נטייה‬
‫‪.9‬‬
‫‪- .10‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫צורן נטייה‬
‫צורן גזירה‬
‫צורן נטייה‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫תרגיל ‪178‬‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫(‪ )1‬בסיס וצורן סופי‬
‫(‪ )2‬שם תואר‬
‫ב‪.‬‬
‫תפקיד הצורן הסופי במילים שבסעיף א' הוא צורן גזירה‪ ,‬ואילו תפקיד הצורן הסופי בסעיף זה‬
‫הוא צורן נטייה (לדוגמה‪ַ :‬כ ְספי = הכסף שלי)‬
‫תרגיל ‪179‬‬
‫התשובה מבוססת על ההבחנה בין צורן גזירה לבין צורת נטייה‪.‬‬
‫טור א‬
‫טור ב‬
‫צורן גזירה‬
‫(בסיס‪ :‬ירושלים ‪ +‬צורן םי)‬
‫נצלָּנּות (בסיס‪ :‬נצלן ‪ +‬צורן םּות)‬
‫צורן נטייה – הצַ לְ ֶתם (צורן לציון גוף נוכחים ‪ -‬אתם)‬
‫ְמנֻּצֶ ֶלת (צורן לציון גוף נקבה)‬
‫צורן נטייה‬
‫(התסריט שלהן)‬
‫דבריהֶ ם (צורן נטייה לציון שייכות‪ :‬הדברים שלהם)‬
‫צורן גזירה – ב ְרזיָּה (בסיס‪ :‬ברז ‪ +‬צורן םיָּה)‬
‫יקאי (בסיס‪ :‬קומדיה ‪ +‬צורן ַםאי)‬
‫קוֹמ ַ‬
‫צורן נטייה‬
‫(ההרגשה שלהם)‬
‫משימוֹת (צורן לציון רבות)‬
‫צורן גזירה – עתוֹן (בסיס ‪ +‬צורן םוֹן)‬
‫שַ יָּכּות (בסיס‪ :‬שיך ‪ +‬צורן םּות)‬
‫צורן גזירה‬
‫(בסיס‪ :‬פצע ‪ +‬צורן םוֹן)‬
‫חּואי (בסיס‪ :‬חוה ‪ +‬צורן ַםאי)‬
‫צורן נטייה – ְמ ַדבְ רים (צורן לציון רבים)‬
‫פְ ַר ְש ֶתן (צורן לציון גוף נוכחות – אתן)‬
‫צורן נטייה‬
‫(צורן לציון רבות)‬
‫דוֹדנּו (צורן נטייה לציון שייכות‪ :‬הדוד שלנו)‬
‫צורן גזירה – כ ְַרטיסיָּה (בסיס ‪ :‬כרטיס ‪ +‬צורן ם ָּיה)‬
‫יחּודי (בסיס‪ :‬יחוד ‪ +‬צורן םי)‬
‫צורן נטייה‬
‫(האופי שלו)‬
‫צלָּקוֹת (צורן נטייה לציון ריבוי נקבה)‬
‫צורן גזירה – ְמליחּות (בסיס‪ :‬מלוח ‪ +‬צורן םּות)‬
‫ְמקוֹמוֹן (בסיס‪ :‬מקום ‪ +‬צורן םוֹן)‬
‫צורן נטייה‬
‫(ראיתי אותה)‬
‫צעירים (צורן נטייה לציון רבים)‬
‫צורן גזירה – ַקעֲרית (בסיס ‪ :‬קערה ‪ +‬צורן םית)‬
‫נוֹכְ חי (בסיס‪ :‬נוכח ‪ +‬צורן םי)‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫טור א‬
‫טור ב‬
‫צורן גזירה‬
‫(בסיס‪ :‬קול ‪ +‬צורן םי)‬
‫מהּות (בסיס‪ :‬מה ‪ +‬צורן םּות)‬
‫צורן נטייה – ְמסֻּ מָּ נים (צורן לציון רבים)‬
‫פַ חיוֹת (צורן לריבוי נקבה)‬
‫צורן גזירה‬
‫(בסיס‪ :‬חקלאות ‪ +‬צורן םַ אי)‬
‫צמחיָּ ה (בסיס‪ :‬צמח ‪ +‬צורן ם ָּיה)‬
‫צורן נטייה – צו ְֹמחוֹת (צורן לציון ריבוי נקבה)‬
‫ְצמָּ חֶ יהָּ (צורן לציון שייכות‪ :‬הצמחים שלה)‬
‫צורן נטייה‬
‫(החיסכון שלי)‬
‫מטָּ עים (צורן נטייה לציון רבים)‬
‫צורן גזירה – ַקלּות (בסיס‪ :‬קל ‪ +‬צורן םּות)‬
‫זְ בּובוֹן (בסיס‪ :‬זבוב ‪ +‬צורן םוֹן)‬
‫צורן נטייה‬
‫(אהבתי אותך)‬
‫מאֲ כָּלים צורן נטייה לציון ריבוי זכר (רבים)‬
‫צורן גזירה – ְצבָּ אי (בסיס‪ :‬צבא ‪ +‬צורן םי)‬
‫פַ ְח ָּדנּות (בסיס‪ :‬פחדן ‪ +‬צורן םּות)‬
‫צורן גזירה‬
‫(בסיס‪ :‬תמים ‪ +‬צורן םּות)‬
‫טבעי (בסיס‪ :‬טבע ‪ +‬צורן םי)‬
‫צורן נטייה – מַ ְחשָּ בוֹת (לציון ריבוי נקבה)‬
‫עֵ צים (לציון ריבוי זכר)‬
‫צורן גזירה‬
‫(בסיס‪ :‬אוסטרליה ‪ +‬צורן םי)‬
‫טֶ ניסאי (בסיס‪ :‬טניס ‪ +‬צורן ַםאי)‬
‫צורן נטייה – ְמ ַר ֶגשֶ ת (לציון נקבה)‬
‫טַ בָּ חיוֹת (לציון ריבוי נקבה)‬
‫צורן נטייה‬
‫(הספיגה שלהן)‬
‫טיּולינּו צורן נטייה לציון שייכות (הטיולים שלנו)‬
‫צורן גזירה – יוֹמוֹן (בסיס‪ :‬יום ‪ +‬צורן םוֹן)‬
‫ְשליחּות (בסיס‪ :‬שליח ‪ +‬צורן םּות)‬
‫צורן גזירה‬
‫(בסיס‪ :‬יהודי ‪ +‬צורן םּות)‬
‫יבּוָאן (בסיס‪ :‬יבוא ‪ +‬צורן ָּםן)‬
‫צורן נטייה – יְ בּוָאניוֹת (לציון ריבוי זכר)‬
‫יְ הּודים (לציון ריבוי זכר)‬
‫צורן נטייה‬
‫(טיפחתי אותה)‬
‫עֲציצָּ יו צורן נטייה לציון שייכות (העציצים שלו)‬
‫צורן גזירה – ֵרעּות (בסיס‪ :‬רע (חבר) ‪ +‬צורן םּות‬
‫יקאי (בסיס‪ :‬בוטניקה ‪ +‬צורן ַםאי)‬
‫בוֹטָּ נ ַ‬
‫גזירה‬
‫(בסיס‪ :‬איתור ‪ +‬צורן םית)‬
‫(בסיס‪ :‬שקדן ‪ +‬צורן םּות)‬
‫שקדָּ נּות‬
‫צורן נטייה – מַ חֲ בַ תוֹת (לציון ריבוי נקבה)‬
‫חֻּ לְ צָּ תי (לציון שייכות ‪ -‬החולצה שלי)‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫טור א‬
‫טור ב‬
‫צורן נטייה‬
‫לציון גוף ראשון (אני)‬
‫למדתיהָּ צורן לציון מילת יחס "את" (לימדתי אותה)‬
‫צורן גזירה – ַרעְ י ֹונַאי (בסיס‪ :‬רעיון ‪ +‬צורן ַםאי)‬
‫אּורן (בסיס‪ :‬תפאורה ‪ +‬צורן ָּםן)‬
‫ַתפְ ָּ‬
‫גזירה‬
‫(בסיס‪ :‬תצפית ‪ +‬צורן םָּ ן)‬
‫גלגלית ( ְס ֶקט) (בסיס‪ :‬גלגל ‪ +‬צורן םית)‬
‫צורן נטייה – פ ְסלְ ָך (צורן לציון שייכות (הפסל שלך)‬
‫יקה (צורן לציון נקבה)‬
‫מַ ְדב ָּ‬
‫גזירה‬
‫(בסיס‪ :‬כלכלה ‪ +‬צורן םי)‬
‫כלכלָּן (בסיס‪ :‬כלכלה ‪ +‬צורן ָּםן)‬
‫צורן נטייה – כַלְ כָּלוֹת (צורן לציון ריבוי נקבה)‬
‫כלְ כַ לְ תי (צורן לציון שייכות ‪ -‬הכלכלה שלי)‬
‫גזירה‬
‫(בסיס‪ :‬י ֶֶרק ‪ +‬צורן ָּםן)‬
‫שריוֹנית (בסיס‪ :‬שריון ‪ +‬צורן םית)‬
‫צורן נטייה – ְמקֻּ בֶ לֶת (צורן לציון נקבה)‬
‫מ ְש ָּקפֶ יהָּ (צורן לציון שייכות ‪ -‬המשקפיים שלה)‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫תרגיל ‪180‬‬
‫א‪.‬‬
‫רב‪-‬מֶ ֶכר ‪ ,‬אי‪-‬הבנה ‪ ,‬דו‪-‬חודשי ‪ ,‬מד‪-‬גובה ‪ ,‬מיני‪-‬בוס ‪ ,‬אל‪-‬יסודי ‪ ,‬חד‪-‬פעמי ‪ ,‬בר‪-‬מצווה‬
‫טרום‪-‬חובה ‪ ,‬תת‪-‬אלוף ‪ ,‬על‪-‬אנושי‬
‫ב‪.‬‬
‫קולנוע ‪ ,‬שמרטף ‪ ,‬כדורעף ‪ ,‬רמקול ‪ ,‬אלחוט ‪ ,‬גלעֵ ד‬
‫ג‪.‬‬
‫מגדלור‪ ,‬רכבל‪ ,‬רמזור‪ ,‬ברוז‪ ,‬זרקור‪ ,‬חמשיר‪ ,‬מחזמר‬
‫תרגיל ‪181‬‬
‫בסיס‬
‫וצורן תחילי‬
‫בסיס וצורן‬
‫סופי‬
‫בסיס ובסיס‬
‫של ָּדג‬
‫‪X‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪X‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫תרגיל ‪182‬‬
‫שורש‬
‫ומשקל‬
‫‪.1‬‬
‫בסיס‬
‫וצורן סופי‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫בסיס‬
‫וצורן תחילי‬
‫בסיס ובסיס‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.23‬‬
‫‪.24‬‬
‫‪.25‬‬
‫‪X‬‬
‫‪( X‬בעל לשון)‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫שורש‬
‫ומשקל‬
‫בסיס‬
‫וצורן סופי‬
‫בסיס‬
‫וצורן תחילי‬
‫‪.26‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.27‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.28‬‬
‫בסיס ובסיס‬
‫‪X‬‬
‫‪.29‬‬
‫‪.31‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.31‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.32‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.33‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.34‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.35‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.36‬‬
‫‪.37‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.38‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.39‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.41‬‬
‫‪.41‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.42‬‬
‫‪.43‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.44‬‬
‫‪.45‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.46‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.47‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.48‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.49‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.51‬‬
‫‪.51‬‬
‫‪X‬‬
‫‪( X‬פלא‪+‬פון)‬
‫‪.52‬‬
‫‪.53‬‬
‫‪X‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫שורש‬
‫ומשקל‬
‫בסיס‬
‫וצורן סופי‬
‫בסיס‬
‫וצורן תחילי‬
‫בסיס ובסיס‬
‫‪X‬‬
‫‪.54‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.55‬‬
‫‪.56‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.57‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.58‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.59‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.61‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.61‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.62‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.63‬‬
‫תרגיל ‪183‬‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫(‪ )1‬מָּ לוֹן = שורש ומשקל‬
‫(‪ )2‬בסיס וצורן סופי‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ )1‬מלוֹנית = מילה ‪ +‬צורן םוֹן במשמעות אוסף‪/‬קבוצה ‪ +‬צורן סופי םית במשמעות הקטנה‬
‫(‪ )2‬בסיס וצורן תחילי‬
‫(‪ )3‬מָּ סָּ ְך = ס‪-‬כ‪-‬כ‪ ,‬מכשיר = מַ ְקטיל‪ ,‬מקלֶדֶ ת = מ ְקטֶ לֶת‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫(‪ )1‬דר ָּשנּות = בסיס וצורן סופי‬
‫(‪ )2‬שורש ומשקל‬
‫ישה ‪ -‬בקשה תקיפה‬
‫(‪ )1 )3‬דר ָּ‬
‫‪ )2‬ארבע המילים הנותרות בנושא דתי (סייג‪ ,‬מדרשה היא מוסד עיוני או מקצועי להשכלה על‬
‫תיכונית‪ ,‬לאו דווקא בנושא דתי)‬
‫א‪.‬‬
‫(‪ )1‬תצפיתָּ ן = בסיס וצורן סופי‪ ,‬תצפית = שורש ומשקל‬
‫(‪ )2‬מצָּ ב = י‪-‬צ‪-‬ב‪ ,‬הופעל‪ ,‬צוֹפֶ ה = צ‪-‬פ‪-‬י‪/‬ה‪ ,‬קל‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ )1‬כן‪ .‬התצפיתן צופה בתזוזה של האויב‪ ,‬בשינוי המיקום שלו‬
‫(‪ )2‬ארגון או מפלגה‬
‫חבר הכנסת הקים תנועה פוליטית חדשה‪.‬‬
‫(‪ )3‬כן‪ .‬שתי המילים בגזרת עו"י (תנּועָּ ה = נ‪-‬ו‪-‬ע‪ ,‬תזּו ָּזה = ז‪-‬ו‪-‬ז)‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫(‪)1 )4‬‬
‫‪)2‬‬
‫‪.4‬‬
‫שנּוי = ש‪-‬נ‪-‬י‪/‬ה‪ ,‬פיעל‪ ,‬מקּום = מ‪-‬ק‪-‬מ‪ ,‬פיעל‪.‬‬
‫מקּום > שורש ראשוני‪ :‬ק‪-‬ו‪-‬מ‪ ,‬שם‪ :‬מָּ קום‪ .‬שורש תנייני‪ :‬מ‪-‬ק‪-‬מ‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הכ ָָּּרה = שורש ומשקל‪ ,‬תת‪-‬הכ ָָּּרה = בסיס וצורן תחילי‪ ,‬הכ ָָּּרתי = בסיס וצורן סופי‬
‫צורן נטייה (שייכות‪ :‬ההכרה שלי)‬
‫ג‪.‬‬
‫(‪ )1‬ע‪-‬ר‪-‬פ‪-‬ל‬
‫(‪ )2‬שורש גזור שם מהמילה ע ֲָּרפֶ ל‬
‫ד‪.‬‬
‫מצויים = מ‪-‬צ‪-‬א‬
‫שבה = ש‪-‬ו‪-‬ב‪ ,‬קל‬
‫הכרה = הפעיל‬
‫מישור = י‪-‬ש‪-‬ר‬
‫ה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫(‪ )1‬הַ ְחלָּמָּ ה = בניין הפעיל‬
‫(‪ )2‬אנו מאחלים לך החלמה מהירה‪ / .‬ההחלמה של החולה ארכה שבוע ימים‪.‬‬
‫(‪ )3‬החלמה = הבראה מפציעה ‪ /‬מחלה‪ .‬חולמים = לחשוב בזמן השינה‪...‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בר‪-‬ה ָּשגָּה = בסיס וצורן תחילי‪ ,‬ה ָּשגָּה = שורש ומשקל‬
‫צורן נטייה לציון שייכות (ה ָּשגוֹתיהֶ ם = ההשגות שלהם)‬
‫ג‪.‬‬
‫הצַ בְ תי = י‪-‬צ‪-‬ב‪ ,‬הפעיל‬
‫לְ הַ גיש = נ‪-‬ג‪-‬ש‬
‫ַתאֲ ריְך = תקטיל ‪ַ ,‬ת ְשלּום = תקטּול‬
‫הו ָֹּדעָּ ה = הַ ְקטָּ לָּה‪( .‬הודעה = י‪-‬ד‪-‬ע)‬
‫לידיעתך‪ ,‬המשקל של המילה מפְ ָּלגָּה הוא מ ְקטָּ לָּה‬
‫ד‪.‬‬
‫בר‪-‬ה ָּשגָּה = שניתן להשיג את הדבר (על פי ההקשר ניתן להשיג את היעד‪.‬‬
‫ה ָּשגוֹתיהֶ ם = הסתייגות‪ ,‬טענה סותרת‪ .‬על פי ההקשר‪ ,‬חברי המפלגה השמיעו את ההסתייגות‬
‫שלהם‪/‬ביקורת‪/‬התנגדות על תפקודו של היו"ר‪.‬‬
‫תרגיל ‪184‬‬
‫בע"פ = בעל פה‪ ,‬מוצ"ש = מוצאי שבת‪ ,‬חוה"מ = חול המועד‪ ,‬ארה"ב = ארצות הברית‬
‫אחה"צ = אחר הצהריים‪ ,‬מע"מ = מס ערך מוסף‪ ,‬ח"כ = חבר כנסת‪ ,‬אע"פ = אף על פי‬
‫חז"ל = חכמינו זכרונם לברכה‪ ,‬הנ"ל = הנזכר לעיל (למעלה) ‪ ,‬לפנה"ס = לפני הספירה‬
‫רצ"ב = רצוף בזה‪ ,‬עו"ד = עורך דין‪ ,‬ראשל"צ = ראשון לציון‪ ,‬ד"ש = דרישת שלום‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫תרגיל ‪185‬‬
‫בסיס‬
‫וצורן תחילי‬
‫בסיס‬
‫וצורן סופי‬
‫‪X‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫בסיס‬
‫ובסיס‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫שאילה‬
‫מלעז‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.23‬‬
‫‪.24‬‬
‫‪.25‬‬
‫ראשי תיבות‬
‫(נוטריקונים)‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.26‬‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫בסיס‬
‫וצורן תחילי‬
‫בסיס‬
‫וצורן סופי‬
‫בסיס‬
‫ובסיס‬
‫שאילה‬
‫מלעז‬
‫ראשי תיבות‬
‫(נוטריקונים)‬
‫‪X‬‬
‫‪.27‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.28‬‬
‫‪.29‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.31‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.31‬‬
‫‪.32‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.33‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.34‬‬
‫‪.35‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.36‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.37‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.38‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.39‬‬
‫‪.41‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.41‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.42‬‬
‫תרגיל ‪186‬‬
‫א‪.‬‬
‫בסיס וצורן סופי‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ )1‬שאילה מלעז‬
‫(‪ )2‬דומה‪ :‬דרך התצורה היא בסיס וצורן סופי‬
‫ההבדל‪ :‬הבסיס במילה גרפיקאי הוא לועזי‪ ,‬ואילו הבסיס במילים שבסעיף א' הוא עברי‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫(‪ )1‬הגאי‬
‫(‪ )2‬שורש ומשקל‬
‫ד‪.‬‬
‫(‪ )1‬שורש ומשקל‬
‫(‪ )2‬צורן נטייה לציון ריבוי (רבים ‪ /‬רבות)‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫‪ ‬סיכום‬
‫תרגיל ‪187‬‬
‫(‪ )1‬השמות שדרך תצורתם היא בסיס וצורן סופי (גזירה קווית)‪:‬‬
‫שקית‪ ,‬גשרוֹן‪ ,‬תברּוָאן‪ ,‬דריכּות‪ ,‬צוֹרפּות‪ ,‬פסלוֹן‪ ,‬חֶ שבוֹנאי‪ ,‬פלאי‪ ,‬משיבוֹן‪ ,‬מּוזיקאי‬
‫זּוקן‪ ,‬עינית‪ ,‬אֶ פ ָּשרּות‪ ,‬יהֲ לוֹמָּ ן‪ ,‬ישּות‬
‫הרפת ָּקן‪ ,‬חידוֹן‪ ,‬תח ָּ‬
‫(‪)2‬‬
‫בסיס ובסיס‬
‫(הרכב בסיסים‬
‫והלחם)‬
‫ראשי תיבות‬
‫(נוטריקונים)‬
‫שורש ומשקל‬
‫שאילה מלועזית‬
‫חמשיר‬
‫תמָּ נּון‬
‫ערפיח‬
‫רמקוֹל‬
‫דּורגֶל‬
‫כ ֶ‬
‫תפּוצ'יפס‬
‫גזעוֹל‬
‫תנ"ך‬
‫קק"ל‬
‫דמ"פ (דמי מפתח)‬
‫טיָּ ח‬
‫בצֶ ֶקת‬
‫פ ָּקדוֹן‬
‫נהיגָּה‬
‫תבּו ָּנה‬
‫בי ָּשן‬
‫צהֶ בֶ ת‬
‫מצֶ גֶת‬
‫מכאוֹב‬
‫מסוֹר‬
‫פחדָּ ן‬
‫שריטָּ ה‬
‫מצלמָּ ה‬
‫מצפן‬
‫דיאֶ ָּטה‬
‫ָּ'קט‬
‫ז ֶ‬
‫ָאק ֶדמיָּה‬
‫ָּ‬
‫יקה‬
‫פוֹליט ָּ‬
‫מָּ יוֹנֶז‬
‫הרמוֹניָּה‬
‫פֶ דיקּור‬
‫אוֹסקר‬
‫תרגיל ‪188‬‬
‫‪ .1‬מרסס‬
‫‪ .2‬גנבָּ ה‬
‫‪ .3‬מדב ָּקה‬
‫‪ .4‬מספָּ ָּרה‬
‫‪ .5‬מגל ָּשה‬
‫‪ .6‬מסנן‬
‫‪ .7‬מסוֹקים‬
‫‪ .8‬מזבָּ לָּה‬
‫‪ .9‬מסוֹרים‬
‫‪ .11‬מחדד‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫‪ .11‬שרפָּ ה‬
‫‪ .12‬מסרטָּ ה‬
‫‪ .13‬דליקים‬
‫‪ .14‬מכבָּ סָּ ה‬
‫‪ .15‬אֲ ספת‬
‫‪ .16‬מגהץ‬
‫‪ .17‬מנוֹעים‬
‫‪ .18‬מסחטָּ ה‬
‫‪ .19‬משדר‬
‫‪ .21‬מתפָּ ָּרה‬
‫‪ .21‬מפסק‬
‫‪ .22‬עֲברת‬
‫‪ .23‬מקלע‬
‫‪ .24‬מנוֹפים‬
‫‪ .25‬מקפצָּ ה‬
‫‪ .26‬נבלָּה ‪ /‬טרפָּ ה‬
‫‪ .27‬משגר‬
‫‪ .28‬משחָּ טָּ ה‬
‫‪ .29‬מבחנָּה‬
‫‪ .31‬מחצָּ בָּ ה (האות ח' משפיעה על הניקוד‪ ,‬פתח במקום חיריק‪ ,‬על פי משקל מ ְקטָּ לָּה למקומות‪ ,‬כגון‬
‫מ ְספָּ ָּרה)‬
‫‪ .31‬מד ָּרכָּה‪.‬‬
‫‪ .32‬מגרסָּ ה‬
‫‪ .33‬מספָּ נָּה ‪.‬‬
‫‪ .34‬ממט ָּרה‬
‫‪ .35‬מֶ חלָּף (השפעת העיצור הגוני (ח') על ניקוד המ')‬
‫‪ .36‬משוֹטים‬
‫‪ .37‬מרפָּ ָאה‬
‫‪ .38‬מגב‬
‫‪ .39‬מחשב‬
‫‪ .41‬מצוֹפים‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫תרגיל מסכם‬
‫תרגיל ‪189‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫(‪ )1‬לחשּוש‬
‫(‪ )2‬תקצּוב הסבר‪ :‬שורש ראשוני‪ :‬ק‪-‬צ‪-‬ב‪ .‬שם עצם‪ַ :‬ת ְקציב‪ .‬שורש תנייני‪ :‬ת‪-‬ק‪-‬צ‪-‬ב‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)4‬‬
‫(‪)5‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫(‪ )6‬ד‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫פתרוֹן (שורש ומשקל‪ ,‬השאר בסיס וצורן סופי)‬
‫רמאי (שורש ומשקל‪ ,‬השאר בסיס וצורן סופי)‬
‫פטריוֹט (שאילה מלעז‪ ,‬השאר הרכבים)‬
‫תשבצוֹן (בסיס וצורן סופי‪ ,‬השאר שורש ומשקל)‬
‫מצפוֹר (הלחם בסיסים‪ ,‬השאר שורש ומשקל)‬
‫מגבית (שורש ומשקל‪ ,‬השאר בסיס וצורן סופי)‬
‫אכזבָּ ה‬
‫הסבר‪ :‬שורש ראשוני‪ :‬כ‪-‬ז‪-‬ב‪ ,‬שם מהשורש‪ַ :‬אכְ זָּ בָּ ה‪ .‬שורש תנייני‪ :‬א‪-‬כ‪-‬ז‪-‬ב‬
‫‪.4‬‬
‫ב‪.‬‬
‫קנאי דרך תצורה‪ :‬שורש (ק‪-‬נ‪-‬א) ומשקל בעלי מקצוע‬
‫‪.5‬‬
‫א‪.‬‬
‫פוֹפּולָּרי פופולר ‪ -‬שאילה מלעז ‪ +‬צורן סופי םי לציון שם תואר‪.‬‬
‫פוֹפּולָּרית = םית ‪ -‬צורן נטייה‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫תקליטוֹר = הלחם בסיסים (תקליט ‪ +‬אור)‬
‫א‪.‬‬
‫בסיס וצורן סופי‬
‫שאילה מלעז‬
‫בסיס ובסיס (הרכב‬
‫בסיסים והלחם)‬
‫שורש ומשקל‬
‫שירוֹן‬
‫פוֹטֶ נציָּאל‬
‫מטוֹלנוֹע (מטול ‪ +‬נוע)‬
‫גמילָּה‬
‫מדיני‬
‫בָּ אג‬
‫קט ֶרגֶל (קט‪+‬רגל)‬
‫קלֶת‬
‫מש ֹ‬
‫אינפלציָּה‬
‫רשמקוֹל (רשם‪+‬קול)‬
‫סטּודֶ נט‬
‫אוֹפנוֹע (אופן ‪ +‬נוע)‬
‫דחפוֹר (דחף ‪ +‬חפר)‬
‫מגדלוֹר (מגדל ‪ +‬אור)‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ )1‬בסיס וצורן סופי‪ :‬מסעֲדָּ נּות‪ ,‬מסעֲדָּ ן‬
‫שורש ומשקל‪ :‬מסעָּ דָּ ה‪ ,‬סוֹֹעד‪ ,‬מסעָּ ד‬
‫(‪ )2‬מסעדנות (מסעדה ‪ +‬םּות) ‪ ,‬מסעדה (שרש‪ :‬ס‪-‬ע‪-‬ד ומשקל מ ְקטָּ לָּה)‬
‫ג‪.‬‬
‫צורן תחילי (מולטי)‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫‪.7‬‬
‫א‪.‬‬
‫(‪ )1‬מיֹעֶ דֶ ת = י‪-‬ע‪-‬ד‪ ,‬פּועל‬
‫(‪ )2‬לגרֹם = קל‪ ,‬לה ָּרפא = נפעל‬
‫(‪ )3‬הצליחָּ ה‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אֲ פצח (גוף ראשון עתיד‪ ,‬תמיד תחילית א')‬
‫מפצח כלי המשמש לפיצוח אגוזים‪ ,‬הגייה לפי המשקל מַ ְקטֵ ל (כלי ‪ /‬מכשיר)‬
‫מכירוֹת (מ' בנטייה בגזרות שלמים‪ ,‬חפ"נ וחפי"צ תנוקד בפתח)‬
‫צבָּ ע לפי משקל בעלי מקצוע ַקטָּ ל‬
‫מש ָּתלָּה לפי משקל מקום מ ְקטָּ לָּה‬
‫א‪.‬‬
‫ד‪ .‬תפאֶ ֶרת‬
‫הסבר‪ :‬תוֹסֶ פֶ ת (שורש י‪-‬ס‪-‬פ)‪ .‬המילה היתה אמורה להיכתב כך‪ַ :‬תוְ סֶ פֶ ת‪ ,‬כלומר המשקל הוא‬
‫ַת ְקטֶ לֶת‪ .‬מכאן ‪ -‬המילה תוספת שווה במשקלה למילה תפאֶ ֶרת (שורש פ‪-‬א‪-‬ר)‬
‫ב‪.‬‬
‫(תוְ חֶ לֶת) משקל ַת ְקטֶ לֶת)‪ .‬השם הנוסף מאותו המשקל‬
‫תוֹחֶ לֶת (שורש‪ :‬י‪-‬ח‪-‬ל‪ ,‬גזרת נפו"י‪ַ ,‬‬
‫(תוְ עֶ לֶת) משקל ַת ְקטֶ לֶת)‬
‫ובאותה הגזרה של השם תוחלת הוא תוֹעֶ לֶת (שורש‪ :‬י‪-‬ע‪-‬ל‪ַ ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫שתי הקבוצות צדקו‪ .‬כאשר המילה אינה בהֶ קשר ניתן להבינה בשתי צורות‪.‬‬
‫(שימו לב‪ ,‬כאשר ניתן הֶ קשר יש לקרוא ולהבינו לפני שעונים על השאלה!!)‬
‫ב‪.‬‬
‫מנּוחָּ ה בין אימוני כוח באמצעות משקולות חשובה לבניית השרירים‪.‬‬
‫עורכת הדין הקריאה את הצוואה של המנוֹחָּ ה‪.‬‬
‫‪ )1( .10‬ד‪ .‬כָּלבוֹ (כֹלְ בוֹ)‬
‫(‪ )2‬בשכּונָּתי פתחו (צורן נטייה = בשכונה שלי) ‪ ,....‬הוועד הש כּו ָּנתי (צורן גזירה = שם תואר)‬
‫(‪ )3‬מספָּ ָּרה‬
‫‪ )1( .11‬א‪ .‬שוֹער‬
‫(‪ )2‬כדורעף‪ ,‬קלנוע‬
‫‪ )1( .12‬סָּ לוֹן‬
‫חדרוֹן‬
‫מטבָּ ח‪ ,‬גָּדוֹל‬
‫ירתנּו (צורן נטייה)‬
‫(‪ )2‬חדרוֹן (צורן גזירה)‪ ,‬ד ָּ‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫תרגיל ‪190‬‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫(‪ )1‬מכוֹנית = בסיס וצורן סופי‬
‫(‪ )2‬דרך התצורה המשותפת לשאר המילים ‪ -‬שורש ומשקל‬
‫ב‪.‬‬
‫אנטיביוטיקה‪ ,‬רנטגן‪ ,‬אינטרנט ‪ /‬פלאפון‪ ,‬אפליקציות‬
‫פסטּור = פיעל‬
‫ג‪.‬‬
‫רפּואי = צורן גזירה (שם תואר)‪ ,‬השאר צורן נטייה (שייכות = תקּופָּ תנּו‪ ,‬ריבוי (רבים ‪ /‬רבות)‬
‫= המצָּ אוֹת‪ ,‬קפסָּ אוֹת‪ ,‬סינטֶ טיים‪ ,‬אפליקציוֹת‬
‫ד‪.‬‬
‫(‪ )1‬ע‪-‬ו‪-‬ד‪ ,‬קל‬
‫עּודה‬
‫(‪ְ )2‬ת ָּ‬
‫ה‪.‬‬
‫(‪ )1‬אם נהגה את הצורה מקרר נהגה על פי המשקל מַ ְקטֵ ל (משמעות כלי ‪ /‬מכשיר)‪ ,‬כמו‬
‫המילים מַ גְ הֵ ץ ומַ ְדחֵ ס‬
‫על פי האקדמיה ללשון העברית‪ ,‬המונח התקני הוא מ ָּקרר (משקל ְמפַ עֵ ל)‪.‬‬
‫הבחנת המשמעות בין משקל ְמפַ עֵ ל (עושה הפעולה) ובין ַמפְ עֵ ל (כלים ומכשירים) איננה‬
‫מוחלטת‪ .‬שמות מכשירים אחדים נשקלו במשקל עושה הפעולה‪ְ :‬מאוורר‪ְ ,‬מייבש‪ ,‬מֵ דיח (כלים)‪,‬‬
‫המקרר‪ .‬כבר מלכתחילה נקבע השם בצורה ְמ ָּק ֵרר – בימי ועד הלשון (תרפ"ח‪)1928 ,‬‬
‫וכך גם ְ‬
‫(מתוך דף הפייסבוק של האקדמיה ללשון העברית)‬
‫(‪ )2‬מ ָּקרר‬
‫(‪ )3‬אין לכתוב משפט‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫(‪ )1‬בניין פיעל‬
‫(‪ )2‬רפוי = גזרת נל"א‪ ,‬השאר גזרת נל"י‪/‬ה‪( .‬כדי לזהות את הגזרה הוצא את השורש!!!‬
‫רפּוי = ר‪-‬פ‪-‬א‪ ,‬דמּוי = ד‪-‬מ‪-‬י‪/‬ה‪ ,‬זכּוי = ז‪-‬כ‪-‬י‪/‬ה‪ ,‬פנּוי = פ‪-‬נ‪-‬י‪/‬ה‬
‫א‪.‬‬
‫משפט ‪ )1‬גזרת נל"י‪/‬ה (מהנֶה = ה‪-‬נ‪-‬י‪/‬ה‪ ,‬לראוֹת = ר‪-‬א‪-‬י‪/‬ה)‬
‫משפט ‪ )4‬גזרת השלמים (בוֹדֶ ֶקת = ב‪-‬ד‪-‬ק‪ ,‬השפָּ עָּ ה = ש‪-‬פ‪-‬ע)‬
‫ב‪.‬‬
‫מועדון ‪ /‬פעילות ‪ /‬גופנית‬
‫ג‪.‬‬
‫צורן נטייה (מעמדו = המעמד שלו > כינוי שייכות)‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫‪.4‬‬
‫א‪.‬‬
‫בסיס וצורן סופי‬
‫שורש ומשקל‬
‫הֶ לחם‬
‫מחשבוֹן‬
‫ירה‬
‫ש ָּ‬
‫דּורגֶל‬
‫כ ֶ‬
‫רּוחָּ ני‬
‫ידיעָּ ה‬
‫זכָּיוֹן‬
‫זמָּ ר‬
‫סָּ ביל‬
‫‪.5‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שמות תואר‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ראשי תיבות (נוטריקונים)‬
‫לפניך משפט‪.‬‬
‫אומ"ץ ‪ -‬אזרחים למען מנהל תקין וצדק חֶ ב ָּרתי ומשפָּ טי‪.‬‬
‫(‪ )1‬אומ"ץ‬
‫(‪ )2‬שם תואר‬
‫‪.6‬‬
‫ת' תחילית‬
‫‪.7‬‬
‫פה"פ ת'‬
‫ת ְקרית‬
‫ירה‬
‫תפ ָּ‬
‫זּוקה‬
‫ת ְח ָּ‬
‫תשּושָּ ה‬
‫תשּובָּ ה‬
‫תבּול‬
‫תוֹבָּ לָּה‬
‫תמי ָּכה‬
‫א‪.‬‬
‫לעֲלוֹת = ע‪-‬ל‪-‬י‪/‬ה‪ ,‬קל (עבר נסתר‪ :‬עָּ לָּה) ‪ /‬יעָּ נּו = ע‪-‬נ‪-‬י‪/‬ה‪ ,‬נפעל (עבר נסתר ֶנ ֱענָּה)‬
‫הוֹסיפָּ ה = י‪-‬ס‪-‬פ‪ ,‬הפעיל (עבר נסתר‪ :‬הוֹסיף)‬
‫ס ָּכנָּה = משקל קטָּ לָּה‬
‫תנּועָּ ה = נ‪-‬ו‪-‬ע‬
‫דּו‪-‬סטרי‪ ,‬חד‪-‬סטרי‪ ,‬אי‪-‬אֶ פ ָּשר‬
‫ב"ה‬
‫ב‪.‬‬
‫צורן נטייה‪ ,‬במשמעות שייכות‬
‫ג‪.‬‬
‫עיריָּ ה = בסיס (עיר) ‪ +‬צורן סופי םיָּה‬
‫מדרחוֹב = הלחם בסיסים (מדרכה ‪ +‬רחוב)‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫‪.8‬‬
‫ד‪.‬‬
‫(‪ )1‬צר‪ ,‬שאר הצורות הן שמות פועל‬
‫(‪ )2‬צר = עו"י‪ ,‬לעֲלוֹת = נל"י‪/‬ה‪ ,‬להתלוֹנן = עו"י‬
‫ה‪.‬‬
‫נגרמים = בניין נפעל‬
‫מרבים = ר‪-‬ב‪-‬י‪/‬ה‪ ,‬הפעיל (עבר נסתר‪ :‬ה ְרבָּ ה)‬
‫א‪.‬‬
‫התפרסם (פ‪-‬ר‪-‬ס‪-‬מ)‬
‫נתן = נ‪-‬ת‪-‬נ‪ ,‬נפעל‬
‫מגלות = ג‪-‬ל‪-‬י‪/‬ה‪ ,‬פיעל (עבר נסתר‪ :‬גלָּה) ; נוטה = נ‪-‬ט‪-‬י‪/‬ה‪ ,‬קל (עבר נסתר‪ :‬נָּטָּ ה)‬
‫תלויות = ת‪-‬ל‪-‬י‪/‬ה‪ ,‬קל (הוא‪ָּ :‬תלּוי‪ ,‬עבר נסתר‪ָּ :‬תלָּה)‬
‫מקיצים = ק‪-‬ו‪-‬צ‪ ,‬הפעיל (עבר נסתר‪ :‬הֵ קיץ)‬
‫השמנה = הַ ְקטָּ לָּה‬
‫כמות (בסיס‪ :‬כמה ‪ +‬צורן סופי םּות) ‪ /‬איכות (בסיס איך ‪ +‬צורן סופי םּות) ‪/‬‬
‫פעילות (בסיס‪ :‬פעיל ‪ +‬צורן סופי םּות)‬
‫פיזית (בסיס שם תואר‪ :‬פיזי ‪ +‬צורן סופי םית)‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ )1‬משפיעָּ ה (פעיל)‬
‫(‪ )2‬סביל‬
‫ג‪.‬‬
‫(‪ )1‬להכָּנס = נפעל‬
‫ירה‬
‫(‪ )2‬לָּקּום = קימָּ ה‪ ,‬לסתֹר = ְסת ָּ‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫תרגילון לסיום‪....‬‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫שני זוגות של שמות מאותו השורש‪:‬‬
‫ישּוב ‪ ,‬מו ָֹּשבוֹת = י‪-‬ש‪-‬ב‬
‫שבית ‪ ,‬נשבָּ ה = ש‪-‬ב‪-‬י‪/‬ה‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ )1‬שמות הפעולה‪:‬‬
‫(שביָּה‪ ,‬המילה שבית היא צורת הנסמך מהצירוף שבית מחבלים)‪,‬‬
‫ישּוב ‪ ,‬שבית ְ‬
‫שיבָּ ה‪ ,‬שביתָּ ה‬
‫(‪ )2‬יוצא דופן מבחינת הבניין שלו‪ :‬ישּוב = בניין פיעל‬
‫הבניין המשותף לשמות האחרים‪ :‬קל‬
‫ָּשבֶ ת ‪ְ ,‬שביַת = לשבוֹת‪ ,‬שיבָּ ה = לָּשּוב‪,‬‬
‫(‪ )3‬שם הפועל הנגזר מכל שם פעולה‪ :‬ישּוב = ל ֶ‬
‫ְשביתָּ ה = לשבֹת‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ידיעוֹן ‪ ,‬משמעות צורן סופי = כתבי עת‬
‫מוֹדיע ‪ ,‬דרך תצורה = שורש (י‪-‬ד‪-‬ע) ומשקל (מַ ְקטיל)‬
‫ידעָּ ן (המשקל הוא ַק ְטלָּן ומשמעות המשקל תכונה)‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫(‪ )1‬בקבוצות‪ 4 ,3 ,1 :‬כל המילים הן מאותו שורש‪.‬‬
‫בקבוצה ‪ 1‬השורש המשותף‪ :‬מ‪-‬נ‪-‬י‪/‬ה‬
‫בקבוצה ‪ 3‬השורש המשותף‪ :‬ח‪-‬ס‪-‬י‪/‬ה‬
‫בקבוצה ‪ 4‬השורש המשותף‪ :‬מ‪-‬ל‪-‬א‬
‫(‪ )2‬בקבוצה ‪ 6 ,5 ,2‬לא כל המילים הן מאותו שורש‪.‬‬
‫בקבוצה ‪ :2‬המילה היוצאת דופן מבחינת השורש‪ :‬יָּתּור = ת‪-‬ו‪-‬ר‬
‫השורש המשותף של שתי המילים האחרות‪ :‬י‪-‬ת‪-‬ר‬
‫בקבוצה ‪ :5‬המילה היוצאת דופן מבחינת השורש‪ :‬נוֹצר = נ‪-‬צ‪-‬ר‬
‫השורש המשותף של שתי המילים האחרות‪ :‬י‪-‬צ‪-‬ר‬
‫בקבוצה ‪ :6‬המילה היוצאת דופן מבחינת השורש‪ :‬המ ָּרָאה = מ‪-‬ר‪-‬א‬
‫השורש המשותף של שתי המילים האחרות‪ :‬י‪-‬ר‪-‬י‪/‬ה‬
‫‪.4‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫א‬
‫א‬
‫ד (בניין קל‪ ,‬השאר בניין פיעל)‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫‪.5‬‬
‫א‪.‬‬
‫תוֹמְך = גזרת השלמים‪ ,‬השאר בגזרת נפו"י‪.‬‬
‫טיפ‪ :‬כדי למצוא את השם היוצא דופן מבחינת הגזרה ‪ -‬הוצא שורש!!!‬
‫תוֹעֶ לֶת = י‪-‬ע‪-‬ל‪ ,‬תו ָֹּשב = י‪-‬ש‪-‬ב‪ ,‬תוֹצֶ ֶרת = י‪-‬צ‪-‬ר‪ ,‬תוֹחֶ לֶת = י‪-‬ח‪-‬ל‪ ,‬תו ֶֹספֶ ת = י‪-‬ס‪-‬פ‬
‫תוֹמְך = ת‪-‬מ‪-‬כ‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫מצע = גזרה חפי"צ‪ ,‬השאר גזרת חפ"נ‬
‫טיפ‪ :‬כדי למצוא את השם היוצא דופן מבחינת הגזרה ‪ -‬הוצא שורש!!!‬
‫ליד כל פועל שֵ ם מאותו השורש‪:‬‬
‫יָּטיסּו ‪ -‬טיסָּ ה‬
‫לָּן ‪ -‬מלּונָּה‬
‫חָּ גים ‪ -‬מָּ חוֹג‬
‫תטֹפנָּה ‪ -‬הטָּ פָּ ה‬
‫לָּזּוז ‪ -‬תזּוזָּה‬
‫הדינּו ‪ -‬מדינָּה‬
‫השקפ ֶתן ‪ -‬משקוֹף‬
‫‪.7‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ָּשרפּו = זמן עבר‪ ,‬השאר זמן ציווי‬
‫ד‬
‫‪.8‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫נָּסּור = זמן עתיד‪ ,‬השאר זמן בינוני (הווה)‬
‫לָּפתָּ ה (השאר גזרת נל"י‪/‬ה‪).‬‬
‫טיפ‪ :‬כדי למצוא את הגזרה ‪ -‬הוצא שורש!!!‬
‫לָּפתָּ ה = ל‪-‬פ‪-‬ת‪ ,‬לָּקתָּ ה = ל‪-‬ק‪-‬י‪/‬ה‪ָּ ,‬קלתָּ ה = ק‪-‬ל‪-‬י‪/‬ה‪ ,‬עָּ לתָּ ה = ע‪-‬ל‪-‬י‪/‬ה‬
‫‪.9‬‬
‫א‪.‬‬
‫(‪ )1‬צורן נטייה‬
‫(‪ )2‬ד‪ .‬מָּ עסָּ קים‬
‫ָּתעבנָּה‬
‫ב‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫(‪ )1‬ת‪-‬ר‪-‬ע‬
‫זהו שורש תנייני‪ .‬שורש ראשוני ר‪-‬ו‪-‬ע‪ .‬שם עצם = תרועה‪ .‬שורש תנייני = ת‪-‬ר‪-‬ע‬
‫(‪ )2‬ב‪.‬‬
‫‪ .10‬א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מת ָּרעים‬
‫‪ )4‬הפעיל ‪ ,‬הפעיל ‪ ,‬הופעל‬
‫יּושמּו = הּופעל‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬
‫‪ .11‬א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ .12‬א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ .13‬א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ .14‬א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ )2‬בגזרה‪ ,‬בזמן ובגוף (גזרת נל"י‪/‬ה‪ ,‬זמן עתיד‪ ,‬גוף היא)‬
‫‪ )3‬נפעל; פיעל; קל‬
‫שרתי = עבר נסתר‪ :‬שֵ ֵרת = בניין פיעל‪ ,‬השאר בניין קל‪.‬‬
‫טיפ‪ :‬העבר לעבר נסתר > ָּשתתי = שָּ תַ ת = קל‪ ,‬שרתי = ָּשר = קל‪ָּ ,‬שריתי = ָּש ָּרה = קל‬
‫ד‪.‬‬
‫תוֹנֶה (עבר נסתר‪ :‬ה ֹונָּה = הפעיל‪ ,‬שאר הפעלים בבניין קל)‬
‫הרקתי (ר‪-‬ו‪-‬ק)‬
‫טיפ‪ :‬כדי למצוא את הגזרה ‪ -‬הוצא שורש!!!‬
‫הוֹרקתי (י‪-‬ר‪-‬ק‪ ,‬נפו"י)‪ ,‬הקרנתי (ק‪-‬ר‪-‬נ‪ ,‬שלמים)‪ ,‬הוֹקרתי (י‪-‬ק‪-‬ר‪ ,‬נפו"י)‬
‫ב‪.‬‬
‫אֹמר‬
‫מָּ גֵן (ג‪-‬נ‪-‬נ‪ ,‬ע"ע)‬
‫שֵ רּות (שם פעולה בבניין פיעל‪ .‬עבר נסתר‪ :‬שֵ ֵרת)‬
‫נוטריקונים (ראשי תיבות)‪ :‬צה"ל (צבא הגנה לישראל)‪ ,‬רמטכ"ל (ראש מטה כללי)‪,‬‬
‫סמג"ד (סגן מפקד גדוד)‪ ,‬סטי"ל (ספינת טילים)‪ ,‬שכפ"ץ (שכבת פיצוץ)‬
‫מגד (מפקד גדוד)‬
‫טנקיסט (טנק = מאנגלית) ‪ +‬צורן לועזי (םיסט)‬
‫שרינתי את התאריך‪ ,‬לפי בקשתך‪.‬‬
‫(‪ )1‬ש‪-‬ר‪-‬י‪-‬נ‬
‫(‪ )2‬דרך היווצרותו של השורש‪ :‬גזור שם‪ ,‬מהשם ש ְריוֹן‬
‫ג‪.‬‬
‫(‪ )1‬בסיס וצורן סופי‬
‫(‪ )2‬צורן סופי לועזי‪ :‬םניק‪ ,‬םנֶר‪ ,‬צורן סופי עברי ַםאי‬
‫‪ .15‬א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ )3‬להָאכל‬
‫(‪ )1‬בבניין (יַארכּו = קל‪ ,‬יָּעָּ רכּו = הופעל)‬
‫‪ .16‬א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ )3‬התנָּעָּ ה‬
‫(‪ )3‬צמצּום‬
‫‪ .17‬ערפיח = הלחם בסיסים (ערפל ‪ +‬פיח)‬
‫ר ֲעלָּנּות = בסיס (רעל) וצורן סופי (םָּ ן)‬
‫צלּול = שורש (צ‪-‬ל‪-‬ל) ומשקל (קטּול)‬
‫מש ָּרפָּ ה = שורש (ש‪-‬ר‪-‬פ) ‪ +‬משקל (מ ְקטָּ לָּה)‬
‫© כל הזכויות שמורות לאורנה ענתבי‬