Last ned presentasjon

Comments

Transcription

Last ned presentasjon
INNSYN
ÅPEN KONKURRANSE - NYTT RÅDHUS I SANDNES
1
Snitt
N
N
Ø
Ø
V
V
S
S
+ 7,6 m
+ 2,1 m
Plan 1:200 1. etasje
Fasade mot sør 1:200
Plan 1:200 2. etasje
Ill.: Bystyresal og kantine
Ill.: Inngangsparti med åpning mot øst og lysinnslipp
INNSYN
ÅPEN KONKURRANSE - NYTT RÅDHUS I SANDNES
2
N
V
N
Ø
V
S
Ø
S
+ 11,6 m
+ 15,6 m
Plan 1:200 3. etasje
Plan 1:200 4. etasje
Fasade mot vest 1:200
Fasade mot øst 1:200
INNSYN
ÅPEN KONKURRANSE - NYTT RÅDHUS I SANDNES
3
N
V
N
Ø
S
Visjon
Vårt utkast er utformet med tanke på å gi byen:
-et åpent, innbydende og romslig torg for byens demokrati
-et synlig bygg med tydelig identitet
-en god og funksjonell arbeidplass
Landskaps- og bysituasjon, referanser
Sandnes ligger innest i Gandsfjorden, og rådhustomten ligger innerst i Vågen. Fjorden er orientert nord-sør og Vågen
innerst er orientert øst-vest. I tillegg til fjorden er Lifjellet og Dalsnuten i nordøst viktige naturreferanser.
Tomten ligger i Havneparken vis a vis kulturhuset, på utfylt område utenfor den historiske strandlinjen. Området
er under utvikling og dette innebærer at omgivelsene ikke er entydig definert. Området er preget av tidligere
industribebyggelse i transformasjon, med bygninger og bygningsstrukturer i større skala, og utformingen av rådhuset vil
selv kunne bli en premissleverandør for videre utforming av området.
Landsiden, vest for jernbanelinjen, er preget av en bymessig utvikling med kvartaler med handels- og byfunksjoner,
organisert langs/rundt Langgata. Bebyggelsen omkring er bebygget med villaer/småhus.
Fra Langgata er det tverrforbindelser under jernbanelinjen ned til Vågen.
Olav Kyrres gate er den viktigste av disse, og denne går via Olavs plass og parken ved rutebilstasjonen, videre over
Elvegata og ned til Vågen og rådhustomten.
Viktige bymessige referanser/funksjoner i området vil bl.a. være nye ruten (”Lysning”), under planlegging), kulturhuset,
og blandet bebyggelse med byfunksjoner/handel langs Elvegata.
Rådhustomten ligger godt synlig ved havnebassenget mot sør, og det faller naturlig at rådhusets sørlige del åpner seg
mot denne siden. Samtidig er det en fordel hvis hovedadkomsten i noen grad skjermes mot trafikken i Elvegata.
Konsept - hovedgrep
Anlegget er organisert rundt ett innvendig atrium og en sekvens av
utvendige atrier som går gjennom bygget. Det innvendige atriet er
skåret inn fra sør og inneholder hovedadkomst, vestibyle og amfi.
Den gjennomgående utvendige sekvensen er skåret inn fra nord. I det
sentrale området av bygget ligger atriene mot hverandre.
Hovedinngangsområdet med atrium/amfi er formet med romslig
åpenhet henvendt med mot Vågen. Vestibylen er lagt vinkelrett på
kaien for å gi sentralrommet optimal kontakt med sjøen.
Det er lagt inn åpning i taket utenfor hovedinngangen som gir luftighet
og supplerende dagslys inn i bygget. Fra det innvendige amfiet er det
god visuell og funksjonell kontakt til byggets ulike deler.
De utvendige atriene som er skåret inn nordfra, blir viktige lyse og
Illustrasjon - hovedgrep
grønne referanser i interiøret. Mot nord er uterommet skåret ned til
bakkenivå, hvor økonomiinngang er lagt. Over de midtre delene av
bygget danner 2. etasje bunnivå (og korresponderer med øvre del amfi), mens denne romlige sekvensen i sør ender
opp i kantinen mot havn rundt bystyresalen ved inngangsparti på 1. etasjenivå.
Bystyresalen blir det synlige navet som vrir gårdsrommene sammen mot inngangsretningen og viser vei inn.
Bystyresalen går over to etasjer og framstår som et tydelig og synlig element i anlegget, og signaliserer åpenhet og
romslighet. Bystyresalen utgjør sammen med formannskapssal og andre møterom et møtetårn sentralt i bygget. Salen
danner bakvegg i kantinen og viser seg samtidig som et tydelig og lesbart element i fasaden ved inngangspartiet.
Åpne funksjoner (hovedinngang, kantine, fellesareal for kompetansesenteret, vrimleareal, overdekket uteareal, etc.) er
søkt plassert i tilknytning til inngangpartiet mot Vågen. Gjennom sammenknytning av bystyresal, sentralrom, kantine
og kaifront har vi søkt å legge til rette for bruk med lav terskel.
Prosjektet er utformet med tanke på åpenhet og opplevelsesrikhet. Utformingen søker å gi en god arena for modige
møter mellom borgerne og kommunen, og god intern kommunikasjon mellom kommunens ulike avdelinger.
Rådhuset forholder seg i hovedsak til regulert kvartalsstruktur, med unntak av inngangpartiet mot sør som er trukket
noe tilbake, særlig på bakkeplan. Hjørnet mot øst er formet som en fot med passasjemulighet bak, til østre gate.
Hovedkonsept: inne, ute, bystyresal
INNSYN
målestokk 1:500
Situasjonsplan 1:500
0
10
20
Hovedkonsept: uterom / hager
ÅPEN KONKURRANSE - NYTT RÅDHUS I SANDNES
30
4
Totalt areal: 4. etasje 10 794 m2
2 578 m2
Axonometri av alle etasjer:
Funksjonell oppdeling, planløsning
Formannskapssal Vi har vektlagt hensynet til arealeffektivitet og mulighet for flerbruk gjennom utforming av åpne og
generelle og fleksible romsoner.
Møterom Politisk
Administrasjon
4.etasje
Etasjen disponeres av den politikere og administrasjon, samt noen støttefunksjoner. Det er lagt til
rette for en romslig takterrasse og balkong med utsikt over Vågen/byen. Partikontorer ligger mot
sentralrom over inngangsparti.
Rådmann m/stab, kommunikasjon
Kommunaldir. m/stab, kommuneadvokaten
Intern støtte
Budsjett og analyse
3.etasje
Forvaltere (bymiljø) og intern støtte er i hovedsak lokalisert her. Tillitsvalgte og HMS-funksjoner med
legekontor og undersøkelsesrom (administrasjon), ligger skjermet i sørfløyen. Partikontorer ligger lett
tilgjengelig mot sentralrom over inngangparti.
Felles gangsoner og WC
Teknisk
(sjakter) Ill.: Perspektiv fra 2. etasje mot indre hage. Kaffebar og fellesarealer.
3. etasje
2 708 m2
4. etasje
2.etasje
De myndighetsutøvende funksjonene byggesak, byplan og landbruk, er lokalisert her, med
servicetorg (administrasjon) i bakkant av amfiet. Herfra er det kort vei til bakenforliggende møterom
for bl.a. foråndskonferanser og saksbehandlerkontorer. Løsningen legger for øvrig opp til god intern
kontakt mellom byggesak og plan.
Møterom
Administrasjon
HMS, bedriftslegen
Tillitsvalgte / HVO
Forvaltere (Bymiljø)
Om ønskelig kan servicetorget flyttes/slås sammen med resepsjonen i 1. etasje østfløy, men da må
noen funksjoner som er knyttet til byarkiv /dokumentsenter flyttes opp til 2. etasje.
Intern støtte
Regnskap og lønn, SKP
Personal, skatt, kommunerevisjonen
Politisk (partikontorer)
Felles gangsoner og WC
Teknisk
(sjakter)
2. etasje 2480 m2
3. etasje
Bystyresalen ligger fremskutt og framstår som et eget arkitektonisk element i anlegget, både interiørog eksteriørmessig.
Galleri bystyresal
Møterom
Myndighetsutøvende
Ill.: Perspektiv fra 4. etasje med fellesarealer, ordførerens kontor og takhage.
Det er mulig å bearbeide kantinens kjøkkenfunksjon i forhold til ønsket grad av mattilberedning.
Landbruk
I vestre og nordre fløy ligger IKT, dokumentsenter/byarkiv og teknisk rom. Etasjen har lyse rom
i randsonene, og mørke rom med serverareal, byarkiv og tekniske rom under dekket i byggets
sentrale deler, under amfi og gårdsrom. Løsningen legger opp til at funksjoner i 1. etasje kan brukes
uavhengig av øvrige funksjoner på rådhuset, som da kan låses av etter vanlig kontortid. Med
tanke på tekniske føringer og flyt ville det vært en fordel om tekniske rom kunne ligge i en vanntett
kjelleretasje.
Byplan
Byggesak
Administrasjon
1.etasje
Hovedadkomst og resepsjon ligger ved inngangspartiet, vis a vis bystyresal og kantine.
kompetansesenteret med tilhørende opplæringsarealer og konferanserom er lokalisert i vestfløyen
mot Elvegata. I forlengelse av kompetansesenteret mot sør ligger pausearealene hvor det kan
legges opp til sambruk med kantinen. Kantinen, som går over to etasjer, ligger inn mot bystyresalen
med tilhørende galleri for publikum og journalister.
Servicekontor
Stillerom
Felles gangsoner og WC
Teknisk
(sjakter)
2. etasje
1. etasje 3028 m2
Bystyresal
Intern kommunikasjon
Det er lagt vekt på brukervennlighet, effektive kommunikasjonlinjer og god orienterbarhet.
Hovedtrapp og heiser er plassert sentralt i anlegget ved amfiet, synlig fra hovedinngang. Herfra er
det kort avstand til arbeidsplasser og betjenende funksjoner rundt. Kommunikasjonsarealene er
utformet med tanke på at disse samtidig skal være uformelle møtesoner.
Innvendige kommunikasjonsårer ender i hovedsak opp i lyse uterom, innskåret i fasaden.
Rømningsveier, som også fungerer som interntrapper, er lagt i tilknytning til eller i nærhet av
disse ”lysrommene”. I tillegg er det vist internforbindelser mellom etasjene hvor dette anses
hensiktsmessig i forhold til nærhet, for eksempel mellom 3. og 4. etasje nordfløy.
Møterom
Kantine
Konferansesenter
Økonomiinngang er lagt via lysgård mot nord. Det er lagt en innvendig forbindelse i bakkant av
kompetansesenteret, hvor det også er plassert egen separat heis og trapp.
IKT og dokumentsenter m/serverareal
Sykkelparkering og garderober
Felles gangsoner og WC
Teknisk (sjakter og teknisk rom)
For detaljert arealoversikt se vedlegg i leseheftet
Ill.: Perspektiv av bygget sett ovenfra sørøst
Uformelle
1. etasje
Formelle
Ill.: Formelle og uformelle møtesteder
Fasade mot nord 1:200
Ill.: Kommunikasjon innad i bygget
INNSYN
ÅPEN KONKURRANSE - NYTT RÅDHUS I SANDNES
5
Fasadeutforming og materialer
Utvendig fasademateriale er utformet med tanke på lang levetid og lave vedlikeholdskostnader.
Fasadene er utformet med utgangspunkt i anleggets organisering. Hovedmaterialer er tegl og glass.
Vi har lagt vekt på å legge mest mulig åpne funksjoner (og større rom) mot gatene i 1. etasje.
Hovedtyngden av 1. etasje er utformet i glass kombinert med tett materiale i ”slekt med glass”,
eksempelvis kobber/metall. Kantinen over to etasjer er lagt på bakkeplan ved inngangsside henvendt
mot Vågen.
Fasade rundt 2. og 3. etasje, og til dels 4. etasje, er foreslått kledd med dyp tegl/keramisk kledning, i
tråd med stedets tradisjoner. Teglen kan imidlertid formes på en ikke-tradisjonell måte.
For å understreke at teglen er ikke-bærende, foreslår vi i utgangpunktet påhengt shingel-tegl som
kledning. Alternativet er opphengt yttersjikt i mer tradisjonell teglstein. Regulære vertikale åpninger i
disse veggene søker å gi ro til fasadene, samtidig som de uttrykker de repetitive kontormodulene.
Foto: Sandnes tæglverk - “Gamlaverket”
Foto: Cover-stener i tegl kler fasadene
Møtetårnet med bystyresal i første etasje, er et eget fasadeelement, både utad og innad i bygget.
Bystyresalen, galleriet og møterommet i tredje etasje er kledd med lakkert, perforert metall. På
kveldstid fungerer metallfasaden som en lanterne som lyser når disse er i bruk. På dagtid siles
dagslyset inn i møterommene.
Foto: Perforert og lakkert metallfasade
Foto: Maison de Portugal
Innskårne partier mot gatene gir lys inn i bygningen og understreker samtidig byggets indre
kommunikasjonssystem. De skaper samtidig variasjoner (”skift”) i fasadene.
I innvendige gårdsrom er glass i stor grad benyttet.
Likeledes har vi for deler av de innskårne partier og gårdsrommene foreslått hele glassfasader med
varierte sjikt (differensiert solavskjerming), avhenging av sikt- og lysforhold.
Utvendig gulv ved inngangparti og innvendig gulv i vestibyle bør koordineres med valg av endelig
dekke på havnepromenade. Vi ser for oss at inngangsparti og byggets fellesområder (vestibyle mv.)
materialmessig knyttes sammen, for eksempel ved bruk av slipt betong evt. i kombinasjon med
naturstein. Øvrige gulv innover i avdelingene kan utformes i tre eller annet materiale.
Vi ser for oss at fast inventar utformes i et ”varmt” materiale som tre.
Miljøkonsept
Sandnes rådhus skal profileres som et pilotprosjekt innen Fremtidens byer og som passivhus. Vårt
bidrag er et resultat av en helhetlig energitanke. Ideen vi har gått ut fra er en kompakt bygingskropp
og optimalisert vindusplassering for naturlig lys uten for mye oppvarming.
Resultatet er en kompakt bygningsstruktur med gode forhold mellom utvendig overflate og
maksimalt volum. Glassfasadene mot sør er minimalisert og trukket under tak for å sikre bygget mot
overoppheting. Dette sikrer god termisk komfort, og legger grunnlaget for et bygg som kan detaljeres
med hensyn til varmetapstall og energibehov.
Dagslysforholdene har vært avgjørende for arkitekturen. Det store overlyset i atriet trekker dagslyset
dypt inn i husets struktur noe som reduserer behov for kunstig belysning betraktelig. I overlyset
bør det legges inn en kombinasjon av solceller og superisolerende aerogel. Aerogelen, vil i tillegg
til å isolere, spre dagslyset lenger inn i bygget enn konvensjonelle overlys. Takflaten er godt egnet
for plassering av solceller og solfangere. Når en utover dette velger gode, varige materialer blir
resultatet et bygg med godt arbeidsmiljø og lav livsløpskostnad.
Teknikk
Det vises til 06. Tekniske løsninger i konkurransegrunnlaget. Konstruksjoner foreslås som en
kombinasjon av plasstøpte betongkonstruksjoner og – elementer. Vi vil søke å redusere antall
søylepunkter innenfor ytterveggsposisjonene for å gi bygget størst mulig grad av fleksibilitet. Vi ser
imidlertid for oss at det må være søyler i midtsonen i vestblokk og nordblokk. I fremre del av bygget
er det lagt en kontorbro som spenner over inngangspartiet med fagverk i ytterveggene. Det er i
hovedsak lagt til grunn en kontormodul på 2,4 m. Foreslåtte løsning er ikke til hinder for å bygge en
evt. fremtidig ekstra etasje.
Det er vist mulighet for å plassere teknisk rom sentralt i 1. etasje. Det hadde imidlertid vært en fordel
om dette kunne legges i kjeller, evt. med føringer i kulverter under gulv 1. etasje. Som supplement
er det evt. mulig å legge teknisk rom i del av blokk mot nord, for eksempel i 3. eller 4. etasje. Det
er også mulig å legge tekniske rom på tak, men dette må vurderes i forhold til ønskelighet av
evt. framtidige påbygg. Det er lagt opp til vertikale sjakter knyttet til våtromskjernet lokalisert ved
kommunikasjonsknytepunkt rundt i bygget. Tekniske føringer legges i himling.
Ill.: Perspektiv fra 2. etasje i innvendig atrium. Respesjon, hage, bystyresal og inngangsparti.
Under: Snitt gjennom utvendig atrium og kantine 1:200
+ 19,6 m
+ 14,6 m
+ 10,6 m
+ 6,6 m
INNSYN
ÅPEN KONKURRANSE - NYTT RÅDHUS I SANDNES
6