Vardag i balans (ViB)

Comments

Transcription

Vardag i balans (ViB)
UPPDRAGSUTBILDNING
Vardag i balans (ViB)
KURSSTART
HÖSTEN 2016
VIDAREUTBILDNING FÖR ARBETSTERAPEUTER
Vid Lunds universitet bedrivs forskning som studerar sambandet mellan vardagens aktiviteter,
livskvalitet och möjlighet till återhämtning hos personer med psykisk ohälsa. Nu planeras den
andra omgången av utbildningen; Vardag i Balans (ViB) som är en forskningsbaserad livsstils­
intervention för personer med psykisk ohälsa. ViB är avsedd att ges inom specialistpsykiatrin och
den kommunala psykiatrin.
KURSENS SYFTE
Personer med psykisk ohälsa är en eftersatt
grupp i samhället och effektiva rehabiliterings­
former är efter­frågade. Man vet att insatser som
är baserade på aktiv­­­­­ite­t och sociala färdigheter är
framgångsrika, samt att reh­abilitering som tar sikte
på struktur­
ering av var­
dagen och balans mellan
aktiviteter och vila fungerar väl. Efter utbildningen
ska arbets­terapeuten kunna ge interventionen till
klienter i sin verksamhet samt ha kunskap kring
användandet av diverse bedömningsinstrument av
relevans för ViB.
MÅLGRUPP
Legitimerade arbetsterapeuter som arbetar med
den aktuella patientgruppen.
LIVSSTILSINTERVENTIONEN ViB
KURSENS INNEHÅLL
En forskargrupp vid institutionen för hälso­
vetenskaper har utvecklat och utvärderat et­t nytt
rehabiliterings­koncept: livsstils­inter­ven­tionen ViB.
Den riktar sig till ­personer med olika former av
psykisk ohälsa och är baserad på att analysera
och åtgärda tids­
struktur och aktivitetsbalans
med ett generellt återhämtningsfokus. ViB är
en gruppbaserad arbets­
terapeutisk intervention
som ges i kursform och som i en forskningsstudie
visat sig effektiv i form av ökad grad av aktivitet,
upplevd aktivitetsbalans och bättre psykosocialt
fungerande.
• Forskning kring vardagslivet bland personer
med psykisk ohälsa
• Genomgång av interventionen ViB samt
presentation av forskningsfynd
• Mening i aktivitet – hur ser det ut för
målgruppen?
• Genomgång av olika teorier om
aktivitetsbalans
• Återhämtningsperspektivet kopplat till
arbetsterapi
• Att kartlägga aktivitet och sätta mål för att nå
förändring
• Grupprocesser – vad kan hända i en grupp?
Institutionen för hälsovetenskaper erbjuder utbildningar som genomförs av lärare vid Lunds universitet
och i många fall i samarbete med arbetslivet - en garanti för både ämnesmässig bredd och aktualitet, ett vetenskapligt djup och en modern pedagogik. Institutionens uppdragsverksamhet sker i samarbete med Lund University Commissioned Education (LUCE) som är Lunds universitets avdelning för
uppdragsutbildning.
UNDERVISNINGSFORM OCH TID
ANMÄLAN
Utbildningen ges vid institutionen för hälsoveten­
skaper vid Lunds universitet och omfattar två och
en halv dag. Föreläsning varvas med diskussioner.
Efter utbildningen följer uppföljande nätbaserade
diskussioner samt en hemuppgift. Efter avslutad
utbildning utfärdas ett intyg om genomgången
kurs.
Välkommen in med din anmälan senast den
30 september 2016.
• 24 - 26 oktober 2016, Lund.
KURSKOSTNAD
Anmälan görs direkt på länken nedan
Anmälan till kurs.
Eller via vår hemsida www.med.lu.se/hv.
Klicka på Våra uppdragsutbildningar och sedan
på Vardag i Balans (ViB), anmälan.
Obs: Inga intyg behöver bifogas.
“
Kostnad per deltagare: 4000kr
Röster från kursdeltagare VT 2016
- Bra förberedelse för att börja arbeta praktiskt.
- Tydligt, konkret & hög nivå.
- Många bra tips & idéer, pedagogiskt & bra upplägg.
KONTAKTUPPGIFTER
För frågor om innehåll och genomförande kontakta någon av följande:
För övriga frågor kontakta
någon av följande:
Christina Landelius
Samordnare för
uppdragsutbildningen
[email protected]
Karin Delin
Utbildningsadministratör
[email protected]
Kursledare
Elisabeth Argentzell
Dr.med.vet., leg. arbetsterapeut
Mona Eklund
Professor i arbetsterapi
[email protected]
[email protected]
Elisabeth Argentzell har flera års klinisk
erfaren­het av arbete i psykiatri och har
en forsknings­inriktning mot målgruppen
personer med psykisk ohälsa. Inom sin
forskning har hon bl a arbetat med att
utforma och utvärdera den aktuella livs­
stilsinterventionen Vardag i Balans (ViB).
Mona Eklund har ägnat närmare 30 år åt
forsk­ning om vardagsliv och livs­kvalitet
hos personer med psykisk sjukdom. En
viktig forsknings­gren är att utveckla och
utvärdera olika rehabiliterings­
metoder.
Hon har även utvecklat ett antal instru­
ment för att mäta och bedöma aktivitet.