Dokumentar om lokal frontkjem

Comments

Transcription

Dokumentar om lokal frontkjem
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
Dokumentar om
lokal frontkjem er
r
FAKTA
r---""""'~-----.-----.-.,.---
• Sept 1945: Hove ble satt under
tiltale etter straffelovens § 86,
Jørgen Kildal Høve,
f. 1916.
landsforræderi.
• Dom: 9 års straffearileid, bot på
l (JOD kroner, allment tillitstap for
alltid, samt inodragning av
15000 kroner son) han hadde
tjent i sine stillinger
• Sonn av EllsalJelil o(j Ingvald
Have I Bjeukuy kOllllllune.
SN
O
Jørgen Kildal Høve
på Sandsøy gikk
over på tyskernes
side etter krigsuthruddet 1940 og
kjempet på Østfronten. Eller krigen fikk
han dom pii ni års
strarrearheid, hle
dølllt til allllJent tillitstap og fikk høter
ror sin pro-tyske
holdning. Nii festes
hans egell :li:-,iorie
til filmrullene.
·OlABRUUN
D
I'I('11111,1"('I:f.'Ii!H'IlSICIlr'll L~-;) Il<l J
ILII rq~i('ll
Llr"l<ld
Il:'
"(lill
dtJklJlIH'll
LlrldllH'1l (JIII jorgt'll ! love, og
lJ,n . . l<Jdlll,III1H'1l klrl Emil Hik,l1d<;t'll (" prosjektleder. Pro-
dlJ . . {'ll[
('r
/:illlbll('S,
,",(,Ilkl 11,11
lH'1
Vidl'ol\'lab'r AS pil
()g Nordnorsk Fillll!)('vilgl'j '1!){) (JO() kro-
• Retten la i skjerpende retning til
• Mecllem av NS (Nasjonal samlinCJ) i 1940, hcvdet at NS var
grunn at Jørgen Høve blant annet
var offiser j den norske hær og var
eneste lovlige parti og vervet medlemmer. Kvartermester i AT (ar-
med og organiserte Germanske
SS, etc.
IJfddsljr.nnstcn) frCl rnai 1941 og
l
salllllle ,1ret dm han og broren til
• Høve Ilar elter krigen drevet et
meget velholdt
OstilGntcn og aktiv kamp, blant
allnet vc(l Leningrad.
gårdsbruk r~ S,mdulY. IIMnf""J tirf
Sivilt luftvern I Harstad
L(!r!nl (lV
og Tromsø fra november 1944 og
~_':_n~_)~_~g_r~~_r~_~;_;~_~_e~~t~;r._:~_i~_r~_;g_ie_S_S
..
Iladele lJan den storste nl8lkeprodllksjon blant bondene i Troms fylke. Hove og hans kone eier ikke
g
_ _b_r_Uk_e_t_18_n_e_r_,
bo_r_p_å_g_ården.__
m~en
dt'l (,Ild/'fig !,lg('" ('11 dokuillelltarfilrll SOIll sell('r sokdysct pii
frolllkjt'Ill!H'rJH'S innsats undpr
krigen.
- I <Il! for Illange ~lr har ikke vi
filu kOlllllll' ti! ordet og belyst
saken fra vilrt sUistcd, og jeg stil((-'r Illcg naturligvis helt åpen i
dClllle samlllenhengell,
i . . tO{[t'. NB"- ..,kv/cr ogsii til
1H'llgl'l"
ti!
plOdllK<..,jOlH'IL
"1\1t fot Norge" hein film(,ll,
~()1Tl
• Sosken. E,n" (Ialt på østfronten 14.2.1943) og RandI.
skal handle
()1Jl
sand<.>oy-
v;prillgcll Jorg('11 I loves forhold
til {)kkllP<l<.;j()ll~Ill'lkt(,1l og hallS
engasjeJlll'llt pil tysk side linder
krigt'll. I Jtgang"plinktet for il
lagt' IiIIlH'1l ('r il <';(' tilbake pfi
Ilove<.; skjPlHH' llH'd hallS ('gnt'
()\'IH' og betrakte tlcler av krigshi . . IOI it'fl fra frolltkjt'lllper(,lls
sliisl('d.
"-.,11 I Elllii HikardsPIl forlelll'r
,Il 11111)('11 viser ('(
inlcJ'('s<.;;1Il1
IlWIlIH',...,k(' flg ('Il 0.:.1('1 k pl'rsollllglll'!, og ,Il filllH'll ...,kal va'n'
11'1 dig
i
- Del kan jo bli en ganske stor
pilkjclllling il ni denne saken
fram i lyset igjen,
du fikk jo
ganske streng dom etter krigen.
- Jeg synes det Cl' greit at dette
spørsmiilct tas opp igjen. Jeg
fikk redusert straffen og satt
inne i fire ~ir, og med tiden fikk
jeg Illine rettigheter SOIll sarnfunnshorger tilbake. Jeg satt i el
par r)('rioder i furmannskapet
og har alltid 1",(( et godt forhold
til folk i kOlllllluneIl. Nopn
ganger f'nlte- nok j('g og min fa
h
mille stOl
bplastning, spcsj('1l
var del prohleiller nlPd il fil !;ill
pfi giir!lcn, sjpr '(-lI"gcll I love.
- Min holdIling var - og er
hygd pii et ideologisk standpunkt, og del var vrir ovcrbcsvisning at Tyskland skulle vinne krigen og opprpUe siu tuse-
nårsrike, Jeg meldte meg ti!
fronten fordi jeg anstl al frontkjemp('rnc skulle komme ha
stor frihet i det nye riket og høste rordeler av det, fortelle lløve.
[Ian ser fram til at filmen blir
ferdig og til en diskusjon omkring den for på den måten 5.
kunne komme til ordet i pressen. Høve sier at han ikke har
endret sitt standpunkt fra den
gang, og i nær framtid blir han
med filmteamet til Oslo få å avslutte filmopptakene der.
FRONTKJEMPER: Jurgen Kildal Huve hadde en klar pOlilisk oppfatning og slo
på den.
Arkivfola
under 2. Verdenskrig, og som
regissor ønsker jeg ii finIll' lit
hva som kan motivert.' Illl'JlIll'Sker til il gjøre et sii dramatisk
valg som det hngen lIøve gjorde. Høve val" jo på norsk side
ved begynelsen av krigeIl, men
gikk over til tyskerne, og landssvikoppgjøret har vist seg Iller
nyansert cnn det det egentlig
var, sier Reuben Sletten.
Sletten forteller at filmen pii
en måte blir en gj(,ll11opptakclse
av Jørgen lløves rettssak, og
Trenger kunnskap
- Min generasjon vet ikkp nok
om frontkjempernes situasjon
l(lp('1 ;1\' \·'H·('II. 11 1('l11i('
1('11 Ir'g~;('''''
lil
110,">1('11 :~(){)(), 111('11
.Il tlr'l "I litll ('IHI('II~~ '">lalld!,ll1ll\!
11\ Ol
tlr'll
<,kal
lil11)(' <..,11'<1.
1-11) ()f)() klo!1t'r ('l' ikke all
\(',dl,tl ;}
<, (
hg!'
fliIll
lor, Hik,rrd
'Il .~'
N(H'!1 pl'l1ge} 10..11111111('1
i lil-
Nn", 11]{'ll dl'lIl' ('I da
IH'Jll'l ikkt, v('nklr<.., d\,l"('s[t' film
:1 lag('. 1-"1)1 dt'l IlH'slc ('I' ]lIllH'll
Illill til pli S,IIHhoy, og dPt llilr
IHlldt k()<"'[lltlt!CIlI' IH'd(" sicr
Il'gg
II d
!ril l l.
Glad for dokumentasjonen
It 11 ,1:('11 11m (' '">i('1 '">q~ ~~1.1r1
for ;rl
REGISSØR:
ReI/ben Slellen fra Harslad !Jar regien på dokumenlarfilmen
"All for Norge" omJurgen K, Huve.
Fola: Karl f
Rikardsen
RETTSSA·
KEN: Oppslag
i Harslad Tidende av
3.9.1945.
Hove blir pfi nytt konfrontert
med tiltalepunktene frn rettsS<lkell i 19·IS.
- kg lar i"kc personlig <.;liIling, men ])t'ICI!l'r Olll ell Jlll'Illll'skl'skjc!mc og prøver il fil
fram kom men larer fm krigeIls
skyggeside. Det er viktig li fii
fram at det er ('Il vanlig manll
Illan har Illed ~i gjore. Filmcn ('I'
ing(,ll provokasjon, Ill('ll ilv;"
det blir debatt i kjølvannet av
den, er ingell ting hedre enn
del, sier f{cubcn SleUtn.