Endring av krav til spesifisert forskrivning på

Transcription

Endring av krav til spesifisert forskrivning på
Returadresse: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg, Norway
HELFO Innland 18563023
Til våre leverandører
Din referanse:
Vår referanse:
16/159176-4
Dato:
27. juni 2016
Endring av krav til spesifisert forskrivning på plasterfjernemidler
Helfo vil informere om at plasterfjernemidler for personer med stomi ikke lenger må
spesifiseres på resept fra lege etter 1. juli 2016. Det vil si at personer med blå resept på
stomi vil kunne få utlevert plasterfjernemidler på denne resepten uten at lege har gjort en
særskilt vurdering av behovet.
Dere som mottar dette brevet har plasterfjernemidler oppført i produkt- og prislisten for
stomi.
Helfo kan inndele produkter i grupper og stille krav knyttet til gruppene eller
enkeltprodukter. Dette betyr at Helfo kan endre plassering, sette vilkår for pris,
antallsbegrensning og bestemme inntak og uttak av produkter i produkt- og prislistene.
Plasterfjerner er et medisinsk nødvendig produkt som kan brukes i stell av stomi. Det skal
ikke utleveres mer enn medlemmets nødvendige behov eller dyrere produkter enn
nødvendig, jf. avtale om direkte oppgjør med apotek/bandasjist.
Refusjonskostnaden for plasterfjernemidler har vært økende de siste årene. Helfo legger til
grunn at personer som har et medisinsk nødvendig behov for plasterfjerner får dette i dag.
Vi forventer derfor ikke en ytterligere økning i antall brukere eller refusjonskostnader som
følge av endring i forskrivningskrav. Dersom resultatet avviker vesentlig fra tidligere, vil
Helfo kunne komme tilbake med justering av ordningen.
Vennlig hilsen
HELFO
Silje Sofie Tellevik
seniorrådgiver
Ida Marie Andrén
seksjonssjef
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskreven signatur.
Helfo
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN
Postadresse
Postboks 2415
3104 TØNSBERG
NORWAY
Telefon
800HELSE
800 43 573
E-post
[email protected]
www.helfo.no