I Seiret rettsstaten i 1945?

Comments

Transcription

I Seiret rettsstaten i 1945?
L~1:videring
av
kvinnr~ -~.
,:/
Itolge Aftenposten 29. mars
199-1 \ar det ela bare 22 uoppl;larte drap i Norge. dem\ ctt i
ol;l;upasjon,tiden. Delte drapel er l;an hende likfunnet i
Scijol'ds\'Jnnet"' Siden Hjemmefronten ikke vil fortelle
11\ em de har tat! av dage etter
planlegging' (likviden). og
h\em eie helr drept av andre
,\r,al;er (f.eb,. trefninger).
l11edrort~r det!e at Hjenllllefronten \'il mistenkes for
uoppklarte drap fra den tiden.
Ing\ar Skohba gjengir 12.
nO\'ember i Aftenposten fire
brutale drap på kvinner nevnt
i «Folk Og Land» Og i Eoil
Ulateigs bok. Et slikt drap cer
ikke nevnt av noen av dem.
Det skjedde i Telemark, i Eidanger i slutten av august
1943. En 19. år gammel tjene-
slepike hos en NS-familie ble
funnet mishandlet og drept
na:r Eidanger kirke. B,\de
Ulateig Og Skobba har ne\ nt
drapet på~lensmann candjur
Nils Røring i Eidanger.
Hdler ikke Skobba har
funnet noe å utsette på mannen. bortsett fra at han var
NS-medlem fra 1933. Han bk
drept et par hundre meter fra
der kvinnen ble funnet. Skohba mener hensikten med drapet på Rør!ng 7. april 1945
var a terronsere.
Kan løsningen ha vært at
lensmannen var for nær oppklaringen av drapet på denne
tjenestepike-n:Hvis Hjemmefronten var ansvarlig, var Røring i så fall i ferd med å begå
angiveri?
~
I. C. Stridskiev
I
i
Seiret rettsstaten i 1945?
: 11\lI"l' I'alllll' ILlr <Ilk '\-lldl'I"~ Ulldcl' rl'II';lkl'l1 clkl' da del
,l;IC,I,k, "'i)) cc,, -<1);Ic!c,l;udc!CI»
, ,LII :-llll'l) ;nl' I'"r (;lId \;Ir 1)),11)
liI S\,\'er,t;\c! ~"111 Cll1);1 !cHic lLI
\'iI IILllrl' l'l Illl'lll1c,hc I <I11kdh,11l bllll.
1111l~ Cil .,l\ll dal!, cr dCI lihc\cl
Ikk~' \<I1111!! ;1 I~'chhc Ircill dCIl
Lenslllannen ble tillagt Illed,lllr,IC urctl jubilanlcn har dcl1,111 i. Det sk jeclde i Vardcn ,blei i ;\1 Tronswd dode. P~I noe
22.11 ()(). Da l-i\c den sann,YI1- løst grunnlag hk han domt til 5
li~yis slorSIC rcttsskanda\ci1 i :u·s t'engsel. ~Broren ble dømt til
Te!clllark etter hekscproses,cn 10 :\1', fengsel og 10 års sikring.
ncvnt. En lensmann bk I I J.·ri DCI ,i,te syncs ~l skvldes englalt lil fange, Og ,kulk etlCI' all ~I ,Ielsc 101' at clenne IH\ndlekraftidOll1llle likvicleres. Dcn cldi"C gC mannen skulle ta loyen i sin
bmren ble engstelig da bi"(l1CIl egCll 11:\l1CI. Denne bonden holdt
ikke kOIll hjem til avtalt tid, tok p?1 med dronna summen med
hr(l1cns tjenestepislol ug fulglc sin Ul! lcnsmallnens 79 [li' gamle
ski,porcnc. Hall fanl hwrcns ug laI' 11 ..'\.-15. Et folge kom'ror å
trc andi"c, .ski ulcnfui" Cil Sl'ICI", ;\lTC,ICrc ,onnCI1, 'En i folget
f-LlIl gikl\ inll. (lg I"tlJlte «L'11P ,klilt dl'll ;:;\lnle mannen I I1Wlllcd hcndanc». Del hle I\.:hc \'~n <l hall d,)l\(: p[l ;ikeren sin.
Ingell hk Ihk'll gang <In \.; \a gt't
,\',11'1 l1led anllcl cnn ,klllid
Ill;: dr'lpcl. cnda ~jel~nlngsl1l:;n­
J)ellnc hmren \',1111 lil\L'I'el Ilen y,lr hll'lll, Dlllllllll'n IlHlt
lllUI ()\'el'nHlklcn (lo n:ddcl Icll'- hlwlrelll' k;,lll likt' eltcr l'rikJcnlll,lllncn, liv. En v';r død cia de nelscn ;J\' de tP ,nm drepte og
dro, cn anncn døde sidell, cttcr ranet Cl jndisk el;tepar som var
at end;l en mann dul\ke! opp. lovet hjelp til :1 komme til SveUnder rctt,aken ble elet skrift- rige, Slike dommer fikk selv de
ligc vilnclll,'del til h<11l ,(lill ikkc Ill~est skYldige a\' de anklagede i
h~ddc \,en til ,tcde. Llgt \'cKTj)S cltcrkri~sliSelllil ~i ~IIN: ,e~g mer
tlg t["()dd. ~\'hcn:;J.~d~!,jc_ 1\'ltll'l"c11~L' cnll ,Ille dommere.
I.l'tI &- 'ill)) I "I\"Up,,,jOllsliII\'?-(llll hadde v;nl til Sll'tIl' ,a.
dCIl InClllC 'c~ a kJcmpc (or
I-:!!il 1I1<1tcig antvdcr i ,in ,1- rCII.\\laICIl. 11Cl!CI'!al!"
l.C, Stridskley
stc l~ok at det\'ar dettc I\ronlitnCI ,UIll hverken yar lil sledc 6" I"~ !O 1. VJ.4 11\ :1
C ill
.Y ~JI .
O
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
.
e
yAR.D 1'1
...
...
SN
•
q, .
--
~
---.
"O
~
0-:..