VA-utbyggnadsplan 2016-2030

Transcription

VA-utbyggnadsplan 2016-2030
Bilaga 1
Antagen av
VA-utbyggnadsplan 2016-2030
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1. Roxenbaden
2. Fjällaområdet/
Södra Fjälla
3. Fjällaområdet/
Norra Fjälla
4. Fjällaområdet/
Sjövik
5. Fjällaområdet/
Hulta
6. Sätra fritidsby
7. Holmen
8. Unön
9. Vimarka/
Vårdsberg
10. Skinnarhagen
11. Kristineberg
12. Stackstorp
13. Roxtuna
14. Svensberg
(samordnas med
Roxenbaden)
Allmän VA-utbyggnad
Detaljplan/Områdesplan
Uppföljning miljökontoret
Troligtvis allmänt VA
Kommentarer om bebyggelsegrupper:
•
Holmen ligger inom översvämningsdrabbat område söder om Roxen. Området har en tydlig, enhetlig
karaktär av fritidshusområde men har undermåliga avloppsanläggningar och så många hus att det enligt
GIS-skiktet är ett LAV-område. För Holmen kommer möjliga VA-lösningar att undersökas i en särskild
utredning. Holmen tas med i VA-utbyggnadsplanen men har lägre prioritet.
• Skinnarhagen – område med fritidshuskaraktär som ska behålla den karaktären. Skinnarhagen tas med i
VA-utbyggnadsplanen men har lägre prioritet.
• Kristineberg består av tre områden som var för sig är gränsfall att falla ut i GIS-skiktet men är strax
under 30 hus. Kristineberg tas med i VA-utbyggnadsplanen eftersom det sammanlagda antalet hus i
området blir stor.
• Stackstorp har bebyggelse av fritidshuskaraktär utspritt över ett större område men ligger inom vatten skyddsområde för Ljungs vattentäkt. Stackstorp tas med i VA-utbyggnadsplanen men har lägre prioritet.
• I Roxtuna är flera fastigheter idag anslutna till ett lokalt mindre reningsverk. I samband med fortsatt
utveckling av Ekängen och utbyggnad av vägar kommer Roxtuna att införlivas i verksamhetsområdet
för vatten och avlopp och då omfatta cirka 1 000 bostäder.

Similar documents