SL - Europa.eu

Comments

Transcription

SL - Europa.eu
Svet
Evropske unije
Bruselj, 17. junij 2016
(OR. en)
10416/16
SOC 417
GENDER 28
ANTIDISCRIM 40
FREMP 118
IZID POSVETOVANJA
Pošiljatelj:
generalni sekretariat Sveta
Prejemnik:
delegacije
Št. predh. dok.:
9947/16 SOC 392 GENDER 25 ANTIDISCRIM 38 FREMP 106
Zadeva:
Odgovor na dokument Komisije z naslovom Strateška prizadevanja za
enakost spolov – osnutek sklepov Sveta (16. junij 2016)
Pošiljamo vam priložene sklepe Sveta z naslovom „Odgovor na dokument Komisije z naslovom
Strateška prizadevanja za enakost spolov“, ki jih je Svet EPSCO sprejel na 3474. seji
16. junija 2016.
______________________
10416/16
ag/--/lst
DG B 3A
1
SL
Odgovor na dokument Komisije z naslovom
Strateška prizadevanja za enakost spolov
– sklepi Sveta
OB UPOŠTEVANJU NASLEDNJEGA:
1.
Spoštovanje tako človekovih pravic kot enakosti žensk in moških je temeljna vrednota Unije,
kot je navedeno v Pogodbi o Evropski uniji in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.
2.
Pomembno je spodbujati skupne vrednote, kot so spoštovanje človekovih pravic in enakosti
žensk in moških, ter skupno razumevanje, da so človekove pravice univerzalne in veljajo za
vse, ne glede na, med drugim, spol.
3.
Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) določa, da si mora Unija pri določanju in
izvajanju svojih politik in dejavnosti 1 prizadevati, da bodo vse njene dejavnosti usmerjene v
odpravljanje neenakosti in spodbujanje enakosti moških in žensk ter v boj proti diskriminaciji
iz različnih razlogov, med drugim tudi na podlagi spola, Svet pa pooblašča, da sprejme ukrepe
za boj proti diskriminaciji iz teh razlogov. 2
4.
Ta niz sklepov temelji na že opravljenem delu in političnih zavezah, vključno z dokumenti iz
Priloge I, ki so jih na tem področju sprejeli Evropski parlament, Svet, Komisija in drugi
ustrezni deležniki.
5.
Enakost žensk in moških je eno od temeljnih načel Evropske unije, zapisanih v pogodbah, ter
eden od njenih ciljev in nalog, zato je vključevanje načela enakosti žensk in moških v vse
njene dejavnosti eno od poslanstev Unije, h kateremu je še posebej zavezana. 3
1
2
3
Člena 8 in 10 PDEU.
Člen 19 PDEU.
Člena 2 in 3(3) PEU ter člen 8 PDEU.
10416/16
ag/--/lst
DG B 3A
2
SL
6.
Enakost žensk in moških je zapisana v členu 23 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.
7.
Evropski parlament in Svet sta pozvala Komisijo, naj sprejme strategijo za enakost spolov v
obdobju po letu 2015, ki bo imela isti formalni status kot prejšnje strategije.
8.
Komisija je v svojem delovnem programu za leto 2016 ponovno potrdila zavezanost, da bo še
naprej spodbujala enakost žensk in moških.
9.
Komisija je nedavno predstavila svoj dokument z naslovom Strateška prizadevanja za enakost
spolov v obdobju 2016–2019, v katerem je določenih pet prednostnih področij: krepitev
udeleženosti žensk na trgu dela in enaka ekonomska neodvisnost žensk in moških; manjšanje
razlik pri plačah, zaslužkih in pokojninah in s tem boj proti revščini med ženskami;
spodbujanje enakosti žensk in moških pri odločanju; boj proti nasilju na podlagi spola ter
zaščita in podpora za žrtve in spodbujanje enakosti spolov in pravic žensk po svetu.
10.
Unija ima obsežno zakonodajo za spodbujanje upoštevanja načela enakega obravnavanja
moških in žensk na področjih zaposlovanja ter dostopa do blaga in storitev.
11.
Unija ima pomembno vlogo pri spodbujanju enakosti spolov po vsem svetu in se je med
drugim zavezala k doslednemu in učinkovitemu uresničevanju pekinških izhodišč ZN za
ukrepanje. Svet od leta 1999 sprejema sklepe, v katerih so določeni količinski kazalniki in
kazalniki kakovosti na ključnih problemskih področjih.
10416/16
ag/--/lst
DG B 3A
3
SL
12.
Na vrhunskem srečanju ZN med 25. in 27. septembrom 2015 so sprejeli agendo za trajnostni
razvoj do leta 2030, ki vključuje samostojni cilj „doseči enakost spolov ter okrepiti vlogo vseh
žensk in deklet“, pa tudi zavezo za vključevanje vprašanja enakosti spolov v druge cilje. Ta
univerzalna agenda pomeni nove obveznosti in priložnosti, da se razsežnost spola vključi v
vse ustrezne strategije, politike in programe financiranja EU in držav članic ter sistematično
promovira in izvaja ocene učinka na enakost spolov ter vključuje načelo enakosti spolov v
načrtovanje proračuna ter spremlja in ocenjuje politike, tudi z zbiranjem zanesljivih in
primerljivih podatkov, razčlenjenih po spolu in starosti, ter, če je le mogoče, z uporabo
razpoložljivih podatkov za doseganje enakosti spolov, ne le v okviru zunanjih ukrepov,
temveč tudi znotraj Unije.
13.
Čeprav so se razlike v zadnjih desetletjih zmanjšale, pa so neenakosti in izzivi še vedno vidni
na več ključnih področjih. Še vedno obstajajo velike razlike med spoloma pri zaposlovanju,
samozaposlitvi, delu s krajšim delovnim časom, podjetništvu in odločanju ter na področju
plač in pokojnin, zaradi česar so ženske tudi bolj izpostavljene tveganju revščine kot moški.
Za ženske je bolj verjetno, da bodo pridobile visokošolsko izobrazbo, vendar so bistveno
premalo zastopane, na primer v učnih predmetih in poklicih na področju naravoslovja,
tehnologije, inženirstva in matematike 4, na področju raziskav ter na vodilnih položajih na
vseh ravneh izobraževanja. Poleg tega so moški še vedno premalo zastopani na področjih, kot
so varstvo otrok in skrb za starejše, predšolska vzgoja, zdravstveni sektor in neplačano delo.
Tudi nasilje na podlagi spola in stereotipi o spolih so še vedno vsesplošno prisotni.
14.
Moški morajo prevzeti pomembno vlogo pri zagotavljanju napredka na področju enakosti
spolov, vključno z enakovredno delitvijo odgovornosti za oskrbo vzdrževanih oseb, kar je
eden od predpogojev za enakopravno udeležbo žensk na trgu dela. Z vzpostavitvijo
institucionalnih in po potrebi zakonodajnih okvirov, ki ženskam in moškim omogočajo, da
resnično prostovoljno sprejemajo odločitve pri usklajevanju poklicnega, družinskega in
zasebnega življenja, bomo zagotovili koristi za oba spola ter hkrati prispevali k praktičnemu
uresničevanju dejanske enakosti žensk in moških.
4
V angleščini je ta skupina področij označena s kratico STEM.
10416/16
ag/--/lst
DG B 3A
4
SL
15.
Glede na poročilo Komisije za leto 2014 o enakosti žensk in moških bi ob sedanji hitrosti
sprememb potrebovali še 70 let, da bi dosegli enakost spolov. Za pospešitev napredka in
izpolnitev pričakovanj državljanov so zato potrebne formalna politična zavezanost in aktivne
politične pobude. Enakost spolov je tudi predpogoj za gospodarsko rast, blaginjo in
konkurenčnost in s tem za vzdržno delovanje in blaginjo naših družb.
16.
V izjavi trojke predsedstev, podpisani 7. decembra 2015 v Bruslju, so nizozemsko, slovaško
in malteško predsedstvo ponovno pozvala Komisijo, naj v novi pobudi predstavi strategijo za
zagotavljanje enakost žensk in moških v obdobju 2016–2020, ki bi morala biti tesno povezana
s strategijo Evropa 2020 in bi morala upoštevati tudi agendo Združenih narodov za trajnostni
razvoj do leta 2030.
SVET EVROPSKE UNIJE
17.
PONOVNO POZIVA EVROPSKO KOMISIJO, naj zviša status dokumentu Strateška
prizadevanja za enakost spolov v obdobju 2016–2019 in ga sprejme kot sporočilo, kar bo v
skladu s Strategijo za enakost žensk in moških 2010–2015, in tako ponovno potrdi svojo
zavezanost spodbujanju enakosti žensk in moških ter vse večji prepoznavnosti enakosti spolov
in ozaveščenosti o njej na vseh področjih politike. Dokument Komisije o strateških
prizadevanjih bi moral biti tudi tesno povezan s strategijo Evropa 2020, v njem pa bi morala
biti upoštevana tudi Agenda Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030.
POZDRAVLJA
18.
Zavezo Komisije, da bo zagotovila usklajenost med petimi ključnimi področji ukrepanja,
določenimi v dokumentu Strateška prizadevanja za enakost spolov v obdobju 2016–2019, in
zunanjo politiko EU.
19.
Pet prednostnih področij ukrepanja in horizontalna vprašanja iz dokumenta Komisije z
naslovom Strateška prizadevanja za enakost spolov v obdobju 2016–2019.
10416/16
ag/--/lst
DG B 3A
5
SL
20.
PONOVNO POUDARJA, da je pomembno zagotoviti enako ekonomsko neodvisnost za
ženske in moške, med drugim z ukrepi za povečanje stopnje zaposlenosti žensk in moških v
starosti od 20 do 64 let na 75 % , v skladu z glavnim ciljem iz strategije Evropa 2020, pa tudi
sprejeti posebne ukrepe za dosego tega cilja.
21.
POUDARJA, da imajo institucije Unije, Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE), države
članice, socialni partnerji, organi, ki spodbujajo enakost spolov, in civilna družba ključno
vlogo pri pospeševanju napredka pri doseganju enakosti žensk in moških in zagotavljanju, da
so izpolnjeni cilji dokumenta Komisije z naslovom Strateška prizadevanja za enakost spolov v
obdobju 2016–2019.
22.
POUDARJA, da enake pravice, možnosti in dostop do sredstev ter enakopravna porazdelitev
nalog oskrbe in družinskih obveznosti med ženskami in moškimi prispevajo k temu, da moški
in ženske prevzemajo raznovrstne vloge, ter so temeljnega pomena za njihovo blaginjo in
varnost njihovih družin. Treba bi bilo priznati družbeni pomen vloge staršev pri vzgoji otrok
in skrbi za druge vzdrževane družinske člane. Zato bi bilo treba okrepiti prizadevanja za
boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja in s tem podpreti tako ženske kot moške
v celotnem življenjskem obdobju, pri čemer bi bilo treba upoštevati, da je razpoložljivost
kakovostnega otroškega varstva ključni dejavnik za zagotovitev enakosti spolov.
23.
POZIVA EVROPSKO KOMISIJO, naj začne nemudoma in v skladu z ustreznim časovnim
razporedom izvajati ukrepe iz svojega dokumenta o strateških prizadevanjih; naj predstavi
nove pobude za reševanje izzivov, s katerimi se soočajo zaposleni starši in skrbniki pri
usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, s čimer bi prispevali k enakosti spolov, tudi s
spodbujanjem enakopravne porazdelitve obveznosti, povezanih s skrbjo za družino; naj
sprejme ukrepe za zmanjšanje velike ogroženosti in nevarnosti, s katerimi se srečujejo
predvsem begunke; naj si še bolj prizadeva za boj proti spolnim in drugim stereotipom; naj
zmanjša razlike med spoloma pri zaposlovanju, plačah, zaslužkih in pokojninah; naj spodbuja
enakost spolov pri odločanju ter okrepi prizadevanja za boj proti nasilju na podlagi spola.
10416/16
ag/--/lst
DG B 3A
6
SL
24.
POZIVA EVROPSKO KOMISIJO IN DRŽAVE ČLANICE, naj v skladu s svojimi
pristojnostmi po potrebi okrepijo prizadevanja in finančna sredstva v podporo obstoječim
in/ali novim ukrepom in strategijam za boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami in
dekleti, in sicer z uporabo celovite politike, ki vključuje ukrepe za preprečevanje, zaščito in
kaznovanje, hkrati pa obravnava tudi nove oblike nasilja; v preprečevanje nasilja nad
ženskami in dekleti ter boj proti njemu naj vključijo tudi moške in fante.
25.
V zvezi s tem POZIVA DRŽAVE ČLANICE, naj v skladu s svojimi pristojnostmi razmislijo
o podpisu, ratifikaciji in izvajanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad
ženskami in nasilja v družini ter boju proti njima.
26.
POZIVA EVROPSKO KOMISIJO IN DRŽAVE ČLANICE, naj v skladu s svojimi
pristojnostmi v svojih politikah na področju migracij, azila, beguncev ter družbenega in
gospodarskega vključevanja uredijo tudi razsežnost enakosti spolov ter v ta namen med
drugim zagotovijo, da za vse ljudi veljajo vse človekove pravice.
27.
POZIVA EVROPSKO KOMISIJO, naj okrepi svoje delo na področju enakosti spolov ter
vključi konkreten akcijski načrt za izvajanje sistematične in opazne perspektive enakosti
spolov v vse dejavnosti in politike EU, naj vprašanje enakosti spolov uvrsti med svoje naloge
in sprejme novo strategijo na visoki ravni za enakost spolov v obliki sporočila še pred iztekom
veljavnosti dokumenta z naslovom Strateška prizadevanja za enakost spolov v obdobju 2016–
2019.
28.
POZIVA EVROPSKO KOMISIJO IN DRŽAVE ČLANICE, naj izvajajo in spremljajo
zaveze glede enakosti spolov, dane na svetovni ravni, in se oprejo na delo Skupine na visoki
ravni za vključevanje načela enakosti spolov ter poiščejo nove načine za izpolnjevanje teh
zavez, pri tem pa razvijejo sinergije pri uresničevanju pekinških izhodišč za ukrepanje na
ravni EU in prihodnje Agende za trajnostni razvoj do leta 2030.
10416/16
ag/--/lst
DG B 3A
7
SL
29.
POZIVA EVROPSKO KOMISIJO IN DRŽAVE ČLANICE, naj okrepijo in še naprej
podpirajo ukrepe nacionalnih institucionalnih mehanizmov za spodbujanje enakosti žensk in
enakosti spolov, med drugim organov za enakost, ki so ključnega pomena za spodbujanje
pravne in dejanske enakosti spolov, kot tudi evropsko mrežo organov za enakost (Equinet).
30.
POZIVA EVROPSKO KOMISIJO IN DRŽAVE ČLANICE, naj po potrebi še naprej
spodbujajo zbiranje, pripravo, analizo in razširjanje pravočasnih, zanesljivih in primerljivih
podatkov, razčlenjenih po spolu in starosti, v sodelovanju s statističnimi uradi EU in držav
članic ter ob vsestranski uporabi zmogljivosti in strokovnega znanja Evropskega inštituta za
enakost spolov (EIGE), da bi pomagali doseči dejansko enakost spolov.
31.
POZIVA EVROPSKO KOMISIJO, naj spremlja napredek na področju enakosti spolov v
svojih letnih poročilih o „enakosti žensk in moških“, ta sporočila sprejme tudi v uradni obliki
in jih uporabi v okviru evropskega semestra ter tako prispeva k vključevanju načela enakosti
spolov v splošne politike.
32.
POZIVA EVROPSKO KOMISIJO, naj v skladu s svojimi obveznostmi iz Pogodbe pri
pripravi generacije programov EU za financiranje za obdobje po letu 2020 upošteva tudi vidik
enakosti spolov.
POZIVA DRŽAVE ČLANICE, NAJ
33.
za pospešitev napredka pri doseganju enakosti žensk in moških ter zagotovitev dejanske
enakosti spolov, ob upoštevanju svojih nacionalnih razmer:
(a)
sodelujejo z Evropsko komisijo pri spodbujanju enakosti žensk in moških, v skladu z
dokumentom Komisije z naslovom Strateška prizadevanja za enakost spolov v obdobju
2016–2019;
(b)
zagotovijo učinkovito izvajanje nacionalnih strategij za enakost spolov;
10416/16
ag/--/lst
DG B 3A
8
SL
(c)
si v svojih politikah in nacionalnih programih reform v okviru izvajanja strategije
Evropa 2020 učinkovito prizadevajo za enakost žensk in moških;
(d)
izboljšajo spremljanje Evropskega pakta za enakost spolov s celovito uporabo
obstoječih mehanizmov, struktur in kazalnikov;
(e)
sprejmejo ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja
ter enakopravno porazdelitev obveznosti oskrbe ter spodbujajo vsestransko udeležbo
žensk na trgu dela, vključno z zagotavljanjem dostopa do cenovno sprejemljivega in
kakovostnega otroškega varstva v skladu s cilji, ki jih je postavil Evropski svet marca
2002 v Barceloni, ter
(f)
ozaveščajo o enakosti med ženskami in moškimi.
____________________
10416/16
ag/--/lst
DG B 3A
9
SL
PRILOGA I
Viri
1)
Evropski parlament
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. februarja 2016 o novi strategiji za pravice žensk in
enakost spolov v Evropi po letu 2015 (2016/2526(RSP))
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. junija 2015 o strategiji EU za enakost žensk in
moških po letu 2015 (2014/2152(INI))
2)
Svet
Vsi sklepi Sveta o pregledu izvajanja pekinških izhodišč za ukrepanje 5, še zlasti tisti, navedeni
v nadaljevanju.
Sklepi Sveta o enakosti žensk in moških pri odločanju (14327/15)
Sklepi Sveta z dne 11. decembra 2014 o enakosti spolov v EU: nadaljnje ukrepanje po letu
2015. Pregled stanja po 20 letih uresničevanja Pekinških izhodišč za ukrepanje (16891/14)
Sklepi Sveta z dne 7. marca 2011 o Evropskem paktu za enakost spolov
(2011–2020) (UL C 155, 25. 5. 2011, str. 10)
Sklepi Sveta o preprečevanju vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti, tudi pohabljanja
ženskih spolnih organov, in boj proti njim (9543/14).
5
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/tools/statistics-indicators/platformaction/index_en.htm
10416/16
PRILOGA I
ag/--/lst
DG B 3A
10
SL
3)
Evropski svet
Sklepi Evropskega sveta (25. in 26. junij 2015) (EUCO 22/15)
4)
Komisija
Delovni dokument Komisije o strateških prizadevanjih za enakost spolov 2016–2019
(14746/15)
Skupni delovni dokument služb Komisije in ESZD o enakosti spolov in krepitvi moči žensk:
spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020
(12249/15)
Delovni dokument služb Komisije: poročilo o enakosti žensk in moških za leto 2014
(6786/15)
Delovni dokument služb Komisije: poročilo o enakosti žensk in moških za leto 2015
(6853/16)
Strategija za enakost žensk in moških
2010–2015 (13767/10)
Načrt Komisije za enakost žensk in moških (2006–2010) (COM(2006) 92 final)
5)
Evropski inštitut za enakost spolov
Indeks enakosti spolov: http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index2015-measuring-gender-equality-european-union-2005-2012-report
10416/16
PRILOGA I
ag/--/lst
DG B 3A
11
SL