Hjemmet uke 37

Comments

Transcription

Hjemmet uke 37
DEN­NE UKEN
Tid for å
set­te løk
82
Dei­lig tra­di­sjons­mat
I Dronningens
fotspor
Hjem­mets le­se­re lot seg fris­te da vi til
pås­ke in­vi­ter­te på tur i Dron­ning Sonjas
fot­spor. På­gan­gen for å få bli med over
Tafjordfjellene, var stor. Det var rett og
slett ikke plass til alle. Og om vi skal døm­me et­ter de
19 le­ser­ne som fikk plass, og som vi møt­te en mild
som­mer­kveld i au­gust, var opp­le­vel­sen helt fan­tas­tisk og
spek­ta­ku­lær. Ald­ri har ma­ten smakt så godt. Ald­ri har
føt­te­ne vært så tun­ge. Og ald­ri har til­freds­he­ten vært så
syn­lig som på Tu­rist­for­en­in­gen sin hyt­ter Kald­hus­se­ter
den­ne kvel­den. Og alle tak­ket dron­ning Son­ja og Hjem­met
for å ha ser­vert dem fris­tel­sen. Gunn Grav­dal El­ton
8
Jeg fø­ler jeg hed­rer Son­ja litt ved
å gå den­ne tu­ren.
Tur­gå­er Emma Ma­nin
Jeg ang­rer
på at jeg
ikke ...
Fort­satt ten­ker jeg på
noe jeg skul­le gjort for
fem år si­den. Jeg skul­le
ha krø­pet opp i sen­gen
til mam­ma da hun lå på døds­
leiet. Jeg skul­le lagt meg si­den av hen­ne. Holdt om
hen­ne. Men jeg var over­vel­det av re­spekt for alle
slan­ge­ne hun var kob­let til, og liv­redd for at jeg skul­le
leg­ge meg oppå dem, så jeg for­ble sit­ten­de ved si­den av
sen­gen og hol­de hen­ne i hån­den. Det var fint å sit­te
sånn, selv om det­te i mitt hode og hjer­te ikke var den
op­ti­ma­le løs­nin­gen. Jeg vet at for hen­ne spil­te det in­gen
for­skjell om jeg satt el­ler lå. Li­ke­vel blir jeg gå­en­de og
ten­ke på det­te som mitt «ugjor­te».
Jeg tror vi alle har noe vi ang­rer på at vi ikke sa el­ler
gjor­de. Noen ten­ker på ord som skul­le være sagt – and­re
ang­rer på ord som bur­de vært usagt. Noen pla­ges av
be­søk som skul­le vært gjort, and­re på fø­lel­ser som ald­ri
ble for­løst, el­ler ga­ver som ald­ri ble gitt. Ofte er det på
sett og vis små ting vi ten­ker på i et­ter­tid, men de for­
mer oss li­ke­vel. Og kan­skje kan de ugjor­te og usag­te
tin­ge­ne lære oss å bli litt flin­ke­re til å gri­pe sjan­se­ne
bed­re nes­te gang. El­ler som 86-åri­ge Kari Utne Fold­øy
(86) sier til Hjem­met den­ne uken: «Man må gjø­re noe
for folk mens de le­ver.» Et­ter­på er det som kjent for sent.
Du mø­ter Kari på side 18, sam­men med 4 and­re
kvin­ner som de­ler his­to­ri­er om usag­te el­ler ugjor­te ting i
li­vet.
Hil­sen Eli­sa­beth, re­dak­tør
[email protected]
Hjem­met, Post­boks 4980 Ny­da­len, 0441 OSLO
4
AR­T IK­LER
44
Gikk i dron­ning Sonjas fot­spor 8
Huskatta Pu­sur 12
Kvin­ner om hva de
ald­ri fikk sagt 18
Søs­te­ren ble de­ment
som 37-år­ing 106
Reisemix 110
HEL­SE OG VEL­VÆ­RE
Slik kan du lind­re ledd­pla­ge­ne 22
Sunn & Frisk 29
Spør le­gen 32
MAT OG BA­K ING
IN­T ER­IØR, TIPS OG HAGE
An­tikk­run­den 34
Lyk­ken er et blått kjøk­ken 68
Det grøn­ne hjør­net 82
HOB­BY OG HÅND­A R­BEID
Lek­ker små­strikk LE­SE­LYST
74
Sis­te spørs­mål i kveld 38
Det mest ver­di­ful­le av alt (1:4) 4
0
Date num­mer 13 84
Cecilies rei­se (2:6) 86
Tenn et lys 104
Til små og sto­re høst­fes­ter 44
Ukens fris­tel­se 48
Hjemmethjelpen 67
FRA VIR­K E­LIG­HE­T EN
Vi fant en løs­ning
som pas­set oss En umo­den mam­ma Nå ny­ter jeg li­vet Bre­vet jeg ald­ri send­te 90
92
94
96
Smak­full
des­sertpiz­za
48
HVER UKE
Kryss­ord­ma­ga­sin i mid­ten
God uke med Hjem­met 6
Fra kvin­ne til kvin­ne 36
Hjem­mets lil­le avis 98
Teg­ne­se­ri­er 100
Vet du det?/Svar og vinn 101
Ho­ro­skop 102
Bli med til
flot­te Sko­pe­los
110
74
68
Strikk lue
til hele
fa­mi­li­en
Her har det mes­te
en his­to­rie
HJEMMET UKE 37/16
HJEMMET UKE 37/16
5

Similar documents