Hjemmet uke 33.

Comments

Transcription

Hjemmet uke 33.
DEN­NE UKEN
Sett sammen blomster
fra hage og eng
72
En sterk his­to­rie
Hvor­dan le­ver du vi­de­re når den du
er al­ler mest glad i og nær­mest
av­hen­gig av, dør brått? Sil­je mis­tet
lil­le­bror Sind­re i en bil­ulyk­ke. De
satt ved si­den av hver­and­re i bak­
se­tet da de ble på­kjørt. Sil­je ble
hardt ska­det. Sind­re døde mo­men­tant. Det er
sterkt å høre og se hvor mye Sind­re frem­de­les
be­tyr for Sil­je, snart ni år et­ter ulyk­ken.
Gunn Grav­dal El­ton
Vi var helt av­hen­gi­ge av hver­
and­re. Han var den som ord­net opp
der jeg ikke vå­get. Han var så mye
tøf­fe­re enn meg.
AR­T IK­LER
Skat­te­jakt
Er ikke den­ne for­si­den vak­ker? Den ble fun­net av
en kol­le­ga da hun pus­set opp hu­set og rev en vegg.
Den­ne ut­ga­ven har levd et langt liv som vegg­iso­la­sjon
– helt si­den 1927! Vi har delt bil­det av den på so­si­a­le
me­di­er og fått mas­se hyg­ge­li­ge kom­men­ta­rer. Og det
skjøn­ner jeg godt, det er en for­si­de som vek­ker gode fø­lel­
ser.
Fle­re oppus­sings­gla­de le­se­re for­tel­ler om til­sva­ren­de
funn i gam­le veg­ger. Det er na­tur­lig si­den pa­pir før i
ti­den ble reg­net som godt iso­la­sjons­ma­te­ria­le, sam­men
med fin sand og trebøss. Snakk om gjen­bruk! Fa­ren min
var vel­dig glad i å pus­se opp gam­le hus og rive veg­ger,
så jeg har vært med på sli­ke skat­te­jak­ter fle­re gan­ger.
Det er så moro at du får lyst til å set­te deg ned og lese,
frem­for å svin­ge brekk­jer­net.
Året 1927, som den­ne for­si­den er fra, var det året
Olof Palme ble født. Og vår le­gen­da­ris­ke sports­kom­
men­ta­tor, Bjør­ge Lil­le­lien. Sam­me år så de før­s­te
Lillehammer-pro­du­ser­te os­te­høv­le­ne da­gens lys, mens
nord­menn flest opp­lev­de to­tal sol­for­mør­kel­se. Hjem­mets
re­dak­tør den gang het Nils Lie. Nils var en aka­de­misk
an­lagt ber­gen­ser som over­tal­te man­ge kjen­te for­fat­te­re
til å skri­ve for Hjem­met. Blant dem var Rudolf Nilsen,
Jo­han Borgen, In­ge­borg Ref­ling Hagen, og Arn­ulf Øver­
land. Og det er ikke små­navn for et blad som den gang
bare var 16 år gam­melt. I en her­lig kom­men­tar om
Hjem­met kan vi lese føl­gen­de: «Hjem­met var ty­de­lig­vis
kom­met ikke bare for å bli, men for å bli stort.» Og det
skul­le jo vise seg å stem­me: I dag er Hjem­met Nor­ges
stør­ste uke­blad!
Nyt som­me­ren!
Hil­sen Eli­sa­beth, re­dak­tør
[email protected]
Hjem­met, Post­boks 4980 Ny­da­len, 0441 OSLO
2
IN­T ER­IØR, TIPS OG HAGE
Som­mer­prat med
Kate Gulbrandsen 6
Kon­ge­lig: Sko­le­start 8
Sil­je Chris­ti­ne mis­tet
lil­le­bro­ren i en bil­ulyk­ke 10
Huskatta Pu­sur 13
Mat­streif: Nord-Norge 68
Søst­re og bes­te­ven­ner 106
Bli med på le­ser­tur 109
Strand og stor­by i Ma­la­ga 110
HEL­SE OG VEL­VÆ­RE
7 slan­ken­de fro­kos­ter Sunn & Frisk Spør le­gen Fro­kos­te­ne som hjel­per
deg ned i vekt
16
MAT OG BA­K ING
Plom­me­fris­tel­ser Pas­ta med kjøtt­deig Hjemmethjelpen Hage­by­liv på Tå­sen Det grøn­ne hjør­net An­tikk­run­den MO­T ER OG SKJØNN­HET
Din side HOB­BY OG HÅND­A R­BEID
Bro­der en pute LE­SE­LYST
16
25
28
Hvor skal ska­pet stå Livs­far­lig vi­ten (4:7) Lyk­kens lu­ne­ful­le smil Els­ke, glem­me og til­gi (1:3) Tenn et lys 40
44
45
46
72
84
67
75
34
37
76
79
96
46
FRA VIR­K E­LIG­HE­T EN
Jeg ga alt for
min syke ven­nin­ne Han vil­le ikke for­stå
at det var slutt Jeg var min egen
vers­te fi­en­de
Bre­vet jeg ald­ri send­te 14
30
Ko­se­lig bo­lig
i ha­ge­by­en
88
90
HVER UKE
Kryss­ord­ma­ga­sin i mid­ten
God uke med Hjem­met
4
Fra kvin­ne til kvin­ne 32
Teg­ne­se­ri­er 92
Vet du det?/Svar og vinn 93
Ho­ro­skop 94
Hjem­mets lil­le avis 102
84
Bli med på an­tikk­
mes­se i Italia
En­kel og smak­full
hver­dags­mid­dag
44
75
110
Søt
bro­dert
pute
Drøm deg helt til Ma­la­ga
HJEMMET UKE 33/16
HJEMMET UKE 33/16
3